Teorie osobnosti

:: Teorie osobnosti – úvod
K čemu vám tohle všechno bude a hlavně důležitý seznam zkratek

:: Sigmund Freud a psychoanalytická teorie
Životopis, psychanalýza, nevědomí, topografický model psychiky

:: S. Freud – Intrapersonální konflikty a vývoj libida
Konflikty mezi částmi osobnosti, sny, superego, stadia psychosexuálního vývoje

:: S. Freud – Pudy, parapraxe, strukturní model
Eros a Thanatos, chybné úkony, druhy úzkosti a obranné mechanismy

:: Carl Gustav Jung – analytická teorie
Psýché, osobní a kolektivní nevědomí, komplexy, základní archerypy – stín, animus, anima, self…

:: C. G. Jung – vývoj a typologie osobnosti
Osvojení persony, individuace, setkávání se s archetypy; extraverze, introverze a 8 typů osobnosti

:: Alfred Adler – individuální psychologie
Pocit sounáležitosti, pořadí sourozenců, pocit méněcennosti, komplex nadřazenosti

:: A. Adler – Životní styl, typologie a tvůrčí já
Individualita, fiktivní finalismus, typ panovačný, zištný, vyhýbající se a sociálně užitečný; kreativní já

:: Karen Horneyová – sociokulturní teorie
Důležitost vztahů dítěte s rodiči, základní potřeby – uspokojení a bezpečí a jejich frustrace

:: K. Horney – neurotické potřeby, základní strategie
Neurotické potřeby, základní postoje – k lidem, od lidí a proti lidem, neurotická erotika, osobnost ženy

:: Henry A. Murray – ego-psychologická koncepce
Personologie, potřeby a alfa a beta tlaky, tematický apercepční test TAT

:: Harry S. Sullivan – interpersonální teorie psychiatrie
Interpersonální vztahy, prototaxické, parataxické a syntaktické kognitivní procesy

:: H. S. Sullivan – vývoj osobnosti
Důležitost kojení pro dítě, koncepce dobrého a zlého prsu, vývoj osobnosti v 6 stadiích

:: Erich Fromm – humanistická psychoanalýza
Význam společnosti, pocity nejistoty a bezvýznamnosti

:: E. Fromm – potřeby, charakter a orientace
Existenciální potřeby, temperament a charakter, typy neproduktivní orientace

:: Erik H. Erikson – psychosociální (ego) teorie
Vývoj osobnosti, závislost na sociálním kontextu, celoživotní průběh vývoj

:: E. H. Erikson – Teorie „osmi věků člověka“
8 epigenetických stadií, v nichž se řeší konflikty a výsledkem je dosažení jisté ctnosti

:: Behaviorismus – základní charakteristika
Klasický a neo-behaviorismus, důraz na chování, otázka: potřebuje psychologie pojem osobnost?

:: Behavioristé Pavlov, Watson, Tolman a Hull
Klasické podmiňování, chování a zase chování, intervenující proměnná a pudové potřeby

:: Burrhus F. Skinner – operantní behaviorismus
Operantní podmiňování, role zpevnění, postupná aproximace, osobnost je black box

:: Dollard a Miller – subjektivní behaviorismus
Potřeby, signály, odezvy, zpevnění a návyky, důležitost dětství, typologie konfliktů

:: Julian B. Rotter – teorie sociálního učení
Teleologie – cílesměrnost lidského chování, důraz na predikci – předvídání, předvídatelnost chování

:: J. B. Rotter – potřeby a místo kontroly
Teorie potřeb, místo kontroly neboli lucus of control a
2 typy lidí – internalisté externalistí, test I-E škála

:: William Stern – personologické pojetí osobnosti
Osobnost je neopakovatelná a vytváří se v interakci s prostředím – teorie konvergence; měření IQ

:: Raymond B. Cattell – rysová a faktorová teorie
Faktorová analýza, predikce, psychometrie; typy rysů – obecné / jedinečné – povrchové/ pramenné rysy

:: R. B. Cattell – typy dat, dotazník 16PF
Získávání dat – L-data, Q-data, T-data, dotazník 16PF, dynamika – ergy, sentimenty a postoje

:: Hans J. Eysenck – rysový a empirický přístup
Faktorová analýza, superrysy, rysy, habituální a specifické odezvy, extraverze, neuroticismus

:: BIG FIVE – lexikální přístup k osobnosti
Lexikální přístup, 5 základních faktorů – surgence, příjemnost, svědomitost, stabilita, kulturnost

:: Kurt Lewin – teorie pole
Gestaltpsychologie, vztahy celku a části, závislost člověka na vnějších dějích

:: K. Lewin – topologická struktura osobnosti
Životní prostor tvořen osobou a psychologickým okolím; valence, diferenciace a integrace

:: Dmitrij N. Uznadze – teorie ustanovky
Zaměřenost na určité chování, fixovaná a dispoziční ustanovka

:: Gordon W. Allport – systematický eklekticismus
Systematický versus kavčí eklekticismus, idiografický přístup, úcta k jedinci, temperament a charakter

:: G. W. Allport – rysy
Rysy rysů, vztah rysů a sociálního prostředí, obecné rysy – kardinální, cenrtální a sekundární dispozice

:: G. W. Allport – proprium a vývoj osobnosti
Proprium a vývoj osobnosti v osmi funkcích propria, sebeuplatnění, sebeobraz, poznávající já

:: G. W. Allport – funkční autonomie a hodnoty
Perseverující a propriate funkční autonomie, hodnotový typ teoretický, sociální, náboženský…

:: Fenomenologie a existencialismus
Soren Kirkegaard, důraz na svobodu a svobodu volby, odpovědnost; Dasein – bytí zde

:: Edmund Husserl
Souvislost fenoménů (jevů), činů a já; vnímání na základě intuice

:: Koffka a Köhler – Gestalt psychologie
Tvar a pozadí, jejich odlišování v procesu diferenciace, svoboda volby

:: Snygg a Combs – fenomenologický přístup
Vjemové pole, jevové já a sebepojetí; diferenciace; zrání a adekvátnost

:: Carl R. Rogers – fenomenologie, self teorie
Přístup zaměřený na klienta, individualita, svoboda; sebeaktualizace – realizace svých možností

:: C. R. Rogers – jevové pole a kongruence
Organismus a já – self; reálné já a ideální já > sebepojetí; kongruence, Q-třídění

:: Kurt Goldstein – holistická teorie
Holistický pohled na osobnost, gestaltismus, pojem sebeaktualizace, konkrétní a abstraktní chování

:: Abraham H. Maslow – humanistický přístup
Holistický pohle, důraz na svobodu, odpovědnost, stávání se, odlišnost d zvířat; seberealizace

:: A. H. Maslow – teorie motivace
Hierarchie potřeb; D – deficientní potřeby a B – růstové potřeby; funkční autonomie

:: A. H. Maslow – sebeaktualizace
Sebeaktualizace není pro každého – znaky seberealizujících se osob; B – hodnoty

:: Viktor E. Frankl – logoterapie
Vůle ke smyslu, noologická dimenze, vykonání činu, prožití hodnoty, utrpení

:: V. E. Frankl – cíl a smysl života
Osobní povolání, existenciální vakuum, nedělní neuróza; objevování smyslu života

:: George A. Kelly – konstruktová teorie
Kognitivní přístup, člověk je vědec, který konstruuje svou realitu; osobní konstrukty

:: G. A. Kelly – motivace a REP test
Pojetí motivace, cyklus C-P-C, REP test k odhadu osobních konstruktů

Tučně jsou uvedena jména nebo témata, která jsou považována za základní a s nimiž by se měl uchazeč o studium určitě seznámit. Podrobnostmi se netrapte, stačí jen přehled – abyste třeba netvrdili, že Freud a Watson měli stejný názor na lidskou podstatu a podobně.

Online kurzy základů psychologie – oblíbené a skoro zadarmo: www.chytra.zlutasova.cz