Svaly – složení, funkce

svaly
•    každý čl. – cca 600 svalů; hlavní schopnosti – kontrakce a relaxace
•    orgánem je musculus – sval; v něm vazivová, nervová a cévní tkáň
•    nervová vlákna:
•    motorická – řídí Č svalů
•    senzitivní – info do CNS
•    autonomní vegetativní vlákna – pro cévy svalů
•    sval > snopky > sval. vlákno (mnohojaderná vl.); v buňce myofibrily, kt. jsou složeny ze dvou typů kontraktilních bílkovin – aktin (slabší) a myozin (silnější), které se do sebe zasouvají při kontrakci

kontrakce
•    neuron v předních rozích míšních má axon vedoucí do svalu, na který se upíná prostř. nervosvalové ploténky; na konci axonu vezikuly s ACH; při vzruchu do synapt. štěrbiny, pak se naváže na receptory v membráně sval. vlákna
•    v klidu je vně sval. vlákna kladné napětí, uvnitř záporné; jak vstupují ionty Na+ do buňky, potenciál se mění v opak; pak z endoplazm. retikula Ca do svalu, tím k sobě přiskočí aktin a myozin; dokud je přítomen Ca, kontrakce trvá; jakmile ustanou signály od neuronu, Ca je uložen zpět do endopl. ret. a sval relaxuje
•    potřebou energii dodávají molekuly ATP
•    izotonický stah – stejné napětí, mění se délka; izometrický – stejná délka, mění se napětí (většinou v kombinaci)

motorická jednotka
•    funkční jednotka svalu, soubor všech svalových vláken, která jsou řízena jedním alfa-motoneuronem)
•    precizní svaly (oční) pouze 3-8 vláken na jeden neuron; velké svaly až 2000 vláken

•    účinnost sval. práce 25% (u průměrně trénovaného čl.), zbytek je teplo (proto se člověk klepe, když je mu zima)
•    jednotl. sval. snopečky jsou obaleny fascií – vazivovou povázkou – kluzkost
•    vazivo ve svalech přechází ve šlachu, která je tvořena mnoha kolagenními vlákny, a spoj se svalem je velmi pevný
•    šlachové pochvy – tam, kde šlacha přechází přes kosti (na hřbetě ruky)

reflexní oblouk
•    funkční jednotka svalové činnosti – reflex; podkladem je reflexní oblouk
•    receptor (zaznamenává stav) > po dostř. vláknech do CNS (v mozku a míše dojde k přepojení) > po odstřed. vláknech k efektoru (sval)

názvosloví svalů
•    podle fce – ohybače (flexory) a natahovače (extensory); přitahovače (adduktory) a odtahovače (abduktory); svěrače (sfingtery) a rozšiřovače (dilatátory); zvedače (levátory) a stahovače (depresory)
•    podle vzhledu – oblé, vřetenovité, …
•    podle směru – přímé, příčné, šikmé
•    podle uložení – hluboké, povrchové