Raymond B. Cattell – rysová a faktorová teorie

seznam použitých zkratek

Raymond Bernard Cattell (1905-1998)

rysová a faktorová teorie osobnosti 1/2

shrnutí toho nejdůležitějšího:
empiricky podložená analýza a popis vlastností chování; důraz na predikci; psychometrie
faktorová analýza – 16PF
rysy = soubory odezev o jisté jednotnosti
faktory = pramenné rysy
L-, Q- a T-data
dynamické rysy – ergy (pudy) a sentimenty (hodnoty); postoje – vnější projevy
dynamika – subsidiace
MAVA – podíl děd. a prostř. v utváření rysů; soc. vlivy
integrační učení – harmonizace chování k dosahování cílů

Životopis R. B. Cattella:

Narodil se v UK ve Staffordshire, původně studoval fyziku a Test BITEPTchemii; psychologii vystudoval na Londýnské univerzitě; přednášel a praktikoval. Byl asistentem tvůrce faktorové analýzy Charlese Spearmana. Odešel do USA, učil na Harvardu, Dukeově univerzitě a pak 30 let na Illinoiské univerzitě, spolupracoval s Thorndikem. V roce 1944 založil v Coloradu Institut pro výzkum a seberealizaci. Sestavil několik psychotestových nástrojů, z nichž nejznámější je Šestnáctifaktorový osobnostní dotazník 16PF.

Některá díla: Popis a měření O (1946), O a teorie učení (1979), O, motivační struktura a měření (1957)Rysová a faktorová teorie O zkoumá O pomocí analýzy a popisu vlastností chování. Cattell usiloval o to dospět k empiricky podložené analýze složek osobnosti, k čemuž používal statistický postup, tzv. faktorovou analýzu. Jeho metodologie přináší cenné podklady pro tvorbu osobnostních dotazníků; je kritizována za to, že není moc použitelná při interpretaci dynamických procesů v lidském životě. RC snižuje úlohu klinického způsobu pozorování a intuice a upřednostňuje rigorózní (přesné, přísné) výzkumné metody. Jeho přístup je psychometrický.RC přistupuje k O popisně a základními prvky umožňujícími popis jsou rysy – vlastnosti vyvozené z pozorovatelného chování příznačného pro danou osobu; rys je soubor odezev, který má v sobě cosi jednotícího, co rysu dodává jeho zřetelnou identitu. Rysy jsou hypotetické mentální struktury odvozené z chování, které osobu predisponují jednat shodně napříč rozmanitých okolností a času – reflektují tedy stabilní a predikovatelnou charakteristiku osobnosti.
Klade důraz na predikci – jeho definice O zní: Osobnost je to, co nám umožňuje předpovědět, co daná osoba učiní v dané situaci.
R = f (S, P) – specifická odpověď osoby je nespecifickou fcí situace (S) a struktury O (P).třídění rysů

  • obecné, společné rysy – abstrakce z konkrétního chování – zobecněné pojmy k popisu chování, které se vyskytuje u velkého Q lidí – extra-/introverze, submise, sebeúcta
  • jedinečné rysy – sdíleny s jen malým množstvím lidí – např. zájem o vraždy malých dětí
  • povrchové rysy (surface traits) – poznatelné pozorováním chování – např. neklid, nesoustředění, drbání se může dát dohromady rys neuroticismu – je tedy char. trsem zjevných elementů
  • pramenné rysy (source traits) – zdroje, příčiny pozorovatelných vlastností chování; faktory určující konzistenci chování; našel jich 16 (meří test 16 PF)

podle původu se dělí:

  • konstituční rysy – získány dědičností a bio a fyzilog. podmínkami existence (léky, …)
  • rysy utvářené prostředím – formovány vlivy prostředí

základní modality:

  • schopnostní rysy – nakolik člověk dokáže dosahovat zvolených cílů (RC neúnavně navrhoval další třídění do podskupin …)
  • temperamentové rysy – vrozené (konst.) nástroje O – citlivost, impulzivita, spontaneita,…
  • dynamické rysy – motivační síly pobízející org. k činnosti – ambiciózní, usilující o moc, materiální vlastnictví, …

Rysy lze dále dělit na rysové prvky – pramenné rysy čili faktory. Faktory se získávají fakt. analýzou, jsou to pram. rysy o urč. číselné hodnotě, která vyjadřuje jejich korelaci s jinými faktory.