C. G. Jung – vývoj a typologie osobnosti

seznam použitých zkratek

analytická, komplexní teorie osobnosti 2/2

 

vývoj osobnosti

 • na rozdíl od Freuda, podle nějž je určující formativní vliv rané zkušenosti, považuje CGJ vývoj O jako dynamický proces, který prostupuje celým životem jedince
 • O není statický systém, vyvíjí se a cílem je získat a rozvinout já – Selbst > proces individuace – vývoj O k nalezení sebe sama, sladění obsahu věd. a nevěd.
 • směřuje k realizaci celého self – stát se svobodnou, oddělenou a nedělitelnou bytostí
 • souvisí se vztahem ego – bytostné já; posun od materiálních k duchovním zájmům
  první polovina života
 • vytváří se pojetí já, diferencují se 4 hl. fce (myšl., cítění, čití, intuice) a převládající zaměření (intro-, extraverze)
 • upřednostňováno ego
 • končí přijetím masky – persony, která odpovídá záměrům jedince a současně požadavkům okolí
  druhá polovina života
 • sebenáhled, poznání zákl. rysů nevědomého, vytvoření vědomého vztahu ke světonázoru; syntéza vědomého a nevědomého bytostným já
 • této části se zpravidla týká individuace

proces individuace

 1. setkání se stínem – personifikace skrytých duš. vlastností
 2. setkání se svým duchovním obrazem v podobě obrazu druhého pohl. – anima, animus
 3. poznat a osvojit „mana-osobnosti“ – M – starý mudrc jako personifikace duševního principu a Ž – magna mater jako pers. látkového principu
 4. stávání se sebou samým, sjednocení věd. a nevěd. do nového já
 • archetyp já, self se stává centrem O, usměrňuje intrapsychické síly, aby měl energii pro vývoj O; individuace ústí do seberealizace; tohoto finálního stavu dosáhne minimum lidí – chce to vzdělání a dost volného času
 • rozvoj O probíhá zevnitř a jeho cílem je objevení zdrojů, které v nevědomí každého jedince existují odjakživa

typologie osobnosti

 • intro – a extraverze podle zaměření já dovnitř/ven
 • typy O podle převládající mohutnosti – p fce ega, jedna z těchto fcí je vždy dominantní – superiorní – a tím i vědomá; ostatní jsou podřízené a spíše nevědomé; jsou uspořádány komplementárně
  funkce ega:
 • myšlení – co předmět je, racionální
 • cítění – hodnota předmětu, přijatelný / nepřijatelný, rac.
 • čití, smyslové vnímání – smysl. zkušenost, že něco je, iracionální
 • intuice – skrytý význam předmětu – odkud to přichází a kam to jde, irac.
 • kombinací vzniká 8 typů O

přesouvání duševní energie

 • vytěsnění – vytěsnit lze jakoukoli myšlenku (nejen pudově založenou jako u SF); nezdravé; vyt. obsah vyvolává napětí v nevědomí; nadbytečná energie ovl. ego
 • sublimace – přesunutá energie je využita hodnotně
 • symbolizace – např. pudové impulzy přesunuty do obřadního tance; energií nabitý pud získává zástupné uspokojení a slábne; civilizace je výsledkem četných symbolizací