Julian B. Rotter – teorie sociálního učení

seznam použitých zkratek

Julian B. Rotter (1916-2014)

teorie sociálního učení 1/2

shrnutí toho nejdůležitějšího:
kognice, motivace, sociální <>
naučenost zákl. způsobů chování
předvídatelnost chování na zákl. potenciálu chování, očekávání, hodnoty posílení
a subjektivně pojaté situaci
potřeba – potenciál potřeby, hodnota, svoboda pohybu a minimální cíl
místo kontroly – externí … interní; škála I-E

Životopis J. B. Rottera:


Narozen v Brooklynu jako syn židovských uprchlíků, v P původně neviděl uplatnění, ale pak narazil na spisy Freuda a Adlera a začal docházet k Alderovi do Společnosti individuální P; vystudoval P a zabýval se klinickou praxí (i během 2. sv. války).Někt. díla: Sociální učení a klinická psychologie (1954), Vývoj a aplikace soc. teorie osobnosti (1972)Na přelomu 40. a 50. let, kdy JBR publikoval svou teorii, byly nejrozšířenější PA a fenomenologie – vadily mu vágně definované pojmy, usiloval o precizní terminologii, důraz kladl na motivační a kognitivní faktory a soc. kontext chování.

 • vysvětlit, jak se učíme <> s jinými lidmi; důraz na naučenost základních modů chování v soc. situacích a jejich souvislost s potřebami
 • schopnost myslet a anticipovat – lidské chování je cílesměrné – goal-oriented > chování je determinováno očekáváním budoucí odměny
 • integroval pojmy posilování a očekávání – ostrý kontrast k BFS radikálnímu beh.

Hlavním bodem je předvídatelnost toho, jak se čl. zachová; abychom byli schopni takové predikce, musím přesně analyzovat 4 zákl. proměnné:

potenciál chování

 • pravděpodobnost výskytu urč. chování v dané situaci – vždy je víc možností a vítězí ta, která má největší potenciál chování; je ve vztahu k posilování

očekávání

 • subjektivní míra pravděpodobnosti, že výsledkem chování bude posílení; lidé upřednostňují chování v minulosti konzistentně posilované; stabilní očekávání přispívají ke stabilitě O; aspekt kognice
 • nemusí být vždy realistické (vysoké nebo málo sebedůvěry – nízké)
 • rozlišuje specifická očekávání, kde je málo materiálu k posouzení pravděpod. – málo relevantní pro predikci a zobecněná očekávání aplikovatelná na řadu podobných situací – relevantní pro studium O

hodnota posílení

 • aspekt motivace; vyjadřuje stupeň preference jednoho posílení před jinými, jestliže pravděpodobnost jejich vystoupení je cca stejná (koukat na hokej nebo navštívit přátele)
 • závisí na očekávání, variují podle situace a času, ale přesto jsou relativně stabilní

psychologická situace

 • vyjadřuje, jak situaci vidí subjekt (blízké CRR) – každý čl. percipuje prostředí svým typickým způsobem bez ohledu na to, jak se to jeví ostatním
 • idea <> osoby a jejího významového prostředí

základní vzorec pro predikci chování:
potence chování = očekávání (kognice) + hodnota (motivace)

> pravděpodobnost výskytu urč. chov. je funkcí proměnných očekávání a hodnoty posílení – tyto proměnné jsou izolovatelné jen ve vysoce kontrolovaném prostředí