Imunita specifická a nespecifická

imunita
•    schopnost org. bránit se proti patogenním a cizorodým látkám, udržuje kontinuitu
•    působí jako celek a didakticky je dělena na nespec. a specifickou
•    přehnaná reakce > alergie
•    autoimunita – likvidace vl. tkání – DM I. (diabetes – cukrovka) – juvenilní (hl. děti) > vlastní im. systém zlikviduje buňky produkující inzulín
•    estrogeny zvyšují im., testosteron snižuje

nespecifická imunita
•    zaznamená cizí materiál a nastartuje rychlé obranné děje; nevadí, pokud se org. s danou látkou nikdy předtím nesetkal
•    systémy nespec. im.:
•    kůže – mechanická zábrana, chemicky (látky v potu); sliny – baktericidní enzym lyzozym; HCl v žaludeční šťávě
•    fagocytóza (granulocyty, makrofágy v tkáních)
•    NK buňky
•    komplement – soubor bílkovin kr. plazmy; v neaktivní podobě, aktivizují se při objevení komplexu antigenů

specifická imunita
•    zprostředkována B a T-lymf.
•    reaguje se zpožděním, má imunologickou paměť a mezi antigeny rozlišuje jednotlivé z nich
•    humorální (látková) – tvorba protilátek plazmatickými b.
•    buněčná – spolupodmíněná T-lymf.

fagocytóza
•    fagocyt pohltí a rozloží cizorodou látku
•    makrofágy jsou tzv. antigen prezentující buňky > vystaví části antigenu na svém povrchu; kolem makrofágu se pohybují B-lymfocyty, které za pomocí TH poznají daný antigen, naváží se makrofágy a vezmou si o něm info
•    tyto B lymf. se začnou množit a transformovat do plazmatických b., které produkují protilátky
•    část zůstává ve formě paměťových b. a při dalším setkání s antigenem z nich rychle vznikají B lymf. (buněčnou pamětí disponují i T lymf.)

účinky protilátek
•    aktivizují komplement v plazmě
•    neutralizují a srážejí antigeny – toxiny
•    způsobují lýzu (rozpak) cizorodých látek
•    opsonizace – přilnou k povrchu cizorodé látky, čímž ji učiní atraktivnější pro fagocyty, které ji pak sežerou s větší chutí

•    jedna plazmatická B b. je zdrojem pouze jediného typu protilátek
•    T-lymf. jsou aktivovány pomocí makrofágů a helperů

transplantace
•    všechny b. těla na povrchu velké množství antigenů
•    HLA (MHC) – systém antigenů důležitých pro transplantaci; odpovídá za ne/slučitelnost tkání (I. – všechny b., II. – makrof. a lymf.); dva lidé se stejným HLA systémem neexistují