Fenomenologie a existencialismus

seznam použitých zkratek

fenomenologie a existencialismus

shrnutí toho nejdůležitějšího:
existencialismus – filozofický (hnutí, ne systém); fenomenologie – psychologický
pol. 19. stol. Sören Kierkegaard – každý svobodně volí svoji pravdu
Tillich, Bultman, Buber, Jaspers, Heidegger, Sartre, Camus
člověk JE svojí vlastní existencí
Dasein – bytí ve světě
každý má svobodu volby, může tvořit svůj život
svoboda > osamocenost > odpovědnost (rozhodnutí činíme pro svět)
křehkost existence > existenciální úzkost
sdílení, naplnění ve vztazích
Buber – vztah Já-Ty (sdílení) x Já-ono (druhý je objekt, manipulaci)

Existencialismus filozofické hnutí, o které se opírá řada teorií O
Fenomenologie psychologický systém, zřetelný původ ve filozofii (filozofie – základní lidské otázky – existence, bytí, poznání, vůle, etika, hodnoty, …; psychologie – prožívání a chování)
> filozofie zkoumá problematiku na hlubší, obecnější úrovni, než P – proto jsou všechny teorie O založeny na urč. fil. předpokladech

existenciální filozofie

 • první polovina 19. st., uznávána až po 1. sv. válce v Evropě a po druhé v USA
 • zal. náboženský myslitel Sören Kierkegaard (1813-1855, na obrázku vpravo)
  > každý si může svobodně volit svou pravdu podle své subjektivní víry, ne podle náboženské instituce
  > rozlišoval estetickou, etickou a náboženskou sféru, v nichž se člověk může svobodně rozhodovat
  > kritizoval náboženské instituce, předběhl dobu – nepřijímán, vysmíván
 • dnes je existencialismus k víře neutrální
 • někteří představitelé věřící (Paul Tillich, Rudolf Bultman, Martin Buber) – ale svou víru vnímají jako vlastní volbu a ne jako reakci na přesvědčivé teologické argumenty
 • jiní ateisté nebo agnostici (Karl Jaspers, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, Albert Camus)
 • není systémem (ten spoutává), ale filozofickým hnutím
 • odmítá fil. kategorie podstaty (CO je) a existence (ŽE to je) > existence je jedinou realitou člověka, člověk ji nevlastní, nýbrž JE svou vlastní existencí

vnitřní názorová rozmanitost, avšak společné body:

 • každý člověk je ve světě – vlastnost zvaná Dasein (bytí zde, pobyt); má se ponořit do existence, ne ji pouze pozorovat
 • každý chce a má svobodu tvořit svůj způsob života, aby byl jedinečný a opravdový – má svobodu volby – MŮŽE
 • svoboda nese osamocenost – bližní mohou přispět radou, ale já rozhoduju sama, zda a jak jeho rady využiju
 • prožitek osamocenosti je spojen s odpovědností – každé, i to nejsoukromější rozhodnutí, činíme „pro svět“ – opravdovými rozhodnutí tvoříme eticky zdravou atmosféru a rozvíjíme sami sebe
 • lidská existence je ve světě otevřeném náhodnosti křehká; křehkost vyplývá ze samého bytí člověka; uvědomění si to = existenciální úzkost
 • radost ve sdílení, naplnění v opravdových vztazích; Buber – vztahy Já-Ty > mezi stejně důstojnými subjekty > sdílení
 • oboustranně degradující vztahy – Já-ono > k druhému přistupujeme jako k objektu, manipulativně
 • ve světě, v němž jsou lidé za funkční jednotky, je těžké žít opravdově