TIAPRIDAL

                        PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

 

TIAPRIDAL

tablety

 (tiapridi hydrochloridum)

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

–                 Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

–                 Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

–                 Tento přípravek byl předepsán Vám.Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

–                 Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

Informace obsahuje následující:

  1. Co je Tiapridal a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Tiapridal užívat.
  3. Jak se Tiapridal užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak Tiapridal uchovávat
  6. Další informace

 

1. Co je TIAPRIDAL a k čemu se užívá?

Tiapridal je přípravek, který působí na psychické funkce a příznivě ovlivňuje mimovolní a abnormální pohyby nemocného.

 

Tiapridal se užívá ke krátkodobé léčbě poruch chování ve stáří nebo při chronickém alkoholismu, včetně abstinenčních příznaků při náhlém vynechání požívání alkoholu.

Také se užívá k odstranění psychicky vyvolaných nenormálních pohybů ve stáří. Příznivě ovlivňuje mimovolní pohyby úst, kroutivé pohyby rukou a některé formy třesu rukou. Je možno jej také užívat u jiných forem nenormálních pohybů (Huntingtonova chorea, tardivní dyskineze).

Tiapridal lze podávat u dospělých i u stavů intenzívní a neustupující bolesti.

Tiapridal tablety lze užít u dospělých a dětí od 6 let k léčbě těžkých poruch chování a mimovolních pohybů.

 

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete tiapridal užívat

Neužívejte Tiapridal:

                 jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na tiaprid nebo na kteroukoli další složku přípravku Tiapridal

·                pokud trpíte vzácným onemocněním nadledvin, tzv. feochromocytomem, které způsobuje bolesti hlavy, návaly horka a periodický vzestup krevního tlaku

·                pokud je Vám podávána levodopa při léčbě Parkinsonovy choroby (onemocnění projevující se výrazným třesem a svalovou ztuhlostí)

·                pokud trpíte současným nádorovým onemocněním mozku, produkujícím hormon prolaktin a/nebo  nádorem prsu

 

Pokud si myslíte, že byste mohl(a) mít některé z uvedených potíží nebo máte-li jakékoli jiné pochybnosti, poraďte se se svým lékařem, než začnete Tiapridal užívat.

 

 

Zvláštní opatrnosti při použití Tiapridalu je zapotřebí :

Pokud se Vás týká některá z níže uvedených situací, oznamte to svému lékaři předtím, než začnete užívat Tiapridal:

 

·                pokud trpíte Parkinsonovou chorobou

·                pokud trpíte epilepsií (padoucnicí), musí existovat zvláště závažné důvody, předepíše-li Vám lékař tento lék, protože může dojít ke zvýšení možnosti vzniku křečových stavů.

·                pokud trpíte onemocněním ledvin, musíte přesně dodržovat snížené dávkování přípravku, které stanoví lékař

                 pokud užíváte nějaký další lék (viz „Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky“).

                 pokud trpíte srdečním onemocněním a onemocněním cév

 

Tiapridal není vzhledem k obsahu léčivé látky určen k podávání dětem do 6 let.

 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Některé další léčivé přípravky mohou ovlivnit užívání Tiapridalu a naopak.

 

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

 

Levodopa (léčivo užívané při Parkinsonově chorobě) a Tiapridal ruší své účinky a neměly by proto být užívány současně.

Není doporučeno užívat Tiapridal s léčivými přípravky, které Vám byly předepsány k léčbě srdečních onemocnění (diltiazem, verapamil, klonidin, guanfacin, digitalis, chinidin, disopyramid, amiodaron, sotalol), dále se nedoporučuje užívat spolu s přípravkem Tiapridal látky jako diuretika, projímadla, glukokortikoidy, protože mohou vyvolat poruchu iontové rovnováhy, zejména nízkou hladinu draslíku v krvi. Rovněž není doporučeno užívat Tiapridal s těmito látkami: pimozid, sultoprid, haloperidol, thioridazin, metadon, imipramin, antidepresiva, lithium, bepridil, cisaprid, halofantrin, pentamidin, sparfloxacin. Užíváte-li některý z těchto přípravků, informujte o tom svého lékaře, než Vám bude Tiapridal předepsán.

 

Přípravky působící na centrální nervový systém, jako léky proti bolestem, léky potlačující kašel, léky pro spaní, pro uklidnění, proti zvracení, proti alergii, mohou zvyšovat účinek Tiapridalu a vyvolávat snížení pozornosti i spavost. Také alkohol zvyšuje celkový účinek Tiapridalu, zejména zvýšením celkového utlumení a výraznou spavostí. Vyvarujte se proto požívání alkoholu v průběhu užívání přípravku.

 

Užívání přípravku Tiapridal s jídlem

Přípravek Tiapridal lze užívat s jídlem nebo bez jídla.

 

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Pokud jste těhotná nebo můžete být těhotná, měla byste o tom, než začnete Tiapridal užívat, říci svému lékaři nebo lékárníkovi. Pokud otěhotníte během užívání Tiapridalu, ihned o tom informujte svého lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

 

Protože není známo, zda se přípravek vylučuje do lidského mateřského mléka, nedoporučuje se během užívání Tiapridalu kojit.

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Neřiďte dopravní prostředek a neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje, protože Tiapridal může způsobit útlum a ospalost.

 

 

3. JAK UŽÍVAT TIAPRIDAL

Vždy užívejte Tiapridal přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

 

Dávkování je individuální a vždy je musí určit lékař.

Tiapridal se užívá u dospělých a dětí od 6 let obvykle takto:

 

–          Krátkodobá léčba poruch chování ve stáří nebo při chronickém alkoholismu

Použití u dospělých: 200 – 300 mg za den, rozděleno do 2 dílčích dávek po dobu 1 – 2 měsíců.

U starších pacientů by dávky 200 – 300 mg/den mělo být dosaženo postupně. Léčba by měla být zahájena nízkou dávkou 50 mg 2x denně. Dávka by pak měla být zvyšována postupně po 50 – 100 mg každé 2 – 3 dny. Průměrná dávka u starších pacientů je 200 mg/den.

Maximální doporučenou dávkou je 300 mg/den.

 

–          mimovolní a abnormální pohyby:

Dospělí: 300 – 800 mg/den.

Léčba by měla být zahájena velmi nízkou dávkou 25 mg/den, potom by dávka měla být velmi postupně zvyšována k dosažení nejnižší účinné dávky.

Děti od 6 let: 3-6 mg/kg tělesné hmotnosti denně

 

–          intenzívní, neustupující bolest:

Dospělí: 200 – 400 mg/den

 

–          těžké poruchy chování u dětí od 6 let s agitovaností (pohybovým neklidem) a agresivitou:

Dávka je 100 – 150 mg/den. Maximální dávka je 300 mg/den.

 

Při nedostatečnosti ledvin lékař dávku sníží.

 

Přesnou dávku, jejich počet během dne i délku léčby určí vždy lékař.

 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Tiapridal, než jste měl(a):

Při požití většího počtu tablet se mohou objevit stahy svalů v oblasti obličeje a krku, nekontrolované vyplazování jazyka, dlouhodobý stah žvýkacích svalů, ospalost, útlum, ztráta vědomí. Může se objevit i třes a ztuhlost končetinových svalů. Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem vyhledejte svého lékaře nebo nejbližší lékařskou službu.

 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Tiapridal:

Tablety užijte hned, jakmile si vzpomenete. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokud zapomenete užít více dávek, poraďte se se svým lékařem.

 

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Tiapridal

Užívejte přípravek podle doporučení lékaře a nevysazujte jej bez jeho předchozího vědomí.

 

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Tiapridal nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Případný výskyt těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí oznamte ošetřujícímu lékaři.

V průběhu užívání přípravku se mohou často objevit následující nežádoucí účinky: závratě, bolest hlavy, zvýšený třes rukou, zvýšení tlaku, slinění, stahy některých svalů v obličeji a na krku, ospalost, nespavost, netečnost, únava, slabost, malátnost. Méně často se objevuje neklid, křeče, strnutí šíje a žvýkacích svalů, poruchy menstruačního cyklu, vylučování mléka mléčnou žlázou, zvětšení a bolest prsou i u mužů, poruchy orgasmu a impotence, zvýšení hmotnosti. Po podání přípravku se mohou objevit rytmické, mimovolní pohyby převážně končetin, jazyka a/nebo obličeje a poruchy srdečního rytmu.

Pokud se objeví vysoká teplota provázená bledostí kůže v průběhu užívání Tiapridalu, přestaňte přípravek užívat a vyhledejte lékařskou pomoc.

 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

5. JAK TIAPRIDAL UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Tiapridal nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a blistru.

Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním vnitřním obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte přípravek Tiapridal, pokud si všimnete jakékoli viditelné známky poškození.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 

6. DALŠÍ INFORMACE

Co Tiapridal obsahuje:

Léčivou látkou je tiapridi hydrochoridum. Jedna tableta obsahuje 111,1 mg tiapridi hydrochloridum, což odpovídá 100 mg tiapridu.

 

Pomocnými látkami jsou mannitol, mikrokrystalická celulóza, povidon, srážený oxid křemičitý a magnesium-stearát.

 

Jak Tiapridal vypadá a co obsahuje toto balení:

 

Tiapridal tablety jsou téměř bílé, kulaté, ploché tablety, na jedné straně dělící kříž, na druhé vyražený nápis „T 100“.

 

Jsou dodávány v papírové krabičce obsahující 20 nebo 50 tablet v PVC/Al blistrech.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci: sanofi-aventis, s.r.o., Praha, Česká republika

 

Výrobci:

Sanofi Winthrop Industrie, Quétigny, Francie

Sanofi-Synthelabo S.A., Alcobendas, Španělsko

Sanofi Aventis S.A., Alcorcón, Španělsko

 

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

sanofi-aventis, s.r.o., tel. 233 086 111, fax 233 086 222

 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena

14. 11. 2007