QUENAN

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

 

QUENAN 25 mg

QUENAN 100 mg

QUENAN 150 mg

QUENAN 200 mg

QUENAN 300 mg

QUENAN 4 day StarterPack

Quetiapinum

Potahované tablety

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

–                 Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

–                 Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

–                 Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

–                 Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

 

V příbalové informaci naleznete:

1.         Co je přípravek Quenan a k čemu se používá

2.         Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Quenan užívat

3.         Jak se přípravek Quenan užívá

4.         Možné nežádoucí účinky

5          Jak přípravek Quenan uchovávat

6.         Další informace

 

 

1.       CO JE PŘÍPRAVEK QUENAN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

 

Quenan patří do skupiny léků zvaných antipsychotika (neuroleptika), která zlepšují příznaky, jako jsou halucinace,  podivné a zneklidňující myšlenky, změny v chování, pocit osamělosti a zmatenosti.

Quenan se může rovněž užívat k léčbě osob, jejichž onemocnění ovlivňuje jejich náladu tak, že se cítí nadměrně dobře nebo vzrušeně. Tito lidé mohou mít sníženou potřebu spánku, jsou neobvykle řeční a mají překotné myšlení. Mohou se rovněž cítit neobvykle podrážděni.

 

 

2.       ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK QUENAN UŽÍVAT

 

Neužívejte přípravek Quenan

–          jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na kvetiapin nebo na kteroukoli další složku přípravku Quenan.

–          jestliže užíváte některý z následujících léků:

o        inhibitory cytochromu P450 3A4, jako jsou inhibitory HIV proteáz

o        léky ze skupiny azolů (proti plísňovým infekcím)

o        erytromycin nebo klaritromycin (proti infekčním onemocněním)

o        nefazodon (proti depresím).

 

Neužívejte přípravek Quenan, jestliže pro Vás platí některé z výše uvedených omezení. Jestliže si nejste jistý/á, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka dříve, než začnete přípravek Quenan užívat.

 

 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Quenan je zapotřebí

–          jestliže jste těhotná, pokoušíte se otěhotnět nebo kojíte;

–          jestliže máte onemocnění srdce;

–          jestliže máte nízký krevní tlak;

–          jestliže máte problémy s játry;

–          jestliže jste někdy měl/a epileptický záchvat;

–          jestliže jste prodělal/a mrtvici;

–          jestliže máte cukrovku;

–          jestliže jste starší a trpíte demencí.

 

Oznamte svému lékaři, pokud se u Vás vyskytne:

–          vysoká teplota (horečka), ztuhlé svaly, pocit zmatenosti;

–          nekontrolovatelné pohyby, zvláště obličeje nebo jazyka.

Tyto stavy mohou být způsobeny tímto typem léků.

 

Přípravek Quenan by se neměl podávat starším lidem s demencí (omezení funkce mozku). Skupina léků, do níž přípravek Quenan patří, může totiž zvýšit riziko mrtvice nebo v některých případech i riziko úmrtí u starších osob s demencí.

 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Neužívejte přípravek Quenan, pokud užíváte následující léky:

–          některé léky k léčbě HIV;

–          léky ze skupiny azolů (proti plísňovým infekcím);

–          erytromycin nebo klaritromycin (proti infekčním onemocněním);

–          nefazodon (proti depresím).

 

Oznamte svému lékaři nebo lékárníkovi, že užíváte některé léky k léčbě:

–          epilepsie (jako je fenytoin nebo karbamazepin);

–          vysokého tlaku;

–          nespavosti (jako jsou barbituráty);

–          antipsychotika (jako je thioridazin).

Tyto léky mohou ovlivnit účinnost přípravku Quenan.

 

Užívání přípravku Quenan s jídlem a pitím

Přípravek Quenan se zapíjí vhodným nápojem (sklenicí vody). Kvetiapin se nedoporučuje užívat s grapefruitovou šťávou.

Jídlo nemá žádný vliv na léčbu tímto přípravkem. Vyvarujte se pití alkoholu v průběhu léčby přípravkem Quenan, protože se můžete cítit otupělý/á.

 

Těhotenství a kojení

Přípravek Quenan může být užíván v těhotenství pouze tehdy, jestliže výhody léčby převýší její rizika. Neužívejte proto přípravek Quenan v těhotenství, pokud Vám to lékař výslovně nepřikázal.

Pokud kojíte, neužívejte přípravek Quenan.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Quenan může způsobit ospalost. Neřiďte proto dopravní prostředky a neobsluhujte stroje, dokud nepoznáte, jak na Vás tablety působí.

 

Důležité informace o některých složkách přípravku Quenan

Tento léčivý přípravek obsahuje mnohydrát laktózy. Jestliže Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s lékařem dříve než začnete tento přípravek užívat.

Jedna z pomocných látek přípravku Quenan 25 mg, oranžová žluť (E110), může způsobit alergické reakce.

3.       JAK SE PŘÍPRAVEK QUENAN UŽÍVÁ

 

Vždy užívejte přípravek Quenan přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí:

Schizofrenie

Zahajovací dávky pro první čtyři dny léčby jsou buď:

 

–          50 mg (1. den), 100 mg (2. den), 200 mg (3. den) a 300 mg (4. den),

nebo

–          100 mg (1. den), 200 mg (2. den), 300 mg (3. den) a 400 mg (4. den).

 

Váš lékař Vám řekne, jaké dávky máte užívat každý den od 4. dne. Konečná dávka může být ustavena v rozmezí 150 – 750 mg denně v závislosti na Vašem onemocnění a Vašich potřebách.

 

Manické epizody

Zahajovací dávky pro první čtyři dny léčby jsou

–          100 mg (1. den), 200 mg (2. den), 300 mg (3. den) a 400 mg (4. den).

Váš lékař Vám řekne, jaké dávky máte užívat každý den od 4. dne. Konečná dávka může být ustavena v rozmezí 200 – 800 mg denně v závislosti na Vašem onemocnění a Vašich potřebách.

 

Starší pacienti:

Jestliže patříte mezi starší pacienty nebo máte problémy s játry či ledvinami, může být Vaše zahajovací dávka nižší.

 

Děti

Léčba dětí a dospívajících (do 18 let věku) se vzhledem k nedostatečným zkušenostem s užíváním přípravku Quenan u této skupiny pacientů nedoporučuje.

 

–          Podle Vašeho onemocnění budete užívat tablety jednou denně večer nebo dvakrát denně.

–          Tablety polykejte celé a zapijte vodou.

–          Můžete užívat tablety s jídlem nebo bez jídla.

–          Nepijte grapefruitovou šťávu, pokud užíváte přípravek Quenan. Může to ovlivnit jeho účinky.

–          Pokud Vám to lékař neřekl, nepřestávejte užívat tablety, a to ani tehdy, pokud se cítíte lépe.

 

Dělení tablet přípravku Quenan 100, 200 a 300 mg: Uchopte tabletu oběma rukama tak, aby půlicí rýha ležela mezi Vašimi palci. Jemně stiskněte a rozdělte tabletu na dvě poloviny.

 

Pokud Vám to lékař neřekl, nepřestávejte užívat tablety, a to ani tehdy, pokud se cítíte lépe.

 

Jestliže jste užil/a více přípravku Quenan, než jste měl/a

Jestliže jste si omylem vzal/a více tablet, můžete být ospalý/á, mít závrať, tachykardii (rychlé bušení srdce) a nízký tlak. Vyhledejte neprodleně svého lékaře nebo nejbližší nemocnici.

 

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Quenan

Jestliže jste zapomněl/a vzít tabletu v obvyklou dobu, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Nikdy nezdvojujte následující dávku přípravku Quenan, abyste nahradil/a vynechanou tabletu.

 

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Quenan

Léčba může být upravena nebo ukončena pouze po poradě s lékařem.

Jestliže náhle přerušíte léčbu přípravkem Quenan, můžete trpět nespavostí, může Vám být nevolno (nucení na zvracení), můžete mít bolesti hlavy, můžete zvracet, mít závratě nebo být podrážděný/á. Váš lékař Vám poradí, jak postupně snižovat dávku až do úplného ukončení léčby.

     

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 

4.       MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

 

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Quenan nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

 

–          Pokud příliš spíte, máte křeče nebo máte nepříjemné pocity při erekci, zavolejte ihned svému lékaři nebo navštivte nejbližší nemocnici.

 

Velmi časté nežádoucí účinky (projevují se u více než 1 z 10 léčených osob):

–          Závratě

–          Spavost (může ustoupit při dlouhodobém užívání)

–          Bolest hlavy

–          Zvýšení hladin triglyceridů a cholesterolu

Příznaky z vysazení (příznaky projevující se po ukončení léčby přípravkem Quenan) zahrnují nespavost, pocit nevolnosti (nucení na zvracení), bolest hlavy, průjem, zvracení, závrať a podrážděnost. Tyto příznaky obvykle ustoupí po prvním týdnu po Vaší poslední dávce.

 

Časté nežádoucí účinky (projevují se u méně než 1 z 10, ale u více než 1 ze 100 léčených osob):

–          Rychlé bušení srdce

–          Sucho v ústech

–          Zácpa

–          Trávicí potíže

–          Středně těžká astenie (pocit slabosti)

–          Otok rukou nebo nohou

–          Přibývání na váze, zvláště v prvních týdnech léčby

–          Rýma (ucpaný nos)

–          Nízký krevní tlak při vstávání

–          Dočasná ztráta vědomí

–          Zvýšení kreatinkinázy

–          Zvýšení jaterních enzymů

–          Zvýšení obsahu cukru v krvi

–          Nízký počet bílých krvinek

–          Mdloby

 

Méně časté nežádoucí účinky (projevují se u méně než u 1 ze 100, ale u více než 1 z 1 000 léčených osob):

–          Alergické reakce, které se mohou projevit jako vypouklé zduřeniny kůže, úporné svědění a otok kolem úst

–          Křeče

–          Nepříjemné pocity v nohou (syndrom neklidných nohou)

–          Zvýšení jaterních enzymů

 

Vzácné nežádoucí účinky (projevují se u méně než 1 z 1000, ale u více než 1 z 10 000 léčených osob):

–          Žloutenka (zežloutnutí kůže)

–          Priapismus (dlouhotrvající a bolestivá erekce)

–          Neuroleptický maligní syndrom (stav vyznačující se poruchou myšlení, horečkou, výraznou netečností, ztuhnutím svalů, výraznými změnami krevního tlaku a bušením srdce).

 

Velmi vzácné nežádoucí účinky (projevují se u méně než 1 z 10 000 léčených osob):

–          Závažné alergické reakce (zvané anafylaxe), které mohou způsobit potíže při dýchání nebo šok

–          Vysoká hladina glukózy v krvi (hyperglykémie) nebo zhoršení stávající cukrovky (diabetes mellitus)

–          Nekontrolovatelné pohyby především tváře a jazyka (tardivní dyskinéze)

–          Zánět jater (hepatitida)

–          Otok tváře, jazyka, rukou, nohou a dýchací problémy (angioedém)

–          Závažné alergické reakce projevující se jako vypouklé zduřeniny, úporné svědění kůže, otok kůže a kolem úst (Stevens-Johnsonův syndrom)

Četnost neurčena (podle dostupných dat nelze odhadovat)

–          Nízký počet určitého typu bílých krvinek (neutropenie)

 

Některé nežádoucí účinky jsou patrné pouze z výsledků krevních testů. Jedná se především o zvýšení obsahu tuků (triglyceridů a celkového cholesterolu) nebo cukrů v krvi a snížení počtu některých typů bílých krvinek. Váš lékař Vám proto může čas od času provádět krevní testy.

 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

5.         JAK PŘÍPRAVEK QUENAN UCHOVÁVAT

 

–          Uchovávejte v původním obalu.

–          Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí

–          Přípravek Quenan nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „Použitelné do:“ Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

–          Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 

6.         DALŠÍ INFORMACE

 

Co přípravek Quenan obsahuje

 

–          Léčivou látkou je quetiapinum.

Jedna tableta přípravku Quenan 25 mg obsahuje quetiapinum 25 mg (ve formě quetiapini fumaras).

Jedna tableta přípravku Quenan 100 mg obsahuje quetiapinum 100 mg (ve formě quetiapini fumaras).

Jedna tableta přípravku Quenan 150 mg obsahuje quetiapinum 150 mg (ve formě quetiapini fumaras).

Jedna tableta přípravku Quenan 200 mg obsahuje quetiapinum 200 mg (ve formě quetiapini fumaras).

Jedna tableta přípravku Quenan 300 mg obsahuje quetiapinum 300 mg (ve formě quetiapini fumaras).

4-Day StarterPack obsahuje 6 tablet quetiapinum 25 mg, 3 tablety quetiapinum 100 mg a 1 tabletu quetiapinum 200 mg (ve formě quetuiapini fumaras).

 

–          Pomocnými látkami jsou:

Jádro tablety:

Hypromelóza 2910/15, dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého, monohydrát laktózy, kukuřičný škrob, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), magnesium-stearát, granulovaná mikrokrystalická celulóza, mastek, koloidní bezvodý oxid křemičitý

Potahová vrstva tablety:

Quenan 25 mg:

Červený a žlutý oxid železitý (E172), hypromelóza 2910 (E464), oxid titaničitý (E171), makrogol 400, oranžová žluť (E110)

Quenan 100 mg:

Žlutý oxid železitý (E172), hypromelóza 2910 (E464), oxid titaničitý (E171), makrogol 400

Quenan 150 mg:

Žlutý oxid železitý (E172), hypromelóza 2910 (E464), oxid titaničitý (E171), makrogol 400, hyprolóza (E463), mastek

Quenan 200 a 300 mg:

Hyprolóza (E463), hypromelóza (E464), mastek, oxid titaničitý (E171)

 

Jak přípravek Quenan vypadá a co obsahuje toto balení

Quenan 25 mg: Broskvově zbarvené, kulaté, bikonvexní potahované tablety o průměru přibližně 5,7 mm.

Quenan 100 mg: Žluté, kulaté, bikonvexní potahované tablety s půlicí rýhou na jedné straně o průměru přibližně 9,1mm.

Quenan 150 mg: Světle žluté, kulaté, bikonvexní potahované tablety o průměru přibližně 10,45 mm.

Quenan 200 mg: Bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety s půlicí rýhou na jedné straně o průměru přibližně 12,1mm.

Quenan 300 mg: Bílé, oválné, bikonvexní potahované tablety s půlicí rýhou na jedné straně.

Tablety po 100, 200 a 300 mg lze dělit na dvě stejné poloviny.

Quenan 4-Day Starterpack obsahuje 6 tablet quetiapinu 25 mg, 3 tablety quetiapinu 100 mg a 1 tabletu quetiapinu 200 mg (ve formě quetiapini fumaras)

 

Velikost balení:

Quenan 25mg, 100mg, 150mg, 200mg a 300mg: 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120, 180 a 240 tablet (v blistrech po 10 tabletách)

Quenan 4 day Starter-pack

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

Držitel rozhodnutí o registraci a

Dispersus Ltd,

4 Pikioni Street, 3075-Limassol,

Kypr

 

 

Výrobce

Genepharm S.A.

18th klm Marathonos Avenue,

153 51 Pallini Attikis

Řecko

 

 Tato příbalová informace byla naposledy schválena 11.3.2009.