Olwexya

PŘÍBALOVÁ INFORMACE-INFORMACE PRO UŽIVATELE

 

Olwexya 37,5 mg

Olwexya 75 mg

Olwexya 150 mg

Venlafaxini hydrochloridum

tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

–                Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

–                Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

–                Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

–                Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

V příbalové informaci naleznete:

1.         Co je Olwexya a k čemu se používá

2.         Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Olwexya užívat

3.         Jak se přípravek Olwexya užívá

4.         Možné nežádoucí účinky

5          Jak přípravek Olwexya uchovávat

6.         Další informace

 

1.       CO JE OLWEXYA K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Olwexya je antidepresivum ze skupiny léků označovaných jako inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu (SNRI) a užívá se k léčbě příznaků deprese.

Přípravek Olwexya je indikován ke krátkodobé léčbě závažné a přetrvávající úzkosti, takzvané generalizované úzkostné poruchy.

Přípravek Olwexya je také indikován ke krátkodobé léčbě sociální úzkostné poruchy/sociální fobie (přetrvávající nepřiměřený strach z kritiky a odsuzování při veřejném vystoupení).

Přípravek Olwexya je rovněž indikován k léčbě panické poruchy s agorafobií (strach opustit domov, vstoupit do obchodů, davů nebo veřejných prostor) nebo bez ní.

 

2.       ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK OLWEXYA UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Olwexya

–        jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na venlafaxin nebo na kteroukoli další složku přípravku Olwexya,

–        jestliže užíváte nebo jste v nedávné době (poslední dva týdny) užíval(a) jiné antidepresivum, které patří mezi tzv. inhibitory monoaminoxidázy (MAOI). Kromě toho, neužívejte inhibitory monoaminoxidázy 7 dní poté, co ukončíte léčbu venlafaxinem.

 

Pokud si myslíte, že se Vás týká některý z uvedených bodů, tobolky neužívejte. Nejdříve se poraďte s lékařem a řiďte se jeho doporučením.

 

 

 

 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Olwexya je zapotřebí

Použití u dětí a dospívajících do 18 let

Venlafaxin by neměli běžně užívat děti a dospívající do 18 let. Měli byste také vědět, že u pacientů do 18 let, kteří se léčí některým z této skupiny přípravků, je zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků, jako jsou pokusy o sebevraždu, sebevražedné myšlenky a nepřátelské jednání (převážně agresivita, protichůdné chování a hněv). Váš lékař přesto může přípravek Olwexya pacientům do 18 let předepsat, pokud usoudí, že to je v jejich nejlepším zájmu. Pokud lékař předepsal přípravek Olwexya pacientovi do 18 let a chcete se o tom poradit, navštivte, prosím, znovu svého lékaře. Jestliže se u pacientů do

18 let, kteří jsou léčeni přípravkem Olwexya, rozvine nebo zhorší některý z výše uvedených

příznaků, měli byste o tom informovat svého lékaře. Rovněž dlouhodobé sledování bezpečnosti přípravku Olwexya ve vztahu k dalšímu růstu, dospívání a rozvoji poznání a chování nebylo

dosud v této věkové skupině doloženo.

– Jestliže máte sebevražedné myšlenky nebo myšlenky na sebepoškození nebo jste tyto myšlenky měl/a již před zahájením léčby (viz níže).

– Jestliže máte onemocnění jater nebo ledvin. Pokud ano, je možné, že dávka přípravku Olwexya Vám může být snížena.

– Jestliže se u Vás dříve vyskytla epilepsie. Pokud ano, Váš lékař Vás bude během léčby přípravkem Olwexya pečlivě sledovat.

– Jestliže se u Vás dříve vyskytlo onemocnění srdce. Pokud ano, Váš lékař Vás bude během léčby přípravkem Olwexya pečlivě sledovat.

– Jestliže trpíte mánií nebo se u Vás již dříve vyskytla.

– Jestliže máte cukrovku (může být ovlivněna rovnováha cukrů).

– Jestliže máte oční problémy nebo trpíte či jste trpěl/a zvýšeným nitroočním tlakem (glaukom s úzkým úhlem).

– Jestliže jste náchylní k časté nebo neobvyklé tvorbě modřin nebo krvácení.

– Jestliže jste starší člověk a užíváte léky patřící mezi diuretika. Pokud ano, Váš lékař Vás bude během léčby přípravkem Olwexya pečlivě sledovat.

– Jestliže máte problémy s vylučováním moči. Pokud ano, je možné, že se Vaše příznaky během léčby přípravkem Olwexya zhorší.

– Jestliže máte vysoký krevní tlak: užívání venlafaxinu může vést ke zvýšení krevního tlaku. Váš lékař může rozhodnout o pravidelných kontrolách Vašeho krevního tlaku.

– Jestliže se u Vás vyskytne vyrážka, kopřivka nebo jiné alergické reakce, přestaňte užívat přípravek Olwexya a informujte svého lékaře.

Sebevražedné myšlenky a zhoršení vaší deprese nebo úzkosti

Jestliže trpíte depresí či úzkostnými stavy, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě. Tyto myšlenky se mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat antidepresiva. Trvá totiž určitou dobu, než tyto přípravky začnou působit, obvykle přibližně dva týdny, ale někdy i déle.

 

Může být pravděpodobnější, že začnete uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě:

–          Jestliže se již v minulosti u Vás vyskytly myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu.

–          Jestliže jste mladý dospělý. Informace z klinických studií ukazují na zvýšené riziko sebevražedného chování u mladých dospělých (mladších 25 let) s psychiatrickými onemocněními, kteří byli léčeni antidepresivy.

 

Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu, vyhledejte ihned svého lékaře nebo nejbližší nemocnici.

 

Možná bude užitečné, když řeknete blízkému příteli nebo příbuznému, že máte deprese nebo úzkostnou poruchu a požádáte ho, aby si přečetl tuto příbalovou informaci. Možná byste je mohl(a) požádat, aby Vám řekli, pokud si budou myslet, že se Vaše deprese nebo úzkost zhoršuje nebo budou-li znepokojení změnami ve Vašem chování.

 

Ačkoliv se na přípravek Olwexya nevytváří skutečná závislost, náhlé přerušení při dlouhodobém užívání může vyvolat nevolnost a/nebo zvracení, závrať, třes, zmatenost, pocení, bolest hlavy, průjem, bušení srdce a hypománii. Z tohoto důvodu by dávka měla být snižována postupně. Tyto příznaky obvykle po nějakém čase vymizí, měl/a byste však vyhledat lékaře, pokud Vás tyto příznaky stále obtěžují nebo nevymizí.

 

Přípravek Olwexya vzácně způsobuje mírné změny hladiny cholesterolu v krvi. Z tohoto důvodu u Vás může Váš lékař příležitostně požadovat provedení krevních testů, obzvláště pokud užíváte přípravek Olwexya delší dobu.

 

Sdělte svému lékaři, pokud jste již byl/a léčen/a na výše zmíněné nemoci.

 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu a bylinných přípravcích.

Informujte svého lékaře či lékárníka, jestliže:

–         užíváte nebo jste v nedávné době užíval(a) jiné antidepresivum, zejména ze skupiny tzv. inhibitorů monoaminooxidázy (MAOI) (viz také odstavec „Neužívejte přípravek Olwexya“);

–         užíváte cimetidin (lék užívaný při léčbě žaludečních obtíží) a jste starší či máte jaterní onemocnění, neboť cimetidin může zvyšovat účinnost přípravku Olwexya a může být tedy potřebná úprava dávkování;

–         užíváte léky ovlivňující hladinu serotoninu (látka v mozku, která ovlivňuje Vaši náladu) jako triptany (užívané k léčbě migrény) nebo selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI, užívané k léčbě deprese);

–         užíváte warfarin (lék pro snížení srážlivosti krve), Váš lékař by měl kontrolovat Vaši krev;

–         užíváte haloperidol, protože účinek haloperidolu nebo venlafaxinu se může zesílit;

–         užíváte klozapin (k léčbě psychózy), protože účinek klozapinu může být zesílen;

–         pravidelně užíváte léky ulevující od bolesti (jako jsou deriváty kyseliny acetylsalycilové a nesteroidní protizánětlivé/protirevmatické léky – NSAID) nebo máte snížený počet krevních destiček, vzhledem ke zvýšenému riziku krvácení;

–         užíváte léky na snížení hmotnosti;

–         jestliže podstupujete elektrokonvulzivní léčbu (ECT);

–         užíváte dietetické přípravky jako fentermin, protože současné užívání venlafaxinu s léky na snížení hmotnosti se nedoporučuje;

–         užíváte ketokonazol nebo itrakonazol (přípravky k léčbě houbových infekcí), ritonavir (pro léčbu HIV infekce), protože může být zvýšen účinek venlafaxinu;

–         užíváte přípravky, které inhibují určité jaterní enzymy, jako chinidin (užívaný k léčbě určitých srdečních poruch), paroxetin, fluoxetin (užívaný společně s dalšími k léčbě deprese) a perfenazin (užívaný k léčbě psychózy a mánie).

 

Užívání přípravku Olwexya s jídlem a pitím

Přípravek Olwexya užívejte s jídlem. Během léčby přípravkem Olwexya nepijte alkohol, protože přípravek umocňuje depresivní účinek alkoholu na centrální nervový systém.

 

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

 

Těhotenství

Sdělte svému lékaři, pokud jste těhotná nebo pokud zamýšlíte otěhotnět. Neexistují dostatečná data o užívání venlafaxinu u těhotných žen. Pokud jste těhotná, přípravek Olwexya užívejte pouze s výslovným souhlasem lékaře.

Pokud přípravek Olwexya užíváte až do období těsně před porodem, sdělte to svému lékaři, protože Vaše dítě může mít po narození abstinenční příznaky.

 

 

 

Kojení

Sdělte svému lékaři, pokud kojíte. Venlafaxine a jeho účinný metabolit přecházejí do mateřského mléka. Váš lékař rozhodne, zda byste měla pokračovat/přerušit kojení nebo pokračovat/přerušit léčbu přípravkem Olwexya.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Olwexya může zhoršit schopnost soustředění a pozornost. Z tohoto důvodu byste měl/a být opatrný/á, pokud řídíte motorová vozidla nebo obsluhujete stroje. Váš lékař zhodnotí Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje posouzením stavu nemoci, odpovědi na léčbu a možných nežádoucích účinků.

 

Důležité informace o některých složkách přípravku Olwexya

Tento přípravek obsahuje sacharosu. Pokud Vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se s ním, než začnete tento lék užívat.

 

3.       JAK SE PŘÍPRAVEK OLWEXYA UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Olwexya přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá dávka přípravku je jedna tobolka 75 mg denně v přibližně stejnou denní dobu, ráno nebo večer. Váš lékař může ale rozhodnout, že je pro Vás vhodnější jiné dávkování. Lékař může dávku zvýšit na 150 mg, 225 mg nebo 375 mg denně.

Tobolku užijte po jídle, spolkněte ji celou a zapijte trochou vody. Tobolky nerozlamujte, nedrťte, nežvýkejte ani před užitím nedávejte do vody.

Může trvat několik dní i více, než začne přípravek působit. Možná bude zapotřebí, abyste přípravek Olwexya užívali několik měsíců.

Přípravek Olwexya je forma řízeného uvolňování venlafaxinu, která uvolňuje přípravek postupně po celou dobu dávky. Váš lékař může změnit Vaši léčbu z tradičních tablet s obsahem venlafaxinu (s okamžitým uvolňováním) na přípravek Olwexya. Pokud ano, Váš lékař rozhodne, která dávka přípravku Olwexya je nejblíže k Vaší celkové denní dávce tablety s obsahem venlafaxinu. Dávka přípravku Olwexya by měla být užita jednou denně.

 

Váš lékař může požadovat pravidelné sledování Vašeho krevního tlaku a srdečního rytmu, obzvláště pokud potřebujete léčbu vyššími dávkami (vyššími než 200 mg za den) přípravku Olwexya.

 

Depresivní epizody

Počáteční dávka je 75 mg přípravku Olwexya jednou denně. Dávka může být zvyšována v intervalech                                                               přibližně 2 týdnů nebo více, ale ne méně než 4 dny, na maximální denní dávku 375 mg.

 

Krátkodobá léčba generalizované úzkostné poruchy

Doporučená dávka je 75 mg jednou denně. Dávka může být zvýšena na 150 mg jednou denně v intervalech alespoň 4 dnů na maximální denní dávku 225 mg.

 

Krátkodobá léčba sociální úzkostné poruchy/sociální fobie

Doporučená dávka je 75 mg jednou denně. Dávka může být zvýšena na 150 mg jednou denně v intervalech alespoň 4 dnů na maximální denní dávku 225 mg. Účinnost pokračovací léčby generalizované úzkostné poruchy po dobu delší než 8 týdnů nebyla prokázána. Účinnost přípravku Olwexya v léčbě sociální úzkostné poruchy byla prokázána ve čtyřech 12ti týdenních placebem kontrolovaných studiích. Dlouhodobá účinnost nebyla popsána.

 

Léčba panické poruchy s agorafobií nebo bez ní

Léčba by měla být zahájena dávkou 37,5 mg jednou denně po dobu prvních 4 až 7 dnů a pak může být dávka zvýšena na 75 mg jednou denně. Dávka může být zvýšena na 150 mg jednou denně v intervalech alespoň 4 dny na maximální denní dávku 225 mg.

 

 

Nepřestávejte užívat Vaše tobolky bez předchozí porady s Vaším lékařem, a to ani tehdy, pokud se cítíte lépe. Jestliže Váš lékař usoudí, že již přípravek Olwexya nepotřebujete, vyzve Vás ke snížení dávky před úplným ukončením léčby. Jestliže je přípravek Olwexya vysazen náhle nebo dávka snížena příliš rychle, mohou mít někteří pacienti příznaky jako je únava, závrať, bolest hlavy, nespavost, sucho v ústech, pocit nebo stav nemoci, průjem, nervozita, zmatenost, mravenčení a pocení. Tyto příznaky nejsou obecně vážné a vymizí během několika dní. Váš lékař Vám poradí, jakým způsobem byste měl/a postupně ukončit léčbu přípravkem Olwexya a pokud proděláte některý z těchto nebo jiných příznaků, které jsou nepříjemné, vraťte se ke svému lékaři pro další pokyny.

Rozhodnutí o ukončení léčby by měl stanovit lékař.

 

Jestliže jste užil/a více přípravku Olwexya, než jste měl/a

Pokud užijete tobolek příliš mnoho, musíte okamžitě vyhledat lékařskou pomoc. Nezapomeňte vzít sebou obal od přípravku, dokonce i tehdy, pokud je prázdný.

Příznaky zaznamenané po předávkování zahrnují změny úrovně vědomí (od spavosti po bezvědomí), ale také agitaci (pohybový neklid), zvracení, průjem, třes, rychlý nebo nepravidelný tlukot srdce, pomalý tlukot srdce, nízký nebo vysoký krevní tlak a epileptický záchvat.

 

Jestliže jste zapomněl užít přípravek Olwexya

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

 

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Olwexya

Je důležité pokračovat v léčbě přípravkem Olwexya tak dlouho, jak Vám předepsal Váš lékař. Náhlé ukončení užívání léku může způsobit závrať, změny smyslového vnímání, poruchy spánku (včetně živých snů), agitaci (pohybový neklid) nebo úzkost, nevolnost a/nebo zvracení, třes, zmatenost, pocení, bolest hlavy, průjem, bušení srdce, emocionální nestabilitu, podrážděnost a zrakové poruchy. Tyto příznaky nejsou obecně vážné a vymizí během několika dní. Váš lékař Vám poradí, jakým způsobem byste měl/a postupně ukončit léčbu přípravkem Olwexya.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 

4.       MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Olwexya nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

 

Časté (vyskytující se u méně než 1 pacienta z 10, ale u více než 1 ze 100):

–         zvýšení hladiny cholesterolu v séru (zvláště související s dlouhodobou léčbou a eventuálně s užíváním vyšších dávek), úbytek hmotnosti,

–         potíže se spánkem nebo ospalost, nervozita, neobvyklé sny,

–         závrať, zvláštní pocit na kůži jako je „mravenčení a jehličky“ nebo palčivá bolest, sedace (útlum), třes,

–         rozmazané nebo nenormální vidění,

–         vysoký krevní tlak, návaly horka,

–         zívání,

–         změny chuti, zácpa, nevolnost, zvracení, poruchy stravování (anorexie), sucho v ústech,

–         pocení (včetně nočního pocení),

–         potíže při vylučování moči nebo nutkání jít na toaletu častěji než je obvyklé,

–         změna  sexuálních funkcí, jako je netypická ejakulace u mužů, snížená sexuální energie, impotence, absence orgasmu u mužů,

–         neobvyklá únava nebo slabost, bolest hlavy.

 

Méně časté (vyskytující se u méně než 1 pacienta ze 100, ale u více než 1 z 1000):

–         časté nebo neobvyklé modřiny,

–         nízká koncentrace sodíku v krvi, přírůstek hmotnosti,

–         apatie, halucinace, neklid,

–         zvonění v uchu (tinitus),

–         rychlý nebo nepravidelný tlukot srdce,

–         nízký krevní tlak, pocity závratí, mdloby,

–         nevědomé a nefyziologické skřípání a svírání zubů ve spánku (bruxismus), měnící se chuťové vjemy, průjem,

–         změny výsledků jaterních testů,

–         zánětlivé onemocnění kůže (dermatitida), nadměrná ztráta vlasů, vyrážka,

–         obtížné vylučování moči,

–         menstruační poruchy, absence orgasmu u žen,

–         zvýšená citlivost kůže na světlo.

 

Vzácné (vyskytující se u méně než 1 pacienta z 1000, ale u více než 1 z 10000):

–         prodloužená doba krvácení, neobvyklé krvácení (jako např. z nosu), nízký počet krevních destiček,

–         syndrom nepřiměřené sekrece antidiuretického hormonu (SIADH) – způsobí, že tělo zadržuje vodu a poklesnou hladiny určitých elektrolytů v krvi (např. sodík),

–         křeče (záchvaty nebo epileptické záchvaty), pocit velkého nabuzení nebo přebuzení (mánie nebo hypománie), pocit neklidu nebo neschopnost vydržet v klidu stát či sedět (akatizie),

–         pocity euforie, ospalost, trvalé rychlé pohyby očí, nemotornost, neklid, pocit opilce, pocení nebo ztuhlé svaly, což jsou příznaky serotoninového syndromu,

–         vysoká teplota se ztuhlými svaly, zmateností nebo agitací (pohybový neklid), pocením nebo pokud máte trhavé pohyby svalů, které nemůžete kontrolovat. Může se jednat o příznaky vážného stavu známého jako maligní neuroleptický syndrom (NMS),

–         černá stolice, která může být příznakem vnitřního krvácení,

–         svědění kůže, žluté zbarvení kůže nebo očí, tmavá moč, nebo příznaky podobné chřipce, což jsou příznaky zánětu jater (hepatitida).

 

Velmi vzácné (vyskytující se u méně než 1 pacienta z 10000 včetně jednotlivých případů):

–         změny v krevním obrazu (včetně agranulocytózy (pokles počtu granulocytů v krvi)), aplastické anémie (útlum kostní dřeně, která přestává vytvářet kromě červených krvinek obvykle též leukocyty a trombocyty), neutropenie (nedostatek neutrofilů v krvi) a pancytopenie (současný pokles počtu všech typů krevních buněk),

–         závažné alergické reakce,

–         svalová ztuhlost, vzácně nemotornost nebo ztráta rovnováhy, náhlé mimovolné trhavé pohyby, zmatenost,

–         zvýšený nitrooční tlak,

–         dýchací obtíže, bolest na hrudi,

–         pankreatitida (zánět slinivky břišní),

–         kožní změny vyznačující se soustřednými bledými nebo začervenalými kruhy (erythema multiforme), závažná kožní vyrážka, která může vést ke tvorbě puchýřků nebo olupování kůže (Stevens – Johnsonův syndrom), svrbění, svědění, kopřivka,

–         výrazná citlivost svalů na dotek, ztuhlost nebo slabost, zvláště pokud je doprovázená tmavou močí (toto může být způsobeno svalovým rozkladem vedoucího k problémům ledvin – rhabdomyolýza),

–         neobvyklá tvorba mateřského mléka.

 

Neznámá frekvence (z dostupných údajů ji nelze určit):

–         během užívání venlafaxinu nebo záhy po přerušení léčby byly hlášeny případy sebevražedných myšlenek a sebevražedného chování.

 

Někteří pacienti příležitostně pocítili závrať nebo nejistotu při stání, což bylo způsobeno poklesem krevního tlaku.

Přípravek Olwexya někdy způsobuje nechtěné účinky, kterých si nemusíte být vědom/a, jako např. zvyšování krevního tlaku nebo bušení srdce; nebo mírně změněné hodnoty jaterních enzymů, sodíku nebo vzácně cholesterolu. Velmi vzácně může přípravek Olwexya snižovat počet krevních destiček. Z tohoto důvodu může Váš lékař příležitostně požadovat provedení krevních testů, zvláště pokud užíváte přípravek Olwexya delší dobu.

 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

5.       JAK PŘÍPRAVEK OLWEXYA UCHOVÁVAT

Uchovávejte přípravek mimo dosah a dohled dětí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

 

Přípravek Olwexya nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obale. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

 

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 

6.         DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Olwexya obsahuje

–         Léčivou látkou je venlafaxinum hydrochloridum. Jedna tobolka s prodlouženým uvolňováním obsahuje venlafaxinum hydrochloridum odpovídající venlafaxinum 37,5 mg, 75 mg nebo 150 mg.

–         Pomocnými látkami obsahu tobolky jsou sacharosa, kukuřičný škrob, hyprolosa, povidon, ethylcelulosa, dibutyl-sebakát, mastek.

–         Pomocnými látkami v obalu tobolky jsou želatina, červený oxid železitý (E172), oxid titaničitý (E171), žlutý oxid železitý (E172) (pouze v tobolkách 75 mg a 150 mg).

 

Jak přípravek Olwexya vypadá a co obsahuje toto balení

Olwexya 37,5 mg: hnědorůžové a bílé (tělo: hnědorůžové, uzávěr: bílý) tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním plněné bílými až téměř bílými peletami.

Olwexya 75 mg: světle růžové tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním plněné bílými až téměř bílými peletami.

Olwexya 150 mg: oranžově hnědé tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním plněné bílými až téměř bílými peletami.

 

Velikost balení:

7 (pouze tobolky 37,5 mg) 10, 14, 20, 28, 30, 50, 98 nebo 100 tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním balených v blistru a krabičce

50, 100 a 250 tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním balených v HDPE nádobce.

 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

KRKA d.d. Novo mesto, Slovinsko

 

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

KRKA, zastoupení pro ČR

Sokolovská 79

186 00 Praha 8

Tel: 221 115 150

info@krka.cz

 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 24.9.2008