MIRTASTAD

Příbalová informace – Rp.

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li případné další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

 

 

MIRTASTAD 15 mg

MIRTASTAD 30 mg

MIRTASTAD  45 mg

(Mirtazapinum)

potahované tablety

 

V příbalové informaci naleznete:

1) Co je přípravek Mirtastad a k čemu se používá

2) Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Mirtastad užívat

3) Jak se přípravek Mirtastad užívá

4) Možné nežádoucí účinky

5) Uchovávání přípravku Mirtastad

6) Další informace

 

Léčivou látkou je:

Mirtastad 15 mg: mirtazapinum 15 mg v jedné potahované tabletě

Mirtastad 30 mg: mirtazapinum 30 mg v jedné potahované tabletě

Mirtastad 45 mg: mirtazapinum 45 mg v jedné potahované tabletě

 

Pomocné látky jsou:

Jádro tablety:

Monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, hyprolosa, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát.

 

Potah tablety:

Mirtastad 15 mg:

Hypromelosa, oxid titaničitý (E171), makrogol 8000, žlutý oxid železitý (E172), chinolinová žluť (E104), oranžová žluť (E110).

 

Mirtastad 30 mg:

Hypromelosa, oxid titaničitý (E171), makrogol 8000, červený oxid železitý (E172), žlutý oxid železitý (E172), černý oxid železitý (E172).

 

Mirtastad 45 mg:

Hypromelosa, oxid titaničitý (E171), makrogol 8000.

 

 

Držitel rozhodnutí o registraci/ Výrobce

Stada Arzneimittel AG

Bad Vilbel

Německo

 

 

1.) Co je Mirtastad a k čemu se používá

Mirtastad (mirtazapinum) je antidepresivum, které se užívá při léčbě depresivních epizod. Přítomnost příznaků, jako je neschopnost se radovat, pohybové poruchy, poruchy spánku (časné probouzení) a úbytek hmotnosti, zvyšuje pravděpodobnost pozitivní odpovědi. K dalším příznakům deprese patří: ztráta zájmu o okolí, sebevražedné sklony a změny nálady. Účinek léku Mirtastad se běžně začíná projevovat po 1-2 týdnech léčení.

 

2.) Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Mirtastad užívat?

Neužívejte přípravek:

– při přecitlivělosti na účinnou látku nebo na pomocné látky obsažené v přípravku

– pokud jste těhotná

– pokud kojíte

 

Mirtastad by neměli běžně užívat děti a dospívající do 18 let. Měli byste také vědět, že u pacientů do 18 let, kteří se léčí některým z této skupiny přípravků, je zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků, jako jsou pokusy o sebevraždu, sebevražedné myšlenky a nepřátelské jednání (převážně agresivita, protichůdné chování a hněv). Váš lékař přesto může Mirtastad pacientům do 18 let předepsat, pokud usoudí, že to je v jejich nejlepším zájmu. Pokud lékař předepsal Mirtastad pacientovi do 18 let a chcete se o tom poradit, navštivte, prosím, znovu svého lékaře. Jestliže se u pacientů do 18 let, kteří jsou léčeni přípravkem Mirtastad, rozvine nebo zhorší některý z výše uvedených příznaků, měli byste o tom informovat svého lékaře. Rovněž dlouhodobé bezpečností účinky přípravku Mirtastad ve vztahu k dalšímu růstu, dospívání a rozvoje poznání a chování nebyly dosud v této věkové skupině prokázány.

 

Přípravek Mirtastad obsahuje laktózu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

 

Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku je zapotřebí při těchto stavech

Při léčbě se u Vás mohou objevit příznaky infekce jako horečka, bolesti v krku, zánět sliznice ústní dutiny a podobně – pokud se objeví, okamžitě navštivte svého lékaře!

 

Vaše pravidelné kontroly u lékaře jsou nutné pokud trpíte následujícími obtížemi:

– epilepsie a jiná postižení mozku;

– ledvinná nebo jaterní insuficience

– srdeční onemocnění, jako jsou poruchy přenosu vzruchů, angina pectoris a nedávný infarkt myokardu,

– nízký krevní tlak.

– poruchy močení, např. při zbytnění prostaty

– akutní glaukom úzkého úhlu (akutní zelený oční zákal)

– diabetes mellitus (cukrovka).

 

Náhlé ukončení léčby po dlouhodobém podávání u Vás může vyvolat žaludeční nevolnost, bolesti hlavy a neklid.

 

Užívání léku s jídlem a pitím

Tablety se polykají celé, bez žvýkání a zapíjí se trochou tekutiny pokud je to nezbytné. Mohou být užívány bez ohledu na jídlo.

 

Těhotenství

V těhotenství přípravek nesmíte užívat. Zjistíte-li během užívání přípravku že jste těhotná,  informujte ihned svého lékaře.

 

Kojení

Pokud začnete lék Mirtastad užívat, přerušte kojení.

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů.

Lék na Vás může působit přechodně sedativně (tlumivě) a může zpočátku narušit Vaši koncentraci a pozornost a tím snížit Vaši schopnost řídit auto a ovládat stroje. Tuto činnost můžete vykonávat na základě výslovného souhlasu lékaře.

 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Účinky léku Mirtastad a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Váš lékař by proto měl být informován o všech lécích, které v současné době užíváte nebo začnete užívat, a to na lékařský předpis nebo i bez něj. Než začnete současně s lékem Mirtastad užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.

Lék Mirtastad zesiluje tlumivé účinky alkoholu. Nepijte proto během léčby alkohol.

Lék se nesmí užívat současně s některými přípravky užívanými k léčbě depresí (inhibitory MAO) ani během dalších 14 dnů po ukončení léčby těmito přípravky.

Mirtastad může zesílit tlumivé účinky benzidiazepinů nebo jiných sedativ.

Léky obsahující ketokonazol, inhibitory proteázy HIV, azolová antimykotika, erytromycin, nefazodon nebo cimetidin mohou zvýšit účinek přípravku Mirtastad.

Léky obsahující karbamazepin, rifampicin nebo fenytoin účinek přípravku Mirtastad zeslabují.

Při současném užívání léku Mirtastad a léků s obsahem warfarinu je nutné kontrolovat protrombinový čas.

 

3.) Jak se přípravek Mirtastad používá?

Přesné dávkování i délku léčby vždy určí lékař.

Léčba u dospělých obvykle začíná dávkou 15 mg užívanou večer před spaním. Lékař obvykle později dávku zvyšuje na 30 mg denně. Maximální denní dávka je 45 mg.

Denní dávku je také možné na doporučení lékaře rozdělit do dvou dílčích dávek, z nichž jedna se užívá ráno a druhá večer.

 

Jak dlouho byste měli užívat přípravek?

Léčba je obvykle dlouhodobá a její délku určí lékař. Pokud léčbu přerušíte nebo ukončíte příliš brzy, Vaše potíže se vrátí.

Léčbu nikdy sami nepřerušujte, ukončení léčby musí být postupné.

 

Co byste měli udělat zapomenete-li si vzít jednu dávku?

Pokud si zapomenete vzít svojí obvyklou dávku, vezměte si ji co nejdříve, ale následující dávku nezdvojnásobujte. Pokud si zapomenete vzít více dávek, poraďte se se svým lékařem.

 

Upozornění pro případ předávkování.

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dětmi vyhledejte lékaře.

 

4.) Možné nežádoucí účinky

Lék Mirtastad je obvykle dobře snášen, ale podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky.

Jaké nežádoucí účinky se mohou vyskytnout během léčby?

Nejčastěji se může objevit zvýšená chuť k jídlu a zvýšení hmotnosti, ospalost a útlum (většinou v prvních týdnech léčby), závratě a bolesti hlavy, edémy a únava.

Méně často dochází k nevolnosti.

Vzácně se vyskytuje útlum kostní dřeně (eosinofilie, granulocytopenie, agranulocytosa, aplastická anémie, trombocytopenie), mánie, zmatenost, úzkost, nespavost, noční můry a živé sny, křeče, třes nebo svalové záškuby, pokles krevního tlaku po postavení, sucho v ústech, průjem, vyrážka, bolesti kloubů a zvýšené hladiny jaterních enzymů.

 

Při výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání přípravku poraďte s lékařem.

 

5.) Uchovávání přípravku

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Přípravek Mirtastad nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu.

 

6.) Další informace

Balení:

Velikost balení: 10, 14, 20, 28, 30, 40, 50, 60, 90, 100, 110, 150, 200, 250, 300, 350, 500 a 1000 potahovaných tablet.

Balení větší než 100 potahovaných tablet jsou určena pro nemocnice.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

Datum revize

28.12.2005