HEMINEVRIN

Příbalová informace: Informace pro uživatele

 

HEMINEVRIN 300 mg

(clomethiazolum)

měkké tobolky

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

·         Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

·         Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

·         Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

·         Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

 

Držitel rozhodnutí o registraci:

AstraZeneca UK Ltd., Macclesfield, Cheshire, Velká Británie

 

Výrobce:

AstraZeneca AB, Södertälje, Švédsko

 

Složení:

Léčivá látka: clomethiazolum 192 mg (odp. clomethiazoli edisilas 300 mg) v jedné tobolce.

Pomocné látky: Střední nasycené triacylglyceroly, želatina, nekrystalizující sorbitol 70%, glycerol 85%, oxid titaničitý (E 171), hnědý oxid železitý (E 172).

 

 

Indikační skupina:

Hypnotikum, sedativum a antikonvulzivum.

 

Charakteristika:

Klomethiazol způsobuje útlum centrální nervové soustavy. Důsledkem je ospalost a ztráta fyzické aktivity v případech, kdy je to žádoucí.

 

Indikace:

HEMINEVRIN je určen k tomu, aby vás zbavil neklidu a pomohl vám usnout v případě, že nemůžete usnout nebo máte poruchy spánku. Může být předepsán jako pomocný lék při odvykání pití alkoholu. Přípravek je určen k léčbě dospělých pacientů.

 

Kontraindikace:

Čtěte pozorně následující řádky a o všech svých zdravotních problémech informujte ošetřujícího lékaře a to i v průběhu již započaté léčby.

Přípravek HEMINEVRIN byste neměl(a) užívat, pokud jste měl(a) v minulosti nepřiměřenou reakci po podání nebo po podání látek obsažených v přípravku.

 

Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku HEMINEVRIN je zapotřebí:

V případě, že užíváte léky k léčbě deprese, objevuje se u vás syndrom spánkové apnoe (krátkodobá zástava dechu v průběhu spánku) nebo máte dýchací potíže (chronická plicní nedostatečnost), poruchu jater a/nebo ledvin, upozorněte na to lékaře.

 

 

Těhotenství a kojení:

Pokud jste těhotná a nebo kojíte, měla byste o tom informovat ošetřujícího lékaře. Když otěhotníte až v průběhu léčby přípravkem HEMINEVRIN, informujte ihned o svém stavu ošetřujícího lékaře.

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:

V průběhu léčby přípravkem HEMINEVRIN nesmíte řídit motorová vozidla, obsluhovat stroje a vykonávat práci vyžadující zvýšenou pozornost (práce ve výškách, apod.).

 

Důležité infomrace o některých složkách přípravku Heminevrin:

Jedna tobolka přípravku HEMINEVRIN 300 mg obsahuje 30 mg sorbitolu. Při dávkování uvedeném v této příbalové informaci přijímáte s každou jednotlivou dávkou celkem 120 mg sorbitolu, což může u osob s vrozenou nesnášenlivostí fruktózy vyvolat podráždění žaludku a průjem. Pokud nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete přípravek užívat.

 

Nežádoucí účinky:

Podobně jako u jiných léků se kromě žádoucích účinků mohou objevit i nežádoucí účinky. Mohou se objevit následující obtíže: pocit píchání v nose a jinde, kýchání, vykašlávání hlenu. Dále podrážděný žaludek, podráždění očních spojivek, bolest hlavy, nízký krevní tlak, vyrážka, někdy doprovázená svěděním kůže, změny srdeční akce, dýchací obtíže, poruchy funkce jater, někdy doprovázené zežloutnutím kůže a očního bělma (projevy žloutenky), alergické reakce, vzácně i alergická šoková reakce.

Při dlouhodobém užívání vysokých dávek přípravku může vzniknout psychická i fyzická závislost.

Pokud se u vás objeví tyto příznaky nebo i jiné nežádoucí účinky při užívání přípravku, informujte o tom ošetřujícího lékaře.

 

Interakce:

Účinky přípravku HEMINEVRIN a účinky jiných léků (např. k léčbě epilepsie s obsahem karbamazepinu, k léčbě křečí zad i jinde s obsahem chloroxazonu, k léčbě a předcházení vzniku žaludečních vředů s obsahem cimetidinu) se mohou navzájem ovlivňovat. Neužívejte současně ani HEMINEVRIN a propranolol používaný k léčbě vysokého krevního tlaku a anginy pectoris – záchvat bolestí pod hrudní kostí. Váš lékař má být proto informován o všech lécích, které v současné době užíváte nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něj. Jestliže vám jiný lékař bude předepisovat nebo doporučovat nějaký další lék, informujte ho, že již užíváte HEMINEVRIN. Než začnete s přípravkem HEMINEVRIN užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se nejdříve s ošetřujícím lékařem.

Během léčby přípravkem HEMINEVRIN nesmíte pít alkohol!

 

Dávkování a způsob použití:

HEMINEVRIN byl předepsán pouze pro vás a pro léčbu vašeho onemocnění. Nepoužívejte proto přípravek pro léčbu jiných zdravotních problémů. Nepodávejte HEMINEVRIN ani někomu jinému, zvláště ne dětem.

 

HEMINEVRIN užívejte pravidelně podle doporučení lékaře a nikdy neužívejte větší dávku než vám předepsal lékař. Následující doporučení jsou pouze orientační.

Pokud vám byl HEMINEVRIN předepsán pro léčbu poruch spánku, obvykle se užívají 1-2 tobolky před spaním. Pokud byl HEMINEVRIN předepsán pro zklidnění, obvykle se užívá 1 tobolka 3x denně.

Při odvykání pití alkoholu je počáteční dávka přípravku vysoká, obvykle 2-4 tobolky opakovaně po několika hodinách, a potom se dávka postupně snižuje podle uvážení lékaře.

Přípravek se obvykle užívá po dobu asi 10 dnů.

Pokud si zapomenete vzít svoji pravidelnou dávku přípravku HEMINEVRIN, vezměte si ji hned, když to zjistíte. Pokud se však již blíží doba další dávky, vyčkejte do této doby a pokračujte dále podle normálního dávkového režimu. Zásadně neužívejte dávku dvojnásobnou.

Tobolky užívejte vždy ve stejnou dobu v závislosti na jídle (před jídlem nebo po jídle), nekousejte je a zapijte vodou.

 

Předávkování:

Pokud náhodou užijete větší dávku přípravku než vám předepsal lékař, informujte okamžitě ošetřujícího lékaře nebo navštivte nemocnici a vezměte svůj lék s sebou. V případě jakékoliv nejistoty vždy raději kontaktujte ošetřujícího lékaře. Při náhodném požití přípravku dítětem vyhledejte ihned lékaře.

 

Uchovávání:

Přípravek uchovávejte při teplotě do 30 °C v dobře uzavřené lahvičce, aby byl chráněn před vlhkostí.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obale.

Nespotřebované léčivo či léčivo s prošlou dobou použitelnosti vraťte do lékárny.

 

Balení:

100 měkkých tobolek.

 

Datum poslední revize:

9.5.2007