Escitalopram Teva

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

 

Escitalopram Teva 10 mg

potahované tablety

Escitalopram

 

Přečtete si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat

 

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

V příbalové informaci naleznete:

 1. Co je Escitalopram Teva a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Escitalopram Teva užívat
 3. Jak se Escitalopram Teva užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Escitalopram Teva uchovávat
 6. Další informace

 

1. CO JE ESCITALOPRAM TEVA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

 

Escitalopram Teva obsahuje účinnou látku escitalopram a patří do skupiny léčiv známých jako antidepresiva.

 

Escitalopram Teva  se používá u pacientů k léčbě:

– deprese

– panické poruchy s agorafobií nebo bez agorafobie (strach z otevřených prostranství)

– sociální úzkostné poruchy (strach z cizích lidí)

– generalizované úzkostné poruchy

– obsedantně kompulzivních poruch (které se projevují pocitem nutkání provést určitý čin nebo zabývat se určitou myšlenkou).

 

 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ESCITALOPRAM TEVA UŽÍVAT

 

Neužívejte Escitalopram Teva

 

· pokud jste alergický/á (přecitlivělý/á) na escitalopram oxalát nebo na kteroukoliv další složku přípravku Escitalopram Teva (viz oddíl 6 “Další informace”).

Alergická reakce může zahrnovat vyrážku, svědění, dýchací potíže nebo otok obličeje, rtů, hltanu nebo jazyka.

·         pokud současně užíváte přípravek patřící do skupiny inhibitorů monoaminooxidázy (IMAO), včetně selegilinu (užívaný k léčbě Parkinsonovy nemoci), moklobemid (užívaný k léčbě deprese) a linezolid (antibiotikum).

 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Escitalopram Teva je zapotřebí

 

Sdělte svému lékaři jestliže se Vás týká cokoli z níže uvedeného:

·         v minulosti jste měl manickou poruchu (nadměrně veselá nálada)

·         v minulosti jste měl hypomanickou poruchu (podrážděnost)

·         máte epilepsii

·         máte sníženou hladinu sodíku v krvi

·         podstupujete elektrokonvulzivní terapii

·         mate krvácivé onemocnění (poruchu krvácivosti)

·         máte srdeční onemocnění

·         máte postižení jater nebo ledvin.

·         máte cukrovku (diabetes). Může být nezbytné upravit dávkování  léků na cukrovku.

·         Escitalopram Teva je předepsán pro osobu mladší 18 let

 • pokud se objeví příznaky jako neklid, třes, svalové záškuby a hypertermie (teplotní šok) – přestaňte užívat tablety a ihned vyhledejte svého lékaře

 

·         Sebevražedné myšlenky a zhoršení Vaší deprese nebo úzkosti

Jestliže trpíte depresí a/nebo úzkostnými stavy, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě. Tyto myšlenky se mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat antidepresiva. Trvá totiž určitou dobu, než tyto přípravky začnou působit, obvykle přibližně dva týdny, ale někdy i déle.

Může být pravděpodobnější, že začnete uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě:

–     Jestliže se již v minulosti u Vás vyskytly myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu.

–     Jestliže jste mladý dospělý. Informace z klinických studií ukazují na zvýšené riziko sebevražedného chování u mladých dospělých (mladších 25 let) s psychiatrickými onemocněními, kteří byli léčeni antidepresivy.

Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu, vyhledejte ihned svého lékaře nebo nejbližší nemocnici.

Možná bude užitečné, když řeknete blízkému příteli nebo příbuznému, že máte deprese nebo úzkostnou poruchu a požádáte ho, aby si přečetl tuto příbalovou informaci. Možná byste je mohl(a) požádat, aby Vám řekli, pokud si budou myslet, že se Vaše deprese nebo úzkost zhoršuje nebo budou-li znepokojení změnami ve Vašem chování.

 

Použití u dětí a mladistvých do 18 let

Escitalopram Teva není běžně určen k léčbě dětí a mladistvých do 18 let. Měli byste také vědět, že u pacientů do 18 let, kteří se léčí některým z této skupiny přípravků, je zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků, jako jsou pokusy o sebevraždu, sebevražedné myšlenky nepřátelské jednání (převážně agresivita, vzdorovité chování a hněv). Escitalopram Teva Váš lékař přesto může pacientům do 18 let předepsat, pokud usoudí, že to je v jejich nejlepším zájmu. Pokud Váš lékař předepsal Escitalopram Teva pacientovi mladšímu 18 let a chcete se o tom poradit, navštivte, prosím, znovu svého lékaře. Jestliže se u pacientů do 18 let, kteří jsou léčeni přípravkem Escitalopram Teva, rozvine nebo zhorší některý z výše uvedených příznaků, měli byste o tom informovat svého lékaře. Rovněž dlouhodobá bezpečnost přípravku Escitalopram Teva ve vztahu k dalšímu růstu, dospívání, rozvoji poznání a chování nebyly dosud v této věkové skupině zkoumány.

 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

 

Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v poslední době, protože mohou ovlivňovat účinek tablet Escitalopram Teva.

 

Oznamte svému lékaři, pokud užíváte jakýkoli z následujících přípravků:

·         inhibitory monoaminooxidázy (IMAO) (další typy antidepresiv – neměly by se užívat – viz Neužívejte přípravek Escitalopram Teva)

·         třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) – rostlinný přípravek užívaný k léčbě deprese.

·         perorální antikoagulancia (přípravky užívané k ředění krve – např. warfarin)

·         acylpyrin a nesteroidní protizánětlivé přípravky (přípravky užívané k tlumení bolesti nebo ředění krve, tzv. antikoagulanty).

·         lithium nebo tryptofan (užívané k léčbě psychiatrických onemocnění)

·         neuroleptika (přípravky k léčbě schizofrenie, psychózy) z důvodů možného rizika snížení záchvatového prahu, a antidepresiva

·         selegilin (užívaný k léčbě Parkinsonovy choroby)

·         tramadol (užívaný k potlačení silné bolesti)

·         alkohol

·         omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, cimetidin (užívané k léčbě pálení žáhy a žaludečních vředů)

·         tiklopidin (užívaný ke snížení rizika výskytu mozkové mrtvice)

·         risperidon, thioridazin a haloperidol (antipsychotika)

·         meflochin (užívaný k léčbě malárie)

·         flekainid, propafenon a metoprolol (užívané k léčbě kardiovaskulárních chorob)

·         antibiotikum linezolid

 

Zvláštní opatrnosti je zapotřebí při současném užívání přípravků, které prodlužují QT interval (na EKG záznamu) nebo způsobují hypokalémii /hypomagnezémii (snížení hladiny draslíku/hořčíku v krvi).

 

Užívání tablet Escitalopram Teva může být pro Vás i nadále v pořádku a Váš lékař rozhodne co je pro Vás vhodné.

 

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

 

Těhotenství a kojení

Neužívejte Escitalopram Teva, pokud jste těhotná, jestliže jste nekonzultovala možná rizika a přínos léčby se svým lékařem. Neužívejte Escitalopram Teva pokud kojíte, jestliže jste nekonzultovala možná rizika a přínos léčby se svým lékařem. Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Escitalopram Teva může ovlivnit Váš úsudek a schopnosti řídit nebo obsluhovat stroje. Jestliže na Vás escitalopram působí, neřiďte a neobsluhujte stroje.

 

 

3. JAK SE ESCITALOPRAM TEVA UŽÍVÁ

 

 Vždy užívejte Escitalopram Teva přesně dle pokynů Vašeho lékaře. Pokud si nejste něčím jistý/á, poraďte se se svým lékařem.

 

Dávkování

Escitalopram Teva může být užíván společně s jídlem nebo též nalačno.

 

Deprese

Obvyklá dávka přípravku je 10 mg denně, užitých v jedné dávce. Obvykle je účinek zřejmý za 2-4 týdny. Váš lékař může tuto dávku zvýšit na maximálně 20 mg denně.

 

Panická porucha

Úvodní dávka přípravku je 5 mg denně během prvního týdne léčby. Následně se dávka zvyšuje na 10 mg denně. Váš lékař může dávku zvýšit na maximálně 20 mg denně. Optimální účinek je dosažen po 3 měsíční léčbě.

 

Sociální úzkostná porucha

Obvyklá dávka přípravku je 10 mg denně, užitých v jedné dávce. Váš lékař může dávku snížit na 5 mg denně nebo zvýšit na maximálně 20 mg denně. Obvykle je účinek zřejmý za 2-4 týdny.

 

Generalizovaná úzkostná porucha

Obvyklá zahajovací dávka je 10 mg denně, užitých v jedné dávce. Váš lékař Vám může dávku zvýšit na maximálně 20 mg denně.

 

Obsedantně kompulzivní porucha

Obvyklá zahajovací dávka je 10 mg denně, užitých v jedné dávce. Váš lékař může dávku zvýšit na maximálně 20 mg denně. Léčba může být dlouhodobá.

 

Starší pacienti (nad 65 let)

Obvyklá úvodní dávka je 5 mg denně, užitých v jedné dávce. Účinek tablet Escitalopram Teva u sociální úzkostné poruchy není znám.

 

Děti a mladiství (do 18 let)

Escitalopram Teva se nedoporučuje užívat k léčbě dětí a mladistvých.

 

Pacientům se závažnou poruchou funkce ledvin nebo jater se může snížit dávkování přípravku.

 

Jestliže jste užil/a více přípravku Escitalopram Teva, než jste měl/a

Pokud jste užil/a více přípravku Escitalopram Teva, než jste měl/a, okamžitě kontaktujte svého lékaře nebo navštivte nejbližší nemocnici. Příznaky předávkování mohou být: závratě, třes, agitovanost, ospalost, bezvědomí, křeče, zrychlený nebo nepravidelný srdeční rytmus, pokles krevního tlaku a změny vodního/minerálního metabolismu, mělké dýchání a zvracení.

 

Jestliže jste zapomněl/a užívat přípravek Escitalopram Teva

Jestliže jste zapomněl/a užít obvyklou dávku přípravku, pokračujte v užívání jakmile si vzpomenete. Další dávku užijte v obvyklou dobu. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

 

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Escitalopram Teva

Neukončujte léčbu přípravkem Escitalopram Teva, aniž by Vám to řekl Váš lékař. Při náhlém přerušení léčby se mohou vyskytnou příznaky z vysazení: závrať, pocity brnění (mravenčení), poruchy spánku, živé sny, pocity agitovanosti  nebo neklidu, nevolnost, zvracení, třes, zmatenost, pocení, bolesti hlavy, průjem, nepravidelný srdeční tep, pocity rozrušení nebo podrážděnosti, zrakové poruchy.

Jestliže má být léčba ukončena, doporučuje se během  1-2 týdnů postupně snižovat dávku, aby se tím předešlo příznakům z vysazení.

 

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 

 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

 

Podobně jako všechny léky, může mít i Escitalopram Teva nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Všechny léky mohou způsobit alergickou reakci, ačkoli závažná alergická reakce je velmi vzácná. Pokud se u Vás objeví dušnost, potíže s dýcháním, otok očních víček, tváře nebo rtů, vyrážka nebo svědění (zejména postihující celé tělo), okamžitě to sdělte svému lékaři.

 

Závažné nežádoucí účinky

Jestliže se u Vás vyskytne kterýkoli z následujících nežádoucích účinků, vysaďte přípravek Escitalopram Teva a okamžitě vyhledejte svého lékaře:

–          příznaky jako neklid, třes, svalové záškuby a pocit horka

–          sebevražedné myšlenky

–          závažná porucha nálady (mánie)

–          křeče

–          poruchy hybnosti

–          agresivita

–          pocit odosobnění

–          těžká alergická reakce (viz výše)

 

Navštivte svého lékaře, pokud se u Vás během léčby vyskytnou následující nežádoucí účinky:

 

Méně časté (více než u 1 pacienta z 1000 a méně než u 1 pacienta ze 100):

·         Neobvyklé krvácení, včetně krvácení z trávicího traktu

 

Vzácné (více než u 1 pacienta z 10 000 a méně než u 1 pacienta z 1000):
 • Pokud se u Vás vyskytnou příznaky: otok kůže, jazyka, rtů nebo otok kdekoliv v obličeji, obtížné dýchání nebo polykání (alergická reakce), vyhledejte neprodleně Vašeho lékaře nebo navštivte nemocnici.
 • Pokud se u Vás vyskytne vysoká horečka, neklid, zmatenost, třes a náhlé svalové záškuby, může se jednat o příznaky vzácného serotoninového syndromu. V takovém případě vyhledejte svého lékaře.

 

Pokud se u Vás vyskytnou následující nežádoucí účinky, měl/a byste ihned navštívit svého lékaře nebo nejbližší nemocnici:

 • Obtížné močení
 • Křeče (záchvaty), viz též oddíl “Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Escitalopram Teva je zapotřebí”
 • Žluté zabarvení kůže a bělma očí, které může být známkou poškození funkce jater/hepatitidy

 

Byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

 

Velmi časté (u více než 1 pacienta z 10):

 • nauzea (pocit nevolnosti)

 

Časté (u více než 1 pacienta ze 100, ale méně než u 1 pacienta z 10):

 

 • zvýšení tělesné hmotnosti
 • obtížné usínání, pocity ospalosti, závratě, brnění a mravenčení, třes

·         zánět dutin, zívání

 • průjem, zácpa, zvracení, sucho v ústech
 • zvýšené pocení
 • bolest kloubů a svalů
 • zvýšená nebo snížená chuť k jídlu
 • únava, horečka
 • poruchy ejakulace, impotence (neschopnost dosáhnout erekci)
 • úzkost, neklid, abnormální sny, pokles sexuální touhy, neschopnost dosáhnout orgasmu (u žen)

 

Méně časté (u více než 1 pacienta z 1000, ale méně než u 1 pacienta ze 100) :

 

·         pokles tělesné hmotnosti

·         zrychlení srdečního rytmu

·         poruchy chuti, poruchy spánku, mdloby

·         poruchy zraku, rozšíření zornic

·         zvonění v uších

·         krvácení z nosu

·         krvácení z trávícího traktu

·         vyrážka, svědění, ztráta vlasů

·         otoky podkoží

·         poševní krvácení

·         skřípání zubů, agitovanost, nervozita, záchvaty paniky, stavy zmatenosti

 

Vzácné (více než u 1 pacienta z 10 000, ale méně než u 1 pacienta z 1000):

·         pomalý srdeční rytmus

·         vzácný stav zvaný serotoninový syndrom, který může zahrnovat následující příznaky: vysoká horečka, neklid, třes a svalové záškuby

·         otok kůže, jazyka, rtů nebo tváře, nebo potíže s dýcháním nebo polykáním (alergická reakce)

·         agresivita, ztráta smyslu pro realitu (odosobnění), halucinace (představy věcí, které neexistují)

 

U některých pacientů byly též hlášeny (neznámá četnost):

·         odchylky v jaterních testech (zvýšení jaterních enzymů v krvi)

·         poruchy krvácení včetně krvácení do kůže a sliznic a snížená hladina krevních destiček

·         poruchy hybnosti (mimovolní pohyby svalů), křeče

·         zvýšené množství vyloučené moči (nepřiměřená sekrece ADH)

·         náhlý otok kůže nebo sliznic (angioedém)

·         tvorba mléka u žen, které nekojí

·         snížená hladina sodíku v krvi s příznaky: pocity nevolnosti, svalové slabosti nebo zmatenosti

·         závratě při rychlém vstávání (ortostatická hypotenze)

·         zánět jater (žloutenka, horečka)

·         bolestivá erekce

·         mánie, sebevražedné pokusy, viz také oddíl “Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Escitalopram Teva je zapotřebí”

 

Některé další nežádoucí účinky byly pozorovány při léčbě přípravky, které působí podobně jako escitalopram (léčivá látka přípravku Escitalopram Teva):

 • motorický neklid
 • anorexie

 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

5. JAK PŘÍPRAVEK ESCITALOPRAM TEVA UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Neuchovávejte při teplotě nad 25°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a vnějším obalu za zkratkou EXP.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

 

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Toto opatření pomáhá chránit životní prostředí.

 

 

6.          DALŠÍ INFORMACE

 

Co přípravek Escitalopram Teva obsahuje

Léčivá látka je escitalopramum (escitalopram). Jedna 10 mg tableta přípravku Escitalopram Teva obsahuje escitalopram 10 mg (ve formě escitalopram oxalátu).

Další složky jsou:

Jádro tablety: mikrokrystalická celulosa, koloidní bezvodý oxid křemičitý, sodná sůl kroskarmelosy, kyselina stearová a magnesium-stearát.

Potisk: hypromelosa (E464), makrogol 400 a oxid titaničitý (E 171).

 

Jak přípravek Escitalopram Teva vypadá a co obsahuje toto balení

 

Escitalopram Teva 10 mg jsou bílé potahované tablety s půlicí rýhou, na jedné straně označené čísly “9” a “3” po obou stranách rýhy. Druhá strana tablety je označena “7462”. Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.  

        

Escitalopram Teva je dostupný v blistrovém balení: 7, 14, 20, 28, 30, 49, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 200 a 500 potahovaných tablet a v jednotkovém balení 49×1, 50×1, 100×1 a 500×1 potahovaných tablet.

 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

 

 

 

 

Držitel rozhodnutí o registraci

 

Teva Pharmaceuticals CR s.r.o.

Praha

Česká republika

 

 

Výrobce:

 

 

Pharmachemie B.V., Haarlem, Nizozemsko

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company, Debrecen, Maďarsko

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company, Gödöllő, Maďarsko

TEVA UK Limited, Eastbourne, East Sussex, Velká Británie

TEVA Kutno S.A., Kutno, Polsko

 

 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:  1.7.2009