DEPREX LÉČIVA

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

 

DEPREX LÉČIVA

tvrdé tobolky

 Fluoxetini hydrochloridum

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

–         Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

–         Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

–         Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej  žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

–         Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

V příbalové informaci naleznete:

  1. Co je přípravek Deprex a k čemu se používá.
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Deprex užívat.
  3. Jak se přípravek Deprex užívá.
  4. Možné nežádoucí účinky.
  5. Jak přípravek Deprex uchovávat.
  6. Další informace.

 

 

1. Co je přípravek Deprex a k čemu se používá.

 

Deprex je určen pro dospělé pacienty.

Deprex je antidepresivum tzv. 3. generace. Používá se k léčbě depresivních onemocnění, depresivních onemocnění spojených s úzkostnými poruchami, nutkavých stavů, bulimia nervosa (impulsivní přejídání s nutkavým užíváním projímadel), premenstruální dysforické poruchy (např. duševní napětí, podrážděnost, bolesti v podbřišku a v prsech, bolesti hlavy několik dnů před menstruací).

Užívání Deprexu vede postupně k nápravě následků nedostatku látky (serotoninu), která je důležitá pro udržení normální nálady. K této nápravě dochází pomalu, v průběhu 5 až 20 dní, a proto ústup příznaků deprese nastává zpravidla až za 1-3 týdny po začátku užívání léku.

 

 

 

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Deprex užívat.

 

 

Neužívejte přípravek Deprex

–       jestliže jste alergický(á) na fluoxetin nebo na kteroukoli další složku  přípravku

–       jestliže současně užíváte nebo jste v uplynulých 2 týdnech užíval(a) léky proti depresím ze skupiny inhibitorů MAO. Nejméně 5 týdnů má uplynout mezi skončením podávání Deprexu a začátkem léčby antidepresivem ze skupiny inhibitorů MAO. 

 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Deprex je zapotřebí

Upozorněte svého lékaře,

–         jestliže se u Vás objevují/objevily křeče

–         jestliže trpíte poruchou funkce jater a ledvin

–         jestliže trpíte cukrovkou

 

Jestliže se u Vás během léčby objeví vyrážka, otok obličeje, dýchací obtíže, záchvaty křečí či zvracení, vyhledejte lékaře.

 

Použití u dětí a dospívajících do 18 let

Deprex by neměli běžně užívat děti a dospívající do 18 let. Měli byste také vědět, že u pacientů do 18 let, kteří se léčí některým z této skupiny přípravků, je zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků, jako jsou pokusy o sebevraždu, sebevražedné myšlenky a nepřátelské jednání (převážně agresivita, protichůdné chování a hněv). Váš lékař přesto může Deprex pacientům do 18 let předepsat, pokud usoudí, že to je v jejich nejlepším zájmu. Pokud lékař předepsal Deprex pacientovi do 18 let a chcete se o tom poradit, navštivte, prosím, znovu svého lékaře. Jestliže se u pacientů do 18 let, kteří jsou léčeni Deprexem, rozvine nebo zhorší některý z výše uvedených příznaků, měli byste o tom informovat svého lékaře. Rovněž dlouhodobé bezpečnostní účinky Deprexu ve vztahu k dalšímu růstu, dospívání a rozvoji poznání a chování nebyly dosud v této věkové skupině prokázány.

 

Sebevražedné myšlenky a zhoršení vaší deprese či projevy úzkosti

Častým příznakem depresivního onemocnění jsou sebevražedné úmysly, které mohou přetrvávat až do odeznění projevů nemoci. V případě potřeby se s důvěrou obraťte na svého lékaře.

Jestliže trpíte depresí č i úzkostnými stavy, můžete někdy myslet na to, že si ublížíte nebo

vezmete život. Tyto myšlenky se mohou projevit častěji v době , kdy poprvé začínáte užívat

antidepresiva, protože trvá nějaký čas, než léky začnou působit..

Zvýšené riziko platí :

–         pokud se u Vás již dříve objevily myšlenky na sebevraždu č i na sebepoškození

–         jestliže jste v mladšího věku. Informace z klinických studií poukazují na zvýšené riziko sebevražedného chování u dospělých mladších 25 let s psychiatrickým onemocněním, kteří byli léčeni antidepresivy

Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu, okamžitě o

tom informujte svého lékaře nebo vyhledejte lékařskou pomoc v nejbližším

zdravotnickém zařízení.

Možná shledáte užitečným říci svým blízkým přátelům nebo příbuzným, že trpíte

depresemi nebo úzkostnými poruchami a požádáte je, aby si přečetli tuto příbalovou

informaci. Mohli byste je požádat, aby Vám řekli, když si budou myslet, že se Vaše deprese

nebo úzkost zhoršuje, nebo když budou znepokojeni změnami ve Vašem chování.

 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Účinky přípravku Deprex a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Váš lékař by proto měl být informován o všech lécích, které v současné době užíváte nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něj. Než začnete současně s užíváním přípravku Deprex užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.

Současné nebo navazující užívání antidepresiv ze skupiny inhibitorů MAO může vést k závažným, život ohrožujícím stavům, při současném užívání s přípravky s obsahem lithia může dojít k těžké únavě, pocení, průjmům. Deprex zvyšuje účinnost tricyklických antidepresiv, inzulinu a perorálních antidiabetik (přípravky k léčbě cukrovky). Účinky fluoxetinu a fenytoinu, karbamazepinu, haloperidolu, klozapinu, diazepamu nebo alprazolamu se mohou rovněž ovlivňovat.

Při současném užívání warfarinu je třeba pečlivě sledovat srážlivost krve.

 

Užívání přípravku Deprex s jídlem a pitím.

Přípravek Deprex se podává nezávisle na jídle, tobolka se polyká celá a zapíjí se dostatečným množstvím tekutiny (např. sklenicí vody).

 

Těhotenství a kojení.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Přípravek Deprex může být podáván těhotným a kojícím ženám pouze ve zvlášť odůvodněných případech.

V případě plánovaného těhotenství během léčby Deprexem se rovněž poraďte se svým ošetřujícím lékařem. 

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů.

Při užívání Deprexu se o možnosti řízení motorových vozidel a obsluze strojů poraďte s lékařem

 

Důležité informace o některých složkách přípravku Deprex.

Přípravek obsahuje monohydrát laktozy. Upozorněte lékaře, pokud trpíte nesnášenlivostí některých cukrů. Přípravek obsahuje azorubin, který může u citlivých jedinců vyvolat alergickou reakci.

 

 

3. Jak se přípravek Deprex užívá.

 

Přesné dávkování vždy určí lékař.

 

Při depresích a nutkavých stavech užívají dospělí i starší pacienti zpravidla 20 mg (1 tobolka) ráno denně.

Maximální doporučená dávka je 80 mg (4 tobolky) denně. Lékař může dávku upravit podle stavu a reakce nemocného.

 

Při bulimia nervosa užívají dospělí zpravidla 60 mg (3 tobolky) denně dle rady lékaře obvykle rozděleně ve třech dávkách.

 

Při premenstruální dysforické poruše je doporučená dávka 20 mg (1 tobolka) denně.

 

Nemocným s poruchou funkce ledvin a jater může lékař dávky přiměřeně snížit.

Léčba je obvykle dlouhodobá.

 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Deprex než jste měl(a).

Předávkování se nejčastěji projeví nevolností a zvracením, méně často rozrušením a neklidem. Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem vyhledejte okamžitě lékaře.

 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Deprex.

Zapomenete-li si vzít jednu dávku léku, další dávku neupravujte, ale užijte obvyklé množství léku v obvyklou následující dobu po vynechání.

Nezdvojujte následující dávku abyste nahradil(a) vynechanou tobolku..

 

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Deprex.

Bez porady s Vaším lékařem nepřerušujte doporučenou dobu užívání přípravku, i když se budete cítit lépe. Po svévolném přerušení léčby se může Váš stav opět zhoršit.

 

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 

 

4. Možné nežádoucí účinky.

 

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Deprex nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

 

Ihned přerušte léčbu a vyhledejte lékaře, pokud se u vás vyskytne: alergická reakce ve formě kožní vyrážky, otok obličeje nebo dýchací obtíže nebo se u vás vyskytnou záchvaty křečí či zvracení.

Možné nežádoucí účinky jsou seřazeny ve skupinách dle četnosti výskytu:

Velmi často (možnost výskytu u více než u 1 pacienta z 10 léčených pacientů):

–   bolesti hlavy, ospalost, závratě, nespavost, úzkost, nervozita, pocení,

Často (možnost výskytu u 1-10 pacientů ze 100 léčených pacientů):

–   neostré vidění, zívání, sucho v ústech, změna chuti, zvracení, průjem, nechutenství, nevolnost, častější močení, svědění, kopřivka, rozšíření cév, zimnice, porucha sexuálních funkcí jako je opožděná nebo chybějící ejakulace, neobvyklé sny, poruchy koncentrace a myšlení.

Méně často (možnost výskytu u 1- 10 pacientů z 1000 léčených pacientů):

–   porucha hybnosti (koordinace), svalové záškuby, třes, rozšířění zorniček, poruchy polykání, poruchy močení, vypadávání vlasů, nemožnost dosáhnout orgasmu.

Vzácně (možnost výskytu u 1 -10 pacientů z 10 000 léčených pacientů):

–   přecitlivělost na světlo, anafylaktoidní reakce (celková alergická reakce s otokem v obličeji a dýchacími obtížemi), menší krvácení do kůže či sliznice skvrnkovitého charakteru, nechutenství způsobující úbytek na váze, zánětlivé onemocnění cév, psychomotorický neklid.

Velmi vzácně (možnost výskytu u méně než u 1 pacienta z 10 000 léčených pacientů):

– serotoninový syndrom (projevující se třesem, poruchami koordinace,úzkostí, zmateností, zrychlením srdeční činnosti, zvýšením krevního tlaku, pocením, průjmem či zvracením), idiopatická hepatitida ( onemocnění jater nejasného původu).

Není známo (z dostupných údajů nelze určit):

–   nepřiměřená vylučování antidiuretického hormonu, bušení srdce, únava, tělesná slabost, reakce podobná sérové nemoci (projevující se bolestmi kloubů, kožními příznaky, ledvinným postižením), snížení sexuální touhy, neschopnost pohlavního styku, poruchy plodnosti.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou v této příballové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

 

5. Jak přípravek Deprex uchovávat.

 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Deprex nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30°C v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 

 

6.Další informace

 

Co přípravek Deprex obsahuje

Léčivou látkou je fluoxetini hydrochloridum 22,4mg ( fluoxetinum 20mg.) v jedné tvrdé tobolce

Pomocnými látkami jsou monohydrát laktózy, mikrokrystalická celulóza, magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, azorubin, černý oxid železitý, indigokarmín, oxid titaničitý, želatina.

 

Jak přípravek Deprex vypadá a co obsahuje toto balení.

Jedná se o neprůhledné želatinové tobolky bílo-fialové barvy.

Balení obsahuje 10 nebo 30 tobolek.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

Držitel registračního rozhodnutí/Výrobce

Zentiva, k.s., Praha, Česká republika

 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 2.6.2009.