Citalon

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

 

Citalon 10 mg

Citalon 20 mg

Citalon 40 mg

potahované tablety

citalopramum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

–        Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

–        Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

–        Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

–        Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

V příbalové informaci naleznete:

1.         Co je přípravek Citalon a k čemu se používá

2.         Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Citalon užívat

3.         Jak se přípravek Citalon užívá

4.         Možné nežádoucí účinky

5          Jak přípravek Citalon uchovávat

6.         Další informace

 

1.      Co je přípravek Citalon a k čemu se používá

 

Přípravek Citalon je jedním z členů skupiny léků nazývaných “selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu” (SSRI), což jsou antidepresiva. Každý má ve svém mozku sloučeninu nazývanou serotonin. Lidé trpící depresí mají nižší hladiny serotoninu než ostatní. Není zcela známo, jak citalopram a další léky ze skupiny SSRI fungují, ale mohou pomáhat zvýšením hladiny serotoninu v mozku. Tento lék se používá k léčbě:

Depresivního onemocnění (depresivních epizod)

 

 

2.     Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Citalon užívat

Neužívejte přípravek Citalon:

–        jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na citalopram nebo na kteroukoli další složku těchto tablet (viz část 6. Další informace).

–        jestliže užíváte nebo jste v nedávné minulosti užíval/a léky nazývané inhibitory monoaminooxidázy (IMAO; používané mj. k léčbě deprese). Předtím, než začnete přípravek Citalon užívat, musíte se poradit se svým lékařem, protože může být nutné, abyste po vysazení IMAO vyčkal/a po dobu až 14 dní.

Inhibitor monoaminooxidázy nazývaný selegilin (používá se k léčběParkinsonovy choroby) používat lze, nicméně v dávkách nepřesahujících 10 mg za den. Při přechodu z léčby přípravkem Citalon musíte předtím, než začnete užívat IMAO, čekat alespoň 7 dní.

–       pokud užíváte pimozid (lék k léčbě psychózy).

 

 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Citalon je zapotřebí

Použití u dětí a dospívajících do 18 let

Citalon není běžně určen k léčbě dětí a mladistvých do 18 let. Měli byste také vědět, že u pacientů do 18 let, kteří se léčí některým z této skupiny přípravků, je zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků, jako jsou pokusy o sebevraždu, sebevražedné myšlenky nepřátelské jednání (převážně agresivita, vzdorovité chování a hněv). Váš lékař přesto může Citalon pacientům do 18 let předepsat, pokud usoudí, že to je v jejich nejlepším zájmu. Pokud Váš lékař předepsal Citalon pacientovi mladšímu 18 let a chcete se o tom poradit, navštivte, prosím, znovu svého lékaře. Jestliže se u pacientů do 18 let, kteří jsou léčeni přípravkem Citalon, rozvine nebo zhorší některý z výše uvedených příznaků, měli byste o tom informovat svého lékaře. Rovněž dlouhodobá bezpečnost přípravku Citalon ve vztahu k dalšímu růstu, dospívání, rozvoji poznání a chování nebyly dosud v této věkové skupině zkoumány.

 

 

Sebevražedné myšlenky a zhoršení Vaší deprese nebo úzkosti

Jestliže trpíte depresí a/nebo úzkostnými stavy, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě. Tyto myšlenky se mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat antidepresiva, protože trvá určitou dobu, než tyto přípravky začnou působit, obvykle přibližně dva týdny, ale někdy i déle.

Může být pravděpodobnější, že začnete uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě:

–     jestliže se již v minulosti u Vás vyskytly myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu.

–     jestliže jste mladý dospělý. Informace z klinických studií ukazují na zvýšené riziko sebevražedného chování u mladých dospělých mladších 25 let s psychiatrickými onemocněními, kteří byli léčeni antidepresivy.

Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu, vyhledejte ihned svého lékaře nebo jděte do nejbližší nemocnice.

 

Možná bude užitečné, když řeknete příbuznému nebo blízkému příteli, že máte deprese nebo úzkostnou poruchu a požádáte ho, aby si přečetl tuto příbalovou informaci. Možná byste je mohl/a požádat, aby Vám řekli, pokud si budou myslet, že se Vaše deprese nebo úzkost zhoršuje nebo budou-li znepokojeni změnami Vašeho chování.

 

Předtím, než začnete užívat přípravek Citalon, informujte svého lékaře, pokud máte nebo jste někdy měl/a :

–      chorobu ledvin nebo jater

–      cukrovku: léčba citalopramem může narušit kontrolu hladiny cukru v krvi. Může být potřebné změnit dávkování inzulinu a/nebo perorálních antidiabetik

–      mánii/hypománii v anamnéze: citalopram se musí užívat opatrně a pokud vstoupíte do manické fáze, musí být vysazen

–      psychózu s depresivními epizodami

–      záchvaty (epilepsii): záchvaty jsou potenciálním rizikem léčby antidepresivy

–      problémy s krvácením nebo pokud užíváte léky, které brání srážení krve (viz dále uvedenou část Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky): citalopram může způsobit krvácení (např. krvácení do kůže a sliznic)

–      elektrokonvulzivní léčbu (ECT), protože kvůli nedostatku zkušeností je na místě opatrnost

–      žaludeční vřed nebo krvácení do žaludku nebo střeva v minulosti

–      jste citlivý/á na prodloužení intervalu QT nebo je u Vás podezření na vrozený syndrom dlouhého intervalu QT nebo pokud trpíte hypokalémií/hypomagnezémií

–      nízkou hladinu sodíku v krvi.

 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Opatrnosti je třeba při užívání následujících léků

Pokud užíváte kterékoli z následujících léčiv, poraďte se předtím, než začnete přípravek Citalon užívat, se svým lékařem:

–        léky, které zvyšují hladiny serotoninu, jako je oxitriptan nebo tryptofan (což je doplněk stravy)

–        léky na depresi, jako jsou jiné léky ze skupiny SSRI (např. fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin, sertralin, venlafaxin), IMAO, tricyklická antidepresiva jako je klomipramin, nortriptylin a desipramin, bupropion, a třezalka tečkovaná (bylinný přípravek)

–        léky na Parkinsonovu chorobu, jako je selegelin (IMAO)

–        léky na migrénu nazývané triptany, jako je sumatriptan

–        léky na bolest, jako je tramadol

–        léky na duševní nemoci, jako je lithium, risperidon, thioridazin, fenothiaziny, pimozid a haloperidol

–        léky na vysoký krevní tlak nebo srdeční selhání, jako je metoprolol

–        léky na nepravidelný srdeční tep, např. propafenon, flekainid

–        léky zabraňující srážení krve, jako je warfarin, dipyridamol, tiklopidin (nazývají se antikoagulancia)

–        léky proti bolesti a zánětu, jako je kyselina acetylsalicylová nebo jiné léky nazývané nesteroidní antirevmatika, jako je ibuprofen, diklofenak a celekoxib

–        léky na žaludeční vředy, jako je omeprazol, lansoprazol, esomeprazol nebo cimetidin

–        léky k prevenci malárie, jako je meflochin

 

Užívání přípravku Citalon s jídlem a pitím

Během užívání přípravku Citalon nepijte alkohol. Alkohol může Vaše příznaky nebo nežádoucí účinky zhoršit. Citalopram lze užívat s jídlem nebo bez jídla.

 

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Těhotenství

S užíváním citalopramu v těhotenství jsou jen omezené zkušenosti. Neužívejte citalopram pokud jste těhotná nebo pokud otěhotnění plánujete, ledaže by to Váš lékař považoval za absolutně nezbytné.

Léčbu citalopramem nesmíte ukončit náhle. Pokud citalopram užíváte v posledních 3 měsících těhotenství, uvědomte o tom svého lékaře, protože Vaše dítě může mít po narození jisté příznaky. Tyto příznaky se obvykle objeví během prvních 24 hodin po narození. Zahrnují neschopnost řádného spánku nebo krmení, potíže s dechem, modravou kůži nebo přílišné teplo nebo chlad, zvracení, nadměrný pláč, ztuhlé nebo měkké svalstvo, otupělost, třesy, neklid nebo křeče. Pokud se u Vašeho dítěte po narození vyskytne kterýkoli z těchto příznaků, obraťte se na svého lékaře, který bude schopen Vám poradit.

Kojení

Citalopram se v malých množstvích vylučuje do mateřského mléka. Je zde riziko, že bude mít vliv na dítě. Pokud užíváte citalopram, poraďte se předtím, než začnete kojit, se svým lékařem.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Tento lék může způsobit nežádoucí účinky (jako je pocit točení hlavy, ospalost nebo zmatenost), které mají vliv na schopnost soustředění a rychlost reakcí. Pokud se u Vás tyto nežádoucí účinky vyskytnou, neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte stroje, ani nedělejte nic dalšího, co vyžaduje pozornost a soustředění.

 

 

3.       Jak se přípravek Citalon užívá

Tablety užívejte jednou denně – buď ráno nebo večer s jídlem nebo bez jídla. Zapijte je dostatkem tekutin (např. sklenicí vody). Tablety nežvýkejte.

Váš lékař určí dávku a individuálně ji pro Vás upraví. Bude trvat alespoň dva týdny, než se začnete cítit lépe. Pokud se po této době nezačnete cítit lépe, obraťte se na svého lékaře, kterým Vám poradí. Váš lékař se může rozhodnout pro postupné zvyšování dávky až do maximální denní dávky. To závisí na Vaší odpovědi na léčbu.

Vždy užívejte přípravek Citalon přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená zahajovací dávka pro dospělé je 20 mg za den. V případě potřeby lze dávku zvýšit až na 40 mg za den. Maximální denní dávka je 60 mg.

 

V léčbě musíte pokračovat 4 až 6 měsíců poté, co u Vás vymizely příznaky.

Citalopram nepřestávejte užívat, dokud Vám k tomu nedá pokyn lékař, a to i když se začnete cítit lépe. Lékař Vám sdělí, jak dlouho budete muset tablety užívat.

Starší osoby

Osoby starší 65 let musí užívat pouze polovinu dávky – to znamená 10 nebo 20 mg přípravku Citalon za den. Váš lékař určí, zda nebudete potřebovat dávku zvýšit. Maximální dávka pro starší osoby je 40 mg za den.

Osoby s nemocí jater

Pokud trpíte nemocí jater, lékař Vám předepíše zahajovací dávku 10 mg. Maximální dávka přípravku Citalon je 30 mg za den.

Osoby s nemocí ledvin

Jestliže trpíte těžkou chorobou ledvin, používání citalopramu se nedoporučuje, protože o jeho používání u těchto pacientů nejsou k dispozici žádné informace.Jestliže trpíte mírnou nebo středně těžkou chorobou ledvin, můžete užívat obvyklé dávky citalopramu.

 

Jestliže jste užil/a více přípravku Citalon, než jste měl/a

Jestliže jste užil/a příliš mnoho tablet, ihned se obraťte na svého lékaře nebo jděte do nemocnice a ukažte jim balení tablet. Nejpravděpodobnějšími příznaky při užití příliš velkého množství tablet (předávkování) jsou: pocit točení hlavy nebo malátnosti, záchvat křečí, pocit nevolnosti (nauzea), zrychlený srdeční tep, zrychlený dech, pocení.

 

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Citalon

Jestliže jste zapomněl/a užít dávku tohoto léku, prostě pokračujte příští dávkou jako obvykle. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechané jednotlivé vynechané dávky.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Citalon

Bez předchozí porady se svým lékařem nepřestávejte tento lék užívat, ani když se cítíte lépe.

Jestliže po dlouhodobém užívání tento lék náhle vysadíte, můžete mít pocit točení hlavy, mít poruchy smyslového vnímání (necitlivost nebo ‘mravenčení’, nazývané parestézie), trpět pocitem nevolnosti (nauzea), bolestmi hlavy, mít pocit úzkosti. Tyto příznaky jsou obecně mírné až středně silné a během dvou týdnů samy vymizí. U některých pacientů však mohou být závažnější nebo trvat déle. Obvykle se vyskytnou v prvních několika dnech po vysazení léku.

Při vysazování přípravku Citalon Vám lékař pomůže pomalu snižovat dávku v průběhu týdnů či měsíců. To by mělo napomoci snížit možnost vzniku příznaků z vysazení. Pokud se u Vás přesto objeví závažné příznaky z vysazení, navštivte prosím svého lékaře. Může Vás požádat, abyste znovu začal/a tablety užívat a vysazoval/a je pomaleji.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 

4.      Možné nežádoucí účinky

 

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Citalon nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud zaznamenáte některý z následujících nežádoucích účinků, ihned se obraťte na svého lékaře:

Následující nežádoucí účinky jsou méně časté (postihují méně než 1 člověka ze 100):

·         záchvaty (křeče)

Následující nežádoucí účinky jsou vzácné (postihují méně než 1 člověka z 1 000):

·         neobvyklá tvorba modřin nebo neobvyklé krvácení, včetně zvracení krve nebo krve ve stolici,

·         pocit únavy, slabosti nebo zmatenosti a pocit, že svaly jsou ztuhlé nebo těžkopádné (nekoordinované). To může být způsobeno nedostatkem sodíku v krvi.

·         pocit neklidu a neschopnosti sedět nebo stát v klidu (lékaři to nazývají akatizie). Zvýšení dávky přípravku Citalon může tyto pocity zhoršit

·         serotoninový syndrom: jestliže se u Vás vyskytnou některé nebo všechny z následujících příznaků, může jít o tzv. “serotoninový syndrom”. Tyto příznaky zahrnují: pocit zmatenosti, pocit neklidu, pocení, třes, zimnice, halucinace (zvláštní vidiny nebo slyšiny), náhlé záškuby svalů nebo zrychlený tep.

Následující nežádoucí účinky jsou velmi vzácné (postihují méně než 1 člověka z 10 000) nebo není dobře známo, kolik lidí je postiženo:

·         alergické reakce: pokud u Vás dojde k otoku víček, obličeje, rtů, úst nebo jazyka, začne svědění nebo mate potíže s dechem nebo polykáním, může jít o alergickou reakci

·         během léčby citalopramem nebo krátce po ní byly hlášeny případy lidí, u kterých se vyvinuly myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu nebo kteří takové jednání vykazovali.

 

Další možné nežádoucí účinky během léčby:

Následující nežádoucí účinky jsou velmi časté (postihují více než 1 člověka z 10):

·         nespavost (insomnie) nebo pocit ospalosti, neklid, nervozita

·         bušící nebo pádící srdce (palpitace)

·         pocit nevolnosti (nauzea), průjem nebo zácpa, sucho v ústech

·         bolesti hlavy, pocit točení hlavy nebo třesu (tremor)

·         zesílené pocení

·         abnormální akomodace oka

·         pocit slabosti (asténie)

 

Následující nežádoucí účinky jsou časté (postihují méně než 1 člověka z 10):

·         nesoustředěnost, ztráta paměti, noční můry, živé sny, pocit úzkosti

·         nedostatek motivace nebo zájmu, pocit zmatenosti

·         migréna, necitlivost nebo ‘mravenčení’ (lékaři tomu říkají parestézie)

·         větší chuť k jídlu/nedostatek chuti k jídlu

·         zrychlený srdeční tep

·         pokles krevního tlaku/mdloby při náhlém vzpřímení

·         zvýšený nebo snížený krevní tlak

·         poruchy trávení, zvracení, bolesti břicha, plynatost, zvýšená tvorba slin

·         problémy s močením nebo častější nutkání na močení

·         přibírání/úbytek na váze

·         zánět dutin, výtok z nosu

·         pokles sexuální žádostivosti. Nepřítomnost orgasmu u žen i mužů, abnormální ejakulace, impotence; bolestivá menstruace

·         kožní vyrážky, svědění

·         poruchy vnímání chuti

·         rozostřené vidění

·         zívání, únava

Následující nežádoucí účinky jsou méně časté (postihují méně než 1 člověka ze 100):

·         pocit euforie

·         zvýšení sexuální žádostivosti

·         poruchy pohybu, jako je ztuhlost, třes nebo abnormální mimovolní pohyby úst a jazyka (extrapyramidové poruchy),

·         zvonění v uších (tinnitus)

·         pomalý srdeční tep

·         zvýšení hodnot jaterních enzymů v krevních testech funkce jater

·         kašel

·         citlivost na sluneční světlo

·         bolesti svalů

·         alergické reakce, malátnost, mdloby

Následující nežádoucí účinky jsou velmi vzácné (postihují méně než 1 člověka z 10 000):

·         mánie (pocit povznesené nálady)

·         pocit odosobnění (depersonalizace)

·         panické ataky

·         halucinace

·         abnormální tvorba mléka u mužů a žen

·         nepravidelný srdeční tep (arytmie)

·         bolesti v kloubech

 

Možné příznaky z vysazení při ukončování léčby

·         pocit točení hlavy

·         pocity mravenčení, pálení a působení elektrického proudu

·         poruchy spánku (živé sny, noční můry, nespavost)

·         pocit úzkosti

·         pocit neklidu

·         třes (tremor)

·         pocit zmatenosti nebo dezorientace

·         střídání nálad nebo podrážděnost

·         bolesti hlavy

·         pocit nevolnosti (nauzea)

·         průjem

·         pocení

·         poruchy vidění

·         pádící nebo bušící srdce (palpitace)

 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři.

 

 

5.        Jak přípravek Citalon uchovávat

 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí

 

Přípravek Citalon nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za EXP. Doba použitelnosti je rovněž vyznačena na blistrech/lahvičce na tablety. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

 

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 

 

6.      Další informace

Co přípravek Citalon obsahuje

Léčivou látkou je citaloprami hydrobromidum.

Jedna tableta přípravku Citalon 10 mg, 20 mg a 40 mg obsahuje citaloprami hydrobromidu m odpovídající citalopramum 10, 20, respektive 40 mg.

Pomocnými látkami jsou: mannitol, mikrokrystalická celulosa, koloidní oxid křemičitý bezvodý,  magnesium-stearát, hypromelosa, makrogol 6000 a oxid titaničitý (E171).

Jak přípravek Citalon vypadá a co obsahuje toto balení

Citalon 10 mg: kulaté, bílé tablety o průměru 6 mm.

Citalon 20 mg: kulaté, bílé tablety s  půlicí rýhou o průměru 8 mm.

Citalon 40 mg: kulaté, bílé tablety s půlicí rýhou o průměru 10 mm.

 

 

Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.

 

Tablety přípravku Citalon 10 mg, 20 mg a 40 mg balené v PVC/PVDC/Al blistrech jsou k dispozici ve velikostech balení 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 98 a 100 tablet na krabičku, 100×1 jednodávkový blistr.

Lahvička na tablety z HDPE se zapečetěným uzávěrem z LDPE obsahující 250, 500 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Sandoz GmbH, Kundl, Rakousko

Výrobce

Salutas Pharma GmbH, Barleben, Německo

Salutas Pharma GmbH, Gerlingen, Německo

 

Další informace o přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci v ČR:

Sandoz s.r.o., Praha, Česká republika, office.cz@sandoz.com

 

 

 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 15.7.2009