CITALEC ZENTIVA

Příbalová informace – informace pro uživatele

 

 

CITALEC 10 Zentiva

CITALEC 20 Zentiva

CITALEC 40 Zentiva

 (citalopramum)

Potahované tablety

 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

–          Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

–          Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

–          Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

–          Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

V příbalové informaci naleznete:

1.      Co je Citalec Zentiva a k čemu se používá

2.      Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Citalec Zentiva užívat

3.      Jak se přípravek Citalec Zentiva užívá

4.      Možné nežádoucí účinky

5.      Jak přípravek Citalec Zentiva uchovávat

6.      Další informace

 

1. Co je přípravek Citalec Zentiva a k čemu se používá?

Přípravek Citalec Zentiva je antidepresivum. Citalopram, léčivá látka přípravku Citalec Zentiva, působí na centrální nervový systém. Citalec Zentiva neovlivňuje pohyblivost, nenarušuje intelektové funkce a nepůsobí tlumivě.

Citalec Zentiva je určen k léčbě deprese nebo panické poruchy bez ohledu na jejich příčinu, formu a závažnost. Přípravek Citalec Zentiva je vhodný i pro udržovací léčbu, kdy příznaky jako jsou např. skleslost, smutek, ztráta schopnosti mít radost, strach, úzkost a bolest jsou na ústupu nebo již zcela vymizely. V této fázi léčby Citalec Zentiva působí preventivně a chrání před návratem nemoci. Přípravek Citalec Zentiva je určen pro dospělé.

 

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Citalec Zentiva užívat?

Neužívejte přípravek Citalec Zentiva:

–          jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na účinnou látku Citalec Zentiva (citalopram) nebo na kteroukoli další složku přípravku Citalec Zentiva; 

–          pokud se léčíte antidepresivy ze skupiny inhibitorů monoaminooxidázy (IMAO) nebo jste je užívali kdykoliv v průběhu předchozích dvou týdnů. Váš lékař Vám řekne, jak máte léčbu citalopramem zahájit, když jste přestali MAOI užívat (viz část „Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky“).

Citalopram se nesmí užívat u pacientů v  manické fázi manické deprese (frenetická, mimořádně vzrušená nálada).

 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Citalec Zentiva je zapotřebí:

– při použití u dětí a dospívajících do 18 let

Přípravek Citalec Zentiva by neměly běžně užívat děti a dospívající do 18 let. Měli byste také vědět, že u pacientů do 18 let, kteří se léčí některým z této skupiny přípravků, je zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků, jako jsou pokusy o sebevraždu, sebevražedné myšlenky a nepřátelské jednání (převážně agresivita, protichůdné chování a hněv). Váš lékař přesto může přípravek Citalec Zentiva pacientům do 18 let předepsat, pokud usoudí, že to je v jejich nejlepším zájmu. Pokud lékař předepsal přípravek Citalec Zentiva pacienovi do 18 let a chcete se o tom poradit, navštivte, prosím, znovu svého lékaře. Jestliže se u pacientů do 18 let, kteří jsou léčeni přípravkem Citalec Zentiva, rozvine nebo zhorší některý z výše uvedených příznaků, měli byste o tom informovat svého lékaře. Rovněž dlouhodobé bezpečnostní účinky přípravku Citalec Zentiva ve vztahu k dalšímu růstu, dospívání a rozvoji poznání a chování nebyly dosud v této věkové skupině prokázány.

Prosím, informujte prosím svého lékaře, pokud se u vás objeví nějaké zdravotní potíže, a to zvláště pokud máte:

·         těžké onemocnění jater

·         těžké onemocnění ledvin

·         cukrovku (bude možná třeba upravit její léčbu)

·         epilepsii, nebo se u Vás v minulosti vyskytly křeče nebo záchvaty

·         nějaký druh poruchy krvácení

 • mánii nebo hypománii v minulosti
 • léčbu elektrošoky (ECT).

Poraďte se prosím se svým lékařem i v případě, že se Vás výše uvedené skutečnosti týkaly v minulosti.

Může trvat 1 až 4 týdny, než pocítíte účinek citalopramu.

Sebevražedné myšlenky a zhoršení vaší deprese či projevy úzkosti

 

Jestliže trpíte depresí či úzkostnými stavy, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě. Tyto myšlenky se mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat antidpresiva. Trvá totiž určitou dobu, než tyto přípravky začnou působit, obvykle přibližně dva týdny, ale někdy i déle.

 

 

Může být pravděpodobnější, že začnete uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě:

–           Jestliže se již v minulosti u Vás vyskytly myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu.

–           Jestliže jste mladý dospělý. Informace z klinických studií ukazují na zvýšené riziko sebevražedného chování u mladých dospělých (mladších 25 let) s psychiatrickými onemocněními, kteří byli léčeni antidepresivy.

 

Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu, vyhledejte ihned svého lékaře nebo nejbližší nemocnici.

 

Možná bude užitečné, když řeknete blízkému příteli nebo příbuznému, že máte deprese nebo úzkostnou poruchu a požádáte ho, aby si přečetl tuto příbalovou informaci. Možná byste je mohl(a) požádat, aby Vám řekli, pokud si budou myslet, že se Vaše deprese nebo úzkost zhoršuje nebo budou-li znepokojení změnami ve Vašem chování.

 

Citalopram může vyvolat nízké hladiny sodíku v krvi (tzv. hyponatrémii), což může vést k ospalosti, zmatenosti nebo křečím. Pokud se u Vás při užívání tohoto léku uvedené symptomy objeví, obraťte se s žádostí o radu na svého lékaře.

 

 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Citalec Zentiva se nesmí užívat současně s léky proti depresi ze skupiny inhibitorů monoaminooxidázy (MAOI). Léčba s ním se nesmí zahájit dříve než za 14 dní po ukončení léčby pomocí MAOI, nebo minimálně jeden den po ukončení léčby moklobemidem. Léčba moklobemidem nebo MAOI by se neměla zahajovat minimálně do sedmi dní po ukončení léčby citalopramem.

Selegilin, jiný inhibitor z této skupiny, používaný při léčbě Parkinsonovy choroby, může být užíván současně v dávce nepřevyšující 10 mg denně.

Citalec Zentiva a následující látky se mohou spolu kombinovat pouze opatrně:

 • sumatriptan nebo jiný triptan (používaný k úlevě při záchvatu migrény),
 • tramadol (lék proti bolesti),
 • tryptofan (lék proti depresi),
 • rostlinné léčivo třezalka,
 • lithium (používané k léčení poruch nálad),
 • nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID), antiagregační léky jako je kyselina acetylsalicylová, dipyramidol a tiklopidin mohou zvyšovat nebezpečí krvácení,
 • léky k léčbě duševních chorob (atypická antipsychotika, fenotiaziny), tricyklická antidepresiva mohou zvyšovat nebezpečí krvácení,
 • metoprolol (používaný k léčení vysokého krevního tlaku, kardiovaskulárních poruch a k předcházení migrény),
 • cimetidin (používaný k předcházení a léčení peptických vředů),
 • primidon (lék proti epilepsii),
 • barbituráty (používané k léčbě nespavosti).

 

Užívání přípravku Citalec Zentiva s jídlem a pitím:

Citalec Zentiva se může užívat nezávisle na jídle a pití. Konzumace alkoholických nápojů se při léčbě citalopramem nedoporučuje.

 

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

 • Bezpečnost užívání citalopramu v těhotenství nebyla dosud ověřena. Proto by se měl během těhotenství užívat opatrně a pouze v případě, že jeho přínos pro matku převáží nad jakýmkoliv nebezpečím pro plod. Poraďte se proto se svým lékařem.

·         Citalopram přechází do mateřského mléka, avšak jeho vliv na kojence není znám. Z tohoto důvodu by měly ženy, které tento lék užívat potřebují, uvažovat o přerušení kojení. Poraďte se proto se svým lékařem.

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Citalec Zentiva neovlivňuje rozumové schopnosti ani hybnost a schopnost koordinace pohybů. Pacienti, kteří užívají léčiva působící na nervový systém však mohou mít do určité míry zhoršenou schopnost soustředit se a udržet pozornost, buď vlivem vlastní nemoci nebo působením užívaných léků. Poraďte se s lékařem, zda můžete takové činnosti vykonávat.

Důležité informace o některých složkách přípravku Citalec Zentiva:

Přípravek Citalec Zentiva obsahuje laktózu. Upozorněte lékaře pokud trpíte nesnášenlivostí některých cukrů.

 

3. Jak se přípravek Citalec Zentiva užívá?

Vždy užívejte přípravek Citalec Zentiva přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/a, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

 

Přípravek se užívá takto:

·       Léčba deprese

Dospělí: Doporučená denní dávka je 20 mg citalopramu podaná jednorázově. V závislosti na průběhu léčby může lékař dávku v případě potřeby zvýšit až na maximálně 60 mg denně.

 

·       Léčba panické poruchy

Dospělí: Během prvního týdne léčby se doporučuje užívat 10 mg citalopramu denně v jedné dávce a potom zvýšit dávku na 20 mg denně. V závislosti na individuální odpovědi pacienta je možno dávku zvýšit až na maximálně 60 mg denně.

 

·       Starší pacienti nad 65 let

V případě potřeby se může doporučená dávka (10-20 mg) během léčení zvýšit až na maximálních 40 mg denně.

 

·       Pacienti se zhoršenou funkcí jater by neměli užívat více než 30 mg denně.

 

·       Pacienti se zhoršenou funkcí ledvin

U pacientů s mírným nebo středním zhoršením funkce ledvin je možné citalopram užívat v obvyklých dávkách.

 

·       Děti a dospívající (do 18 let věku)

     Citalopram by se dětem nebo dospívajícím podávat neměl; další informace viz část 2. 

 

Tablety Citalec Zentiva se užívají jednou denně kdykoli v průběhu dne. Tablety je třeba zapít dostatečným množstvím vody.

Nástup účinku proti depresi se obvykle dostaví po 2-4 týdnech léčby; optimálního účinku léčby panické poruchy je obvykle dosaženo po 3 měsících léčení. Nutná délka podávání je obvykle alespoň 6 měsíců, aby se zabránilo návratu onemocnění. V případě periodického depresivního onemocnění je potřebná udržovací léčba po dobu několika let, aby se zabránilo dalším návratům onemocnění. Při ukončování léčby je nutné postupně snižovat dávku v průběhu několika týdnů. Přesnou délku léčby a dávky určí vždy lékař.

 

 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Citalec Zentiva, než jste měl(a):

Při předávkování nebo náhodném požití léku dítětem se poraďte s lékařem. Symptomy předávkování mohou zahrnovat: nevolnost, závratě, rychlé bušení srdce, třes, únavu, ospalost.

 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Citalec Zentiva:

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže zapomenete vzít tabletu či několik tablet, vezměte příští tabletu v obvyklém čase a normálně pokračujte v dalším užívání. 

 

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Citalec Zentiva:

Délku období postupného vysazování citalopramu by měl určit lékař.

Předčasné přerušení léčby může mít za následek zhoršení nebo návrat nemoci (příznaků), pro které byla léčba zahájena. Náhlé přerušení léčby může způsobit příznaky z vysazení (závratě, zvláštní pocity, bolesti hlavy, úzkost, nevolnost), a proto má být léčba ukončována postupně.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 

4. možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Citalec Zentiva nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přípravek Citalec Zentiva je obvykle dobře snášen. Nežádoucí účinky, které se mohou projevit při léčbě přípravkem Citalec Zentiva, jsou mírné a vyskytují se pouze přechodně. Výrazněji se projevují během prvních dvou týdnů léčby a zpravidla ustupují s mizením depresivních příznaků. Často ani není možno odlišit, zda nežádoucí účinek vznikl vlivem léčby nebo zda je příznakem vlastního onemocnění.

Při užívání léčivé látky citalopram byly pozorovány následující nežádoucí účinky:

 

Velmi časté (možnost výskytu u více než 1 z 10 léčených pacientů): zvýšené pocení, bolest hlavy, třes, poruchy spánku, sucho v ústech, nevolnost, zácpa, slabost nebo ztráta síly (astenie).

 

Časté (možnost výskytu u 1-10 ze 100 léčených pacientů): vyrážka, svědění, bolesti svalů (myalgie), závratě, mravenčení (parestezie), extrapyramidové reakce (nenormální pohyby obličeje a těla, neklid a třes), rozmazané vidění, nenormální sny, nervozita, úzkost, poruchy koncentrace, vzrušení, snížení libida (pohlavní touhy), netečnost, zmatenost, zívání, průjem, zvracení, bolesti břicha, plynatost, zvýšené slinění, poruchy chuti, nechutenství, zvýšení nebo snížení tělesné hmotnosti, palpitace, zvýšená srdeční činnost, nízký krevní tlak (ortostatická hypotenze), rýma, porucha močení, porucha ejakulace, impotence, poruchy menstruace, malátnost, únava.

 

Méně časté (možnost výskytu u 1-10 z 1000 léčených pacientů): reakce z přecitlivělosti na světlo, křeče, hučení v uších, kašel, dušnost, euforie, agresivita, pomalá srdeční činnost, zvýšené hodnoty jaterních enzymů, neschopnost dosáhnout orgasmu, alergické reakce, mdloby (synkopa).

 

Vzácné (možnost výskytu u 1-10 z 10 000 léčených pacientů): krvácení do kůže a sliznic nebo gynekologické krvácení.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

5. Jak přípravek Citalec Zentiva uchovávat?

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Citalec Zentiva nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30°C. Uchovávejte v původním obalu.

Nepoužívejte přípravek Citalec Zentiva, pokud si všimnete změn ve vzhledu tablet.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 

6. další informace

Co obsahuje přípravek Citalec Zentiva?

Léčivou látkou je citalopramum.

CITALEC 10 Zentiva:

Jedna potahovaná tableta obsahuje 12,49 mg citaloprami hydrobromidum, což odpovídá 10,00 mg citalopramu.

 

CITALEC 20 Zentiva:

Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,98 mg citaloprami hydrobromidum, což odpovídá 20,00 mg citalopramu.

 

CITALEC 40 Zentiva:

Jedna potahovaná tableta obsahuje 49,96 mg citaloprami hydrobromidum, což odpovídá 40,00 mg citalopramu.

 

Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktózy, mikrokrystalická celulóza, předbobtnalý kukuřičný škrob, sodná sůl kroskarmelózy, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, potahová soustava Sepifilm 752 bílá (hypromelóza, mikrokrystalická celulóza, makrogol-2000-stearát, oxid titaničitý), makrogol 6000.

 

Jak přípravek Citalec Zentiva vypadá a co obsahuje toto balení

Bílé až téměř bílé, kulaté, bikonvexní (dvojvypuklé) potahované tablety. Tablety o síle 20 a 40 mg jsou s půlící rýhou.

Balení obsahuje 20, 30, 50, 60, 90, 100 tablet

Tablety jsou baleny do fólií (blistrů) a papírové krabičky.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Zentiva, a.s., Hlohovec, Slovenská republika

 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena

3.9.2008