CITA

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

 

CITA 10 mg

CITA 20 mg

CITA 40 mg

 

(Citaloprami hydrobromidum)

potahované tablety

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

·         Tato příbalová informace obsahuje důležité informace o Vaší léčbě. Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
  • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

 

Držitel rozhodnutí o registraci

sanofi-aventis, s.r.o., Praha, Česká republika

 

Výrobce

ACTAVIS HF., KOPAVOGUR, Island

ARTESAN GMBH & CO. KG, LŰCHOW, Německo

MEDA MANUFACTURING GMBH, KŐLN, Německo

DRAGENOPHARM APOTHEKER PÜSCHL GMBH & CO. KG, TITTMONING, Německo

SANOFI-AVENTIS SP. Z O.O., RZESZÓW, Polsko

 

Složení

1 potahovaná tableta obsahuje 10 mg, 20 mg nebo 40 mg citalopramu báze ve formě citaloprami hydrobromidum.

Pomocné látky: Mannitol, mikrokrystalická celulóza, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát. Potahová vrstva: hypromelóza, makrogol 6000, oxid titaničitý.

 

Indikační skupina

Antidepresivum

 

Charakteristika

Citalopram (léčivá látka přípravku CITA) působí na centrální nervový systém a je určen k léčbě depresivního onemocnění. Zvyšuje v určitých oblastech nervové soustavy hladinu serotoninu. Serotonin je látka tělu vlastní, která je důležitá pro správnou činnost nervové soustavy. Při depresivních poruchách je nedostatek serotoninu v mozku. Tím, že citalopram působí výhradně na serotonin, se vysvětluje, proč při léčbě tímto přípravkem dochází zřídka k obvyklým nežádoucím účinkům. Citalopram též tlumí vnímání bolesti, neovlivňuje pohyblivost, nenarušuje intelektové funkce a nepůsobí tlumivě.

Antidepresivní účinek se zpravidla projevuje během 2-4 týdnů léčby.

 

Indikace

Přípravek CITA je určen k léčbě depresivních poruch bez ohledu na jejich příčinu a formu. Přípravek CITA je vhodný i pro udržovací léčbu, kdy příznaky jako jsou např. skleslost, smutek, ztráta schopnosti mít radost, strach, úzkost, bolesti jsou na ústupu nebo již zcela vymizely. V této fázi léčby CITA působí preventivně a chrání před návratem nemoci.

Přípravek CITA je určen pro dospělé.

 

Kontraindikace

Neužívejte přípravek Cita:

–                 jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku přípravku;

–                 jestliže jste užíval(a) během posledních 14ti dnů nebo současně užíváte takzvané inhibitory monoaminoxidázy (MAO) (např. moklobemid užívaný k léčbě deprese nebo selegilin k léčbě Parkinsonovy choroby). Interakce mezi citalopramem a inhibitory MAO mohou vést k závažným a někdy i smrtelným nežádoucím účinkům. Léčba inhibitory MAO má být ukončena nejméně 14 dnů před přechodem na přípravek Cita. Léčba přípravkem Cita má být ukončena nejméně 7 dní před přechodem na inhibitor MAO;

 

U dětí nebyly bezpečnost a účinek podání přípravku CITA zjišťovány.

 

Použití u dětí a dospívajících do 18 let

Přípravek CITA by neměli běžně užívat děti a dospívající do 18 let. Měli byste také vědět, že u pacientů do 18 let, kteří se léčí některým z této skupiny přípravků, je zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků, jako jsou pokusy o sebevraždu, sebevražedné myšlenky a nepřátelské jednání (převážně agresivita, protichůdné chování a hněv). Váš lékař přesto může přípravek CITA pacientům do 18 let předepsat, pokud usoudí, že to je v jejich nejlepším zájmu. Pokud lékař předepsal přípravek CITA pacientovi do 18 let a chcete se o tom poradit, navštivte, prosím, znovu svého lékaře. Jestliže se u pacientů do 18 let, kteří jsou léčeni přípravkem CITA, rozvine nebo zhorší některý z výše uvedených příznaků, měli byste o tom informovat svého lékaře. Rovněž dlouhodobé bezpečnostní účinky přípravku CITA ve vztahu k dalšímu růstu, dospívání a rozvoji poznání a chování nebyly dosud v této věkové skupině prokázány.

 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Cita je zapotřebí:

–                 jestliže máte cukrovku (diabetes; viz též Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky“);

–                 jestliže máte epilepsii. Pokud se objeví záchvaty nebo se zvýší frekvence záchvatů, měla by být léčba přípravkem Cita přerušena. O další léčbě se poraďte s lékařem.

–                 jestliže podstupujete elektrokonvulzivní léčbu;

–                 jestliže trpíte duševní chorobou nebo jste v minulosti trpěl(a) mánií. Jestliže vstupujete do manické fáze, užívání přípravku by se mělo přerušit. O další léčbě se poraďte s lékařem;

–                 pokud máte zhoršenou funkci jater nebo ledvin;

–                 jestliže trpíte krvácivostí nebo snadnou tvorbou modřin

 

Sebevražedné myšlenky a zhoršení vaší deprese nebo úzkosti

Jestliže trpíte depresí či úzkostnými stavy, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě. Tyto myšlenky se mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat antidpresiva. Trvá totiž určitou dobu, než tyto přípravky začnou působit, obvykle přibližně dva týdny, ale někdy i déle.

 

Může být pravděpodobnější, že začnete uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě:

–           Jestliže se již v minulosti u Vás vyskytly myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu.

–           Jestliže jste mladý dospělý. Informace z klinických studií ukazují na zvýšené riziko sebevražedného chování u mladých dospělých (mladších 25 let) s psychiatrickými onemocněními, kteří byli léčeni antidepresivy.

 

Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu, vyhledejte ihned svého lékaře nebo nejbližší nemocnici.

 

Možná bude užitečné, když řeknete blízkému příteli nebo příbuznému, že máte deprese a požádáte ho, aby si přečetl tuto příbalovou informaci. Možná byste je mohl(a) požádat, aby Vám řekli, pokud si budou myslet, že se Vaše deprese nebo úzkost zhoršuje nebo budou-li znepokojení změnami ve Vašem chování.

 

 

Těhotenství a kojení

Vzhledem k omezeným zkušenostem může být přípravek CITA užíván v těhotenství jen v nutných případech a za předpokladu zvýšeného lékařského dohledu. Podobně je tomu při užívání přípravku v období kojení, protože není známo, zda přípravek CITA vyloučený do mateřského mléka může ovlivnit kojence.

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Citalopram může ovlivnit pozornost při řízení dopravních prostředků nebo při obsluze strojů. Neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte žádné přístroje a stroje pokud nevíte, jak na Vás citalopram bude působit.

 

Nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Cita nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

V ojedinělých případech byl u pacientů léčených tímto typem antidepresiv (inhibitory zpětného vychytávání serotoninu – SSRI) zaznamenán serotoninový syndrom. Pokud se objeví horečka, třes, svalové záškuby a pocit úzkosti, měl(a) byste o tom informovat lékaře, protože tyto příznaky by mohly poukazovat na vývoj tohoto stavu. Léčba přípravkem Cita by proto měla být ihned přerušena.

 

Velmi časté (postihují více než 1 z 10 pacientů)

Ospalost, nespavost, podrážděnost, nervozita, bolesti hlavy, třes, závratě, bušení srdce, nevolnost, sucho v ústech, zácpa, průjem, zvýšené pocení, neostré vidění a celková slabost.

 

Časté (postihují více než 1 ze 100 pacientů)

Poruchy spánku, zhoršení schopnosti se soustředit, abnormální sny, ztráta paměti, úzkost, snížené libido, snížená nebo zvýšená chuť k jídlu, apatie, zmatenost, migréna, brnění nebo píchání, zrychlení srdeční frekvence, nízký krevní tlak (např. při přechodu do vzpřímené polohy), vysoký krevní tlak, žaludeční potíže (např. bolest žaludku, zvracení, poruchy trávení), zvýšené slinění, poruchy močení, změny tělesné hmotnosti (zvýšení i snížení), rýma, záněty vedlejších nosních dutin, poruchy ejakulace, anorgasmie u žen, bolestivá menstruace, impotence, kožní vyrážka, svědění kůže, neostré vidění, změny chuti.,únava a zívání.

 

Méně časté (postihují méně než 1 ze 100 pacientů)

Euforie, zvýšení libida, extrapyramidové poruchy (poruchy pohybu způsobené změnami v určitých nervových drahách), křeče, zpomalení srdeční frekvence, zvýšené hodnoty jaterních enzymů, kašel, citlivost na světlo, zvonění v uších, bolesti svalů, alergické reakce, mdloby, malátnost.

 

Vzácné (postihují méně než 1 z 1000 pacientů)

Krvácení (např. poševní, do zažívacího traktu, kožní a slizniční krvácení), snížení hladiny sodíku v krvi a syndrom nepřiměřeného vylučování antidiuretického hormonu (zvláště u starších pacientů, většinu vymizí po ukončení léčby), sebevražedné myšlenky/chování, neklid nebo neschopnost klidně sedět nebo stát (akatizie/psychomotorický neklid), serotoninový syndrom.

 

Velmi vzácné (postihují méně než 1 z 10 000 pacientů)

Halucinace, mánie, pocit ztráty identity, záchvaty panické úzkosti, nepravidelná srdeční činnost, vylučování mléka, otok, bolesti kloubů, těžké a rychlé alergické reakce.

 

Neznámá frekvence (z dostupných údajů ji nelze určit)

Sebevražedné myšlenky a sebevražedné chování

 

Jestliže zaznamenáte, že některý z těchto nežádoucích účinků se zhoršuje, nebo se objeví jakýkoliv jiný nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, oznamte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Účinky přípravku CITA a jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Váš lékař by proto měl být informován o všech lécích, které v současné době užíváte, nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něj. Než začnete současně s užíváním přípravku CITA užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.

Přípravek CITA se nesmí užívat zároveň s inhibitory monoaminooxidázy (viz „Neužívejte přípravek Cita“) Přípravek CITA se neužívá současně s léčivými přípravky se serotonergními účinky, např. sumatriptan nebo jiné triptany, tramadol, oxitriptan a tryptofan.

Při současném užívání přípravku CITA a některých léků, které ovlivňují funkci krevních destiček, může dojít k prodlouženému nebo neobvyklému krvácení.

I když se hladiny citalopramu a lithia v krvi vzájemně neovlivňují, vyskytlo se u léčiv se stejným mechanismem účinku jako CITA při současném užívání přípravků obsahujících lithium zesílení účinku. Proto by měli pacienti užívat současně CITA a lithium jen v nezbytných případech.

Při užívání vyšších dávek přípravku CITA a vyšších dávek cimetidinu (léčba vředové choroby žaludku a dvanáctníku) může dojít k zesílení a prodloužení účinku přípravku CITA.

Při současném užívání přípravku CITA a přípravků obsahujících třezalku tečkovanou může dojít ke zvýšení nežádoucích účinků přípravku CITA.

 

Dávkování a způsob použití

Pokud lékař neurčí jinak, užívá se přípravek takto:

Léčba depresí

Dospělí: Doporučená dávka je 20 mg citalopramu denně v jedné dávce. V závislosti na průběhu léčby může lékař dávku zvýšit na 40 mg nebo i na 60 mg denně.

Starší pacienti: Doporučená dávka je 10 – 20 mg citalopramu denně v jedné dávce. V závislosti na úspěchu léčby může lékař dávku zvýšit.

 

Tablety CITA se užívají jednou denně kdykoli v průběhu dne společně s jídlem nebo též nalačno. Tablety je potřeba zapít dostatečným množstvím vody.

Obvykle je nutná délka podávání alespoň 6 měsíců, aby se zabránilo návratu onemocnění. Při ukončování léčby je nutné postupně snižovat dávku v průběhu několika týdnů. Přesnou délku léčby a dávky určí vždy lékař.

 

Předávkování

Při předávkování byla pozorována spavost, poruchy vědomí, ztuhlost, křeče, zrychlení srdečního rytmu, poceni, nevolnost, zvracení, říhání, namodralé zbarvení kůže, zrychlené a prohloubené dýchání a vzácně změny na EKG.

Při předávkování nebo náhodném požití léku dítětem se poraďte s lékařem.

 

Uchovávání

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti.

 

Velikost balení

blistr: 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 98, 100, 100×1 tablet

lahvička: 250 a 500 tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

Datum poslední revize: 17.9.2008