CHLORPROTHIXEN 15 Léčiva

Text příbalové informace – pro lék na lékařský předpis

Informace pro použití, čtěte pozorně

 

CHLORPROTHIXEN 15 Léčiva

(Chlorprothixeni hydrochloridum)

potahované tablety

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Zentiva, k. s., Praha, Česká republika

 

Složení

Účinná látka: Chlorprothixeni hydrochloridum 15 mg v 1 potahované tabletě

Pomocné látky: Kukuřičný škrob, monohydrát laktózy, sacharóza, stearan vápenatý, mastek, hypromelosa 2910/5, makrogol 300 a 6000, hlinitý lak oranžové žluti

 

Indikační skupina

Neuroleptikum se sedativním účinkem

 

Charakteristika

Účinná látka chlorprothixen ovlivňuje přenos informací mezi buňkami v mozku a tím může příznivě působit při duševních onemocněních. Je účinný při potlačování projevů poruch chování a prožívání, snižuje agresivitu a má celkový zklidňující účinek.

 

Indikace

Chlorprothixen 15 Léčiva užívají dospělí, mladiství a děti starší než 6 let při léčbě schizofrenie, mánií, demence a dalších psychických poruch s projevy zmatenosti, neklidu, agresivity nebo jiných poruch chování, kdy je třeba uklidnit nemocného a zbavit ho zvýšeného psychického napětí. Pomáhá také při stavech napětí spojených s nespavostí.

 

Kontraindikace

Přípravek se nesmí užívat při přecitlivělosti na účinnou látku chlorprothixen nebo thioxantheny nebo některou pomocnou látku, při útlumu krvetvorby, útlumu centrální nervové soustavy (i po otravě léky nebo alkoholem), při oběhovém zhroucení nebo u hlubokého bezvědomí.

Při některých onemocněních je třeba zvláštní opatrnosti při užívání přípravku Chlorprothixen 15 Léčiva. Váš lékař má být proto informován o všech onemocněních, kterými trpíte. Zvlášť pečlivě lékař zvažuje užívání u pacientů s epilepsií, parkinsonizmem, mentální retardací, při alkoholizmu a zneužívání drog s tlumivým účinkem na centrální nervovou soustavu, poruchami srdeční činnosti, těžším onemocněním jater a ledvin, poruchami krvetvorby, plicním onemocněním, zbytněním prostaty, glaukomem (zelený zákal), myasthenia gravis, cukrovkou, u osob vystavených vysokým teplotám a u pacientů ve vysokém věku.

Přípravek se nepodává dětem mladším než 6 let.

Přípravek se obvykle neužívá v těhotenství. Informujte proto svého lékaře ihned o případném těhotenství, aby mohl rozhodnout o jeho užívání.

Během léčby se nedoporučuje kojení.

Pokud se stavy uvedené v tomto odstavci u Vás vyskytnou teprve během užívání přípravku, informujte o tom svého ošetřujícího lékaře.

 

 

Nežádoucí účinky

Během léčby, zvláště při vyšších dávkách, se mohou vyskytnout nežádoucí účinky jako ospalost, únavnost, sucho v ústech, bušení srdce, poruchy vidění, sklon k mdlobě při postavení, pocit ucpaného nosu, zácpa, bolesti hlavy, žaludeční nevolnost, závratě. Vzácně se může objevit žloutenka nebo poruchy krvetvorby. Méně časté jsou vyrážky, svědění nebo zčervenání kůže, zvýšená citlivost kůže na světlo, poruchy močení, poruchy srdečního rytmu (zpomalení srdečního tepu nebo zástava srdce). Po dlouhodobé léčbě může dojít k vůlí neovladatelným pohybům (třes rukou), ztuhlosti svalstva obličeje a končetin. Vzácně vzniká tzv. maligní neuroleptický syndrom – vysoká horečka, ztuhnutí, nemožnost pohybů, bezvědomí.

Při objevení se některých závažnějších reakcí, jako jsou obtíže při mluvení, polykání, nekontrolovatelné pohyby či slabost končetin, svalové křeče v obličeji, krku či v zádech, bolesti na hrudi, bušení srdce, sípot nebo neobvyklá únava, vyhledejte lékaře ihned.

Při případném výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání přípravku poraďte s lékařem, ale léčbu bez jeho vědomí nepřerušujte.

 

Interakce

Účinky přípravku Chlorprothixen 15 Léčiva a některých jiných léků současně užívaných se mohou navzájem ovlivňovat. Chlorprothixen 15 Léčiva například zesiluje účinky léků proti bolesti, na spaní a na léčbu některých duševních chorob, zesiluje tlumivé účinky alkoholu. Váš lékař má být proto informován o všech lécích, které v současné době užíváte nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něj.

Jestliže Vám další lékař bude předepisovat nějaký jiný lék, informujte ho, že již užíváte Chlorprothixen 15 Léčiva .

 

Dávkování a způsob použití

Dávkování určuje vždy lékař podle závažnosti a průběhu onemocnění. Obvyklé dávky pro dospělé a mladistvé jsou 1 – 3 tablety 3 – 4krát denně, pro děti 1 – 2 tablety 3krát denně. Lékař může předepsat i dávku vyšší. Večerní dávka na noc bývá obvykle vyšší než dávky přes den.

Léčba se zahajuje nízkou dávkou, která se postupně zvyšuje až do vymizení příznaků onemocnění. Je-li třeba léčbu přerušit, dávka se snižuje postupně. Náhlé přerušení léčby může mít i po několika týdnech za následek nevolnost, pocení, bolesti hlavy a neklid.

Tablety se užívají s jídlem, polykají celé, zapíjejí se sklenicí vody nebo mléka.

 

Upozornění

Před jakýmkoliv chirurgickým zákrokem, který bude prováděn při celkovém nebo místním znecitlivění (např. i ošetření zubů), oznamte lékaři, že užíváte Chlorprothixen 15 Léčiva.

Během léčby Chlorprothixenem 15 Léčiva se nesmějí pít alkoholické nápoje, není vhodné slunění a vystavování se nadměrně vysokým či nízkým teplotám.

Přípravek může zejména na počátku léčby nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost, motorickou koordinaci a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách apod.). Tuto činnost je proto možno vykonávat pouze na základě výslovného souhlasu lékaře.

Při předávkování nebo náhodném požití tablet dítětem ihned vyhledejte lékaře.

 

Uchovávání

V suchu, při teplotě 10-25°C.

 

Varování

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

 

Balení

20, 30 nebo 50 potahovaných tablet

 

Datum poslední revize

25.6.2009