REM rebound (rebound fenomén)

  • nárůst podílu REM spánku v rámci celkového spánku; k tomuto nárůstu dochází tehdy, když předtím byl přirozený výskyt REM fází blokován
  • protože v RE spánku se vyskytuje většina snů, je jednou z teorií vysvětlujících rebound fenomén, že mozek potřebuje svou dávku snů a pokud je v tomto ohledu deprivován (ochuzen), „dosní“ si své, jakmile je to zase možné