Prenatální a postantální vývoj CNS

Vývojová neurofyziologie V

:: Obecné principy vývoje CNS

CNS je nejvýše postaveným řídícím a integrujícím systémem v organismu. Z hlediska hierarchie stojí CNS nejvýše – řídí nebo alespoň zasahuje do funkce všech orgánů. Vyniká přesností a rychlostí registrace obrovského kvanta informací, další významnou vlastností CNS je preciznost a rychlost zpracování těchto vstupních údajů a jejich další analýza za využití předchozích informací akumulovaných v paměťových stopách. Analýza je následována syntézou, kdy se vytvoří výstupní informace pro výkonné orgány.

Celá činnost nervové soustavy je cílena tak, aby v každém okamžiku, za jakéhokoli zatížení a jakýchkoli podmínek vnějšího prostředí, byla zachována homeostáza organismu (stálost vnitřního prostředí).

Další specifickou vlastností CNS je identita. Ačkoli funkce každé CNS je založena na jednotných principech, je výsledná činnost CNS každého jedince jedinečná a nezaměnitelná.

Další specifikou je nemožnost regenerace neuronů CNS. Po narození sice dochází k určitému vývoji, ale počet neuronů je již konečný. Počet neuronů časem i za zcela fyziologických podmínek klesá a zaniklý neuron může být nahrazen jen neuroglií. Trofika – výživa tkáně nervového systému je tedy jedním z rozhodujících činitelů pro udržení minimálního poklesu počtu neuronů.

:: Prenatální vývoj CNS

Prenatální vývoj CNS se u člověka v zásadě řídí principy vývoje trubicové nervové soustavy známé u nižších živočichů.

  • 3. týden: vytvoření medulární (míšní) roury
  • 4. týden: dochází k rozšíření proximální části trubice na tři primární a posléze pět sekundárních váčků
  • 6. týden: neuroblasty se začínají proměňovat ve zralé neurony
  • 2. měsíc: rozvíjí se mozeček, vytváří se základ neurohypofýzy (podvěsku mozkového), rinencefala („čichového mozku“), hipokampu a bazálních ganglií; začínají se vyvíjet hemisféry velkého mozku
  • 3. měsíc: začíná se vytvářet corpus callosum
  • 4. měsíc: intenzivní gyrifikace (rozbrázďování hemisfér) a tím se zvětšuje jejich povrch; v míše začíná myelinizace – tvorba myelinu
  • dále: pokračuje proliferace (novotvorba), diferenciace, migrace a maturace nervových buněk; rostou podpůrné elementy, koncem nitroděložního života začíná myelinizace

:: Postnatální vývoj CNS

Mozek novorozence váží asi 400g a je anatomicky i funkčně nezralý. Během kojeneckého období rychle roste (přibývá hlavně gliových elementů), buňky se diferencují a klesá hydratace. Koncem prvního roku je hmotnost dvojnásobná. Vrozené nepodmíněné reflexy jsou nahrazovány podmíněnými.

Podmíněný reflex vzniká při časové a prostorové souhře nepodmíněného podnětu a dalšího, podmíněného podnětu. Podmíněný podnět přejímá po opakovaném spojení výkonnou část nepodmíněného reflexu a stává se tak jeho signálem. Např. sací reflex: Nepodmíněný sací reflex se vybaví při dotyku rtů novorozence. Podmíněný reflex se postupně vybavuje již při spatření potravy, např. lahve.

Stále více se uplatňuje řeč a výrazný je tzv. psychomotorický vývoj. Ve třech letech je hmotnost mozku přibližně trojnásobná, uplatňuje se schopnost abstrakce a učení, dítě si začne uvědomovat svou osobnost a stává se sociálním tvorem. U šestiletých dětí dosahuje hmotnost mozku téměř hmotnosti mozku dospělého člověka (1250g), mozkové hemisféry jsou již výrazně rozbrázděny. Dokončuje se arborizace neuronů a také myelinizace, zlepšuje se paměť. V činnosti mozkové kůry se uplatňuje schopnost vnitřního útlumu (dítě rozlišuje mezi tím, co říká a co si myslí).

V pubertě se mozek zvětšuje hlavně v předních lalocích, jeho hmotnost je cca 1400g.

Hmotnost mozku vzrůstá do 25 – 30 let, přitom stále klesá hydratace. Hmotnost dosahuje cca 1300 až 1500g, morfologická struktura je ukončena, stále se zlepšuje činnost mozkové kůry.

Přibližně od 50 let hmotnost mozku klesá; počet neuronů se však snižuje již podstatně déle. Úbytek neuronů není z funkčního hlediska příliš významný, mnohem důležitější roli hraje reorganizace a postupné snižování hustoty dendritické arborizace především korových neuronů.

Zdroj:
Josef Langmeier, Miloš Langmeier, Dana Krejčířová: Vývojová psychologie s úvodem do vývojové neurofyziologie. H&H, Praha 1998

online kurzy základů psychologie