Stručně – obecná psychologie II

seznam použitých zkratek

Myšlení

propozicionální – tvrzení, propozice – výpověď o něčem

imaginativní – zrakové představy

pojem – prototyp (nejl. příklad) – jádro (důležité vlastnosti, lepší indikátor)

skripta – schémata instrum. Č

pravidlo poměrného základu (60+40%), pravidlo konjunkce (jedno tvrzení + jiné)


foném
– zvuk, grafém – písmeno

morfém – význam

Chomsky – teorie tvorby vět, vrozený základ jazyk. kompetence

Newell, Simon, Dorner – JE > MÁ BÝT, PC program general solver problem, kogn.

Wertheimer – dosáhnout jistoty v nejisté sit. S1>S2

Piaget – vztah vývoje myšl. a jazyka

Pierce – druhy znaků – indexy, ikony, symboly

Tolman – kogn. mapy

Selz – ne/produktivní myšl.

Guilford – konvergentní/divergentní myšl., strukturní model intelektu, psychometrie

Klages – biocentrické/logocetrické myšl.

Lévi Strauss – domestikované myšl.

Vysgotskij – přirozené myšl.

deBono – laterální myšl. – heuristika

Hilgard – ne/zacílené myšl.

Witkin – ne/závislost na poli

G. E. Miller – koherenční teorie myšl.

Cattell – fluidní/krystalická int.

rozložení IQ v populaci

70-                2,5%

70-90             19%

90-110           48%

110-120         18%

120-140         11%

140+              1,5%

 

Motivace


homeostáza
: ideální hodnota proměnné – porovnávání – regulace

perzistence – přetrvávání

Lewin – kvazi-potřeby

Reykowski – redukce motivačního napětí

Young, Hull – popud, redukce popudu

Dorner – kybernetika, motivátory, JE > MÁ BÝT

Goldstein – pojem sebeaktualizace > Maslow

Emoce


STAXI
– měření hněvu

pletyzmograf – objem částí těla při emocích

Coleman – Ž lépe interpretují emoce

Della Porta – fyziognomie obličeje

Leeper – perc.-motivační teorie em.

James-Lange – periferní teorie em.

Cannon-Bard – thalamická teorie em.

Papez – viscerální teorie em.

beh. Woodworth, Young, Watson – katastrofická teorie em.

Hebb – emoce organizují i dezorganizují

zákl. emoce – radost (zisk), smutek (ztráta), strach (hrozba), zlost (překážka)

elace – nadm. rozrušení

online kurzy základů psychologie