Všechno možné z psychologie i biologie

seznam použitých zkratek

vampirismus – sex. úchylka – uspokojení z pozorování krve, sání krve atp.

antinomie – protichůdnost, protiklad, rozpo

akulturace – změny nastávající v mezikulturních kontaktech

profylaxe – ochrana disponovaných jedinců před onemocněním

salaritida – nová soc. choroba – čím víc peněz mám, tím lepší dům, auto, párty, …; spokojenost je dána rozdílem mezi tím co mám a tím, co chci. Namísto honby za úspěchem omezit ambice (Buddha).

dítě – počet slov – ve 2 letech 25 slov; na poč. 3. roku 300 slov, na konci 3. roku 1000 slov, 6 let – 3-4 tis. slov

Robinsonův reflex – uchopovací

Moroův reflex – objímací, otevření pěstí a flexe končetin při podtržení podložky

Kainův komplex – pocit prvorozeného dítěte, že je zanedbáváno ve srovnání s druhým a příp. dalším sourozencem; projevy – zamlklost, nechutenství, zlobení, enuréza

agregát – seskupení lidí, kt. nemá znaky skupiny; např. cestující MHD, může se změnit ve sk.

klika – skupina, spol. znak je škodit jiným

klientismus – nerovný, oboustranně závislý vztah mezi kmotrem (rozkazuje a odměňuje) a klientem (poslouchá, je oddaný); např. na pracovištích, forma ritualizovaného jednání

posturologie – držení těla

kinezika – pohyby těla

proxemika – vzdálenost v prostoru

didaktický trojúhelník – učitel, látka a žák

autoritářská O, autokrat – dbá na pravidla, hostilita k odchylkám, opak demokrata

autonomní stav – jedinec se rozhoduje nezávisle, sám za sebe a v souladu se svým svědomím, opak zástupného stavu; Milgram

referenční skupina – vnitřní, vztažná; soc. jedn., kam jedinec patří a chce patřit; identifikuje se s ní, jejími normami; r.s. silně ovlivňuje p jedince; standardy r.s. jed. užívá při definování a hodnocení vl. chov.

primární skupina – 2+ osob, přímý, intimní, osobní vztah; závislost, uspok. potřeb, typicky rodina

sekundární skupina – 2+ osob, nepř., neosobní vztahy; vzniká náhodně (sport. klub, prac. sk.); mohou zde vzniknout os. vztahy

svépomocná skupina – osoby řešící nějaký problém bez přít. odborníka – první – AA (USA 1935), hráči, obézní lidé, diabetici, …

perseverace – vytrvalost, u proj. technik – tendence opakovat asociace

dekompenzace – neschopnost kompenzovat, tj. vyrovnávat se s frustrujícími vlivy; zhroucení fce – pád zpět do deprese

neurotická dekompenzace – ztráta důvěry v léčbu, lékaře, PT

Říčan v MFD (02.05.02) k otázce svobody: Nad svobodou stojí spravedlnost, princip, který říká, že moje právo dělat si, co chci, končí tam, kde naráží na právo druhého být před takovouhle mou svobodou chráněn.

hipoterapie – ter. metoda využívající k ter. účinkům jízdu na koni; uvolnění svalstva i příznivé psychické účinky; paraplegici

canisterapie – k ter. účelům využíváni psi; mj. delikventní mládež

dysgrafie – porucha motorické složky psaní; narušená schopnost koordinace mezi píšící rukou a zrakovým a/nebo sluchovým vnímáním; obtížné rozlišování abstraktních tvarů

dysortografie – projev ve specifických pravopisných chybách (přehazování písmen); důsledek dílčích poruch sluchového vnímání

dyskalkulie – ztížené chápání matematických pojmů, čtení a psaní číslic
> děti s těmito poruchami mívají zpravidla normální až lehce nadprůměrnou inteligenci; vyžadují speciální školní přístup, doma pochopení, ne hlášky o blbcích

pojmy užívané pro přibližné označení pozice orgánu nebo orgánové struktury
mediální – vprostřed

ventrální – vpředu

laterální – po straně

izo – předpona – stejně

aferentní – dostředivý

eferentní – odstředivý

glykémie – obsah glukózy v krvi; snižuje se inzulínem, zvyšuje se po jídle

A-V diference – rozdíl mezi arteriální a venózní koncentrací glukózy; po jídle roste, nalačno klesá a z toho rezultuje pocit hladu, nikoli tedy z absolutní koncentrace cukru v krvi – to by diabetici nemohli mít pocit hladu vůbec

zničení VMH – hyperfagie – nadměrná žravost; dynamická fáze – několik týdnů přežírání > obezita; statická fáze – množství přijaté potravy se stabilizuje, obezita zůstává

zničení LH – afagieadipsie (úplné zastavení příjmu potravy), pokud po této fázi naživu, příjem se obnoví, ale jeho regulace je narušená

probiotický – „přátelský“ – třeba bakterie v jogurtu; probiotika

·         užívané bakterie mléčného kvašení:

·         LA – lactobacilus acidophilus

·         B – bifidobacterium sp.

·         T – streptococcus thermophilus

·         P – pediococcus acidilactici

·         Y – jogurtová kultura

·         M – mezofilní jog. kultura

deteriorace (deterioration) – zhoršení, úbytek, snížení, poškození (např. rozumových schopností), d. osobnosti (postupný rozpad vlivem alkoholismu n. stařeckých psychóz)

týrání dětí v ČR – ročně stíháno policií 150 lidí; 50 dětí umírá; 12 dětí ročně sebevražda zejm. ze strachu z rodičů; podle FOD je ročně týráno až 20 tis. dětí do 15 let; tyranem bývá často nevlastní rodič

pansexualismus – přesvědčení, že veškeré lidské jednání vychází ze sexuálního pudu

panpsychismus – přesv., že vše, co tvoří přírodu, má svou duši (animismus – Leibnitz, Fetchner, Jung)

etiologie – původ, nauka o původu

etiologický agens – původce choroby

idiopatický – bez zjevné příčiny

Harwey – popsal jako první krevní oběh

Watson a Crick – objevili DNA

van Leeuwenhoek – sestrojil mikroskop

R. Koch – studoval bakterie, objevil původce TBC

Pasteur – objevil vakcínu proti vzteklině
 
online kurzy základů psychologie