G. A. Kelly – motivace a REP test

seznam použitých zkratek

konstruktová teorie 2/2
též kognitivní teorie osobnosti, teorie osobního konstruktu

pojem motivace není potřeba
> používá se pro vysvětlení aktivity a jejího směru
> Kelly: lidé nejsou motivováni ničím jiným, než tím, že žijí; podle GAK pojem motivace znamená, že lidé jsou svou povahou nehybní a nečinní a jednají aktivně jen tehdy, jsou-li k tomu postrčeni nějakými vn. nebo. vn. silami

teorie motivace:

 • pohánějící (pudy, motivy, podněty)
 • táhnoucí (konstrukty jako potřeba, zájem, hodnota)

> procesy (postupy) osoby jsou psychologicky usměrňovány způsoby, jimiž anticipuje běh událostí > základní kámen jeho teorie

 • všechno chov. vede k predikci
 • procesy osoby > čl. je dynamický org. směřující do bud. podle svých konstruktů
 • chování je rel. stabilní

důsledky tohoto postulátu pro teorii osobního konstruktu:
> idiosynkrasie

 • individualita (osobitost) a organizace (uspořádání) – každý člověk interpretuje události jinak, „svýma očima“  a má své konstrukty odlišně organizovány, přičemž tíhne k minimalizaci nepřesností
 • k. jsou uspořádány do pyramidy – některé jsou podřízené/nadřízené jiným, jsou ale i k. zcela nezávislé
 • uspořádání je dynamické – podle prediktivní účinnosti se jejich pozice mění

> konstruovat nebo nekonstruovat?

 • čl. musí volit, který svůj konstrukt použije pro danou událost – volí ten k., který učiní situaci co nejvíce srozumitelnou
 • konstruktový systém je vypracován buď pro definování nebo rozšiřování – jistota vs. spekulace

> cyklus C-P-C

 • obezřetnost – zvažování – řízení (circumspection – preemption – control)
 • C – zvažování použitelných k.
 • P – rozhodnutí se pro nejhodnější hypotézu
 • C – směr aktivity, chování

> změna v systému konstruktu

 • jakmile přestane systém k. přesně anticipovat bud., mění se – důsledek učení
 • zkušenost je založena na revizi k.

> soc. vztahy a osobní k.

 • lidé se sobě podobají do té míry, do jaké míry shodně konstruují své zkušenosti
 • je to důsledek společenství (commonality) – pro lidi téže kultury mají události podobný P význam; setkání s jiným = „kulturní šok“; společenskosti (sociality) – soc. <> – úsilí porozumět, jak druzí vnímají realitu

REP test – Role Construct Repertory Test 1955

 • k odhadu závažných os. konstruktů
 • má T pomoci porozumět osobním konstruktům kl. a tomu, jak uspořádává události
 • nikoli tradiční psychometrie – neobsahuje žádná data pro rel. val. a stand.
 • subjekt dostane seznam 20-30 definic rolí osob, které pro něho mají spec. význam (oblíbený učitel, dobrý kamarád, …); subjekt každé přiřadí konkrétní jméno (na koho nejvíc sedí); tato jména = figury; pak vybrány 3 figury – má říct, v čem se dva podobají a čím liší se od třetího (bratr a otec jsou klidní na rozdíl od matky, která je hyperaktivní >> dimenze konstruktu klidný – hyperakt.)
  > opakováno asi 30x – určení, jak subjekt kategorizuje a diferencuje dané osoby
  > podle verb. obsahu může P vyslovit hypotézu, jak kl. percipuje realitu
 • Listform – číslo, jméno role, její definice
 • Gridform – mřížková forma – na jedné ose matice významné osoby, na druhé ose rozličná třídění

reformulace někt. tradiční pojmů v souladu s teorií os. k.:

 • úzkost (anxiety) – neurčitý pocit nejistoty a bezmocnosti je výsledkem uvědomění si, že dostupné konstrukty nejsou vhodné pro anticipaci
 • vina (guilt) – uvědomění si odcizení těm rolím, kterými dosahuje nejvýzn. vztahů s druhými – kdy jednal způsobem neslučitelným s vl. self-image (pod. superego, morální úzkosti SF)
 • hrozba (threat) – při otřesu stávajících kon. vlivem novým info; např. nepřijatá myšlenka na smrt
 • nepřátelství (hostility) – nereviduje své konstrukty, ale nutí ostatní, aby se do nich vměstnali