Henry A. Murray – ego-psychologická koncepce

seznam použitých zkratek

Henry A. Murray (1893-1988)

ego-psychologická koncepce osobnosti

shrnutí toho nejdůležitějšího:
TAT – tematický apercepční test
proaktivní org. zaměřený na budoucnost
téma – potřeby a tlaky (alfa, beta)
O – proces a struktura
id, ego, superego, ego-ideal
význam dětských zážitků + celoživotní vývoj


Životopis H. A. Murraye:

Vystudoval medicínu, ale věnoval se výzkumu v obl. psychologie O. Člověka bral jako proaktivní org. zaměřený na budoucnost; kritizoval akademickou psychologii s tím, že je zde věnováno málo pozornosti jedinci ve vztahu k prostředí (beta situace).

Někt. díla: Explorations of personality (1938)

HAM do hlubinné koncepce přibral další teorie (fenom., kogn…); nevycházel z klinické praxe – zkoumal VŠ studenty. Spojil provokující spekulace PA s umělými metodami akademické P. Vycházel z pozorování více výzkumných pracovníků, jejichž údaje pak sjednocoval, důraz na chování celé O (nikoli jen prožitky), studoval zdravé jedince. Některé hypotézy bylo možné objektivně testovat.

Svůj systém nazývá personologií – zkoumá individuální O pomocí TAT, který vyvinul.
„Téma“ je celek tvořený potřebou a tlakem:

potřeba

  • vše, co jedinec chce, o co se snaží; lze ji identifikovat pomocí vzorců chování, selektivního vnímání, citů a manifestovaného uspokojení

tlak

  • vše, co prostředí vyžaduje splnit od jedince
  • alfa tlak – objektivní okolnosti vyvolávající tlak
  • beta tlak – subjektivní zpracování alfa tlaku – podstatné pro jednání

Ve své tematické jednotě se needs a presses vzájemně ovlivňují; fungují zpětnovazební mechanismy
TAT – tematický apercepční test – 31 tab., soc. mnohoznač. situace, do nichž jed. projikuje systém svých potřeb a tlaků

osobnost je

  • proces, kdy je O identická se svou historií, průběhem chování
  • struktura – organizace všech integrativních a regulativních procesů; všechny vědomé procesy jsou regulativní, ale naopak to neplatí
  • jako systém se O mění, jako struktura je relativně stabilní

Id – všechny impulzy a stimuly; energie, emoce, potřeby
Ego – plánuje a organizuje chování, aktivizuje
Super-ego – interiorizované kultiurní hodnoty
Ego-ideal – vytváří se na základě superega; ideální sebe-obraz, zdroj stavění si osobních cílů

HAM zdůrazňuje význam dětství pro rozvoj O, podobně jako SF rozlišuje 5 stadií vývoje v dětství, ale mají u něj jiný obsah. Celý život pak člení do období:

  • dětství, adolescence a rané dospělosti – vývoj O a jejích struktur
  • střední dospělosti – rozvinuté struktury uchovány a zesíleny
  • období stáří – struktura O se vrací zpět, ztráta schopnosti vyvíjen nové struktury