Kurt Goldstein – holistická teorie

seznam použitých zkratek

Kurt Goldstein (1878-1965)

holistická teorie

shrnutí toho nejdůležitějšího:
O je nedělitelný celek
gestaltismus – tvar, pozadí; souvisí spolu
jediná motivační síla – potř. sebeaktualizace
mechanismus vyrovnávání – každá odezva org. vede k rovnováze
konkrétní chování – reakce; abstraktní chování – aktivita

Životopis K. Goldsteina:

Narodil se ve Slezsku na území tehdejšího Německa, dnes PL, ve Vratislavi vystudoval medicínu, profesor neurologie na Frankfurtské univerzitě; zajímal se o vojáky s poraněním mozku. Po zajetí gestapem se vystěhoval do Nizozemí, pak emigroval do USA – profesor psychiatrie. Nakonec v soukromé praxi jako psychiatr a neurolog; inklinoval k fenomenologii a existencialismu.Někt. díla: Lidská povaha ve světle psychopatologie (1963), Organismus (1939)> holistický – z řec. holos – úplný, sjednocený

 

  • holistický pohled na O – není to souhrn částí, ale nedělitelný celek; osobnost a org. jedno jest; používal pojmu organismus
  • vliv gestaltismu – chování je výsledkem dynamiky, kdy jedna fce se vynoří jako tvar, ostatní do pozadí
  • org. v soc. kontextu – význam soc. prvků pro zdravou strukturu a vývoj O
  • konkrétní a abstraktní chování – rozlišení zdravých a nezdravých činností org.

Org. funguje jako celek a má jedinou motivační sílu – potřebu sebeaktualizace (Goldsteinův pojem), což je pudová tendence hýbající org. – člověk nejí, protože má hlad, ale protože se prostř. jídla aktualizuje.
Veškeré chování vysvětluje v pojmech tvaru a pozadí – při mluvení třeba jsou tvarem organismické fce vztahující se k řeči, ostatní jde do pozadí. Tvar a pozadí spolu souvisí – pokud jdeme, znamená to i nějaký pohyb rukama a hlavou – změní-li se jejich hybnost, projeví se to na chůzi > změní-li se pozadí, mění se i tvar /(výkon) > jednota O.

Postuloval mechanismus vyrovnávání, který pomáhá org. podnícenému k nějaké odezvě, aby se zas vrátil do stavu relativní vyváženosti. Aktualizace neprobíhá bez překážek a konfliktů; tato napětí vyvolávají úzkost jako nezbytnou podmínku lidské existence. Každý člověk se nakonec se světem vyrovná – buď přijetím vnějších podmínek nebo vlastní iniciativou překonání problémů.

Při léčbě vojáků s poškozením mozku KG zjistil, že zdraví vojáci vykonávají dobře konkrétní i abstraktní úkoly; zranění mají s abstraktními potíže.

  • konkrétní chování – reakce na vnímané (instinkt)
  • abstraktní chování – aktivita, umění vybrat to podstatné a jednat způsobem přiměřeným dané situaci (intelekt)