R. B. Cattell – typy dat, dotazník 16PF

seznam použitých zkratek

rysová a faktorová teorie osobnosti 2/2

Pro svoji analýzu zdrojových rysů musel RC získat velké Q povrchových proměnných – všechny možné situace, ne něž lidé reagují. (Pracuje empiricky, neexperimentuje.) Tato sbírka vzorců chování se nazývá osobnostní sféra a info o ní sbíral následovně:

  • L-data – údaje o životě – získávají se ne od zkoumané osoby, např. údaje ze školy, od soudu, o rozvodu, …
  • Q-data – dotazník – sebeposouzení osoby v dotazníku (16PF), který obsahuje výroky o sobě; srovnává se s nezávislými L-daty a posuzuje se shoda
  • T-data (OT-data – objective test) – objektivní testy – vytvářejí se různé životní situace a pak se hodnotí jednání osoby; ty nevědí, co přesně se má hodnotit

Z Q a L-dat se získávají podobné faktorové struktury.
K faktorům získávaných testem 16PF patří inteligence, síla ego, dominance – sub., emociálnost – tvrdý realismus, napětí – uvolněnost aj. Každý rys má jinou sílu – jiný vliv na chování; v 16PF jsou řazeny sestupně podle svého významu (A až M a Q0 až Q4 – A má dimenze rezervovaný – vydávající; Q4 uvolněný – napjatý).

V chování se uplatňují dvě složky – rysy jedince a znaky dané situace; jednání pak lze vyjádřit matematicky pomocí znaků situací s1, s2…sn a rysů T1, T2 …Tn > odezva = s1T1 + s2T2 + …
Podobně jako beh. považuje RC osobnost za vyvozenou z chování. Ačkoli mu jde o rysy a faktory především jako o determinanty budoucího chování, nevylučuje účinky vlivů prostředí.
Sympaticky přiznává, že přesnost měření a predikce je omezená.

Dynamika O má zdroj v dynamických rysech, které jsou dvojí:

ergy – konstituční, fyziolog. rysy – primární potřeby, pudy

  • sexualita, družnost, prosazení se, rodič. péče, …

sentimenty a postoje – rysy vztažené k prostředí

  • sentimenty – intrapersonální, jsou to hodnoty (vztahují se k věcem, kt. jedinec pokládá za důležité)
  •     manželství, domov, náboženství, …
  •     jáský sentiment (sent. of self) je nejdůležitější – zahrnuje sebeuvědomění, sebehodnocení, touhu po sebevládě, uchování vlastní hodnoty, …
  • postoje – vnější projevy sentimentů a ergů – tendence jednat v urč. situaci urč. způsobem

Dynamické rysy jsou je ve stálé dynamické interakci, která tvoří dynamickou spleť. Tato interakce, v níž jsou postoje vyjádřením sentimentů a sentimenty vyjádřením ergů, se nazývá subsidiace.
Např. postoje jedince k novému filmu, prezidentovu rozhodnutí a reformě zákona jsou subsidiární vůči jeho sentimentu ke své vlasti. Tento sentiment je pak výrazem (je subs. vůči) ergů ochrany, znechucení, sebeprosazení, bezpečí.
Intrapersonální konflikty vysvětluje RC v pojmech dyn. rysů.
(subsidiary – pomocný, podpůrný, vedlejší, podřízený, doplňkový, druhotný)

RC zkoumal také podíl dědičnosti a prostředí v utváření O rysů – k tomu užíval tzv. mnohostrannou abstraktní analýzu variace MAVA. Podíly u jednotl. rysů variují – u intel. a asertivity jsou konstituční vlivy významné, u G-faktoru (účelovost – zásadovost) minimální. 2/3 rysů – prostř., 1/3 děd.
RC také zjistil, že většina lid. chování je určena soc. skupinami, a soudí, že tak, jak lze popsat jedince v termínech jeho rysů, lze popsat i soc. skupiny, s nimiž je spjatý. Syntalita – dimenze rysů pro obj. popis skupin; studoval různá náboženství, školní a vrstevnické sk. aj.

Vedle klasického a operantního podmiňování uznává RC ještě tzv. integrační učení – harmonizovat chování, aby bylo dosaženo žádoucích cílů.

Vývoj je výsledek zrání a učení v urč. prostředí. Sentimenty ego a superego získává dítě mezi 2. a 5. rokem; v dospívání usiluje o nezávislost a integraci své O. Zralost (25-55) let je dlouhým obdobím, v němž se toho podle RC děje nejméně. Inteligence se svým vrcholem kolem 20 let zvolna ubývá – úbytek ale nastává hlavně v oblasti přizpůsobivosti jedince, nikoli v dříve osvojených dovednostech. Na stáří se RC dívá pesimisticky; podle něho je to doba symbiózy laskavosti a agresivity; duševní nevyrovnanost přikládá RC zhoršování zdraví starého člověka.