BIG FIVE – lexikální přístup k osobnosti

seznam použitých zkratek

Lexikální přístup je založen na předpokladu, že nejvýzn. indiv. rozdíly jsou kódovány v přiroz. jazyce v podobě jednotl. slov (Galton, Klages, Allport, Odbert) > jenže přiroz. jazyk má mnoho expresivních a hodnotících termínů, které jsou obtížně zachytitelné, aby měly vyp. hodnotu.
Jedinec může být v přirozeném jazyce popsán více způsoby – stabilními rysy (zlostný), vnitřními stavy (vzteklý), aktivitami (řvoucí), svým vlivem na druhé (děsivý) a hodnocením společností (neakceptovatelný).
Úkolem bylo vymezit lexikonový index termínů, kt. vyjadřují popis rysů osobnosti. Tupes a Christal faktorovali Cattellův index a nalezli 5 faktorů (k nimž podle nich není co dodávat), které později Goldberg nazval jako BIG FIVE: surgence, příjemnost, spolehlivost, em. stabilita, kulturnost.

Ze slovníku se vyberou všechny termíny postihující chov. a prožívání jedince, oddělí se rysové termíny od termínů popis. postoje, emoce aj.; pomocí odpovědí respondentů se pak tyto odpovědi podrobí faktorové analýze (u nás M. Hřebíčková).

I.    surgence (extraverze)
– povídavý, otevřený, ukvapený, sociabilní  x  mlčenlivý, rezervovaný, opatrný, uzavřený

II.    příjemnost – agreeableness
– dobromyslný, důvěřivý, mírný, kooperativní  x  vznětlivý, nedůvěřivý, svéhlavý, negativistický

III.    svědomitost – conscientiousness
– uspořádaný, zodpovědný, svědomitý, vytrvalý  x  nedbalý, nespolehlivý, nesvědomitý, nestálý

IV.    emocionální stabilita – emotional stability
– vyrovnaný, soustředěný, klidný, nehypochondrický  x  nerv., úzkost., podrážděný, hypoch.

V.    kulturnost
– kulturní, intelektuální, vytříbený, obrazotvorný  x  nekulturní, neuvážlivý, hrubý, jednoduchý