Seznam literatury

Seznam literatury použité při psaní některých stránek na tomto webu
U některých textů mohou být uvedeny i jiné zdroje a některé texty vycházejí z názorů a zkušeností jejich autorů

Adler, A.: Psychologie dětí. Práh, Praha 1994
Adler, A.
: Umění rozumět. Práh, Praha 1993
Armstrong, M.: Personální management. Grada, Praha 1999
Atkinsonová, R. L. a kol.
: Psychologie. Victoria Publishing, Praha 1995
Balcar, K.
: Úvod do studia psychologie osobnosti. SPN, Praha 1983
Balint, M.: Lékař, jeho pacient a nemoc. Grada Publishing, Praha 1999
Baštecká, B. a kol.: Klinická psychologie v praxi. Portál, Praha 2003
Baštecká, B.; Goldman, P.: Základy klinické psychologie. Portál, Praha 2001
Beck, G.: Zakázená rétorika. 30 manipulativních technik. Grada, Praha 2007, dotisk 2008
Berne, E.
: Jak si lidé hrají. Dialog, Liberec 1992
Bierach, A. J.
: Za maskou je člověk. Alternativa, Praha 1997
Blecha, I.
: Filosofická čítanka. Nakladatelství Olomouc, Olomouc 2000
Blecha, I.
: Filosofie. Nakladatelství Olomouc, Olomouc 1998
Bocheński, J. M.
: Slovník filozofických pověr. Academia, Praha 2000
Buriánek, j.
: Sociologie. Fortuna, Praha 1998
Cibis, N. a kol.
: Člověk. Scientia, Praha 1996
Cleese, J.
, Skynner, R.: Život a jak v něm zůstat naživu. Portál, Praha 2000
Cohen, R.
: Nejčastější psychické poruchy v klinické praxi. Portál, Praha 2002
Corneau, G.
: Anatomie lásky. Portál, Praha 2000
Cumminsová, D. D.
: Záhady experimentální psychologie. Portál, Praha 1998
Čáp, J. a kol.
: Psychologie. H&H, Praha 1998
Čáp, J.
: Rozvíjení osobnosti a způsob výchovy. ISV, Praha 1996
Čáp, J.: Psychologie výchovy a vyučování. Karolinum, Praha 1993
Čermák, I.: Lidská agrese a její souvislosti. Fakta, Žďár nad Sázavou 1999
Černoušek, M.
: Sigmund Freud – dobyvatel nevědomí. Paseka, Praha 1998
Čížková, J. a kol.
: Poznávání duševního života člověka. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 1997
Čížková, J. a kol.
: Přehled vývojové psychologie. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2000
Danzer, G.
: Psychosomatika. Portál, Praha 2001
Drapela, V. J.
: Přehled teorií osobnosti. Portál, Praha 1998
Ellis, A.
: Člověče, neboj se. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2001
Faldyna, Z:
Hraniční porucha osobnosti. Psychiatrické centrum, Praha 2000
Foucault, M.
: Psychologie a duševní nemoc. Dauphin, Praha 1997
Frankl, V. E.: Teorie a terapie neuróz. Grada, Praha 1999
Fraňková, S., Bičík, V.
: Srovnávací psychologie a základy etologie. Karolinum, Praha 1998
Fraňková, S.
: Výživa a psychické zdraví. ISV nakladatelství, Praha 1996
Fromm E.
: Mít nebo být. Aurora, Praha 2001
Fromm E.
: Strach ze svobody. Naše vojsko, Praha 1993
Giddens, A.
: Sociologie. Argo, Praha 1999
Gillernová, I., Malotíková, M.
: Psychologie pro střední školy. SPN, Praha 1996
Gillernová, I. a kol.
: Slovník základních pojmů z psychologie. Fortuna, Praha 2000
Goleman, D.
: Emoční inteligence. Columbus, Praha 1997
Hall, C. S.; Lindzey, G. a kol.
: Psychológia osobnosti. SPN, Bratislava 1999
Harris, T. A.
: Já jsem OK, ty jsi OK. Pragma, Praha 1997
Hartl, P., Hartlová H.
: Psychologický slovník. Portál, Praha 2000
Heidbrink, H.
: Psychologie morálního vývoje. Portál, Praha 1997
Horneyová, K.
: Neuróza a lidský růst. Triton, Praha 2000
Hošek, V.
: Psychologie odolnosti. Karolinum, Praha 2001
Hunt, M.
: Dějiny psychologie. Portál, Praha 2000
Jelínek, J., Zicháček, V.
: Biologie pro gymnázia. Nakladatelství Olomouc, Olomouc 1998
Kohout, j.
: Rétorika. Umění mluvit a jednat s lidmi. Management Press, Praha 2000
Kohoutek, R. a kol.
: Základy sociální psychologie. CERM, Brno 1998
kolektiv
: Filosofický slovník. Nakladatelství Olomouc, Olomouc 1998.
Komárková, R. a kol.
: Aplikovaná sociální psychologie III. Grada, Praha 2001
Koščo, j. a kol.: Poradenská psychológia. SPN, Bratislava 1987
Kratochvíl, S
.: Manželská terapie. Portál, Praha 2000
Kratochvíl, S
.: Základy psychoterapie. Portál, Praha 2000
Krch, F. D. a kol.
: Poruchy příjmu potravy. Grada, Praha 1999
Křivohlavý, J.: Psychologie zdraví. Portál, Praha 2001
Langmeier, J., Langmeier, M., Krejčířová, D.
: Vývojová psychologie s úvodem do vývojové neurofyziologie. H&H, Praha 1998
Lea, S. G. a kol.
: Psychologie ekonomického chování. Grada, Praha 1994
Madsen, K. B.
: Moderní teorie motivace. Academia, Praha 1979
Machač, M. a kol.
: Duševní hygiena a prevence zátěže. SPN, Praha 1984
Matějček, Z., Langmeier, J.
: Počátky našeho duševního života. Panorama, Praha 1986
Merkle, R.
: Žárlivost. Pragma, Praha 1997
Míček, L.
: Duševní hygiena. SPN, Praha 1986
Míček, L.
: Sebevýchova a duševní zdraví. SPN, Praha 1988
Mikšík, O.
: Psychologická charakteristika osobnosti. UK, Praha 2001
Mikšík, O.
: Psychologické teorie osobnosti. Karolinum, Praha 1999
Millerová, A.
: Cesty života. NLN, Praha 2001
Možný, P., Praško, J.
: Kognitivně-behaviorální terapie. Triton, Praha 1999
Nakonečný, M.
: Encyklopedie obecné psychologie. Academia, Praha 1997
Nakonečný, M.
: Lidské emoce. Academia, Praha 2000
Nakonečný, M.
: Moderní psychologie. S&M, Praha 1997
Nakonečný, M.
: Motivace lidského chování. Academia, Praha 1997
Nakonečný, M.
: Průvodce dějinami psychologie. SPN, Praha 1995
Nakonečný, M.: Psychologie osobnosti. Academia, Praha 1998
Nakonečný, M.
: Sociální psychologie. Academia, Praha 1999
Nakonečný, M.
: Základy psychologie. Academia, Praha 1998
Nešpor, K.
: Návykové chování a závislost. Portál, Praha 2000
Pernerová, R. A
.: Tabu v rodinné komunikaci. Portál, Praha 2000
Plante, T. G.
: Současná klinická psychologie. Grada Publishing, Praha 2001
Plzák, M.: Poruchy manželského soužití. SPN, Praha 1988
Popkin, H
. R., Stroll, A.: Filozofie pro každého. Nakladatelství Ivo Železný, Praha 2000
Praško, J. a kol.
: Bolestně smutná nálada aneb co je to deprese a jak se léčí. Psychiatrické centrum, Praha 2001
Praško, J. a kol.
: Poruchy osobnosti. Portál, Praha 2003
Reber, A. S.: Dictionary of Psychology. Penguin Books, London 1985
Riemann, F.: Základní formy strachu. Portál, Praha 1999
Rogers, C .R
.: Způsob bytí. Portál, Praha 1998
Röhr, H. P.
: Narcismus – vnitřní žalář. Portál, Praha 2001
Rosypal, S.
: Přehled biologie. Scientia, Praha 1998
Říčan, P.
: Agresivita a šikana mezi dětmi. Portál, Praha 1995
Říčan, P. a kol.
: Dětská klinická psychologie. Avicenum, Praha 1991
Schmidbauer, W.: Psychická úskalí pomáhajících profesí. Portál, Praha 2000
Snel, J.
: Psychológia „zakázaného ovocia“. Psychoprof, Nové Zámky 1999
Sobotková, I.
: Psychologie rodiny. Portál, Praha 2001
Strašíková, B.
: Z dětských mudrosloví. Specifické znaky dětské psychiky. Karolinum, Praha 2000
Švancara, J.
: Terminologie a dokumentace psychologických prací. Masarykova univerzita, Brno 1999
Svoboda, M.
: Psychologická diagnostika dospělých. Portál, Praha 1999
Šípek, J.: Projektivní techniky. ISV, Praha 2000
Vágnerová, M.
: Psychopatologie pro pomáhající profese. Portál, Praha 1999
Vágnerová, M.
: Úvod do psychologie. Karolinum, Praha 1999
Vágnerová, M.
: Vývojová psychologie. Karolinum, Praha 1999
von Franz, M. L.
: Psychologický výklad pohádek. Portál, Praha 1998
Vybíral, Z.
: Co, čím, jak a s kým komunikujeme. Gaudeamus, Hradec Králové 1999
Vybíral, Z.
: Psychologie lidské komunikace. Portál, Praha 2000
Výrost, J.; Slaměník, I.
: Aplikovaná sociální psychologie I. Portál, Praha 1998
Výrost, J.; Slaměník, I.
: Aplikovaná sociální psychologie II.Grada, Praha 2001
Výrost, J.; Slaměník, I.
: Sociální psychologie. ISV, Praha 1997
Vysekalová, R., Komárková, D.
: Psychologie reklamy. Grada, Praha 2001
Woititzová, J. G.
: Dospělé děti alkoholiků. Columbus, Praha 1998
Yalom, I. D.
: Lži na pohovce. Portál, Praha 1999
Yalom, I. D.
: Když Nietzsche plakal. Portál, Praha 2000
Youngson, R. M.
: O šílenství, podivínství a genialitě. Portál, Praha 2000