Behavioristé Pavlov, Watson, Tolman a Hull

seznam použitých zkratek

Ivan P. Pavlov (1849-1936)

 • materialista, odmítal duši; všechny duševní jevy jsou výsledky hmotných procesů
 • klasické podmiňování: spojení dvou podnětů
 • nepodmíněný podnět – unconditioned stimulus Su vyvolá reakci svou vlastní povahou (maso > sliny)
 • druhý podnět je sám o sobě neutrální; spojením s Su však získává podnětovou účinnost > podnět – conditioned stimulus Sc (zvuk zvonku)
 • nepodmíněná reakce – uncond. response Ru je reakci na Su
 • reakce – cond. response Rc je reakcí na Sc

John Broadus Watson (1878-1958)

 • vůdčí představitel klasického behaviorismu
 • v reakci na introspektivní přístupy uvedl, že aktuální chování se má studovat a ne o něm hloubat; buď se psychologie přemění na přírodní vědu, nebo bude pohřbena
 • původně – individuální zvláštnosti jsou dány různými zkušenostmi, jejichž vlivu byl jedinec vystaven; nitro člověka se skládá z imanentních struktur a zvyků
 • později pojal člověka jako mechanismus, jehož činnost je výsledkem působení prostředí (vrozené NR a získané PP způsoby reakcí)
 • procesem učení a nahodilými styky s okolím se tvoří způsoby odpověďového chování > osobnost je produktem soustavy zvyků; vývojovým cílem je osvojit si takovou sadu zvyků, která umožňuje účinné přizpůsobení se a přežití
 • všemocnost výchovy – ze zdravého novorozence lze učinit cokoliv

 C. Tolman (1889-1959)

 • neobehaviorista, revize klasického behaviorismu – do vztahu S-R vložil intervenující proměnnou
 • v souladu s Watsonem uznává pouze objektivně testovatelné fenomény
 • v obsahu a způsobu chování přisuzuje mimořádný význam jeho cílovému zaměření – tato zaměřenost vstupuje mezi S a R: model S – O – R > chování je funkce podnětu a osobnosti, tj. zpracování situace jedincem
 • hlavní interv. prom. jsou pudy (drive) – impulz pudící jedince k uspokojení nějaké potřeby > pudy způsobují, že organismus tenduje v určité situaci určitým způsobem reagovat
 • základní pudy prvního řádu – apetence a averze, spojeny s fyziolog. excitací, z níž pramení specifické fyziolog. stavy (hlad po potravě, po sexu, odpočinku, …)
 • pudy (puzení) druhého řádusociálně naučené; průbojnost, družnost, …

Clark L. Hull (1884-1952)

 • základy teorie učení, kterou dále rozprcovali Dollard a Miller
 • model R = f(S, O) (Drap.: aplikoval sled S>R na lidské chování)
 • základní determinantou chování je pud – drive; na síle puzení závisí síla (potenciál) reakce, na povaze puzení pak charakter chování
 • pud je objektivně testovatelná komponenta chování
 • podle něj jsou podněty účinné proto, že redukují (vrozené) pudové potřeby (drive) organismu > reakce jsou tedy zpevňovány prostřednictvím redukce popudů (pudových potřeb)
 • je-li redukována síla pudové potřeby, je to odměnou pro organismus, který se takto učí
 • anticipačními reakcemi (předcházejícími redukci) odpovídá organismus proto, že spojení podnětu, odezvy a odměny vede k vytvoření jistých návyků
 • zkoumal i jev odkladu zpevnění v procesu učení a analyzoval chování jako řetězec elementárních S-R článků
 • na jeho teorii navázali i představitelé faktor. analýzy (Cattell, Guidford a Eysenck)