Angličtina v psychologii 2

Nigel C. Benson – Introducing Psychology (Icon Books, Cambridge 2004)
strana 4-5

Towards a Definition

Most Psychologist try hard to make a clear distinction between what is proper Psychology, and isn’t.

So, how do Psychologists define „Psychology“? Well, there are difficulties in finding one universally accepted definition. Although most Psychologists agree that it is important to be scientific – to avoid muddled thinking – its not always clear exactly what it means.

Another difficulty is the practical problem – some say „impossibilty“! – of studying the „mind“ directly. Indeed, even trying to define „mind“ is very difficult. Some Psychologists have avoid it completely – especially the Behaviourists, like Skinner and Watson.

Skinner: We do not need to try to discover what personalities, states of mind, feeling … really are in order to get on with a scientific analysis (analisis, pl. analyses [enalisíz]) of behaviour.
Watson: Never use the terms consciousness, mental states, mind …“

In practice, therefore, most Psychologists concentrate on what is observable and measurable in a person’s behaviour, including the biological processes in the body. At the same time, despite the extreme views of certain Behaviourists, the „mind“ is still generally considered to be central to the subject.

Thus, a commonly accepted „working definition“ is:
Psychology is the scientific study of the mind and behaviour of humans and animals.

Crowd: Doesn’t that definition also apply to Sociology?
Benson: It is similar, but Sociology is generally about the study of large groups of people – in societes or sub-cultures.

Psychology, on the other hand, is mainly about individuals or small groups of people, as in Social Psychology.

There are also differences in the methods used. In Psychology, there is emphasis on experiments, but in Sociology that method is not usually possible – for practical and ethical reasons – so observations and surveys are more commonly used.

Směrem k definici

Většina psychologů se usilovně snaží udělat jasné rozlišení mezi tím, co je pravá psychologie a co není.

Takže jak psychologii definují psychologové? No, jsou zde problémy nalézt jednu všeobecně uznávanou definici. Ačkoli většina psychologů souhlasí s tím, že je důležité být vědecký – vyvarovat se zmateného uvažování – není vždy zcela zřejmé, co to znamená.

Jinou obtíží je praktický problém – někteří říkají „nemožnost“ – studovat „mysl, prožívání“ přímo. Opravdu, definovat mysl je velmi těžké. Někteří psychologové se tomu vyhýbají úplně – hlavně behavioristé jako Skinner a Watson.

Skinner: Nemusíme zkoušet objevovat nějaké osobnosti, duševní stavy, pocity … aby se nám skutečně dařilo ve veděckém analyzování chování.
Watson: Nikdy nepoužívejte termínů vědomí, duševní stavy, mysl, …
 
 
 
 
Prakticky se tedy většina psychologů soustředí na to, co je pozorovatelné a měřitelné v lidském chování, vč. bio procesů v těle. Současně, navzdory extrémním názorům některých behavioristů, je prožívání stále považováno za ústředí osoby.

Tedy, obvykle uznávaná pracovní definice je:
Psychologie je vědecké studium prožívání a chování lidí a zvířat.
 
 
Dav: Neplatí tato definice také pro sociologii?
Benson: Je to podobné, ale sociologie je obecně o zkoumání vělkých skupin lidí – ve společenstvích nebo subkulturách.

Psychologie je na druhé straně hlavně o jednotlivcích nebo malých skupinách lidí, jako v sociální psychologii.

Jsou tam také rozdíly v používaných metodách. V psychologii je kladen důraz na experiment, ale v sociologii není tato metoda obvykle přijatelná – z praktických a etických důvodů, takže pozorování a průzkumy se používají častěji.

 

online kurzy základů psychologie