Angličtina v psychologii 1

 

Nigel C. Benson – Introducing Psychology (Icon Books, Cambridge 2004)
strana 3

What is Psychology?

„Psychology“ comes from two words: psyche and logos. The word psyche (pronounced „sigh-key“) is from the Greek word (….) – meaning „breath of life“, i.e. „soul of spirit“, loosely traslated as MIND.

An angel: And logos means „knowledge“, „study“: like all „ologies“!
A butterfly: In Greek mythologhy, Psyche was represented by a butterfly. She became the wife of Eros, the god of love (rename Cupid by the Romans).

The Greek letter psí (pronounced „sigh“) is now used as the international symbol for Psychology.

Hence, Psychology was originally defined as: the study of the mind.
But, this isn’t how most Psychologists define Psychology today.

Co je to psychologie?

„Psychologie“ pochází ze dvou slov: psyché a logos. Slovo psyché (vyslovované jako „sáj-kej“), je z řeckého slova … (řecké znaky) – znamenající „dech života“, tj. (i.e. = id est = that is) „duše ducha“, volně překládáno jako mysl.

Anděl: A logos znamená „znalost, studium“: jako všechny „-ologie“!
Motýl: V řecké mytologii byla psyché představována motýlem. Stala se manželkou Erota, boha lásky (přejmenován Římany na Amora).

Řecké písmeno psí (vyslovováno „sáj“) je nyní užíváno jako mezinárodní symbol psychologie.

Z toho důvodu byla psychologie původně definována jako věda o mysli.
To ale není to, jak většina psychologů definuje psychologii dnes.

 
online kurzy základů psychologie