Zolpidem Mylan

Příbalová informace: INFORMACE PRO UŽIVATELE

 

Zolpidem Mylan

potahované tablety

zolpidemi tartars

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

–                 Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

–                 Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

–                 Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

–                 Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaře nebo lékárníka.

 

V příbalové informaci naleznete:

1.         Co je přípravek Zolpidem Mylan a k čemu se používá

2.         Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Zolpidem Mylan užívat

3.         Jak se přípravek Zolpidem Mylan užívá

4.         Možné nežádoucí účinky

5          Jak přípravek Zolpidem Mylan uchovávat

6.         Další informace

 

1. CO JE PŘÍPRAVEK ZOLPIDEM MYLAN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

 

Zolpidem Mylan patří do skupiny léčivých přípravků nazývaných benzodiazepiny. Zolpidem Mylan je přípravek na spaní (hypnotikum), který působí na mozek a vyvolává ospalost. Zolpidem Mylan se může používat ke krátkodobé léčbě těžké nespavosti, která pacienta omezuje nebo mu působí psychickou újmu. Nespavost je stav, kdy je pro pacienta těžké usnout nebo není spánek kvalitní.

 

2.         ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK ZOLPIDEM MYLAN UŽÍVAT

 

Nepoužívejte Zolpidem Mylan 10 mg

·         jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na zolpidem nebo kteroukoli další složku přípravku Zolpidem Mylan (viz bod 6 – Pomocné látky). Alergická reakce může zahrnovat vyrážku, svědění, obtížné dýchání nebo otok obličeje, rtů, krku nebo jazyka.

·         jestliže trpíte těžkou jaterní nedostatečností.

·         jestliže trpíte syndromem velmi krátké zástavy dechu ve spánku (syndrom spánkové apnoe).

·         jestliže trpíte závažnou svalovou slabostí (myasthenia gravis).

·         jestliže trpíte těžkými dýchacími problémy.

·         jestliže je Vám méně než 18 let.

 

 

Zvláštní opatrnosti při použití Zolpidem Mylan 10 mg je zapotřebí

Sdělte svému lékaři:

·         jestliže patříte do skupiny starších či oslabených pacientů. Buďte opatrný/á pokud v noci vstáváte z postele. Zolpidem může uvolňovat svaly. Z tohoto důvodu může být zvýšené Vaše riziko pádu a následné zlomeniny kyčelního kloubu.

·         jestliže trpíte problémy s játry nebo ledvinami.

·         jestliže jste v minulosti měl/a problémy s dýcháním. Během léčby přípravkem Zolpidem Mylan by Vaše dýchání mohlo být méně intenzivní.

·         jestliže jste v minulosti trpěl/a psychickým, úzkostným nebo psychotickým onemocněním. Zolpidem Mylan může odhalit nebo zhoršit příznaky těchto onemocnění.

·         jestliže trpíte nebo jste v minulosti trpěl/a depresi (pocitem smutku).

·         jestliže nadměrně užíváte nebo jste v minulosti nadměrně užíval/a alkohol či léky. Riziko závislosti (fyzické nebo psychické projevy způsobené nutkáním dále přípravek užívat) na přípravku Zolpidem Mylan se u těchto pacientů zvyšuje a závisí také na dávce a délce léčby.

 

Dále je třeba vzít v úvahu:

·         Přivykání (habitace) – pokud po několika týdnech zjistíte, že tablety již neúčinkují jako zpočátku, kontaktujte svého lékaře, protože je možné, že bude nezbytné upravit dávku.

·         Závislost – při užívání tohoto typu léčby existuje riziko rozvoje závislosti. Toto riziko se zvyšuje s dávkou a délkou léčby a je vyšší u pacientů, kteří v minulosti nadměrně konzumovali alkohol či zneužívali léky.

·         Příznaky z vysazení – léčba by se měla ukončovat postupně. Po ukončení léčby se může vyskytnout krátkodobě trvající syndrom s příznaky s vysazení, během kterého se ve větší intenzitě projevují příznaky, které byly důvodem léčby přípravkem Zolpidem Mylan. Dále se může vyskytnout úzkost, změny nálady a neklid.

·         Porucha paměti (amnézie) – Zolpidem může vyvolat ztrátu paměti. Ke snížení tohoto rizika na minimum je nutné zajistit nepřerušovaný spánek po dobu 7 – 8 hodin.

·         Psychiatrické a „paradoxní“ reakce – Zolpidem Mylan může způsobovat nežádoucí projevy chování jako je neklid, agitovanost, podrážděnost, bludy (falešné představy), výbuchy vzteku, noční můry, halucinace (vidění, slyšení nebo vnímání věcí které neexistují), náměsíčnost, nevhodné chování, zhoršení nespavosti.

 

 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Zolpidem Mylan může ovlivňovat účinek a/nebo projevy nežádoucích účinků jiných léčivých přípravků. Pokud máte podstoupit operaci v celkové anestézii, sdělte Vašemu lékaři, jaké přípravky užíváte.

 

Následující přípravky mohou zvyšovat sedativní (zklidňující) účinek přípravku Zolpidem Mylan:

·         antipsychotika (přípravky na léčbu duševních onemocnění jako je chlorpromazin)

·         antidepresiva (přípravky na léčbu deprese)

·         jiné přípravky na spaní

·         jiná sedativa a přípravky na léčbu úzkosti

·         narkotika (silné léky proti bolesti) jako je kodein, morfin. Může dojít k zesílení pocitu nadšení (euforie), což zvyšuje riziko rozvoje psychické a fyzické závislosti.

·         antiepileptika (přípravky na léčbu epilepsie)

·         anestetika (přípravky užívané během operace)

·         přípravky uvolňující svaly

·         antihistaminika (přípravky na léčbu alergií), která způsobují ospalost

 

Zolpidem Mylan může zvyšovat účinek přípravků uvolňujících svaly.

Zolpidem Mylan může snižovat účinek přípravků používaných k léčbě tuberkulózy (rifampicin).

 

Užívání přípravku Zolpidem Mylan spolu s alkoholem

 

Přípravek Zolpidem Mylan by se neměl užívat spolu s alkoholem, protože může dojít k zesílení sedativního účinku.

 

Těhotenství a kojení

Zolpidem Mylan by se neměl v těhotenství užívat, zejména během jeho prvních 3 měsíců. Pokud z naléhavých lékařských důvodů užijete zolpidem během pozdního těhotenství nebo během porodu, může se u Vašeho dítěte projevit snížená tělesná teplota, bezvládnost, potíže s dýcháním a projevy po porodu pak příznaky z vysazení v důsledku fyzické závislosti.

 

 

Pokud plánujete těhotenství nebo máte podezření, že byste mohla být těhotná, neužívejte přípravek Zolpidem Mylan a co nejdříve požádejte o radu Vašeho lékaře.

 

Nekojte své dítě, protože malé množství přípravku může přecházet do mateřského mléka.

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

 

Zolpidem Mylan může způsobovat ospalost, ztrátu koncentrace, ztrátu paměti nebo svalovou slabost. Tyto projevy mohou být výraznější pokud po užití přípravku spíte méně než 7-8 hodin. Tyto projevy může také zhoršit alkohol. Pokud se Vás toto týká, neřiďte a neobsluhujte stroje.

 

Důležité informace o některých složkách přípravku Zolpidem Mylan

 

Tento přípravek obsahuje laktózu. Pokud Vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, jako je například i laktóza, kontaktujte před užíváním přípravku svého lékaře.

 

 

3.         JAK SE PŘÍPRAVEK ZOLPIDEM MYLAN UŽÍVÁ

 

Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

 

Tableta se užívá bezprostředně před ulehnutím a zapije se tekutinou.

 

Obvyklé dávkování:

Dospělí: 10 mg

 

Starší, oslabení pacienti nebo pacienti s onemocněním jater:

Může Vám být podávána nižší dávka 5 mg. Tuto dávku může Váš lékař zvýšit na 10 mg.

 

Maximální dávka 10 mg nesmí být překročena.

 

Děti a dospívající: Zolpidem Mylan není určen pro děti a dospívající do 18 let.

 

Pokud po několika týdnech zjistíte, že tablety již neúčinkují jako zpočátku, kontaktujte svého lékaře, protože je možné, že bude nezbytné upravit dávku

 

Délka léčby

 

Léčba by měla být co nejkratší. Délka léčby se obvykle pohybuje od několika dní do dvou týdnů. Maximální doba podávání včetně postupného vysazování přípravku jsou 4 týdny.

 

Váš lékař zvolí režim postupného vysazování v závislosti na Vašich konkrétních potřebách. V některých situacích může být nezbytné užívat přípravek Zolpidem Mylan déle než 4 týdny.

 

Jestliže jste užili více přípravku Zolpidem Mylan, než jste měl(a)

 

Pokud Vy nebo někdo další polkne více tablet najednou nebo pokud se domníváte, že dítě polknulo tabletu přípravku, musíte ihned kontaktovat lékaře nebo nejbližší službu první pomoci. Vezměte si s sebou krabičku se zbývajícími tabletami. Nevyhledávejte pomoc sám/sama. Pokud došlo k předávkování, může se u Vás velmi rychle rozvinout zvýšená spavost, u vyšších dávek až kóma (hluboké bezvědomí).

 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Zolpidem Mylan

 

Pokud si zapomenete vzít dávku přípravku těsně před spaním, ale vzpomenete si až během noci, užijte tabletu pouze pokud máte jistotu, že budete moci 7-8 hodin nerušeně spát. Pokud to není možné, vezměte si následující tabletu až další den před spaním. Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

 

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Zolpidem Mylan

 

Léčbu ukončujte postupně, jinak se u Vás mohou projevit příznaky, které jsou intenzivnější než předtím (nespavost z vysazení). Může se u Vás také projevit úzkost, neklid a poruchy nálady. Tyto projevy časem vymizí.

 

Pokud se u Vás rozvinula fyzická závislost na přípravku Zolpidem Mylan, povede náhlé ukončení léčby k rozvoji abstinenčních příznaků jako je bolest hlavy, úzkost, bolest svalů, napětí, neklid, podrážděnost a nespavost. V závažných případech může dojít i k rozvoji jiných příznaků, jako je přecitlivělost na světlo, hluk a fyzický kontakt, abnormální rozvoj slyšení a bolestivé vnímání zvuků, necitlivost a brnění v končetinách, derealizace (pocit, že svět kolem Vás není skutečný), depersonalizace (pocit, že se Vaše mysl odděluje od Vašeho těla) nebo epileptické záchvaty (silné křeče a třes). K těmto projevům může docházet i mezi jednotlivými dávkami, zejména pokud jsou vysoké.

 

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 

4.         MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

 

Podobně jako všechny léky, může mít i Zolpidem Mylan nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

 

Pokud se u Vás projeví kterýkoliv z následujících příznaků, přestaňte Zolpidem Mylan užívat a ihned kontaktujte Vašeho lékaře nebo nejbližší službu první pomoci.

·         alergické reakce, jako je kožní vyrážka, svědění, otok obličeje, rtů, krku a jazyka, obtížné dýchání nebo polykání.

 

Tyto nežádoucí účinky jsou vzácné ale závažné. Může být nezbytná lékařská pomoc.

 

Sdělte svému lékaři, pokud se u Vás vyskytne kterýkoliv z následujících nežádoucích účinků nebo se jeho intenzita zhorší.

 

Časté nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 z 10ti pacientů):

·         kožní projevy

·                     ospalost následující den, emoční necitlivost, snížená pozornost, zmatenost, bolest hlavy, závratě, poruchy paměti, dvojité vidění, pocit točení

·         průjem, nevolnost, zvracení

 

Riziko poruch paměti je vyšší u vyšších dávek. Pokud se ujistíte, že po podání přípravku budete moci spát alespoň 7-8 hodin, bude riziko poruch paměti nižší.

 

Méně časté nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 ze 100 pacientů):

·         svalová slabost, únava, poruchy koordinace

 

Vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 ze 1000 pacientů):

·         pokles libida

·         paradoxní reakce (neklid, rozrušení, podrážděnost, agresivita, bludy, zuřivost, noční můry, vidiny (halucinace), duševní poruchy (psychózy), nevhodné chování a další nežádoucí projevy chování. Tyto reakce se častěji vyskytují u starších pacientů.

 

Při užívání přípravku Zolpidem Mylan se dále může vyskytnout:

·         deprese (pocit smutku)

·         fyzická závislost: užívání (i terapeutických dávek) může vést k fyzické závislosti. Náhlé přerušení můžete vést k rozvoji abstinenčních příznaků a návratu původních obtíží.

·         psychická závislost: je stav, kdy se domníváte, že bez užití přípravku Zolpidem Mylan již nikdy nebudete moci usnout.

·         náměsíčnost

 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

5.       JAK PŘÍPRAVEK ZOLPIDEM MYLAN UCHOVÁVAT

 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

 

Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obale za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

 

Uchovávejte při teplotě do 25˚C v původním obalu.

 

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 

 

6.         DALŠÍ INFORMACE

 

Co přípravek Zolpidem Mylan obsahuje

 

–          Léčivou látkou je zolpidemi tartas, 10 mg v jedné tabletě.

–          Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktózy, mikrokrystalická celulóza, předbobtnalý kukuřičný škrob, magnesium-stearát. Potah tablety obsahuje oxid titaničitý (E171), hypromelózu, makrogol 400 a polysorbát 80 (E433).

 

Jak Zolpidem Mylan vypadá a co obsahuje toto balení

 

Zolpidem Mylan jsou bílé až téměř bílé podlouhlé bikonvexní „ZM půlící rýha 10“ na jedné straně a „G“ na druhé straně. Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.

 

Velikost balení

Přípravek Zolpidem Mylan je k dispozici v blistrech nebo plastových nádobkách po 4, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 100 nebo 250 tabletách.

 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

Držitel rozhodnutí o registraci

Generics [UK] Ltd, Potters Bar, Velká Británie

 

Výrobce

Merck Farma y Quimica S.L., Poligono Merck, 08100 Mollet del Valles, Barcelona, Španělsko

Generics [UK] Ltd, Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, Velká Británie

Gerard Laboratories, 35/36 Baldoyle Industrial Estate Grange Road Dublin 13, Irsko

 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 10.6.2009