XANAX

Podrobné informace o léku XANAX na webových stránkách: www.xanax.psychoweb.cz

PŘÍBALOVÁ INFORMACE- RP

 

XANAX 0,25 mg; XANAX 0,5 mg; XANAX  1 mg; XANAX 2 mg

 (alprazolamum)

tablety

 

XANAX SR 0,5 mg; XANAX SR 1 mg; XANAX SR 2 mg; XANAX SR 3 mg

(alprazolamum)

tablety s prodlouženým uvolňováním

 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

–                 Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

–                 Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

–                 Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

–                 Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

V příbalové informaci naleznete:

1.         Co je přípravek Xanax a k čemu se používá

2.         Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Xanax užívat

3.         Jak se přípravek Xanax užívá

4.         Možné nežádoucí účinky

5          Jak přípravek Xanax uchovávat

6.         Další informace

 

 

 

1.       CO JE PŘÍPRAVEK Xanax A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

 

Přípravek XANAX obsahuje léčivou látku alprazolam, sloučeninu patřící do skupiny benzodiazepinů. Alprazolam účinkuje jako anxiolytikum a antidepresivum (lék působící proti stavům úzkosti, navozující pocity uvolnění a uklidnění a působící proti depresím).

 

Přípravek Xanax je indikován k léčbě příznaků:

–                 úzkosti

–                 panických poruch s agorafobií (strach z otevřených prostranství, davů apod.) nebo bez ní

Přípravek Xanax budete užívat pouze v případech, kdy jsou příznaky závažné, omezující nebo Vám způsobují nesnesitelné utrpení.

 

 

2.       ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK XANAX UŽÍVAT

 

Neužívejte  přípravek XANAX:

·               trpíte-li onemocněním myasthenia gravis (onemocnění charakterizované výraznou svalovou slabostí)

·               jestliže jste přecitlivělý/á na benzodiazepiny nebo některou z dalších látek obsažených v přípravku

·               trpíte-li těžkou dechovou nedostatečností

·               trpíte-li syndromem spánkové apnoe (zástava dechu ve spánku)

·               trpíte-li těžkou jaterní nedostatečností

 

Přípravek Xanax není určen pro použití u pacientů mladších 18 let.

 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku XANAX je zapotřebí:

·               trpíte-li onemocněním jater nebo ledvin

·               trpíte-li akutním glaukomem (zeleným zákalem) s uzavřeným úhlem

·               trpíte-li těžkými depresemi nebo sebevražednými sklony

·               trpíte-li panickými poruchami nebo příbuznými stavy

·               zaznamenáte-li během léčby nervozitu, neklid, podrážděnost, agresivitu, bludy, vztek, noční můry, halucinace, psychózu, nepřiměřené chování a jiné poruchy chování. V tomto případě přerušte užívání přípravku a kontaktujte svého lékaře.

·               užíváte-li přípravek XANAX dlouhodobě. Váš lékař bude pravidelně přehodnocovat potřebu další léčby, protože dlouhodobá léčba může vést k psychické závislosti.

·               jste-li starší pacient/ka nebo jste oslaben/a. Užívejte nejnižší účinnou dávku, aby se zabránilo ataxii (porucha koordinace pohybů) nebo zvýšené sedaci.

 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

 

Benzodiazepiny včetně alprazolamu prohlubují dále útlum funkcí CNS (centrálního nervového systému), jsou–li podávány současně s psychotropními léky (léky ovlivňující duševní činnost), antikonvulzivy (léky proti křečím), antihistaminiky (léky proti alergiím), alkoholem a s dalšími látkami s účinkem na CNS.

 

Sdělte svému lékaři, pokud užíváte některý z následujících léků; může být nezbytné upravit dávku, nebo vysadit tento lék nebo přípravku Xanax:

·       ketokonazol, itrakonazol nebo jiná azolová antimykotika,

·       nefazodon, fluvoxamin a cimetidin,

·       fluoxetin, propoxyfen, perorální kontraceptiva, sertralin, diltiazem nebo makrolidová antibiotika jako erytromycin a klaritromycin,

·       ritonavir (nebo jiné léky na léčbu HIV).

 

Během léčby přípravkem XANAX nepožívejte alkoholické nápoje ani neužívejte jiné léky s tlumivým účinkem na centrální nervový systém.

 

Užívání přípravku XANAX s jídlem a pitím

Přípravek může být užíván s jídlem i bez jídla.

 

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

 

Jste-li těhotná, myslíte, že byste mohla být těhotná nebo plánujete otěhotnět, sdělte to svému lékaři. Lékař rozhodne o ukončení/přerušení léčby.

 

Ženám užívajícím přípravek XANAX se nedoporučuje kojit.

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Neřiďte motorová vozidla ani neobsluhujte složité stroje, dokud si neověříte, že lék na Vás nemá tlumivý účinek ani u Vás nevyvolává závratě.

 

Důležité informace o některých složkách přípravku XANAX

Tablety přípravku XANAX obsahují laktózu a nesmí se podávat pacientům s vzácnými dědičnými poruchami vstřebávání cukrů jako je nesnášenlivost galaktózy, Lappova nedostatečnost laktózy nebo nedostatečná absorpce glukózy-galaktózy.

 

 

3.       JAK SE PŘÍPRAVEK XANAX UŽÍVÁ

 

Vždy užívejte přípravek XANAX přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

 

Optimální dávkování přípravku Xanax Vám bude stanoveno na základě závažnosti Vašich příznaků a snášenlivosti. V případě závažných nežádoucích účinků po prvním užití přípravku je nutné snížení dávky.

LÉČBA ÚZKOSTI

Xanax, tablety

Doporučená zahajovací dávka: užívejte 0,25-0,5 mg 3x denně

Doporučená dávka: podle potřeby Vám lékař dávku zvýší až na maximální denní dávku 4 mg, rozdělenou během dne do několika dávek

 

Xanax, SR tablety s prodlouženým uvolňováním

Doporučená zahajovací dávka: užívejte 1 mg denně, rozdělené během dne do 1-2 dávek

Doporučená dávka: podle potřeby Vám lékař dávku zvýší až na maximální denní dávku 4 mg, rozdělenou během dne do 1-2 dávek

 

LÉČBA panických poruch

Xanax, tablety

Doporučená zahajovací dávka: užívejte 0,5-1 mg před spaním

Doporučená dávka: podle potřeby Vám lékař dávku upraví. Zvyšovat dávku lze nejvýše ale o 1 mg každé 3-4 dny.

 

Xanax SR, tablety s prodlouženým uvolňováním

Doporučená zahajovací dávka: 0,5-1 mg denně před spaním

Doporučená dávka: podle potřeby Vám lékař dávku upraví. Dávka má být rozdělena během dne do 1-2 dávek.

 

Použití přípravku XANAX 2 mg

Je-li třeba, tablety přípravku XANAX 2 mg je možné rozpůlit nebo rozčtvrtit. Umístí se vydutou stranou na tvrdou podložku. Tlakem palce se rozdělí na 2 stejné části s obsahem 1 mg.

 

 

Je-li třeba, je možné dále tyto části rozdělit. Opět se umístí vydutou stranou na tvrdou podložku a tlakem palce se rozdělí – na 2 dílky s obsahem 0,5 mg.

 

 

Tímto způsobem získáte následující dílky tablet přípravku Xanax:

 

 

Tyto dílky je možné uchovávat ve speciálně upraveném uzávěru lahvičky.

 

Použití přípravku XANAX SR

U přípravku Xanax SR je uvolňování alprazolamu opožděné. Tablety by neměly být žvýkány, ale polykány vcelku.

 

Léčba starších a oslabených pacientů

Léčba je zahájena nižší dávkou a postupně je upravována v závislosti na toleranci pacienta.

 

Jestliže jste užil/a více přípravku XANAX, než jste měl/a

Vezmete-li více tablet, než je předepsáno (nebo vezme-li Vaše tablety někdo jiný), vyhledejte lékařskou pomoc nebo jděte do nejbližší nemocnice. Vezměte s sebou krabičku od přípravku Xanax.

 

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek XANAX

Je nezbytné užívat tablety pravidelně, přibližně ve stejnou dobu každý den. Zapomenete-li si vzít jednu dávku, užijte až následující dávku v obvyklou dobu. Neberte si dvojitou dávku, abyste doplnil/a zapomenutou dávku.

 

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek XANAX

Nikdy sami léčbu neukončujte. Dbejte přesně pokynů Vašeho lékaře, co se týče velikosti dávky a délky užívání. Po náhlém vysazení nebo rychlém snížení dávky přípravku XANAX se mohou opět objevit původní příznaky nebo příznaky z vysazení. Váš lékař bude dávku snižovat postupně, nejvýše o 0,5 mg každé 3 dny.

 

 

4.       MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

 

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek XANAX nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

 

Pokud se během léčby přípravkem XANAX vyskytnou nežádoucí účinky, vznikají zejména na počátku léčby; po delším podávání nebo při snižování dávky obvykle vymizí.

 

LÉČBA ÚZKOSTI

Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky u pacientů s úzkostí jsou ospalost a zmámenost nebo závratě.

 

Méně často se vyskytují: bolest hlavy, deprese, třes, změny tělesné hmotnosti, poruchy paměti/amnézie, poruchy soustředění, zmatenost, poruchy koordinace pohybů a vegetativní projevy, zažívací potíže, rozmazané vidění.

 

V souvislosti s používáním benzodiazepinů včetně alprazolamu byly dále popsané následující nežádoucí účinky: přecitlivělost, podrážděnost, zlost, agresivní nebo nepřátelské chování, zvýšená agitace (neklid), nervozita, úzkost, nespavost, dystonie (svalová křeč), únava, ataxie (porucha koordinace pohybů), svalová ochablost, poruchy hybnosti, epilepsie, poruchy řeči, poruchy paměti, známky paranoie, depersonalizace (odosobnění), halucinace, porucha funkce jater, alergické reakce, sexuální dysfunkce, poruchy menstruace a ovulace, gynekomastie (vývin poprsí u mužů v důsledku hormonálních poruch), inkontinence (neschopnost udržet moč) nebo retence (zadržování) moči, anorexie (nechutenství), zvýšený nitrooční tlak, hyperprolaktinémie (zvýšená hladinu hormonu prolaktinu v těle).

 

LÉČBA PANICÝCH PORUCH

Nejčastějšími nežádoucími reakcemi u pacientů s panickými poruchami jsou útlum, ospalost, únava, poruchy hybnosti a koordinace pohybů a poruchy řeči.

 

Méně často se vyskytují změny nálady, zažívací potíže, dermatitida (kožní projevy), poruchy paměti, sexuální poruchy, poruchy myšlení a zmatenost.

 

Během léčby benzodiazepiny včetně alprazolamu byly hlášeny případy psychické a fyzické závislosti a s tím související abstinenční příznaky. Mohou to být některé z následujících: bolest hlavy, bolest svalů, nadměrná úzkost, napětí, agitace (neklid), zmatenost, podrážděnost až derealizace (pocit nereálnosti, cizoty okolního světa), depersonalizace (odosobnění), poškození sluchu, ztuhnutí a brnění končetin, přecitlivělost na světlo, hluk a fyzický kontakt, halucinace nebo epileptické záchvaty.

 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

 

5.       JAK PŘÍPRAVEK XANAX UCHOVÁVAT

 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

 

Uchovávejte při teplotě 15-30°C.

 

Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu.

 

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 

 

6.         DALŠÍ INFORMACE

 

Co přípravek XANAX obsahuje

 

–          Léčivou látkou je alprazolamum 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg nebo 2 mg v jedné tabletě

–          Pomocnými látkami jsou: Mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy, magnesium-stearát, kukuřičný škrob, sodná sůl dokusátu s natrium-benzoátem, koloidní bezvodý oxid křemičitý. Tablety 0,5 mg obsahují barvivo hlinitý lak erythrosinu (E127). Tablety 1 mg obsahují barvivo hlinitý lak erythrosinu (E127) a indigokarmín (E132).

 

Co přípravek XANAX SR obsahuje

 

–          Léčivou látkou je alprazolamum 0,5 mg, 1 mg, 2 mg nebo 3 mg v jedné tabletě s prodlouženým uvolňováním léčivé látky

–          Pomocnými látkami jsou: Monohydrát laktosy, hypromelosa 2208/4000 a 2208/100, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát. Tablety 0,5 mg a 2 mg obsahují barvivo hlinitý lak indigokarmínu (E132).

 

Jak přípravek XANAX vypadá a co obsahuje toto balení

 

Tablety

XANAX 0,25 mg: bílé, eliptické, oválné půlené tablety s nápisem Upjohn 29

Velikost balení: 30 nebo 100 tablet.

XANAX 0,5 mg: růžové, eliptické, oválné půlené tablety s nápisem Upjohn 55

Velikost balení: 30 nebo 100 tablet.

XANAX 1 mg: světle fialové, oválné tablety, na jedné straně s půlící rýhou, na druhé označení Upjohn 90

Velikost balení: 30 nebo 100 tablet.

XANAX 2 mg: bílé, ploché, obdélníkové tablety, na jedné straně označené (U94), na druhé s půlící rýhou

Velikost balení: 50 tablet.

 

Tablety s prodlouženým uvolňováním

XANAX SR 0,5 mg: světle modré, bikonvexní, kulaté tablety se zvýrazněným okrajem o průměru 9,3 mm, na jedné straně označené Upjohn 57

 

Velikost balení: 30 tablet.

XANAX SR 1 mg: bílé, kulaté, bikonvexní tablety se zvýrazněným okrajem, o průměru 9,3 mm, označené na jedné straně Upjohn 59

Velikost balení: 30 tablet.

XANAX SR 2 mg: světle modré, kruhovitě bikonvexní tablety ve tvaru pětiúhelníku, o průměru 8,9 mm, označené na jedné straně Upjohn 66

Velikost balení: 30 tablet.

XANAX  SR 3 mg: bílé, kruhovitě bikonvexní tablety ve tvaru trojúhelníku, označené na jedné straně Upjohn 68

Velikost balení: 30 tablet.

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

 

Držitel rozhodnutí o registraci:

Pfizer spol. s r.o.,Praha, Česká republika

 

Výrobce:

Pfizer Manufacturing Belgium NV, Puurs, Belgie

nebo

Pharmacia Italia S.p.A., Ascoli Piceno (AP), Itálie

 

 

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci na adrese: Pfizer spol. s r.o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5, tel. 283 004 111.

 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 4.7.2006

Podrobné informace o léku XANAX na webových stránkách: www.xanax.psychoweb.cz