TIAPRID-RATIOPHARM

PŘÍBALOVÁ INFORMACE –    INFORMACE PRO UŽIVATELE

 

TIAPRID-RATIOPHARM 100 mg

tablety

(Tiapridum)

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

–                 Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

–                 Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.

–                 Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

 

V příbalové informaci naleznete:

1.              Co je Tiaprid-ratiopharm 100 mg a k čemu se používá

2.              Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Tiaprid-ratiopharm 100 mg užívat

3.              Jak se Tiaprid-ratiopharm 100 mg užívá

4.              Možné nežádoucí účinky

5.              Uchovávání přípravku Tiaprid-ratiopharm 100 mg

6.              Další informace

 

 

1.       CO JE TIAPRID-RATIOPHARM 100 MG A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Léčivá látka přípravku, tiaprid, patří do skupiny léčiv nazývaných atypická neuroleptika, která jsou užívána k léčbě různých pohybových poruch.

 

Tiaprid-ratiopharm 100 mg je určen k léčbě tardivních dyskinéz které se mohou objevit při léčbě neuroleptiky ( léky k léčbě duševních poruch). Tardivní dyskinéze jsou charakterizovány opakovanými mimovolními bezúčelnými pohyby. Projevy této poruchy mohou zahrnovat grimasy, vyplazování jazyka, mlaskání, špulení rtů, svrašťování obočí nebo rychlé mrkání. Rovněž se mohou vyskytnout rychlé pohyby horních nebo dolních končetin nebo trupu. Mimovolné pohyby prstů mohou připomínat hru na kytaru nebo klavír.

 

2.       ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE TIAPRID-RATIOPHARM 100 MG UŽÍVAT

 

Neužívejte Tiaprid-ratiopharm 100 mg:

–          jestliže jste přecitlivělý(á) na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku přípravku

–          jestliže trpíte nádorovým onemocněním hypofýzy (podvěsek mozkový) nebo prsu

–          jestliže trpíte nádorem nadledvin (feochromocytom)

–          jestliže užíváte levodopu (k léčbě Parkinsonovy choroby)

–          jestliže trpíte maligním neuroleptickým syndromem (vážná, život ohrožující neurologická porucha, která vzniká nejčastěji jako nežádoucí účinek léků používaných k léčbě duševních poruch; příznaky zahrnují vysokou horečku, nestabilní krevní tlak a svalovou ztuhlost) 

 

Přípravek není určen k léčbě dětí.

 

Než začnete užívat Tiaprid-ratiopharm 100 mg, poraďte se s lékařem nebo zdravotnickým pracovníkem:

pokud trpíte onemocněním srdce

pokud trpíte onemocněním ledvin

– pokud trpíte epilepsií (padoucnicí)

– pokud trpíte Parkinsonovou chorobou.

 

Jste-li starší, může se u Vás projevit vyšší sedativní (tlumivý) účinek přípravku, proto bude lékař více sledovat Vás stav.  

 

Užívání přípravku Tiaprid-ratiopharm 100 mg s jídlem a pitím

Přípravek se užívá po jídle a zapije se malým množstvím vody. Během léčby nekonzumujte alkoholické nápoje.

 

Těhotenství

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Pokud jste těhotná nebo plánujete těhotenství, měla byste to oznámit svému ošetřujícímu lékaři, který posoudí nezbytnost užívání přípravku. Nezjistilo se, že by Tiaprid-ratiopharm 100 mg způsoboval vrozené vady, přesto se má v době těhotenství užívat pouze v nezbytných případech s výslovným souhlasem lékaře.

 

Kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Pokud je léčba přípravkem v období kojení nezbytná, lékař Vám doporučí přerušení kojení.   

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Tiaprid-ratiopharm 100 mg může snížit schopnost rychlé reakce, proto se nedoporučuje v průběhu léčby řídit a obsluhovat stroje.    

 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

S tiapridem se mohou vzájemně ovlivňovat následující léky:

·         deriváty morfinu (léky k utlumení bolesti a kašle, např.kodein)

·         uklidňující léky k léčbě úzkosti nebo nespavosti (např.tzv.barbituráty, midazolam, nitrazepam)

·         léky na uklidnění při starostech nebo úzkosti (např.diazepam)

·         léky proti alergii (cetirizin nebo loratadin)

·         léky k léčbě vysokého krevního tlaku (např.clonidin)

·         léky k léčbě duševních nemocí (např. neuroleptika)

·         biperiden (k léčbě Parkinsonovy choroby).

·         léky s obsahem alkoholu (zvyšují tlumivý účinek tiapridu)

 

3.       JAK SE TIAPRID-RATIOPHARM 100 MG UŽÍVÁ

 

Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře! Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Tablety se užívají celé, neměly by se drtit ani kousat.

 

Dospělí i  starší pacienti užívají 1 až 2 tablety 3x denně. Pacienti se obvykle začínají cítit lépe po 4-6 týdnech léčby.

 

 

Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku Tiaprid-ratiopharm 100 mg než jste měl(a), nebo při náhodném požití přípravku dítětem kontaktujte neprodleně svého lékaře nebo nejbližší zdravotnické zařízení. Vezměte s sebou tuto příbalovou informaci a zbývající tablety, aby lékař věděl, co jste užil(a).

 

Jestliže jste zapomněl(a) užít Tiaprid-ratiopharm 100 mg

Pokud jste zapomněl(a) užít dávku, udělejte tak, jakmile si vzpomenete a pak pokračujte v obvyklém dávkování. Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku!  

 

Následky přerušení léčby přípravkem Tiaprid-ratiopharm 100 mg

Je velmi důležité užívat přípravek podle doporučení až dokud lékař neurčí jinak. Dodržujte jeho doporučení, i když se již cítíte lépe. Po svévolném přerušení léčby se může Vás stav opět zhoršit.

 

4.         MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

 

Podobně jako všechny léky, může mít i Tiaprid-ratiopharm 100 mg nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého..

 

 

Časté nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout po užívání přípravku u více než 1 z 10 lidí jsou:

třes, ztuhlost, zpomalení pohybů a zvýšené slinění (tyto nežádoucí účinky se vyskytují  zejména na začátku léčby), závratě, bolesti hlavy, ospalost nebo poruchy spánku, neklid, ztráta zájmu, pocit závratě po vzpřímení se, slabost, únavnost, pocit celkové nepohody.

 

Méně časté nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout po užívání přípravku  u více než 1 z 1000, ale u méně než 1 ze 100 lidí jsou: bolest prsů, zvětšení prsů s tvorbou mléka, poruchy menstruačního cyklu, ztráta orgazmu a potence u mužů. Tyto příznaky odezní za krátkou dobu po přerušení léčby. Dále byly popsány křeče krčních svalů, které nutí otáčet hlavu a naklánět ji dozadu nebo na strany, velmi rychlé mrkání a pohyby očí, bolestivé stažení svalů čelistí, neschopnost zůstat klidně sedět nebo stát, nebo přírůstek na váze. 

 

Velmi vzácné nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout po užívání přípravku u  méně než 1 z 10 000 lidí jsou: tardivní dyskinéze (mimovolní pohyby jako jsou grimasy, vyplazování jazyka, mlaskání, špulení rtů, svrašťování obočí nebo rychlé mrkání, rychlé pohyby končetin a trupu).

Velmi vzácně byl popsán maligní neuroleptický syndrom (vážná, život ohrožující neurologická porucha, která vzniká nejčastěji jako nežádoucí účinek léků používaných k léčbě duševních poruch; příznaky zahrnují vysokou horečku, kolísání krevního tlaku, poruchy vědomí a svalovou ztuhlost). Vyskytne-li se u Vás některý z těchto příznaků, kontaktujte co nejdříve svého lékaře

  

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři.

 

 

5.       UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU TIAPRID-RATIOPHARM 100 MG

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

 

 

6.         DALŠÍ INFORMACE

 

Co přípravek Tiaprid-ratiopharm 100 mg obsahuje

Léčivá látka

Jedna tableta obsahuje tiapridum 100 mg (ve formě hydrochloridu).

Pomocné látky

Manitol (E421), mikrokrystalická celulosa, magnesium-stearát, povidon K30, koloidní bezvodý oxid křemičitý.

 

Velikosti balení

10, 20, 50, 60, 100, 500 tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

Držitel rozhodnutí o registraci:

ratiopharm GmbH, Ulm, Německo

 

Výrobce:

Merckle GmbH, Blaubeuren, Německo

 

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

 

ratiopharm CZ s.r.o.

Bělehradská 54, Praha 2

www.ratiopharm.cz

 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 28.12.2005.