Tiapra

Příbalová informace, čtěte pozorně

Informace pro použití, čtěte pozorně!

Tiapra

(tiapridi hydrochloridum)

 

Potahované tablety

 

Držitel rozhodnutí o registraci

ZENTIVA, a. s., Hlohovec, Slovenská republika

 

Složení léku

Léčivá látka :

Tiapridi hydrochloridum (tiaprid-hydrochlorid) 111,10 mg (odpovídá 100 mg tiapridu) v 1 tabletě

Pomocné látky :

Manitol , povidon K30, mikrokrystalická celulóza, sodná sůl karboxymetylškrobu typ A, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, mastek, hypromelóza, makrogol 400, oxid titaničitý E 171, ponceau 4R

 

Farmakoterapeutická skupina

Psychofarmakum, atypické neuroleptikum

 

Charakteristika

Tiapra působí na duševní funkce a příznivě ovlivňuje mimovolní a abnormální pohyby nemocného.

 

Indikace

Přípravek je určen k léčbě poruch chování ve stáří, poruch chování při abstinenci alkoholu (akutní delirantní syndrom, abstinenční syndrom). Dále se přípravek užívá k léčbě dyskinéze a jiných abnormálních pohybů (spontánní dyskinéze, tardivní dyskinéze, Huntingtonova chorea).

 

Kontraindikace

Přípravek se nesmí užívat při přecitlivělosti na léčivou látku nebo pomocné látky obsažené v přípravku, dále se nesmí užívat při některých nádorových onemocněních ( prolaktinom hypofýzy, rakovina prsu, feochromocytom nadledvin). Tiapra se neužívá současně s přípravky obsahujícími levodopu.

Pouze ze zvlášť závažných důvodů užívají přípravek pacienti s epilepsií nebo Parkinsonovou nemocí. Zvýšená opatrnost je nutná také při podávání přípravku starým pacientům nebo dětem.

Těhotenství :
Pravděpodobnost poškození plodu při podávání léku v průběhu těhotenství je velmi malá, přesto se přípravek podává těhotným ženám pouze tehdy, když prospěch z léčby pro matku převýší případné riziko pro nenarozené dítě.

Kojení :

I když nejsou známy údaje o vylučování přípravku do mateřského mléka, kojení se během léčby nedoporučuje.

 

Nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i Tiapra nežádoucí účinky. Během užívání přípravku se může vyskytnout ospalost a celkový útlum, zvýšený třes rukou, stahy některých svalů v obličeji a na krku. Může také docházet ke změnám krevního tlaku při změně polohy těla, která se projeví zejména závratěmi, zhoršeným viděním nebo i krátkodobou ztrátou vědomí při rychlém vstávání. Dále se mohou objevit změny hormonálních funkcí, jako ve vymizení menstruace, zvětšování nebo bolestivost prsů u žen i u mužů, impotence a zvýšení tělesné hmotnosti.

Při případném výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se poraďte s lékařem.

Pokud se objeví horečka spojená s bledostí kůže, vyhledejte okamžitě lékaře.

 

Interakce

Účinky přípravku Tiapra a účinky jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat. Váš lékař by měl proto být informován o všech lécích, které užíváte v současné době nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něj.

Přípravek se nesmí užívat současně s levodopou. Během léčby je nutné se vyhnout konzumaci alkoholických nápojů a léků obsahujících alkohol.

Při současném užívání s přípravky, které snižují aktivitu centrální nervové soustavy (léky tlumící kašel, snižující bolest, léky na spaní, pro uklidnění, proti zvracení, proti alergii), dochází k zvýšenému útlumu pacienta. Účinek léků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku může být zvýšen. Při změně polohy (rychlé vstávání) může dojít k výraznému poklesu krevního tlaku, který se projeví závratí až ztrátou vědomí.

 

Dávkování a způsob podávání

Přesné dávkování, odstup mezi dávkami i délku léčby určí vždy lékař.
Poruchy chování u starých pacientů :

Úvodní dávka je 50 mg (t.j ½ tablety) 2x denně, s postupným zvyšováním podle doporučení lékaře během 2-3 dnů na 100 mg (1 tableta) 3x denně. Obvyklá denní dávka je 300 mg (t.j. 3 tablety denně). Maximální doporučená denní dávka je 400 mg ( t.j. 4 tablety denně).

Poruchy chování při abstinenci alkoholu :

Obvyklá dávka je 300-400 mg/den (t.j. 3-4 tablety denně).

Dyskinéze a jiné abnormální pohyby :

Úvodní dávka: do 1200 mg/den, t.j. až 12 tablet rozdělených nejméně do 3 dávek, s postupným snižováním dle doporučení lékaře.

Spontánní dyskinéze : 150-400 mg/den.Obvyklá dávka je 300 mg/den

Tardivní dyskinéze : 300-800 mg/den. Obvyklá dávka je 600 mg/den

Huntingtonova chorea : 300-1200 mg/den

 

Děti : obvyklá dávka je 100-150 mg/den, maximálně 300 mg/den

 

Pacienti s onemocněním ledvin:

Podle stupně onemocnění ledvin lékař sníží dávku
 

Pacienti s onemocněním jater:

Při onemocnění jater není třeba snižovat dávku přípravku.

 

Tablety se užívají nerozkousané, zapijí se dostatečným množstvím tekutiny.

Pokud si zapomenete vzít dávku léku, vezměte si ji co nejdříve poté, co si vzpomenete, pokud se neblíží čas vzít si další dávku. V takovém případě si vezměte další dávku léku jako normálně. Neužívejte najednou dvě dávky, abyste nahradili zapomenutou dávku. Pokud si zapomenete vzít více dávek, poraďte se s lékařem.

 

Upozornění

Tiapru by neměli užívat pacienti s Parkinsonovou chorobou.

Přípravek může i v doporučených dávkách nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost (např. řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách a pod.). Při užívání tohoto přípravku nesmíte řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje.

 

Předávkování

Předávkování se může projevit ospalostí ,útlumem, bezvědomím, poklesem krevního tlaku a extrapyramidovými příznaky.

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem ihned vyhledejte lékaře.

 

Varování

Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

 

Balení:

20, 50 nebo 100 potahovaných tablet

 

Uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

 

Datum poslední revize

30.4.2004