Subutex

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

–                 Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

–                 Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.

–                 Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

 

 

V příbalové informaci naleznete:

1.       Co je Subutex a k čemu se používá

2.       Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Subutex užívat

3.       Jak se Subutex užívá

4.       Možné nežádoucí účinky

5        Uchovávání přípravku Subutex

6.       Další informace

 

 

Subutex 0,4 mg,

sublingvální tableta

 

Buprenorphini hydrochloridum

 

–                 Léčivou látkou je buprenorphini hydrochloridum (odpovídá 0,4 mg buprenorphinum v jedné tabletě).

–                 Pomocné látky jsou monohydrát laktosy, mannitol, kukuřičný škrob, povidon 40, kyselina citronová, citronan sodný, magnesium-stearát.

 

 

Držitel rozhodnutí o registraci: SP Europe, Rue de Stalle 73, B-1180 Bruxelles, Belgie.

 

Výrobce: Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd., Hull, Velká Británie.

 

 

1.       CO JE SUBUTEX A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

 

Bílé, oválné sublingvální tablety (tablety k rozpuštění pod jazykem) balené v blistrech, jednotlivá balení obsahují  7 nebo 28 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

Přípravek užívaný při závislosti na opioidech.

 

Subutex je částí medicínského, sociálního a psychologického léčebného programu u pacientů se závislostí na opioidních (narkotických) léčivech.

 

Léčba přípravkem Subutex, sublingvální tablety, je určena pro dospělé a mladistvé od 15 let a je dobrovolná.

 

 

2.       ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE SUBUTEX UŽÍVAT

 

 

Neužívejte Subutex:

–                 jestliže jste přecitlivělý(á) (alergický(á)) na buprenorfin nebo na kteroukoliv další složku přípravku Subutex,

–                 jestliže je Vám méně než 15 let,

–                 jestliže máte závažné dýchací potíže,

–                 jestliže trpíte závažnými jaterními problémy,

–                 jestliže jste pod vlivem alkoholu nebo trpíte deliriem tremens,

–                 užíváte metadon

–                 užíváte opioidní analgetika (stupeň III)

 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Subutex je zapotřebí:

Bylo zaznamenáno několik případů úmrtí člověka v důsledku respiračního selhání (selhání schopnosti dýchání), protože nesprávně užívali Subutex nebo jej užívali spolu s benzodiazepiny (uklidňující léčiva).

 

Byly hlášeny závážné případy akutního poškození jater v souvislosti s nesprávným užíváním, zvláště intravenózní cestou (podání do žíly) a při vysoké dávce. Tato poškození mohla být způsobena zvláštními podmínkami, jak virovou infekcí (chronická hepatitida C), nadměrným užíváním alkoholu, anorexií nebo současným užíváním léčiv (např.: antiretrovirových analogů nukleozidů, aspirinu, amiodaronu, isoniazidu, valproátu). Pokud tedy u sebe pozorujete větší únavu, svědění nebo zežloutnutí kůže či očního bělma, informujte ihned svého lékaře, aby mohl zahájil potřebnou léčbu.

 

Pokud užijete Subutex dříve než za čtyři hodiny po požití dávky narkotika (morfinu, heroinu nebo příbuzných látek), může vyvolat abstinenční příznaky.

 

Subutex může způsobit ospalost, která se zvyšuje při současném požití alkoholu nebo přípravků tlumících strach a pocit úzkosti.

 

Informujte svého lékaře jestliže:

–          jste nedávno měli poranění hlavy,

–          máte snížený krevní tlak,

–          u mužů: jestliže máte potíže s močením (zvláště spojené se zvětšenou prostatou).

 

Subutex může maskovat bolest, upozorňující na některé nemoci. Nezapomeňte informovat svého lékaře, pokud tento přípravek užíváte.

 

Subutex může vyvolat náhlý pokles krevního tlaku, což při rychlé změně polohy ze sedu či lehu do stoje může způsobit závratě.

 

Tento přípravek může způsobit farmakologickou (lékovou) závislost.

 

Doporučuje se předepsat a přidělovat přípravek pouze na krátké období, zvláště na počátku léčby.

 

Protože Subutex obsahuje laktosu, neměl by být užíván nemocnými s galaktosemií, s poruchou vstřebávání glukosy a galaktosy nebo při nedostatku laktosy (vzácné metabolické onemocnění).

 

Informujte svého lékaře jestliže:

–          máte astma nebo dýchací obtíže,

–          trpíte onemocněním ledvin,

–          trpíte onemocněním jater.

 

Těhotenství

Buprenorfin může být během těhotenství předepsán na základě očekávaného prospěchu oproti riziku pro matku a novorozence.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

 

Kojení

V případě léčby přípravkem Subutex se kojení nedoporučuje.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Subutex může způsobit ospalost. Jestli se cítíte unavený(á), neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujete stroje.

 

Důležité informace o některých složkách přípravku Subutex:

Sportovci by měli být upozorněni na to, že tento lék, vzhledem ke své léčivé látce, může vyvolat pozitivní reakci na „antidopingové testy“.

 

Subutex obsahuje laktosu. Jestliže trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, oznamte to svému lékaři před použitím tohoto léčivého přípravku.

 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:

Prosím informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

 

Sedativa (přípravky na uklidnění), léky proti úzkosti, antidepresiva (přípravky používané při léčbě deprese) a některé léky na vysoký krevní tlak mohou zvýšit účinek buprenorfinu a užívání těchto léků musí být pečlivě sledováno.

 

Užívání tohoto přípravku současně s benzodiazepiny (léky užívanými k léčbě úzkostných stavů a poruch spánku) může vést až k úmrtí v důsledku selhání dýchání.

 

Užívání tohoto přípravku s naltrexonem může způsobit abstinenční syndrom.

 

Inhibitory cytochromu P450 (jako jsou ritonavir, nelfinavir, indinavir, ketokonazol nebo itrakonazol) mohou zvýšit koncentrace buprenorfinu v krvi, proto současné užívání těchto léčiv s přípravkem Subutex by mělo být pečlivě sledováno a v některých případech může být potřeba, aby Váš lékař snížil dávku.

 

V průběhu léčby přípravkem Subutex nepijte alkoholické nápoje ani neužívejte léky obsahující alkohol.

 

Aby se zabránilo možnosti ovlivnění účinků jednoho léku druhým, je nezbytné, abyste informoval(a) svého lékaře nebo lékárníka o jakémkoliv jiném léku nebo lécích, které již užíváte.

 

 

3.       JAK SE SUBUTEX UŽÍVÁ

 

Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

 

Jediným účinným způsobem podání přípravku je rozpuštění tablety pod jazykem.

 

Tabletu držte pod jazykem dokud se nerozpustí.

Tablety nepolykejte.

Užívejte dávku jedenkrát denně.

 

Váš lékař určí velikost dávky, která je pro Vás optimální. V průběhu léčby může v závislosti na Vaší reakci na léčbu velikost dávky lékař upravovat.

 

Trvání léčby

Délku léčby určí Váš lékař individuálně.

V případě úspěšné léčby může lékař postupně redukovat dávku na nižší udržovací dávku. V závislosti na Vašem stavu může snižování dávky přípravku Subutex pod pečlivým lékařským dohledem pokračovat až do vysazení.

V žádném případě neměňte nebo nepřerušujte léčbu bez schválení lékaře, který Vás léčí.

 

Účinnost této léčby závisí:

–          na dávce,

–          na kombinaci se sdruženou lékařskou, psychologickou a sociální péčí.

 

Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Subutex je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Subutex, než jste měl(a):

V případě předávkování buprenorfinem musíte okamžitě vyhledat lékařskou pohotovost nebo ošetření v nemocnici.

Informujte okamžitě svého lékaře nebo službu konajícího lékaře.

 

Jestliže jste zapomněl(a) užít Subutex:

Kontaktujte svého lékaře.

 

Následky přerušení léčby přípravkem Subutex:

Při náhlém přerušení léčby mohou vzniknout abstinenční příznaky.

 

 

4.       MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

 

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Subutex nežádoucí účinky.

 

Po užití první dávky buprenorfinu můžete pociťovat některé abstinenční příznaky.

 

K dalším nežádoucím účinkům, které se vyskytly během léčby buprenorfinem, patří:

·         Časté nežádoucí účinky (l %-10 %): Zácpa, nevolnost, zvracení, nespavost, bolest hlavy, mdloba, závrať, únava, ospalost, pokles krevního tlaku při změně polohy ze sedu či lehu do stoje, pocení.

·         Vzácné nežádoucí účinky (0,01 %-0,1 %) (viz bod 2): respirační nedostatečnost (závažné dýchací obtíže) – halucinace, jaterní problémy se žloutenkou nebo bez ní; Nesprávné používání tohoto přípravku injekční cestou může způsobit infekce, jiné kožní reakce a potenciálně závažné jaterní problémy.

·         Velmi vzácné nežádoucí účinky (<0,01 %): Hypersenzitivní reakce (reakce z přecitlivělosti) jako jsou vyrážka, svědění, otok obličeje, krku a hrdla a potíže s dýcháním.

 

Jestliže zaznamenáte jakýkoliv nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, oznamte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

 

5.       UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU SUBUTEX

 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

 

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte blistr v krabičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na krabičce.

 

 

6.       DALŠÍ INFORMACE

 

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

 

Česká republika

Schering-Plough Central East AG

Na Příkopě 25

CZ-110 00 Praha 1

Tel: + 420 221771250

 

 

Datum poslední revize textu: 17.5.2007