STRATTERA

PŘÍBALOVÁ INFORMACE – INFORMACE PRO UŽIVATELE

 

STRATTERA 5 mg

STRATTERA 10 mg

STRATTERA 18 mg

STRATTERA 25 mg

STRATTERA 40 mg

STRATTERA 60 mg

STRATTERA 80 mg

STRATTERA 100 mg

tvrdé tobolky

atomoxetinum

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete (nebo dítě ve Vaší péči) tento přípravek užívat.

–                 Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

–                 Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.

–                 Tento přípravek byl předepsán Vám nebo Vašemu dítěti, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy nebo Vaše dítě.

–                 Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

V dalších oddílech této příbalové informace „Vy“ znamená Vy nebo dítě ve Vaší péči.

 

V příbalové informaci naleznete:

 

1.         Co je přípravek Strattera a k čemu se používá

2.         Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Strattera užívat

3.         Jak se přípravek Strattera užívá

4.         Možné nežádoucí účinky

5.         Jak přípravek Strattera uchovávat

6.         Další informace

 

 

1.       CO JE PŘÍPRAVEK Strattera A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

 

Přípravek Strattera je lék, který nepůsobí stimulačně a používá se k léčbě nedostatku pozornosti a hyperkinetické poruchy (HKP – ADHD) u dětí ve věku 6 let a starších a u dospívajících, jako součást komplexního léčebného programu, který může zahrnovat také psychologická, vzdělávací a sociální opatření.

 

Přípravek Strattera obsahuje atomoxetin, který zvyšuje množství noradrenalinu v mozku. Noradrenalin je tělu vlastní chemická látka v mozku, která zvyšuje pozornost, snižuje impulzivitu a nadměrnou aktivitu u pacientů s ADHD. Tento přípravek byl předepsán s cílem pomoci zvládat projevy ADHD. Nebylo prokázáno, že by přípravek Strattera vyvolával závislost.

 

Po zahájení léčby přípravkem Strattera může trvat několik týdnů, než dojde k úplnému zmírnění Vašich příznaků.

 

Pokud byla léčba zahájena v mladším věku, může být vhodné pokračovat v užívání přípravku Strattera i v dospělosti. O této možnosti se poraďte s odborníkem.

 

 

2.         ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE přípravek STRATTERA UŽÍVAT

 

Neužívejte přípravek Strattera:

–          jestliže máte alergii (přecitlivělost) na atomoxetin nebo na kteroukoliv další složku přípravku Strattera.

–          jestliže jste v posledních dvou týdnech užíval(a) lék nazývaný inhibitor monoaminoxidázy (IMAO, např. selegilin). IMAO se někdy používají k léčbě deprese a dalších psychických problémů. Společné užívání přípravku Strattera a IMAO by mohlo vyvolat závažné nežádoucí účinky, které mohou být i život ohrožující. (Rovněž je třeba vyčkat nejméně 14 dní poté, co jste přestal(a) užívat přípravek Strattera, než začnete užívat některý IMAO).

–          jestliže máte oční onemocnění zvané glaukom (zelený zákal – zvýšený nitrooční tlak) s úzkým úhlem.

 

Přípravek Strattera by neměl být používán u dětí mladších 6 let.

 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Strattera je zapotřebí:

Pokud se Vás týká některý z dále uvedených stavů, nemusí pro Vás být přípravek Strattera vhodný. Obraťte se na svého lékaře:

–          jestliže máte nebo jste měl(a) problémy s játry – může být nutné, abyste dostával(a) nižší dávku léku.

–          jestliže máte vysoký krevní tlak. Přípravek Strattera může zvyšovat krevní tlak.

–          jestliže máte problémy se srdcem (včetně srdečních vad) nebo zrychlený srdeční tep. Přípravek Strattera může zvyšovat tepovou frekvenci (puls). U pacientů se srdečními vadami bylo hlášeny případy náhlého úmrtí.

–          jestliže máte nízký krevní tlak. Přípravek Strattera může u lidí s nízkým krevním tlakem způsobovat závratě nebo mdloby.

–          jestliže trpíte onemocněním srdce nebo oběhové soustavy nebo jste prodělal(a) v minulosti mozkovou mrtvici.

–          jestliže trpíte nebo jste v minulosti trpěl(a) epilepsií nebo jste prodělal(a) záchvaty (křeče) z jakýchkoli jiných důvodů. Přípravek Strattera může vést ke zvýšení frekvence záchvatů.

–          existuje možnost vzniku vzácných závažných psychiatrických nežádoucích účinků, které mohou zahrnovat psychotické reakce (jako je například víra ve věci, které neexistují nebo podezíravost), halucinace (jako například slyšení hlasů nebo vidění věcí tam, kde nejsou), mánie (pocit povznesené nálady nebo nadměrné vzrušení, které způsobuje nezvyklé chování) a neklid.

 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, užíval(a) jste v nedávné době nebo plánujete začít užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, potravinových doplňcích a přípravcích rostlinného původu. Váš lékař rozhodne, zda můžete užívat přípravek Strattera s ostatními svými léky.

 

Přípravek Strattera nesmí být užíván společně s přípravky nazývanými IMAO (tzv. inhibitory monoaminoxidázy). Viz část „Neužívejte přípravek Strattera“.

 

Pokud užíváte přípravek Strattera společně s některými dalšími léky (viz příklady níže), může být léčba těmito přípravky nebo přípravkem Strattera ovlivněna. Je proto zapotřebí zvýšené opatrnosti.

 

–          léky zvyšující krevní tlak. Přípravek Strattera může ovlivnit krevní tlak.

 

–          léky ovlivňující noradrenalin, jako jsou antidepresiva, např. imipramin, venlafaxin a mirtazapin, nebo látky snižující překrvení a zduření sliznic, jako je pseudoefedrin a fenylefrin. Přípravek Strattera noradrenalin ovlivňuje.

 

–          některé léky používané k léčbě duševních poruch (jako jsou antipsychotika, lithium pro léčbu maniodepresivity a tricyklická antidepresiva), léky používané ke kontrole srdečního rytmu (jako je chinidin a amiodaron), léky měnící koncentraci solí v krvi (léky na odvodnění jako jsou thiazidová diuretika), metadon, meflochin (pro léčbu a prevenci malárie) a některá antibiotika (jako jsou erytromycin a moxifloxacin). Tyto přípravky mohou, pokud jsou podávány společně s přípravkem Strattera, vést ke zvýšení rizika abnormálního srdečního rytmu.

 

–          léky, o kterých je známo, že zvyšují riziko vzniku epileptických záchvatů. Mezi ně mohou patřit antidepresiva, některá antipsychotika, bupropion (při odvykání kouření), tablety proti malárii a některé léky proti bolesti (jako je tramadol). Užívání přípravku Strattera může vést ke zvýšení frekvence záchvatů.

 

Způsob, jakým je přípravek  zpracováván v organizmu, může být ovlivněn jinými léky, což může mít za následek, že přípravek Strattera zůstane v těle po delší dobu, než je běžné. Mezi takovéto přípravky patří některá antidepresiva, např. fluoxetin a paroxetin, nebo další přípravky, jako jsou chinidin a terbinafin. Váš lékař proto možná bude muset dávku upravit nebo ji zvyšovat mnohem pomaleji.

 

Přípravek Strattera může změnit reakci Vašeho organismu na salbutamol (lék k léčbě astmatu) a další podobné přípravky. Pokud používáte salbutamol v rozprašovači nebo ústy (např. jako sirup nebo tablety), nebo pokud dostáváte salbutamol v injekcích spolu s přípravkem Strattera, můžete mít pocit rychlého tlukotu srdce. To však nezhorší astma. Pokud užíváte salbutamol v rozprašovači nebo ústy, případně dostáváte salbutamol v injekcích, řekněte to svému lékaři ještě před užíváním přípravku Strattera. Nemusíte se ale ničeho obávat, pokud používáte salbutamol pouze v inhalátoru.

 

Těhotenství a kojení

– Pokud se domníváte, že byste mohla být těhotná, nebo těhotenství plánujte, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi předtím, než začnete přípravek Strattera užívat.

– Přípravek Strattera by v těhotenství neměl být užíván, pokud to tak nedoporučí lékař.

– Není známo, zda přípravek Strattera přechází do mateřského mléka. Jestliže kojíte, měla byste se buď užívání přípravku Strattera vyvarovat nebo přerušit kojení. Pokud kojíte nebo plánujete kojit své dítě, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat přípravek Strattera.

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Po užití přípravku Strattera se můžete cítit unavený(á) nebo ospalý(á). Při řízení auta nebo při práci se stroji musíte být opatrný(á) do doby, než budete vědět, jak na Vás přípravek Strattera působí. Pokud se cítíte unavený(á) nebo ospalý(á), neměl(a) byste řídit ani obsluhovat nebezpečné stroje.

 

Důležité informace o některých složkách přípravku Strattera

Tobolky přípravku Strattera nejsou určeny k otevření. Přípravek Strattera může dráždit oči. Pokud se obsah tobolky dostane do kontaktu s okem, postižené oko ihned vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Co nejdříve by měly být omyty vodou také ruce a jakékoli další části těla, které mohly být přípravkem zasaženy.

 

 

3.         JAK SE PŘÍPRAVEK STRATTERA UŽÍVÁ

 

–          Užívejte přípravek Strattera přesně podle pokynů svého lékaře. To je obvykle jednou nebo dvakrát denně (ráno a pozdě odpoledne nebo časně večer).

–          Přípravek Strattera je určen pro vnitřní užití a můžete jej užívat s jídlem nebo bez jídla.

–          Pravidelné užívání přípravku Strattera vždy v určitou denní dobu Vám pomůže na dávku nezapomenout.

 

Váš lékař Vám řekne, jakou dávku přípravku Strattera budete užívat – tuto dávku vypočítá z Vaší tělesné hmotnosti. Léčbu zahájí obvykle nejprve nižší dávkou, kterou bude postupně zvyšovat až na dávku přípravku Strattera, kterou potřebujete, podle instrukcí uvedených níže:

 

Děti (starší 6 let) a dospívající:

–          tělesná hmotnost do 70 kg: podávání přípravku Strattera by mělo být zahájeno celkovou denní dávkou přibližně 0,5 mg na 1 kg tělesné hmotnosti. Tato dávka by měla být udržována po dobu nejméně 7 dnů. Lékař se potom může rozhodnout dávku zvýšit na obvyklou udržovací dávku přibližně 1,2 mg na kg tělesné hmotnosti za den.

–          tělesná hmotnost nad 70 kg: podávání přípravku Strattera by mělo být zahájeno celkovou denní dávkou 40 mg. Tato dávka by měla být udržována po dobu nejméně 7 dnů. Lékař se potom může rozhodnout dávku zvýšit na obvyklou udržovací dávku 80 mg za den. Maximální denní dávka, kterou Vám lékař předepíše je 100 mg.

 

Lékař Vám může předepsat nižší dávku, pokud máte problémy s játry.

 

Po zahájení léčby může u dítěte užívajícího přípravek Strattera dojít k malému úbytku hmotnosti. Váš lékař bude sledovat výšku a váhu Vašeho dítěte. Pokud Vaše dítě neroste nebo nepřibývá na váze podle předpokladů, může lékař upravit dávku nebo může dočasně přípravek Strattera vysadit.

 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Strattera, než jste měl(a), kontaktujte ihned svého lékaře nebo pohotovost nejbližšího zdravotnického zařízení a oznamte jim, kolik tobolek jste si vzal(a). Nejčastěji hlášené příznaky spojené s předávkováním byly spavost, neklid, nadměrná aktivita, abnormální chování a zažívací nebo trávicí příznaky.

 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Strattera

Jestliže jste zapomněl(a) vzít dávku léku, vezměte si ji co nejdříve. Nesmíte si však vzít během 24 hodin větší dávku, než je Vaše celková denní dávka. Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.

 

Účinky při ukončení léčby přípravkem Strattera

Při ukončení léčby přípravkem Strattera obvykle nedochází k žádným nežádoucím účinkům, ale než léčbu ukončíte, měl(a) byste to konzultovat se svým lékařem.

 

 

4.       MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

 

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Strattera nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

 

Ačkoli k tomu dochází méně často (postihuje 1 až 10 pacientů z 1000), může přípravek Strattera způsobovat závažné alergické reakce. Přestaňte ihned užívat přípravek Strattera a zavolejte okamžitě svému lékaři nebo do nemocnice, pokud se u Vás vyskytne některý z následujících příznaků:

–          otok obličeje nebo hrdla

–          ztížené dýchání

–          kopřivka (malé vyvýšené a svědivé skvrny na kůži)

 

Velmi vzácně (postihuje méně než 1 pacienta z 10 000) bylo hlášeno poškození jater. Přestaňte užívat přípravek Strattera a kontaktujte ihned svého lékaře, jestliže máte některý z následujících příznaků:

–          tmavá moč

–          zažloutlá kůže nebo zažloutlé bělmo očí

–          bolestivá citlivost na tlak v pravé horní části břicha pod žebry

–          nevysvětlitelná nevolnost

–          unavenost

–          svědění

–          příznaky podobné počátku chřipky.

Tyto příznaky by neměly zůstat bez povšimnutí, neboť mohou být začátkem vážnějšího stavu.

 

U pacientů do 18 let je zvýšené riziko nežádoucích účinků, jako jsou:

–          sebevražedné myšlenky

–          nepřátelské jednání (převážně agresivita, vzdorovité chování a hněv)

–          rychlé kolísání nálad

–          jestliže se některý z výše uvedených příznaků rozvinul nebo zhoršil po zahájení léčby, měl(a) byste o tom informovat svého lékaře. Rovněž byste měl(a) vědět, že stejně jako u ostatních přípravků působících na psychiku existuje i zde možnost výskytu vzácných závažných psychiatrických nežádoucích účinků. Dlouhodobé nežádoucí účinky přípravku Strattera na růst, dospívání a na rozvoj inteligence a chování dosud nebyly v této věkové skupině dosud prokázány.

 

U několika pacientů byly hlášeny poruchy srdečního rytmu, které mohou být závažné, a také epileptické záchvaty. Pokud se domníváte, že máte problémy se srdcem nebo pokud máte epileptické záchvaty, kontaktujte prosím svého lékaře.

 

Nežádoucí účinky hlášené v klinických studiích s přípravkem Strattera u dětí starších 6 let a dospívajících

Velmi časté nežádoucí účinky (postihují více než 1 pacienta z 10) jsou:

–          bolest hlavy

–          snížená chuť k jídlu (ztráta pocitu hladu)

–          zvracení

–          pocit na zvracení

–          bolest břicha

–          ospalost

Tyto obtíže mohou po krátké době ustoupit.

 

Další časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 pacientů ze 100) mohou být:

–          ztráta chuti k jídlu

–          podrážděnost

–          rychlé změny nálady

–          problémy se spánkem

–          závratě

–          netečnost

–          zácpa

–          žaludeční nevolnost

–          oteklá, zarudlá a svědivá kůže

–          vyrážka

–          únava

–          snížení tělesné hmotnosti

–          zvýšený krevní tlak

 

Nežádoucí účinky, které byly pozorovány, ale jsou méně časté (postihují 1 až 10 pacienta z 1000) jsou:

–          velmi rychlá srdeční frekvence nebo podobné pocity

–          sebevražedné myšlenky nebo pokusy

–          agresivita

–          nepřátelské jednání

–          citová nerovnováha

Pokyny, co dělat v případě výskytu těchto nežádoucích účinků, jsou uvedeny výše.

Další méně časté nežádoucí účinky mohou být:

–          časné probouzení se

–          mdloby

–          třes

–          migréna

–          rozšířené zornice (tmavý střed oka)

–          svědivá kůže

–          zvýšené pocení

–          pocit slabosti

–          alergické reakce

 

Nežádoucí účinky hlášené v klinických studiích s přípravkem Strattera u dospělých

Velmi časté nežádoucí účinky (postihují více než 1 pacienta z 10) jsou:

–          snížená chuť k jídlu (ztráta pocitu hladu)

–          problémy se spánkem

–          sucho v ústech

–          nevolnost (pocit na zvracení)

 

Další časté nežádoucí účinky (postihuje 1 až 10 pacientů ze 100) mohou být:

–          snížení zájmu o sex

–          poruchy spánku

–          závratě

–          bolesti hlavy

–          mravenčení nebo pocit necitlivosti v rukou nebo nohou

–          třes

–          zácpa

–          bolesti žaludku

–          trávicí potíže

–          plynatost

–          návaly horka

–          velmi rychlá srdeční frekvence nebo takový pocit

–          oteklá, zarudlá a svědivá kůže

–          zvýšené pocení

–          vyrážka

–          problémy s močením

–          zánět prostaty (prostatitida)

–          bolesti třísel u mužů

–          neschopnost dosáhnout erekce

–          obtížné udržení erekce

–          abnormální orgasmus

–          křeče při menstruaci a nepravidelná menstruace

–          únava

–          netečnost

–          zimnice

–          ubývání na váze

 

Nežádoucí účinky, který byly pozorovány, ale jsou méně časté (postihuje 1 až 10 pacientů ze 100) jsou:

–          časné probouzení se

–          mdloby

–          migréna

–          chladné prsty na rukou a nohou

–          neschopnost dosáhnout orgasmu

–          zvýšení krevního tlaku

–          alergické reakce

 

Další možné nežádoucí účinky:

–          psychotické příznaky zahrnující halucinace (slyšení hlasů nebo vidění věcí, tam kde nejsou), víra ve věci, které neexistují nebo podezíravost

–          neklid

–          potíže s močením u dětí a dospívajících

–          bolesti ve slabinách u chlapců

–          prodloužená a bolestivá erekce

–          špatný krevní oběh způsobující zblednutí a znecitlivění prstů na rukou a nohou (Raynaudův syndrom)

 

Pokud se kterýkoli z těchto nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo se zhoršuje, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

 

5.       JAK PŘÍPRAVEK STRATTERA UCHOVÁVAT

 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

 

Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na krabičce a blistru za zkratkou „Exp“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

 

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

 

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 

 

6.       DALŠÍ INFORMACE

 

Co přípravek Strattera 5, 10, 18, 25, 40, 60 mg, 80 mg a 100 mg tvrdé tobolky, obsahuje:

–          léčivou látkou v tobolkách přípravku Strattera je atomoxetini hydrochloridum. Jedna tobolka obsahuje atomoxetini hydrochloridum odpovídající atomoxetinum 5 mg, 10 mg, 18, mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg, 80 a 100 mg.

–          Pomocnými látkami jsou předbobtnalý kukuřičný škrob a dimetikon.

–          Pouzdro tobolky obsahuje natrium-lauryl-sulfát, želatinu a černý inkoust (obsahující šelak a černý oxid železitý E172). Barviva použitá na pouzdro tobolky jsou:

žlutý oxid železitý E172 (5 mg, 18 mg, 60 mg, 80 mg a 100 mg)

oxid titaničitý E171 (10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg a 100 mg)

indigokarmín E132 (25 mg, 40 mg a 60 mg)

červený oxid železitý E172 (80 mg a 100 mg)

 

Jak přípravek Strattera vypadá a co obsahuje toto balení

Tvrdé tobolky 5 mg (zlaté, s potiskem Lilly 3226/5 mg)

Tvrdé tobolky 10 mg (bílé, s potiskem Lilly 3227/10 mg)

Tvrdé tobolky 18 mg (zlaté/bílé, s potiskem Lilly 3238/18 mg)

Tvrdé tobolky 25 mg (modré/bílé, s potiskem Lilly 3228/25 mg)

Tvrdé tobolky 40 mg (modré, s potiskem Lilly 3229/40 mg)

Tvrdé tobolky 60 mg (modré/zlaté, s potiskem Lilly 3236/60 mg)

Tvrdé tobolky 80 mg (hnědé/bílé, s potiskem Lilly 3250/80 mg)

Tvrdé tobolky 100 mg (hnědé, s potiskem Lilly 3251/100 mg)

 

Tobolky přípravku Strattera jsou k dispozici v baleních se 7, 14, 28 nebo 56 tobolkami, na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

Eli Lilly ČR, s.r.o., Praha, Česká republika

 

Výrobce:

Lilly S.A., Madrid, Španělsko

 

Strattera je obchodní známka společnosti Eli Lilly and Company Limited.

 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 29.7.2009