Setaloft

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

 

Setaloft 50 mg

Setaloft 100 mg

potahované tablety

sertralinum

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

–          Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

–          Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

–          Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

–          Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

V příbalové informaci naleznete

1.       Co je přípravek Setaloft a k čemu se používá

2.       Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Setaloft užívat

3.       Jak se přípravek Setaloft užívá

4.       Možné nežádoucí účinky

5.       Jak přípravek Setaloft uchovávat

6.       Další informace

 

1.             CO JE PŘÍPRAVEK SETALOFT A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Setaloft patří do skupiny antidepresivních přípravků (nazývaných také selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu, SSRI). Sertrallin se používá při léčbě:

–                depresivních onemocnění (depresivní epizody)

–                obsedantně kompulzivních poruch (obsedantně kompulzivní myšlenky a obsedantně kompulzivní jednání).

–                záchvatů paniky s agorafobií nebo bez ní.

–                psychologických reakcí po duševně stresující události (posttraumatická stresová porucha)

–                neklidu při jednání s jinými lidmi (sociální fobie).

 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK SETALOFT UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Setaloft

–                jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na sertralin nebo na kteroukoli další složku přípravku Setaloft.

–                pokud užíváte přípravky, které patří do skupiny inhibitorů MAO, včetně selegilinu (k léčbě Parkinsonovy choroby) a moklobemidu (k léčbě deprese).

–                pokud užíváte léky obsahující pimozid.

–                pokud trpíte závažným poškozením jater.

 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Setaloft je zapotřebí

–                pokud jste v nedávné době ukončili léčbu přípravky, které patří do skupiny inhibitorů MAO (např. k léčbě deprese). Musíte počkat alespoň 14 dnů, než budete moci začít užívat sertralin. U některých inhibitorů MAO, jako je moklomebid, je potřeba vyčkat 24 hodin. Toto platí, pokud lékař neuvede jinak. Zeptejte se svého lékaře, než přejdete z jiného antidepresiva na sertralin. Mezi přerušením léčby přípravkem Setaloft a začátkem terapie inhibitorem MAO by měly uběhnout alespoň dva týdny

–                pokud podstupujete terapii elektrickými šoky (elektrokonvulzivní terapii)

–                pokud užíváte přípravky spojené se zvýšeným rizikem krvácení, např. léky, které na ředění krve (antikoagulanty), některé přípravky používané k léčbě duševních poruch (atypická antipsychotika,  fenothiaziny a většina tricyklických antidepresiv), přípravky k léčbě bolesti a zánětu (NSAID) a kyselinu acetylsalicylovou (Aspirin)

–                pokud zaznamenáte úzkost, neklid nebo neschopnost v klidu sedět nebo stát. V těchto případech musíte okamžitě kontaktovat svého lékaře.

 Sebevražedné myšlenky a zhoršení vaší deprese nebo úzkosti

Jestliže trpíte depresí či úzkostnými stavy, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě. Tyto myšlenky se mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat antidpresiva. Trvá totiž určitou dobu, než tyto přípravky začnou působit, obvykle přibližně dva týdny, ale někdy i déle.

Může být pravděpodobnější, že začnete uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě:

–           Jestliže se již v minulosti u Vás vyskytly myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu.

–           Jestliže jste mladý dospělý. Informace z klinických studií ukazují na zvýšené riziko sebevražedného chování u mladých dospělých (mladších 25 let) s psychiatrickými onemocněními, kteří byli léčeni antidepresivy.

Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu, vyhledejte ihned svého lékaře nebo nejbližší nemocnici.

Možná bude užitečné, když řeknete blízkému příteli nebo příbuznému, že máte deprese nebo úzkostnou poruchu a požádáte ho, aby si přečetl tuto příbalovou informaci. Možná byste je mohl(a) požádat, aby Vám řekli, pokud si budou myslet, že se Vaše deprese nebo úzkost zhoršuje nebo budou-li znepokojení změnami ve Vašem chování.

 

Jestliže máte nebo jste měli některé z následujících onemocnění, sdělte to svému lékaři dříve, než začnete přípravek Setaloft užívat:

–     bipolární afektivní porucha (střídání období nepřiměřeně radostné nálady/nadměrné aktivity a nadměrně smutných pocitů)

pokud zaznamenáte manickou epizodu (období nepřiměřeně radostné nálady/nadměrné aktivity), kontaktujte prosím okamžitě svého lékaře. Možná budete muset přestat užívat přípravek Setaloft.

–     epilepsie

V případě výskytu záchvatu, prosím kontaktujte okamžitě svého lékaře. Možná budete muset přestat užívat přípravek Setaloft.

–     diabetes

Přípravek Setaloft může mít vliv na řízení hladin krevního cukru inzulínem a/nebo tabletami. Může být zapotřebí upravit dávky těchto přípravků.

–     zvýšené riziko krvácení

–     schizofrenie

–     porucha jaterních funkcí

      Váš lékař Vám možná bude muset upravit dávku.

 

Upozornění

 

Serotoninový syndrom

Ihned kontaktujte svého lékaře, pokud zaznamenáte vysokou teplotu nebo svalovou ztuhlost/svalové záškuby nebo pokud začnete cítit zmatení, podráždění nebo příliš rozčilení. Tyto symptomy mohou být příznakem tzv. serotoninového syndromu Tento syndrom se vyskytuje pouze vzácně, avšak může ohrozit Váš život. Možná budete muset přestat užívat přípravek Setaloft.

 

 

Děti a dospívající do 18 let

Setaloft by za normálních okolností neměl být užíván dětmi nebo dospívajícími do 18 let. U dětí nebo dospívajících do 18 let nebyly doposud sledovány dlouhodobé účinky na růst, dospívání, vývoj vnímání, myšlení a chování. Avšak lékař může předepsat přípravek Setaloft pacientovi do 18 let, pokud rozhodne, že užívání tohoto léku je v pacientově nejlepším zájmu.

Měli byste vědět, že u pacientů mladších 18 let hrozí zvýšené riziko nežádoucích účinků, např. pokusů o sebevraždu, sebevražedných myšlenek a nepřátelství (převážně agresivita, protichůdné chování a hněv), jestliže užívají léky patřící do této skupiny.

Pokud lékař předepsal Setaloft dospívajícímu pacientovi a Vy byste to s ním rádi prodiskutovali, znovu jej prosím navštivte. Měli byste lékaře informovat, pokud se                  u dospívajícího pacienta, který užívá přípravek Setaloft, objeví jakékoli výše uvedené příznaky, nebo pokud se tyto příznaky zhorší.

 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Následující přípravky mohou ovlivnit léčbu přípravkem Setaloft nebo jí mohou být ovlivněny:

–                Inhibitory MAO (k léčbě deprese nebo Parkinsonovy choroby) nesmí být užívány spolu se Sertanatem, protože může dojít k závažným nebo život ohrožujícím reakcím (serotoninový syndrom) – viz bod „Neužívejte přípravek Setaloft“.

–                Pimozid (např. k léčbě Tourettova syndromu) nesmí být užíván souběžně s přípravkem Setaloft.

–                Tryptofan, fenfluramin, dextromethorfan, pethidin, tramadol a jiné SSRI. Souběžné podávání těchto přípravků s přípravkem Setaloft by mělo být prováděno s velkou opatrností a pokud je to možné, mělo by být vyloučeno kvůli riziku vzniku serotoninového syndromu (viz bod „Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Setaloft je zapotřebí“)

–                Diazepam (sedativum)

–                Tolbutamid (k léčbě diabetu)

–                Cimetidin (proti pálení žáhy a k léčbě žaludečních vředů)

–                Warfarin (lék na ředění krve)

–                Léky na bolest nebo zánět (NSAID) nebo kyselina acetylsalicylová

–                Fenazon (na bolest)

–                Lithium (na bipolární afektivní poruchu, tj. střídání období mánie a deprese)

–                Diuretika (léky na odvodnění)

–                Fenytoin (k léčbě epilepsie). Protože sertralin může ovlivňovat krevní hladiny tohoto přípravku, může Váš lékař zavést fenytoin s větší opatrností a upravit jeho dávku podle potřeby. Fenytoinmůže snižovat krevní hladiny sertralinu.

–                Sumatriptan a jiné triptany (k léčbě migrény)

–                Rostlinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum).

Užívání přípravku Setaloft s jídlem a pitím

Během léčby přípravkem Setaloft není doporučena konzumace alkoholu.                                    

Setaloft může být užíván s jídlem i bez něj.

 

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

 

Těhotenství

Zkušenosti s užíváním sertralinu během těhotenství jsou pouze omezené. Přínos léčby během těhotenství by měl být pečlivě zvážen oproti možným rizikům pro nenarozené dítě. Neužívejte přípravek Setaloft, pokud jste těhotná nebo těhotenství plánujete, pokud to výslovně neurčí Váš lékař.

Léčba přípravkem Setaloft by neměla být ukončena náhle. Pokud užíváte sertralin v posledních třech měsících těhotenství, informujte o tom lékaře, protože Vaše dítě může mít po narození některé příznaky. Tyto příznaky se zpravidla objeví během prvních 24 hodin po narození dítěte. Patří mezi ně to, že dítě nemůže spát nebo se řádně krmit, případně má dýchací potíže, namodralou kůži nebo příliš vysokou či nízkou teplotu, zvrací, hodně pláče, má ztuhlé nebo ochablé svaly, je letargické, třese se, chvěje se nebo má křeče. Pokud má Vaše dítě po narození kterýkoli z těchto symptomů, kontaktujte okamžitě svého lékaře, aby Vám poradil.

 

 

Kojení
Sertralin přechází v malém množství do mateřského mléka. Existuje tak riziko určitého vlivu na dítě. Pokud užíváte přípravek Setaloft, poraďte se před začátkem kojení se svým lékařem.

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Sertralin může v individuálních případech snižovat schopnost reagovat a může přivodit závratě nebo únavu. I když je užíván správně, může změnit schopnost reagovat natolik, že je narušena Vaše schopnost řídit, obsluhovat stroje nebo pracovat na nezajištěných místech. Musíte být proto velmi opatrní, dokud si nebudete jistí, jak na tento lék reagujete.

 

Důležité informace o některých složkách přípravku Setaloft

Přípravek Setaloft obsahuje laktosu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

 

3.      JAK SE PŘÍPRAVEK SETALOFT UŽÍVÁ

Dávku určí lékař a přizpůsobí ji Vašim potřebám.

Vždy užívejte přípravek Setaloft přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Užívejte přípravek Setaloft, potahované tablety jednou denně s dostatečným množstvím tekutiny. Setaloft, potahované tablety můžete užívat ráno nebo večer, nezávisle na jídle.

Deprese a obsedantně kompulzivní poruchy

Obvyklá denní dávka je 50 mg sertralinu, což odpovídá jedné potahované tabletě Setaloft 50 mg nebo ½ potahované tablety Setaloft 100 mg. Aby bylo dosaženo požadovaného účinku, je ve většině případů nezbytná 2-4 týdenní léčba, někdy i delší. Lékař Vám podle potřeby zvýší dávku, a to postupně po 50 mg s intervaly alespoň jednoho týdne. Maximální denní dávka je 200 mg.

U deprese trvá léčba obvykle 6 měsíců poté, co došlo ke zlepšení.

Záchvaty paniky, posttraumatická stresová porucha, sociální fobie

Obvyklá denní dávka je 25 mg sertralinu, což odpovídá ½ potahované tablety Setaloft 50 mg. Po jednom týdnu by měla být dávka zvýšena na 50 mg za den. Lékař Vám podle potřeby může zvýšit dávku, a to postupně po 50 mg s intervaly alespoň jednoho týdne. Maximální denní dávka je 200 mg.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Setaloft, než jste měl(a)

Symptomy předávkování mohou zahrnovat: ospalost, nevolnost a zvracení, zrychlený srdeční rytmus, třes, úzkost a závrať. Pokud se u Vás objeví tyto symptomy, informujte svého lékaře, nemocnici nebo detoxikační centrum, aby mohlo být posouzeno riziko a Vám poskytnuty potřebné rady.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Setaloft

Pokračujte v užívání v obvyklou dobu. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokud zapomenete užít víc než jednu dávku, měli byste kontaktovat svého lékaře.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Setaloft

Setaloft byste měli přestat užívat pouze pokud to doporučí Váš lékař. Ten Vám obvykle řekne, abyste snižovali dávku postupně v průběhu několika týdnů. Pokud přestanete Setaloft užívat a především tehdy, když to uděláte náhle, existuje riziko, že se u Vás objeví abstinenční syndrom (syndrom z vysazení – viz níže v bodu 4. „Možné vedlejší účinky“ (Příznaky, které se mohou objevit při přerušení léčby)).

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 

 

4.             MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Setaloft nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Při hodnocení vedlejších účinků se používají následující četnosti výskytu:

 

Velmi časté

Více než 1 z 10 léčených pacientů

Časté

Méně než 1 z 10, ale víc než 1 ze 100 léčených pacientů

Méně časté

Méně než 1 ze 100, ale víc než 1 z 1000 léčených pacientů

Vzácné

Méně než 1 z 1000, ale víc než 1 z 10000 léčených pacientů

Velmi vzácné

Méně než 1 z 10000 léčených pacientů, nebo neznámá četnost (výskyt nelze hodnotit na základě dostupných údajů)

 

Závažné nežádoucí účinky a příznaky, kterých byste si měli všímat …

 

Vzácné:           Závažné hypersenzitivní reakce

            (anafylaktické reakce)

Příznaky: nevolnost, problémy s krevním oběhem, dávení nebo zvracení, sucho v ústech, pocit pálení jazyka, poruchy vidění, náhlá dušnost a porucha koncentrace. Kožní reakce, svědění a podlitiny jsou také možné. V závažných případech dochází k oběhovému šoku se selháváním orgánů a může dokonce dojít k fatálnímu selhání oběhu.

 

Otok kůže (angioedém)

Příznaky: otok kůže, většinou očních víček, rtů, brady, tváří nebo genitálií. Pokud jsou postiženy dýchací cesty (hlavně hlasivky), mohou se objevit život ohrožující potíže s dýcháním, které vyžadují okamžitou léčbu.

 

Stevens-Johnsonův syndrom

Příznaky: vysoká horečka, závažné zhoršení celkového zdravotního stavu, kožní vyrážka s puchýřky, které nejprve postihují sliznici. Mohou se objevit bolestivé puchýřky v ústech, hrdle a na genitáliích. Může se také vyskytnout zánět spojivek, který vyžaduje ošetření oka.

 

Závažné odlupování kůže (Lyellův syndrom)

Příznaky: puchýřky/odlupování vrchní vrstvy kůže (syndrom opařené kůže).

 

Rozklad kožní tkáně (gangréna)

 

Serotoninový syndrom

Příznaky: neklid, zmatenost, silné pocení, průjem, horečka, vysoký krevní tlak, ztuhlost a palpitace (pocit bušení srdce). Mohou nastat život ohrožující situace.

Prosím všimněte si také upozornění „Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Setaloft je zapotřebí“ v bodu 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Setaloft užívat.

 

Myšlenky na sebevraždu / sebepoškozující chování

Prosím všimněte si upozornění „Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Setaloft je zapotřebí“ v bodu 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Setaloft užívat

 

Syndrom nepřiměřeného vylučování antidiuretického hormonu (SIADH)

Příznaky: bolest hlavy, zvýšená podrážděnost nebo apatie, nevolnost, zvracení, zmatenost vedoucí až k deliriu, poruchy vědomí vedoucí až ke komatu. Může se objevit svalová slabost, křeče a epileptické záchvaty. V některých případech se mohou objevit oslabené nebo zvýšené reflexy.

 

… a co dělat, pokud Vás postihnou

Pokud se u vás objeví některý z výše popsaných symptomů, přestaňte užívat přípravek Setaloft a ihned se poraďte se svým lékařem.

 

Další možné vedlejší účinky

 

Velmi časté

Nevolnost, průjem/řídká stolice, sucho v ústech, třes, závrať, nespavost, ospalost, nechutenství, poruchy sexuální funkce (především opožděná ejakulace u mužů).

Časté

Poruchy trávení, bolest hlavy, zvýšené pocení, slabost, únava, návaly horka, kožní vyrážka, bolest na hrudi, pocit bušení srdce (palpitace), zácpa, bolest břicha, zvracení, zvonění v uších (tinitus), pohybové poruchy (abnormální pohybové vzorce, zvýšené svalové napětí, skřípání zuby, poruchy chůze), abnormální čití, snížená citlivost na dotekové podněty, zívání, neklid, úzkost, poruchy menstruace, poruchy vidění.

Méně časté

Malátnost, přibývání na váze, horečka, drobná kožní a slizniční krvácení, zvýšená tendence ke krvácení (např. krvácení z nosu, gastrointestinální krvácení nebo krev v moči), svědění, padání vlasů, multiformní erytém (typ kožní reakce se zarudnutím a vyrážkou), závažné poruchy jater (včetně hepatitidy, žloutenky a selhávání jater), zvýšené testy jaterní funkce, otok způsobený zadržováním tekutin (edém) např. kolem očí, vysoký krevní tlak, bezvědomí, zrychlený srdeční rytmus, zvýšená chuť k jídlu, zánět slinivky, rozšířené zornice, migréna, euforie, symptomy deprese, halucinace, duševní i tělesná hyperaktivita (mánie), patologická hyperaktivita, bolesti kloubů, mimovolní únik moči.

Vzácné

Alergické reakce, alergie, snížení počtu bílých krvinek a krevních destiček, zvětšení prsů u mužů, samovolný výtok mléka z prsů (galaktorea), poruchy štítné žlázy, podráždění kůže silným slunečním světlem, kopřivka, bolestivá trvalá erekce, bezděčné záškuby svalů, koma, záchvaty, snížená sexuální aktivita (u mužů i u žen), noční můry, agresivita, psychóza, bronchospasmus (zůžení průsvitu průdušek), snížená hladina sérového sodíku, zvýšené hladiny cholesterolu, otok obličeje, zadržování moči, neschopnost v klidu sedět či stát (psychomotorický neklid).

Neznámá frekvence (z dostupných údajů ji nelze určit):

Myšlenky na sebepoškození a sebevraždu.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

Příznaky, které se mohou objevit při přerušení léčby

Některé nežádoucí účinky se často objevují při přerušení léčby přípravkem Setaloft (tzv. abstinenční příznaky, příznaky z vysazení). Toto riziko je vyšší, jestliže byl sertralin užíván delší dobu nebo pokud byla jeho dávka snížena příliš rychle. Ve většině případů tyto symptomy vymizí během dvou týdnů.

Když ukončujete léčbu sertralinem, Váš lékař Vám může doporučit postupné snižování dávky. Pokud není snižována postupně, je riziko vzniku abstinenčních příznaků vyšší. Kontaktujte svého lékaře, pokud po ukončení léčby zaznamenáte závažné nežádoucí účinky. Lékař Vás může vybídnout, abyste začali tablety znovu užívat a pak vysazovali léčbu pomaleji.

Pokud se u vás objeví abstinenční příznaky, neznamená to, že jste na léku závislí nebo že se Vám nepodaří úplně vysadit léčbu sertralinem.

Abstinenční příznaky (příznaky z vysazení)

Závrať (pocit točení hlavy, problémy s rovnováhou), abnormální čití, např. mravenčení (pocit mravenců lezoucích na kůži), pálení a méně běžně pocit elektrického šoku (včetně abnormálních pocitů v hlavě), poruchy spánku (živé sny, noční můry, nespavost), pocity úzkosti, bolest hlavy, nevolnost, pocení (včetně nočního pocení), podráždění, třes, zmatenost (pocit zmatenosti nebo dezorientace), emoční nevyrovnanost, poruchy vidění, palpitace, průjem, podrážděnost.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

5.      JAK PŘÍPRAVEK SETALOFT UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Setaloft nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 

6.             DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Setaloft obsahuje

Léčivou látkou je sertralin.

Setaloft 50 mg

Jedna potahovaná tableta obsahuje sertralinum 50 mg (ve formě hydrochloridu).

 

Setaloft 100 mg

Jedna potahovaná tableta obsahuje sertralinum 100 mg (ve formě hydrochloridu).

 

Pomocnými látkami jsou:

Jádro: monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, povidon 40, sodná sůl kroskarmelosy, magnesium-stearát.

Potah: hypromelosa 2910/6 (Setaloft 50 mg), hypromelosa 2910/6 & hypromelosa 2506/15 ( Setaloft 100 mg), mastek, propylenglykol a oxid titaničitý (E 171).

 

Jak  přípravek Setaloft vypadá a co obsahuje toto balení

Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.

Setaloft 50 mg

Bílé, podlouhlé, potahované tablety. Obě strany jsou vypouklé. Na jedné straně je půlící rýha, na druhé straně označení „L“.

Velikosti balení: 7, 10, 14, 15, 20, 28, 28×1, 30, 30×1, 50, 50×1, 60, 98, 98×1, 100 a 100×1 potahovaných tablet a v lahvičkách 100, 250 a 500 potahovaných tablet.

 

Setaloft 100 mg

Bílé, kulaté, potahované tablety. Obě strany jsou vypouklé. Na jedné straně je půlící rýha, na druhé straně označení „C“.

Velikosti balení: 7, 10, 14, 15, 20, 28, 28×1, 30, 30×1, 50, 50×1, 60, 98, 98×1, 100 a 100×1 tablet a v lahvičkách 100, 250 a 500 tablet.

 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Actavis Group PTC ehf

Reykjavíkurvegi 76-78

220 Hafnarfjördur

Island

 

 

Výrobce:

Actavis Ltd.

B16 Bulebel Industrial Estate

Zejtung ZTN 08

Malta

 

 

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: Pharma Avalanche s.r.o., Na Žvahově 25, 152 00 Praha 5, tf. 251001680,

fax 251554667, e-mail: actavis@actavis.cz

 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena

8.10.2008