Sertralin HEXAL

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

 

Sertralin HEXAL 50

Sertralin HEXAL 100

(Sertralinum)

potahované tablety

 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informace dříve, než začnete tento přípravek užívat.

–                Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

–                Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.

–                Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

–                Jestliže se kterýkoli z nežádoucích účinků stane závažný, anebo zaznamenáte-li jakékoli   nežádoucí účinky, které nejsou uvedeny v této informaci, oznamte to, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

 

V příbalové informaci naleznete:

1.       Co je Sertralin HEXAL a k čemu se používá

2.       Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sertralin HEXAL užívat

3.       Jak se Sertralin HEXAL užívá

4.       Možné nežádoucí účinky

5.          Uchovávání přípravku Sertralin HEXAL

6.       Další informace

 

1.         CO JE SERTRALIN HEXAL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Sertralin HEXAL je antidepresivum působící na nervový systém. Sertralin HEXAL se užívá k léčbě:

·        Deprese (depresivních epizod)

·        Kompulzivních myšlenek a kompulzivního chování (obsedantně kompulzivních poruch, [OCD])

·        Panických poruch

·        Posttraumatických stresových poruch (pozdní reakce na nepříjemnou událost)

·        Sociální fobie (strach ze selhání při společenských situacích jako např. při vystoupení před posluchači, a z toho plynoucí únikové chování)

 

2.   ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST NEŽ ZAČNETE SERTRALIN HEXAL UŽÍVAT

 

Neužívejte Sertralin HEXAL:

–         jestliže jste přecitlivělý(á) (alergický(á)) na Sertralin HEXAL nebo na kteroukoli další složku přípravku Sertralin HEXAL

–         jestliže se právě léčíte inhibitorem MAO (k léčbě deprese nebo Parkinsonovy choroby) anebo jestliže jste se inhibitorem MAO léčil(a) v průběhu uplynulých 14 dnů

–         jestliže se právě léčíte linezolidem (na specifické bakteriální infekce) a nemáte možnost nechat si sledovat a monitorovat krevní tlak vaším lékařem

–         jestliže se léčíte pimozidem (k léčbě psychiatrických poruch)

 

 

 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Sertralin HEXAL je zapotřebí:

–         jestliže trpíte epilepsií. Vzniknou-li křeče, je třeba léčbu ukončit. Spojte se se svým lékařem

–         jestliže trpíte diabetem, protože Sertralin HEXAL může ovlivnit účinek inzulinu nebo perorálních antidiabetik na hadinu krevního cukru. Může být nutné dávkování těchto látek upravit.

–         jestliže trpíte schizofrenií

–         jestliže trpíte těžkou poruchou jater nebo ledvin

–         jestliže jste někdy trpěl(a) mánií (hyperaktivním chováním nebo bezdůvodnou povznesenou náladou), poraďte se s lékařem.

–         jestliže jste v minulosti trpěl(a) poruchou krvácení, například krvácením do žaludku nebo střevního traktu

–         jestliže užíváte léky, které zvyšují nebezpečí krvácení, např. léky snižující srážlivost krve (antikoagulancia), některé léky používané k léčbě duševních poruch (atypická antipsychotika a fenothiaziny, většina tricyklických antidepresiv), léky proti bolesti a zánětu (nesteroidní antiflogistika, NSAID) nebo acetylsalicylovou kyselinu.

–         jestliže jste nedávno měl(a) srdeční záchvat anebo máte nestabilní poruchu srdeční činnosti.

–         jestliže jste léčen(a) elektrickými šoky.

–         jestliže jste starší, jste pravděpodobně vnímavější vůči nežádoucím účinkům.

–         jestliže je u Vás zvýšené riziko vzniku nízkých hladin sodíku v krvi, například pokud užíváte léky, které mohou způsobit nízkou hladinu sodíku (diuretika)

–         jestliže se právě léčíte i jinými antidepresivy, tryptofanem (proti nespavosti), fenfluraminem (pro snížení chuti k jídlu), dextromethorfanem (proti kašli) pethidinem nebo tramadolem (proti silným bolestem).

 

Sebevražedné myšlenky a zhoršení vaší deprese nebo úzkosti

Jestliže trpíte depresí či úzkostnými stavy, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě. Tyto myšlenky se mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat antidpresiva. Trvá totiž určitou dobu, než tyto přípravky začnou působit, obvykle přibližně dva týdny, ale někdy i déle.

Může být pravděpodobnější, že začnete uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě:

–          Jestliže se již v minulosti u Vás vyskytly myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu.

–          Jestliže jste mladý dospělý. Informace z klinických studií ukazují na zvýšené riziko sebevražedného chování u mladých dospělých (mladších 25 let) s psychiatrickými onemocněními, kteří byli léčeni antidepresivy.

 

Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu, vyhledejte ihned svého lékaře nebo nejbližší nemocnici.

 

Možná bude užitečné, když řeknete blízkému příteli nebo příbuznému, že máte deprese a požádáte ho, aby si přečetl tuto příbalovou informaci. Možná byste je mohl(a) požádat, aby Vám řekli, pokud si budou myslet, že se Vaše deprese nebo úzkost zhoršuje nebo budou-li znepokojení změnami ve Vašem chování.

 

Neklid/obtíže klidně sedět nebo stát

Během prvních týdnů léčby se u Vás také mohou projevit příznaky jako neschopnost v klidu posedět či postát. Zpozorujete-li u sebe tyto příznaky, řekněte o tom svému lékaři co nejdříve.

 

Serotoninový syndrom

Spojte se se svým lékařem, jestliže se u Vás vyvinou příznaky jako např. vysoká horečka, záškuby svalů, zmatenost a úzkost. Mohou to být známky tzv. „serotoninového syndromu“ Ten se objeví s vyšší pravděpodobností, jestliže se zároveň léčíte jinými serotoninergními léky nebo inhibitory MAO (proti depresi nebo Parkinsonově chorobě), anebo jestliže jste užíval(a) inhibitor MAO v  posledních 14 dnech. To platí i pro přípravky obsahující linezolid (k léčbě specifických bakteriálních infekcí). Prosím přečtěte si oddíl „Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky“). Může být nutné, léčbu přípravkem Sertralin HEXAL ukončit.

 

Příznaky z vysazení pozorované při přerušení léčby selektivními inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI)

Když přestanete užívat Sertralin HEXAL – zejména, ukončíte-li užívání náhle – mohou se u vás projevit příznaky z vysazení (viz „ Jak se Sertralin HEXAL užívá“ a „Možné nežádoucí účinky přípravku Sertralin“). To je po ukončení léčby obvyklé. Riziko je vyšší, jestliže jste Sertralin HEXAL užíval(a) po dlouhou dobu anebo jestliže byla dávka snížena příliš rychle. U většiny pacientů jsou tyto příznaky mírné a samy odezní do dvou týdnů. U některých pacientů však tyto příznaky mohou být intenzivní anebo mít prodloužené trvání (2-3 měsíce i déle).

 

Objeví-li se u Vás těžké příznaky z vysazení, poté co jste ukončil(a) užívání přípravku Sertralin HEXAL, spojte se, prosím, se svým lékařem. Může Vás požádat, abyste začal(a) své tablety užívat znova a abyste dávkování snižoval(a) pomaleji.

 

Použití u dětí a mladistvých do věku 18 let

Sertralin HEXAL by neměli běžně užívat děti a dospívající do 18 let, výjimkou pacientů s obsedantně kompulzivní poruchou (OCD). Měli byste také vědět, že u pacientů do 18 let, kteří se léčí některým z této skupiny přípravků, je zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků, jako jsou pokusy o sebevraždu, sebevražedné myšlenky a nepřátelské jednání (převážně agresivita, protichůdné chování a hněv). Váš lékař přesto může Sertralin HEXAL pacientům do 18 let předepsat, pokud usoudí, že to je v jejich nejlepším zájmu. Pokud lékař předepsal Sertralin HEXAL pacientovi do 18 let a chcete se o tom poradit, navštivte, prosím, znovu svého lékaře. Jestliže se u pacientů do 18 let, kteří jsou léčeni přípravkem Sertralin HEXAL, rozvine nebo zhorší některý z výše uvedených příznaků, měli byste o tom informovat svého lékaře. Rovněž dlouhodobé bezpečnostní účinky přípravku Sertralin HEXAL ve vztahu k dalšímu růstu, dospívání a rozvoje poznání a chování nebyly dosud v této věkové skupině prokázány.

 

Poraďte se o těchto otázkách se svým lékařem, před zahájením léčby přípravkem Sertralin HEXAL.

 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:

 Sertralin HEXAL může ovlivnit/být ovlivněn účinky některých jiných léčiv.

Některá z těchto léčiv jsou uvedena níže.

–         Inhibitory MAO, např. moklobemid (při depresi) a selegilin (při Parkinsonově chorobě), také přípravky obsahující linezolid (k léčbě specifických bakteriálních infekcí). Prosím přečtěte si oddíly „ Neužívejte Sertralin HEXAL“ a „Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Sertralin HEXAL je zapotřebí“.

–         Serotoninergní léčiva jako např. tryptofan (pro spaní), fenfluramin (pro snížení chuti k jídlu), dextromethorfan (při kašli), pethidin a tramadol (při silných bolestech). Prosím přečtěte si oddíl „Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Sertralin je zapotřebí“.

–         Lithium (při duševních poruchách).

–         Sumatriptan a jiné triptany (při migréně).

–         Fenytoin (při epilepsii).

–         Diazepam (při úzkosti a agitovanosti).

–         Pimozid (při psychózách).

–         Léky při diabetu (inzulin a/nebo tablety, např. tolbutamid).

–         Cimetidin (žaludeční lék).

–         Močopudné léky (při vysokém krevním tlaku).

–         Fenazon (při bolesti).

–         Léky při poruchách srdečního rytmu (např. propafenon a flekainid).

–         Léky rostlinného původu (při depresi) obsahující třezalku (Hypericum perforatum)

Riziko krvácení zvyšují tyto léky:

–         Léky snižující srážlivost (např. warfarin).

–         Acetylsalicylová kyselina a jiné léky proti bolesti, typu NSAID (nesteroidní protizánětlivé léky) (např. ibuprofen).

–         Fenothiaziny (např. perfenazin a thioridazin) a jiné léky užívané při psychózách.

–         Tricyklická antidepresiva (při depresi) (např. klomipramin a imipramin).

 

Může být nutné, aby Vás Váš lékař sledoval pečlivěji, a aby přiměřeně upravil dávky léčiv, uvedených výše.

Prosím, oznamte svému lékaři nebo lékárníkovi, jestliže užíváte anebo jestliže jste nedávno užíval(a) jiné léky, včetně léků dostupných bez lékařského předpisu.

 

Užívání přípravku Sertralin HEXAL s jídlem a pitím:

Sertralin HEXAL se dá užívat spolu s jídlem anebo bez něj.

Jestliže se právě léčíte přípravkem Sertralin HEXAL, je třeba se vyhnout požívání alkoholu.

 

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

 

Těhotenství

S použitím přípravku Sertralin HEXAL v průběhu těhotenství jsou pouze omezené zkušenosti. Očekávaný prospěch léčby v průběhu těhotenství je třeba pečlivě zvážit proti možnému riziku pro nenarozené dítě. Jestliže jste těhotná anebo jestliže těhotenství plánujete, neužívejte Sertralin HEXAL, pokud Vám to Váš lékař výslovně neurčil.  

 

U těhotenství, při nichž se až do doby porodu užívaly léky typu Sertralinu HEXAL, byly u novorozence buď přímo při porodu anebo bezprostředně po něm popsány tyto příznaky: spavost a obtíže při krmení, podrážděnost, agitovanost. Projeví-li se u Vašeho dítěte kterýkoli z těchto příznaků, spojte se svým lékařem nebo s porodní asistentkou co nejdříve.

 

Kojení

Sertralin HEXAL se v malých množstvích vylučuje do mateřského mléka. Je riziko ovlivnění kojence. Jestliže kojíte, neužívejte Sertralin HEXAL, pokud Vám to lékař výslovně nedoporučil.

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:

U některých lidí může Sertralin vyvolat nežádoucí účinky, mj. spavost, závratě, rozmazané vidění nebo omdlévání. Takové nežádoucí účinky mohou nepříznivě ovlivnit bezpečnost při práci a bezpečné řízení dopravního prostředku. Dokud nevíte, jak na léčbu přípravkem Sertralin HEXAL reagujete, buďte opatrní, vykonáváte-li činnosti vyžadující pozornost – např. při řízení dopravních prostředku nebo obsluze nebezpečných strojů.

 

3.       JAK SE SERTRALIN HEXAL UŽÍVÁ

 

Vždycky se řiďte pokyny lékaře. Individuální potřeby jsou rozdílné.

 

Dávkování

Dospělí

Deprese, kompulzivní myšlenky a chování:

Obvyklá dávka je 1 tableta přípravku Sertralin HEXAL 50 [½ tablety přípravku Sertralin HEXAL 100] (odpovídá 50 mg) jednou denně. V závislosti na odpovědi se může dávka postupně zvýšit až na maximum 4 tablety přípravku Sertralin HEXAL 50 [2 tablety přípravku Sertralin HEXAL 100]  (odpovídá 200 mg). Zvyšování dávky se má provádět v krocích po 50 miligramech, v intervalech p 1 týden. Změny dávky se nemají dít častěji než jednou týdně.

Panická porucha, posttraumatická stresová porucha a sociální fobie:

Obvyklá zahajovací dávka je 25 mg přípravku Sertralin HEXAL jednou denně.

Po týdnu se dávka zvýší na 1 tabletu přípravku Sertralin HEXAL 50 [½ tablety přípravku Sertralin HEXAL 100] (odpovídá 50 mg) jednou denně. V závislosti na odpovědi se může dávka postupně zvýšit až na maximum 4 tablety přípravku Sertralin HEXAL 50 [2 tablety přípravku Sertralin HEXAL 100] (odpovídá 200 mg) denně. Zvyšování dávky se má provádět v krocích po 50 miligramech, v intervalech ne kratších než 1 týden. Změny dávky se nemají dít častěji než jednou týdně.

 

Starší lidé

Jako u dospělých, dávka však má být co nejnižší.

 

Děti

Kompulzivní myšlenky a chování:

Sertralin HEXAL se nemá použít u dětí mladších než 13 let.

 

Mladiství (ve věku 13-17 let)

Kompulzivní myšlenky a chování:

Obvyklá dávka je 1 tableta přípravku Sertralin HEXAL 50 [½ tablety přípravku Sertralin HEXAL 100] (odpovídá 50 mg) jednou denně. V závislosti na odpovědi se může dávka postupně zvýšit až na maximum 4 tablety přípravku Sertralin HEXAL 50 [2 tablety přípravku Sertralin HEXAL 100] (odpovídá 200 mg) denně. Změny dávky se nemají dít častěji než v odstupu několika týdnů.

 

Deprese, panická porucha, posttraumatická stresová porucha a sociální fobie:

Sertralin HEXAL se nemá použít u dětí a mladistvých mladších než 18 let.

 

Porucha činnosti ledvin

Není třeba upravovat dávku.

 

Porucha činnosti jater

Je třeba upravit dávku. Postupujte podle pokynů lékaře.

 

Způsob podání

Tablety se užívají jednou denně, buď ráno nebo večer. Tablety můžete užívat spolu s jídlem anebo bez něj. Spolu s lékem vypijte sklenici vody.

 

Trvání léčby

Mějte na paměti, že účinek přípravku Sertralin HEXAL se projeví v průběhu týdne, ale že maximálního účinku je často dosaženo teprve za 2-4 týdny. V léčbě je třeba pokračovat, dokud jste nebyl(a) zbaven(a) příznaků na alespoň 6 měsíců.

 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Sertralin HEXAL, než jste měl(a):

Jestliže jste užil(a) více přípravku Sertralin HEXAL než je uvedeno v této příbalové informaci, anebo více než Vám lékař předepsal, spojte se s lékařem, s pohotovostní službou nebo s lékárnou.

Příznaky předávkování jsou spavost, nevolnost, zvracení, zrychlený tep, třes, vzrušenost, závratě a hluboké bezvědomí.

 

Jestliže jste zapomněl(a) užít Sertralin HEXAL:

Jestliže jste zapomněl užít Sertralin HEXAL, pokračujte prostě obvyklou dávkou – nezdvojujte následující dávku.

 

Jestliže ukončíte užívání přípravku Sertralin HEXAL

Léčbu přípravkem Sertralin HEXAL ukončete jedině na pokyn Vašeho lékaře. Váš lékař Vám obvykle poradí, abyste dávkování snižoval(a) postupně po několik týdnů. Ukončíte-li léčbu přípravkem Sertralin HEXAL, a zejména ukončíte-li ji náhle, je riziko vzniku syndromu z vysazení (viz níže: „4. Možné nežádoucí účinky“ (Příznaky, které se mohou objevit po ukončení léčby přípravkem Sertralin HEXAL)

 

Máte-li další otázky o použití tohoto přípravku, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka.

 

4.       MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY PŘÍPRAVKU SERTRALIN HEXAL

 

Podobně jako všechny léky, může mít i Sertralin HEXAL nežádoucí účinky, které se však nemusí projevit u každého.

Spojte se s lékařem, pohotovostní anebo záchrannou službou ihned, jestliže se u Vás vyvinou tyto vážné nežádoucí účinky:

 

Vážné nežádoucí účinky:

 

Méně časté (u více než 1 z 1000 pacientů, ale u méně než 1 ze 100 pacientů)

Zánět slinivky břišní, vliv na játra – např. zánět jater

 

Vzácné (častější než u 1 z 10 000 pacientů, ale méně časté než u 1 z 1000 pacientů)

Známky a příznaky spojené se serotoninovým syndromem, např. vzrušenost, zmatenost, pocení, průjem, horečka, zvýšený krevní tlak, ztuhlé svalstvo a zrychlený srdeční tep, žaludeční a střevní krvácení, změny krevního obrazu, akutní reakce přecitlivělosti, psychóza, bezvědomí, křeče, zánět slinivky břišní, účinky na játra – např. zánět jater, kožní otoky (často v obličeji) a otok sliznic horních dýchacích cest a střeva, závažné kožní reakce, např. vyrážky s puchýři, zejména na rukou a nohou a záněty v jednom nebo více tělesných otvorech (Stevensův-Johnsonův syndrom) anebo odlupování horní vrstvy kůže (toxická epidermální nekrolýza).

 

Ostatní nežádoucí účinky:

Velmi časté (u více než 1 z 10 pacientů)

Ztráta chuti k jídlu, sexuální poruchy u mužů, nespavost, ospalost, třes, závratě, nevolnost, sucho v ústech, průjem/řídká stolice.

 

Časté (u více než 1 ze 100 pacientů, ale méně časté než u 1 z 10 pacientů)

Ztráta hmotnosti, vzrušenost, úzkost, nenormální pohyby, např. skřípění zubů, nenormální chůze, kožní pocity pálení a píchání, snížené chuťové vnímání, rozmazané vidění, bolesti na hrudi, bušení srdce, zčervenání, zívání, poruchy trávení, bolesti v břiše, zvracení, zácpa, vyrážka, nepravidelná menstruace, zvýšená potivost, celková slabost, únava.

 

Méně časté (u více než 1 z 1000 pacientů, ale u méně než 1 ze 100 pacientů)

Zvýšená chuť k jídlu, přibývání na hmotnosti, nadměrně aktivní chování anebo myšlení (mánie),        zhoršení deprese, halucinace, migréna, rozšířené zornice, rychlý tep, zvýšený krevní tlak, omdlévání, drobná kožní a slizniční krvácení, vypadávání vlasů, svědění, difuzní červená vyrážka, zejména v obličeji, na rukou a nohou a na ústní sliznici, bolesti kloubů, mimovolní únik moči, horečka, pocit neklidu, zadržování tekutin, nenormální hodnoty laboratorních testů.

 

Vzácné (u více než 1 z 10 000 pacientů, ale u méně než 1 z 1000 pacientů)

Sebevražedné myšlenky a chování s tím související (viz oddíl „Čemu musíte věnovat pozornost…“), psychomotorický neklid/akatizie (neschopnost klidně sedět) (viz oddíl „Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Sertralin HEXAL užívat“), výtok mléka z  prsů, abnormálně vysoká tvorba specifického hormonu (prolaktinu), který reguluje produkci mléka, porucha činnosti štítné žlázy, syndrom nepřiměřené sekrece antidiuretického hormonu (SIADH), zvětšení prsů, agresivita, zmatenost, snížené libido, noční můry, ženské sexuální poruchy, mimovolné svalové stahy, zvonění nebo hučení v uších (tinnitus), dušnost, žloutenka, kopřivka, přecitlivělost na sluneční světlo, svalové křeče, obtížné močení, přetrvávající erekce, zvýšená hladina cholesterolu v krvi.

 

Příznaky, které se obvykle mohou objevit po ukončení léčby přípravkem Sertralin HEXAL:

Příznaky z vysazení: Závratě, kožní pocity pálení a píchání, poruchy spánku (včetně nespavosti a intenzivních snů), vzrušenost nebo úzkost, nevolnost a/nebo zvracení, třes a bolesti hlavy jsou nejčastěji uváděné reakce. Všeobecně bývají tyto příhody mírné až střední intenzity a odezní do dvou týdnů, u některých pacientů však mohou být těžké a/nebo dlouho přetrvávat.

Jestliže léčba přípravkem Sertralin HEXAL již déle není nutná, Váš lékař Vám obvykle doporučí snižovat dávky pozvolna po dobu několika týdnů (viz oddíly „Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sertralin HEXAL užívat“ a „Jak se Sertralin HEXAL užívá“).

 

Jestliže se u Vás objeví setrvávající anebo obtěžující nežádoucí účinky, informujte svého lékaře nebo lékárníka. Některé nežádoucí účinky vyžadují léčbu.

 

Jestliže se jakýkoli z nežádoucích účinků stane závažný, anebo zaznamenáte-li nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, oznamte to, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

 

5.       UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU SERTRALIN HEXAL

 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

 

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

 

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu odpadní vodou anebo vodou používanou v domácnosti. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomohou chránit životní prostředí.

 

6.         DALŠÍ INFORMACE

 

Co Sertralin HEXAL obsahuje

Sertralin HEXAL 50  

Léčivá látka je sertralinum 50 mg ve formě sertralini hydrochloridum.

 

Sertralin HEXAL 100 mg

Léčivá látka je sertralinum 100 mg ve formě sertralini hydrochloridum.

 

Pomocné látky jsou mikrokrystalická celulosa, dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého, hyprolosa, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), magnesium-stearát, hypromelosa, mastek a oxid titaničitý (E171).

 

Jak Sertralin HEXAL vypadá a co balení obsahuje

Sertralin HEXAL 50: Bílé potahované tablety podlouhlého tvaru s půlící rýhou, s vyraženým SE/50 na jedné straně.

Sertralin HEXAL 100: Bílé potahované tablety podlouhlého tvaru s půlící rýhou, s vyraženým SE/100 na jedné straně.

 

Velikost balení:

Blistr: 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 50×1, 60, 98, 100.

Lékovka: 30, 50, 100, 25, 300, 500.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Hexal AG, Industriestrasse 25, D-87607 Holzkirchen, Německo

 

Výrobce:

HEXAL A/S, Hvidovre, Dánsko

Salutas Pharma GmbH, 391 79 Barleben, Německo

Salutas Pharma GmbH, 70839 Gerlingen, Německo

LEK S.A., 02-672 Warszawa, Polsko

LEK Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko

 

 

Tato příbalová informace byla schválena:

8.4.2009