RISPERIDON-RATIOPHARM

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

–                 Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

–                 Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.

–                 Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

 

V příbalové informaci naleznete:

1.              Co je Risperidon-ratiopharm a k čemu se používá

2.              Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Risperidon-ratiopharm užívat

3.              Jak se Risperidon-ratiopharm užívá

4.              Možné nežádoucí účinky

5.              Uchovávání přípravku Risperidon-ratiopharm

6.              Další informace

 

RISPERIDON-RATIOPHARM 1 mg

RISPERIDON-RATIOPHARM 2 mg

RISPERIDON-RATIOPHARM 3 mg

RISPERIDON-RATIOPHARM 4 mg

potahované tablety

(Risperidonum)

 

Léčivá látka

Risperidonum 1 mg, 2 mg, 3 mg nebo 4 mg v jedné tabletě.

Pomocné látky

Laktosa, mikrokrystalická celulosa, předželatinovaný kukuřičný škrob, magnesium-stearát.

Potah tablety: hypromelosa, makrogol 6000, oxid titaničitý.

 

Držitel rozhodnutí o registraci:

ratiopharm GmbH, Ulm, Německo

 

Výrobce:

Actavis hf., Hafnarfjordur, Island

Hoechst-Biotika s.r.o, Martin, Slovensko

Merckle GmbH, Ulm, Německo

 

1.       CO JE Risperidon-ratiopharm A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

 

Léčivá látka přípravku, risperidon, patří do skupiny přípravků nazývaných antipsychotika (neuroleptika).

Tyto léky jsou používány k léčbě psychóz, což jsou náhlá nebo vleklá duševní onemocnění, která se mohou projevovat poruchami myšlení, pocitů nebo chování, jako je zmatenost, narušené vnímání (např. slyšení nebo vidění osob nebo věcí, které nejsou přítomny), podezíravost, odcizení se od společnosti, bázlivost, napětí, útočné chování, ztráta duševní kontroly, neobvykle zvýšená aktivita, podrážděná nálada, přehnané sebevědomí, snížená potřeba spánku, překotné myšlení, apod.

Po zmírnění příznaků se risperidon užívá dále, aby se předešlo návratu choroby.

2.       ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE Risperidon-ratiopharm UŽÍVAT

 

Neužívejte Risperidon-ratiopharm :

–          jestliže jste přecitlivělý(á) na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku přípravku.

 

Přípravek není určen dětem do 15 let.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Risperidon-ratiopharm je zapotřebí:

–          jestliže trpíte onemocněním srdce a cév (včetně vysokého krevního tlaku)

–          jestliže se u Vás v minulosti vyskytla mozková mrtvice nebo přechodné nedokrvení mozku

–          jestliže trpíte onemocněním jater nebo ledvin

–          jestliže trpíte Parkinsonovou chorobou nebo epilepsií

–          jestliže trpíte diabetem (cukrovkou) nebo je Vám známo, že je u Vás zvýšené riziko diabetu (v takovém případě Vám bude lékař v průběhu léčby vyšetřovat hladinu cukru v krvi)

–          jestliže u Vás byl zjištěn nádor prsu.

 

Nedoporučuje se, aby přípravek užívali pacienti s demencí.

 

Trpíte-li některou z uvedených nemocí, poraďte se prosím se svým lékařem, než začnete přípravek užívat.

 

Užívání přípravku Risperidon-ratiopharm s jídlem a pitím

Přípravek lze užívat s jídlem nebo mezi jídly. Tablety se polykají celé a zapíjí se dostatečným množstvím tekutiny, nejlépe vody.

 

Těhotenství

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Pokud jste těhotná nebo plánujete těhotenství, měla byste to oznámit svému ošetřujícímu lékaři, který posoudí nezbytnost užívání přípravku. Risperidon-ratiopharm smí být užíván v období těhotenství pouze s výslovným souhlasem lékaře.

 

Kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Během léčby přípravkem Risperidon-ratiopharm se nedoporučuje kojení, proto by kojení mělo být přerušeno.  

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Risperidon-ratiopharm může ovlivnit schopnost řízení motorových vozidel a obsluhy strojů, zejména na začátku léčby. Jelikož jsou individuální rozdíly v reakci na tento přípravek, musí o možnosti řízení a obsluhy strojů rozhodnout  lékař, který posoudí, zda Vaše reakce na přípravek, ale i projevy Vašeho onemocnění umožňují tyto činnosti.

 

Důležité informace o některých složkách přípravku Risperidon-ratiopharm

Tento přípravek obsahuje laktózu. Pokud je Vám známo, že trpíte nesnášenlivostí laktózy nebo jiných cukrů, kontaktujte svého lékaře předtím, než začnete přípravek užívat.

 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

S risperidonem se mohou vzájemně ovlivňovat následující léky:

– levodopa a agonisté dopaminu (léky k léčbě Parkinsonovy choroby)

– karbamazepin (k léčbě epilepsie a bolesti trojklaného nervu)

– lithium (k léčbě duševních poruch)

– léky proti depresi (např. fluoxetin, paroxetin)

– chinidin (k léčbě poruch srdečního rytmu)

– terbenafin (k léčbě plísňových infekcí nehtů)

– ranitidin a cimetidin (k tlumení tvorby žaludeční kyseliny)

– furosemid ( močopudný lék)

– některá antihistaminika (léky proti alergii, např. chlorfenyramin)

– antibiotika (k léčbě bakteriálních infekcí)

– antimalarika (léky proti malárii jako chlorochin, proguanil)

– antihypertenziva (k léčbě vysokého krevního tlaku, např. fenoxybenzamin, labetalol, methyldopa, reserpin).

  

 

3.       JAK SE RISPERIDON-RATIOPHARM UŽÍVÁ

 

Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře! Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Nepředepíše-li Vám lékař jinak, dávkuje se risperidon následujícím způsobem:

 

Dospělí a mladiství nad 15 let

Úvodní dávka je obvykle první den 2 mg denně a druhý den se dávka zvýší na 4 mg denně. Poté Vám lékař bude dávku upravovat podle Vašeho stavu. Obvyklá denní dávka činí 4-6 mg denně, ale může být i nižší.

 

Celkovou denní dávku můžete užít naráz nebo ji rozdělit do dvou dílčích dávek, z nichž jednu užijete ráno a druhou večer.  

 

Starší pacienti a pacienti s poruchou funkce jater nebo ledvin

Váš lékař Vám doporučí nižší počáteční dávku a v případě potřeby Vám ji může pozvolna zvýšit.

 

Převádění z léčby jiným antipsychotikem (neuroleptikem)

Při převádění z léčby jiným dlouhodobě působícím antipsychotikem (neuroleptikem) na léčbu risperidonem  důsledně dodržujte pokyny lékaře!   

Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Risperidon-ratiopharm je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku Risperidon-ratiopharm než jste měl(a), nebo při náhodném požití přípravku dítětem neprodleně kontaktujte svého lékaře nebo nejbližší zdravotnické zařízení. Vezměte s sebou tuto příbalovou informaci a zbývající tablety, aby lékař věděl, co jste užil(a).

 

Jestliže jste zapomněl(a) užít Risperidon-ratiopharm

Pokud jste zapomněl(a) užít dávku, udělejte tak, jakmile si vzpomenete a pak pokračujte v obvyklém dávkování. Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku!

 

Následky přerušení léčby přípravkem Risperidon-ratiopharm

Je velmi důležité užívat přípravek podle doporučení až dokud lékař neurčí jinak. Dodržujte jeho doporučení, i když se již cítíte lépe. Přípravek nesmíte náhle vysadit ani sami nesmíte měnit dávky a intervaly mezi nimi, neboť by mohlo dojít k návratu příznaků Vašeho onemocnění.

 

4.         MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

 

Podobně jako všechny léky, může mít i Risperidon-ratiopharm nežádoucí účinky.

 

Nejčastějšími nežádoucími  účinky jsou nespavost, pohybový neklid, úzkost, bolesti hlavy a přírůstek na váze.

Méně často se vyskytují závratě, slabost, únava, poruchy soustředění, svalová ztuhlost nebo křeče, zpomalení pohybů, neklid, rozmazané vidění, vysoký nebo nízký krevní tlak nebo závrať při rychlém vzpřímení, zrychlení srdeční činnosti, rýma, zácpa, poruchy trávení, nevolnost, zvracení, bolesti žaludku, únik moči, sexuální problémy.

 

Velmi vzácně se popisují změny v krevním obrazu, změny jaterních testů, přecitlivělost na sluneční světlo a svalová slabost.

Pokud je Risperidon-ratiopharm užíván delší dobu, mohou se u žen objevit poruchy menstruačního cyklu nebo vylučování mléka. U mužů může dojít k otoku prsů.

Vzácně může dojít k reakci z přecitlivělosti. Může se projevit náhlým sípáním, dušností, obtížným polykáním, otoky víček, obličeje nebo rtů, kožní vyrážky nebo svědění. Vyskytnou-li se u Vás některé z těchto nežádoucích účinků, kontaktujte neprodleně lékaře nebo nejbližší zdravotnické zařízení.

 

Ve velmi vzácných případech bylo hlášeno zvýšení hladiny krevního cukru. V případě, že zpozorujete nadměrnou žízeň nebo zvýšené močení, uvědomte svého lékaře.

 

Risperidon-ratiopharm může způsobit nadměrnou žízeň s potřebou pití velkého množství vody. Rovněž může dojít ke zvýšení tělesné teploty, nekontrolovatelným pohybům, zejména obličeje a jazyka, a ke křečím. Vyskytnou-li se u Vás některé z těchto nežádoucích účinků, kontaktujte neprodleně lékaře nebo nejbližší zdravotnické zařízení.

 

Starší pacienti by měli neprodleně hlásit lékaři, vyskytnou-li se u nich pocity necitlivosti v obličeji, nohou, rukou, zejména na jedné straně, náhlá slabost nebo obtíže s řečí nebo poruchy vidění.

   

Jestliže zaznamenáte jakýkoliv nežádoucí účinek, který je nebo není uveden v této příbalové informaci, oznamte to, prosím, neprodleně svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

 

5.       UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU RISPERIDON-RATIOPHARM

 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

 

Velikost balení:

6, 10, 20, 28, 30, 50, 60, 98 nebo 100 potahovaných tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

Datum poslední revize textu: 17.10.2007

 

6.       DALŠÍ INFORMACE

 

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

 

ratiopharm CZ s.r.o.

Bělehradská 54, Praha 2

www.ratiopharm.cz