RISPERDAL

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete
tento přípravek užívat. Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře
nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě.
Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud
si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi

 

RISPERDAL 1 mg

RISPERDAL 2 mg

RISPERDAL 3 mg

RISPERDAL 4 mg

potahované tablety

RISPERDAL

perorální roztok

RISPERDAL QUICKLET 2 mg

RISPERDAL QUICKLET 3 mg

RISPERDAL QUICKLET 4 mg

tablety dispergovatelné v ústech (tablety rychle rozpustné v ústech)

(risperidonum)

 

 PROČ UŽÍVAT RISPERDAL?

RISPERDAL se používá k léčbě skupiny poruch zvaných psychózy. Jsou to poruchy mozkové činnosti týkající se myšlení, pocitů a(nebo) chování jako je zmatenost, narušené vnímání (např. slyšení hlasu někoho, kdo není právě přítomen), neobvyklá podezřívavost, odcizení se společnosti a silný sklon soustřeďovat všechen zájem
na sebe i následně narušený duševní stav, bázlivost a napětí.

 

RISPERDAL se může používat při léčbě akutních (náhlých) i chronických (dlouhodobých) poruch.

 

Po zmírnění příznaků onemocnění se RISPERDAL dále užívá z preventivních důvodů, tzn. z důvodu předcházení návratů choroby.

 

RISPERDAL se používá také v dalších případech, obzvláště k léčbě poruch chování typu slovní nebo fyzické agresivity, chorobné podezřívavosti, neklidu a bloudění lidí, kteří pozbyli duševní kontroly (např. lidé s demencí), pokud tyto stavy mohou ohrozit nemocného nebo jeho okolí.

 

RISPERDAL může být rovněž používán k léčbě poruch chování vyznačujících se útočností, vznětlivostí a sebe-poškozováním u rozumově zaostalých nebo průměrně inteligentních dětí, dospívajících a dospělých. RISPERDAL rovněž udržuje zlepšení při pokračování léčby u nemocných, u nichž byla dřívější léčba úspěšná.

 

Dalším onemocněním, pro které je možné užívat RISPERDAL, je mánie, vyznačující se neobvykle zvýšenou, hovornou nebo podrážděnou náladou, přehnaným sebevědomím, sníženou potřebou spánku, nutkavou řečí, překotným myšlením, roztržitostí nebo chybnými úsudky včetně rušivého nebo útočného chování. RISPERDAL je možné užívat samostatně nebo s dalšími léky, které stabilizují náladu.

 

RISPERDAL lze rovněž užívat při léčbě autizmu (chorobnému obrácení k vlastní osobě, zamlklosti, uzavřenosti) dětí a dospívajících.

 

KDY NESMÍTE UŽÍVAT RISPERDAL

RISPERDAL nesmíte užívat, pokud víte, že jste přecitlivělý ke kterékoli jeho složce. Přecitlivělost je možné rozpoznat např. podle kožní vyrážky, svědění, zkrácení dechu nebo otoku v obličeji. Pokud k tomu dojde, vyhledejte neprodleně lékaře.

 

UPOZORNĚNÍ

Studie u starších lidí s demencí ukázaly, že RISPERDAL užívaný samostatně nebo s furosemidem je spojován s vyšším počtem úmrtí. Informujte lékaře, pokud užíváte lék obsahující furosemid. Furosemid je někdy užíván ke snížení vysokého krevního tlaku nebo k léčbě otoků na některých částech těla, které jsou způsobeny tvorbou přílišného množství tekutin. V tomto případě Vás bude lékař častěji kontrolovat.

 

U starších lidí s demencí byly pozorovány příznaky, k nimž patří náhlá změna duševního stavu nebo náhlá slabost nebo pocit necitlivosti v obličeji, rukou

nebo nohou, zejména na jedné straně, nebo obtíže s řečí. Pokud k tomu dojde,

byť i na krátkou dobu, vyhledejte neprodleně lékaře.

 

Při dlouhodobé léčbě může RISPERDAL působit mimovolní záškuby obličeje.
Pokud se tak stane, poraďte se se svým lékařem.

 

Velmi vzácně se mohou vyskytnout stavy zmatenosti, útlum, vysoká horečka
nebo svalová ztuhlost. Objeví-li se některý z těchto příznaků, vyhledejte neprodleně lékaře a informujte ho o průběhu Vaší léčby přípravkem RISPERDAL.

 

Ve velmi vzácných případech bylo hlášeno zvýšení hladiny cukru v krvi. Informujte lékaře, pokud se u Vás projeví příznaky jako zvýšená žízeň nebo nadměrné močení.

 

Potahované tablety přípravku RISPERDAL obsahují laktózu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Tablety dispergovatelné v ústech přípravku RISPERDAL QUICKLET 2 mg, 3 mg

a 4 mg obsahují aspartam (0,75, 1,125, a 1,5 mg), což je zdroj fenylalaninu.

Mohou být škodlivé pro nemocné s fenylketonurií.

 

JAKÁ ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ BUDETE MUSET DODRŽOVAT?

Tělesná hmotnost

Snažte se jíst střídmě, neboť užívání přípravku RISPERDAL může vést ke zvýšení Vaší tělesné hmotnosti.

 

Choroby srdce a cév, poruchy činnosti ledvin a jater, Parkinsonova nemoc, demence s Lewyho tělísky nebo epilepsie (padoucnice)

Pokud trpíte některým z těchto onemocnění, uvědomte o tom svého lékaře.

Léčba přípravkem RISPERDAL si může vyžádat zvýšený lékařský dohled
nebo případnou úpravu dávkování.

 

Starší lidé

Na základě doporučení lékaře by měli starší lidé užívat nižší dávku přípravku RISPERDAL než je určeno pro dospělé (viz „Jak máte užívat RISPERDAL?“).

 

 Těhotenství

Informujte svého lékaře, pokud jste těhotná nebo plánujete těhotenství.

Lékař rozhodne, zda můžete užívat RISPERDAL. V případě, že matky užívaly RISPERDAL v posledních třech měsících těhotenství, byly u novorozenců pozorovány  třes, svalová ztuhlost, obtíže při kojení. Všechny tyto příznaky se však navrátily k normálnímu stavu.

 

 Kojení

Jestliže užíváte RISPERDAL, neměla byste kojit. Informujte o tom rovněž
svého lékaře.

 

 Řízení motorových vozidel a obsluha strojů

RISPERDAL může snížit Vaši pozornost nebo schopnost k řízení.

O možnosti řízení motorových vozidel a obsluze strojů rozhodne lékař po ověření Vaší vnímavosti k léku.

 

 Ostatní léky a alkohol

Upozorněte svého lékaře, pokud užíváte ještě jiné léky. Lékař rozhodne, které z nich můžete užívat spolu s přípravkem RISPERDAL.

 

RISPERDAL může zesílit účinky alkoholu a léků, které snižují schopnost reagovat (např. léky proti zvýšenému duševnímu napětí, úzkosti, depresi, silně účinné léky proti bolesti (opioidy) a léky užívané k léčbě alergií – přecitlivělosti).

 

Nepožívejte proto alkohol a užívejte pouze léky, které Vám předepíše lékař.

 

Některé přípravky určené k léčbě Parkinsonovy choroby (obsahující např. léčivo zvané levodopa) mohou snižovat účinek přípravku RISPERDAL.

 

Karbamazepin, léčivo, které se užívá převážně k léčbě epilepsie (padoucnice)
nebo bolestí trojklaného nervu (záchvaty silné bolesti ve tváři), může pozměnit účinek přípravku RISPERDAL. Z tohoto důvodu upozorněte svého lékaře,
jestliže začínáte užívat přípravek nebo končíte užívání přípravku s obsahem karbamazepinu.

 

Léčiva fluoxetin a paroxetin, obsažená v lécích užívaných zejména k léčbě depresí, mohou zvýšit množství léčivé látky přípravku RISPERDAL ve Vaší krvi.

Z tohoto důvodu upozorněte svého lékaře, jestliže začínáte užívat přípravek
nebo končíte užívání přípravku s obsahem fluoxetinu nebo paroxetinu.

 

Cimetidin a ranitidin, léčiva užívaná ke snížení žaludeční kyselosti, mohou mírně zvýšit množství léčivé látky přípravku RISPERDAL ve Vaší krvi, ovlivnění účinku přípravku RISPERDAL je však nepravděpodobné.

 

Užívání přípravku RISPERDAL s furosemidem, léčivem určeným k léčbě stavů jako je srdeční selhání a vysoký krevní tlak, může být spojeno se zvýšeným výskytem závažných nežádoucích účinků. Informujte svého lékaře, že užíváte furosemid
(viz Upozornění).

 

 JAK MÁTE UŽÍVAT RISPERDAL?

RISPERDAL je dostupný ve formě potahovaných tablet, tablet dispergovatelných
v ústech a perorálního roztoku.

 

RISPERDAL můžete užívat spolu s jídlem nebo v období mezi jídly. Tablety zapíjejte malým množstvím tekutiny. Tabletu RISPERDAL QUICKLET položte na jazyk,
kde se během několika vteřin rozpustí a můžete ji polknout. RISPERDAL QUICKLET není zapotřebí zapíjet, zapíjení tablet je však možné. V případě užívání při jídle musí být ústa před položením tablety na jazyk prázdná.

Roztok můžete míchat s libovolným nealkoholickým nápojem kromě čaje.

 

Je velmi důležité užívat správnou dávku přípravku RISPERDAL, která se však
u jednotlivých nemocných liší. Váš lékař bude proto dávku postupně upravovat
až do dosažení požadovaného účinku. Dodržujte vždy důsledně rady ošetřujícího lékaře a bez jeho vědomí neměňte dávkování ani neukončujte užívání.

 

Tyto údaje platí pro dávkování přípravku RISPERDAL, pokud lékař nepředepsal jinak:

 

U psychóz dospělých a dospívajících od 15 let se léčba zahajuje postupným zvyšováním dávek, např.: první den se užívají 2 miligramy, druhý den 4 miligramy.

V případě potřeby lze dávku dále přizpůsobovat.

Obvyklá dávka pro dlouhodobou léčbu činí 4-6 miligramů denně.
Může však postačovat i nižší dávkování.

Celkovou denní dávku můžete užít naráz nebo rozdělit do dvou dávek, z nichž jednu užijete ráno a druhou večer. Váš lékař Vám poradí, co je pro Vás nejlepší.

Množství tablet nebo roztoku, které máte užívat, Vám sdělí Váš lékař.

 

U psychóz starších lidí je obvykle nejlepší užívat polovinu dávky určené
pro dospělé, ještě dále rozdělené do dvou dílčích dávek během jednoho dne.

Při dlouhodobé léčbě může být denní dávka užita jednorázově.

Množství tablet nebo roztoku, které máte užívat, Vám sdělí Váš lékař.

 

K léčbě poruch chování osob s demencí postačuje čtvrtina dávky obvyklé
pro dospělého. Doporučuje se zahájit dávkou 0,5 miligramu denně rozděleno
do dvou dávek (tj. dvakrát denně 0,25 miligramu).

Tato dávka může být zvyšována o 0,5 miligramu, avšak ne častěji než obden.

Při dlouhodobé léčbě činí obvyklá dávka 1 miligram denně. Dávka může být užita jednorázově nebo rozděleně do dvou dávek (tj. dvakrát denně 0,5 miligramu).

Dávku, která je pro Vás vhodná, stanoví lékař, avšak více než 2 miligramy denně
se doporučuje výjimečně. U lidí trpících demencí, kteří jsou léčeni přípravkem RISPERDAL, by měl lékař léčbu pravidelně kontrolovat.

 

K léčbě rušivého chování dospělých a dětí je obvykle používáno
toto dávkování:

­         U osob s hmotností vyšší než 50 kg se doporučuje zahájit léčbu dávkou
0,5 miligramu jednou denně. Tato dávka může být postupně zvyšována
o 0,5 miligramu, avšak ne častěji než obden. Obvyklé dávkování činí
0,5-1,5 miligramu jednou denně.

Dávku, která je vhodná pro léčbu Vašich obtíží, stanoví lékař.

­         U osob s hmotností nižší než 50 kg se doporučuje zahájit léčbu dávkou
0,25 miligramu jednou denně. Tato dávka může být postupně zvyšována
o 0,25 miligramu, avšak ne častěji než obden. Obvyklé dávkování činí
0,25-0,75 miligramu jednou denně. Množství tablet nebo mililitrů roztoku,
které máte užívat, Vám sdělí Váš lékař.

S léčbou dětí do 5 let není dostatek zkušeností.

 

Při léčbě mánií se na počátku léčby doporučuje užívat 2 nebo 3 miligramy

jednou denně. Dávka může být postupně zvyšována o 1 miligram, avšak ne častěji
než obden. Většině lidí vyhovuje dávkování v rozmezí 1-6 miligramů denně.

Váš lékař Vám sdělí, kolik tablet a jaký objem roztoku jsou vhodné právě pro Vás. RISPERDAL je možné užívat samostatně nebo s dalšími léky, které stabilizují náladu.

 

K léčbě dětí a dospívajících trpících autizmem je obvykle používáno
toto dávkování:

–          U dětí s hmotností do 20 kg se doporučuje zahájit léčbu 0,25 mg

      jednou denně. Počínaje 4. dnem léčby může být dávkování zvýšeno

      o 0,25 mg. Čtrnáctého dne léčby Vás může lékař vyzvat k dalšímu

      zvýšení dávky o 0,25 mg za den. Každý druhý týden nebo déle

      může být dávka dále zvyšována až k nejvýše 1,5 mg.

      Váš lékař Vám sdělí kolik tablet nebo jaký objem roztoku budete užívat.

–          U dětí s hmotností nad 20 kg se doporučuje zahájit léčbu 0,5 mg jednou

     denně. Počínaje 4. dnem léčby může být dávkování zvýšeno o 0,5 mg.

     Čtrnáctého dne léčby Vás může lékař vyzvat k dalšímu zvýšení dávky

     o 0,5 mg za den. Každý druhý týden nebo déle může být dávka dále  

     zvyšována až k nejvýše 2,5 mg pokud je Vaše hmotnost mezi 20 kg45 kg

     nebo až  k nejvýše 3,5 mg pokud je Vaše hmotnost 45 kg a vyšší.

    Váš lékař Vám sdělí kolik tablet nebo jaký objem roztoku budete užívat.

 

 

RISPERDAL je možné užívat v jedné dávce nebo rozděleně ve dvou denních dávkách. Váš lékař rozhodne, kolik je vhodné pro kterou situaci a zvolí nejnižší dávku, která je pro Vás nejlepší.

 

Zkušenosti s léčbou dětí do 5 let nejsou k dispozici.

 

Nemocní se sníženou nebo oslabenou činností ledvin nebo jater;

Váš lékař Vám sdělí kolik tablet nebo jaký objem roztoku je vhodný právě pro Vás.

 

Co máte udělat, když vynecháte dávku přípravku RISPERDAL?

Na počátku léčby:

Užijte opomenutou dávku co nejdříve místo plánované příští dávky, a dále pokračujte v užívání dle původního doporučení.

 

Později v průběhu léčby:

Opomenutou dávku již vynechejte, užijte až další dávku přesně dle doporučení,
a pokračujte v pravidelném užívání.

 

Důležité upozornění

Nikdy neužívejte více než 16 miligramů denně.

 

Potahované tablety

K dispozici jsou 4 druhy tablet, z nichž každý obsahuje různé množství léčivé látky.
Tablety jsou rozpoznatelné podle barvy a tvaru. Je to podrobněji vysvětleno v odstavci „Co RISPERDAL obsahuje?“

 

Tablety dispergovatelné v ústech

K dispozici jsou 3 druhy tablet dispergovatelných v ústech, z nichž každý obsahuje různé množství léčivé látky.

Podrobnější informaci naleznete v odstavci „Co RISPERDAL obsahuje?“

 

Pokyny k užívání tablet dispergovatelných v ústech

1. Blistr neotvírejte dříve než před užitím tablety. Oddělte fólii blistru a suchýma rukama tabletu vyjměte. Tabletu neprotlačujte fólií blistru, protože by se mohla poškodit.

2. Neprodleně položte tabletu na jazyk. Tableta se začne během několika vteřin rozpouštět. V případě potřeby můžete tabletu zapít vodou.

 

Roztok

K roztoku je připojena pipeta, pomocí které můžete přesně odměřit požadované množství.

 

Návod k otevření lahvičky a použití pipety:

 

Obrázek 1: Lahvička je opatřena dětským bezpečnostním uzávěrem, který se otvírá tímto způsobem:

–   Stlačte plastikový uzávěr směrem dolů
a současně jím otáčejte proti směru hodinových ručiček.

–   Sejměte odšroubovaný uzávěr.

Obrázek 2: Vložte pipetu do lahvičky. Jednou rukou přidržujte spodní kroužek pipety a vytáhněte píst až ke značce odpovídající předepsané dávce v mililitrech nebo miligramech.

Obrázek 3: Přidržujte spodní kroužek
a vyjměte celou pipetu z lahvičky.

Zatlačením pístu vyprázdněte pipetu
do jakéhokoli nealkoholického nápoje
kromě čaje.

Uzavřete lahvičku.

Opláchněte pipetu vodou.

 


 

 NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

RISPERDAL je obvykle dobře snášen a je často obtížné odlišit nežádoucí účinky
od projevů vlastního onemocnění.

 

–         V některých případech se mohou objevit nežádoucí účinky jako: nespavost, nadměrná vzrušivost, úzkostné stavy a bolesti hlavy. Vzácně mohou nastat: ospalost, únava, obtížné soustředění, poruchy vidění, závratě, trávící obtíže, nevolnost, zvracení, bolest břicha, zácpa, poruchy pohlavní potence, obtíže s udržením moči, ucpaný nos. Útlum, obvykle mírný a přechodný, se může častěji dostavit u dětí než u dospělých.Tyto příznaky jsou většinou neškodné,
pokud Vás však příliš obtěžují, poraďte se se svým lékařem.

 

–         Na počátku léčby může v některých případech mírně poklesnout krevní tlak
a Vy pocítíte závratě (zejména při náhlé změně polohy těla nebo při delším stání). Pokud se tak stane, snažte se na chvíli ulehnout a opatrně a velmi pomalu vstávat. Tento stav se obvykle sám upraví. Později v průběhu léčby může krevní tlak velmi vzácně i stoupnout.

 

–         V průběhu léčby může dojít ke zvýšení tělesné hmotnosti (viz „Jaká zvláštní opatření budete muset dodržovat?“) a mohou se objevit méně závažné pohybové poruchy, jako je třes, mírná svalová ztuhlost, neklid nohou. Tyto příznaky nebývají obvykle nebezpečné a vymizí, když lékař sníží dávku nebo Vám předepíše doplňující lék.

 

–         U starších osob s demencí byla pozorována náhlá slabost nebo pocit necitlivosti obličeje, rukou nebo nohou, zejména na jedné polovině těla, nebo narušení výslovnosti. Pokud se některý z těchto příznaků dostaví, a to i na krátkou dobu, vyhledejte ihned lékařské ošetření.

 

–         Vzácně se mohou objevit otoky kotníků, které však obvykle nejsou závažné.

 

–         Přecitlivělost k přípravku RISPERDAL je vzácná. Projevuje se např. kožní vyrážkou, svěděním, dušností nebo otokem obličeje, rtů nebo jazyka.

      Pokud se tyto příznaky objeví, vyhledejte co nejrychleji lékaře.

 

–         Velmi vzácně se mohou vyskytnout stavy zmatenosti, útlum, vysoká horečka
a výraznější svalová ztuhlost. Jakmile se u Vás tyto příznaky objeví, vyhledejte
co nejrychleji lékaře.

 

–         Ve velmi vzácných případech byla hlášena vysoká hladina cukru v krvi.

V případě, že zpozorujete nadměrnou žízeň nebo zvýšené močení, uvědomte svého lékaře.

 

–         Důsledkem mnoha příčin, např. přílišného tepla nebo chladu, může ve velice ojedinělých případech dojít ke značným změnám Vaší tělesné teploty.
Pokud se tak stane, uvědomte svého lékaře.

 

–         Během dlouhodobé léčby se u některých nemocných mohou objevit mimovolní záškuby jazyka, obličeje, úst nebo čelistí. Objeví-li se něco takového u Vás, uvědomte svého lékaře.

 

–         Po delším užívání se mohou některým osobám se zvětšit prsa, z prsou může  samovolně odtékat mléko nebo mohou nastat poruchy menstruace.
Tyto příznaky však obvykle nejsou z hlediska Vašeho zdravotního stavu závažné.

 

Je důležité zdůraznit, že většina lidí netrpí žádnými z výše uvedených obtíží. Neváhejte však jakékoli nežádoucí účinky sdělit svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

 PŘEDÁVKOVÁNÍ

V případě, že užijete větší množství tablet nebo roztoku, je možné, že se u Vás objeví některé z těchto příznaků: útlum, netečnost, ospalost, zrychlená srdeční frekvence, snížení krevního tlaku, nadměrný třes a výrazná svalová ztuhlost. Třebaže jsou tyto projevy neškodné, poraďte se s lékařem. Do té doby můžete vždy užít živočišné uhlí, které na sebe naváže nadbytečné léčivo dosud přítomné

v žaludku.

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem vyhledejte lékaře.

 

Informace určená lékařům v případě předávkování

·      Pokud pacient ztratí vědomí, zajistěte a udržujte průchodnost dýchacích cest.

·      Při nízkém krevním tlaku aplikujte sympatomimetika.

·      Je nezbytné monitorovat EKG. Rozhodněte o převozu do nemocnice.

 

 

 

 JAK MÁTE RISPERDAL UCHOVÁVAT

RISPERDAL tablety i roztok uchovávejte při teplotě 15-30 °C.

RISPERDAL roztok chraňte před mrazem.

RISPERDAL QUICKLET 2 mg: Uchovávejte při teplotě do 30 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vzdušnou vlhkostí.

Risperdal Quicklet 3 mg a 4 mg: Uchovávejte v původním obalu.

 

Po vyjmutí tablety z blistru musí být dispergovatelná tableta užita neprodleně.

Nepoužívejte po ukončení doby použitelnosti uvedené na obalu.

Jakýkoli zbytek přípravku vraťte do lékárny k bezpečné likvidaci.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

 

 CO RISPERDAL OBSAHUJE?

RISPERDAL je tzv. antipsychotikum. Léčivou látkou je risperidonum (risperidon).

Potahované tablety

Dostupné jsou čtyři druhy tablet, každý obsahuje jiné množství risperidonu:

–         bílé, oválné tablety s půlící rýhou, obsahující 1 miligram risperidonu
(označené na vlastní tabletě Ris 1)

–         oranžové, oválné tablety s půlící rýhou, obsahující 2 miligramy risperidonu (označené na vlastní tabletě Ris 2)

–         žluté, oválné tablety s půlící rýhou, obsahující 3 miligramy risperidonu
(označené na vlastní tabletě Ris 3)

–         zelené, oválné tablety s půlící rýhou, obsahující 4 miligramy risperidonu (označené na vlastní tabletě Ris 4)

Pomocné látky obsažené v potahovaných tabletách jsou: monohydrát laktózy, kukuřičný škrob, mikrokrystalická celulóza, hypromelóza 2910, magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, natrium-lauryl-sulfát, propylenglykol.

Tablety 2 miligramy dále obsahují mastek, oxid titaničitý a hlinitý lak oranžové žluti.

Tablety 3 miligramy dále obsahují mastek, oxid titaničitý a chinolinovou žluť.

Tablety 4 miligramy dále obsahují mastek, oxid titaničitý, chinolinovou žluť a hlinitý lak indigokarmínu.

Velikost balení: 20 a 60 potahovaných tablet

 

Tablety dispergovatelné v ústech

Dostupné jsou tři druhy tablet, každý obsahuje jiné množství risperidonu:

–        světle korálově červené, čtvercové, vypouklé tablety obsahují 2 miligramy
risperidonu (označené na vlastní tabletě R2)

–        světle korálově červené, kulaté, vypouklé tablety obsahují 3 miligramy risperidonu (označené na vlastní tabletě R3)

–        světle korálově červené, kulaté, vypouklé tablety obsahují 4 miligramy risperidonu (označené na vlastní tabletě R4).

Pomocné látky obsažené v tabletách dispergovatelných v ústech jsou: polakrilin, želatina, mannitol, glycin, simetikon, karbomer 974 P, hydroxid sodný, aspartam, červený oxid železitý, silice máty peprné a xanthanová klovatina.

Velikost balení: 28 a 56 tablet dispergovatelných v ústech

 

Perorální roztok

Roztok je vyráběn v lahvičkách 30 a 100 ml, které jsou opatřeny pipetou.

Plná pipeta určená pro lahvičku 30 ml i 100 ml obsahuje 3 mililitry roztoku,
což odpovídá 3 miligramům risperidonu (1 mililitr obsahuje 1 miligram).

Pomocné látky obsažené v roztoku jsou: kyselina vinná, kyselina benzoová, hydroxid sodný a čištěná voda.

 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

Držitel rozhodnutí o registraci

Janssen-Cilag s.r.o., Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5, Česká republika

 

Výrobce

Potahované tablety: Janssen-Cilag S.p.A., Borgo San Michele, Itálie

Tablety dispergovatelné v ústech: Janssen-Cilag S.p.A., Borgo San Michele, Itálie

Perorální roztok: Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse, Belgie

 

Překlad cizojazyčných výrazů na blistru tablet

BN           …     číslo šarže

MFD         …     datum výroby

EXP          …     použitelné do

 

Kdy byla tato informace schválena?

10.1.2007

 

Máte-li jakékoli další otázky, poraďte se prosím se svým lékařem
nebo lékárníkem.