Remeron

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

 

Remeron 15 mg

Remeron 30 mg

Remeron 45 mg

potahované tablety

Mirtazapinum

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

–                Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

–                Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

–                Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

–                Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

 

 

V příbalové informaci naleznete:

1.         Co je přípravek Remeron a k čemu se používá

2.         Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Remeron užívat

3.         Jak se přípravek Remeron užívá

4.         Možné nežádoucí účinky

5          Jak přípravek Remeron uchovávat

6.         Další informace

 

 

1.       CO JE PŘÍPRAVEK REMERON A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

 

Remeron je jeden ze skupiny léků označovaných jako antidepresiva.

Přípravek je určen k léčbě deprese.

 

 

2.       ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK REMERON  UŽÍVAT

 

Neužívejte přípravek Remeron

·               jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na mirtazapin nebo na kteroukoli další složku přípravku Remeron. Pokud je to Váš případ, musíte to sdělit svému lékaři dříve, než začnete Remeron užívat.

·               jestliže užíváte nebo jste v nedávné době užíval/a (během minulých dvou týdnů) léčivé přípravky nazývané inhibitory monoaminooxidázy (MAO).

 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Remeron je zapotřebí

Použití u dětí a dospívajících do 18 let

Remeron by neměli běžně užívat děti a dospívající do 18 let. Měli byste také vědět, že u pacientů do 18 let, kteří se léčí některým z této skupiny přípravků, je zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků, jako jsou pokusy o sebevraždu, sebevražedné myšlenky a nepřátelské jednání (převážně agresivita, protichůdné chování a hněv). Váš lékař přesto může Remeron pacientům do 18 let předepsat, pokud usoudí, že to je v jejich nejlepším zájmu. Pokud lékař předepsal Remeron pacientovi do 18 let a chcete se o tom poradit, navštivte, prosím, znovu svého lékaře. Jestliže se u pacientů do 18 let, kteří jsou léčeni přípravkem Remeron, rozvine nebo zhorší některý z výše uvedených příznaků, měli byste o tom informovat svého lékaře. Rovněž dlouhodobé bezpečnostní účinky přípravku Remeron ve vztahu k dalšímu růstu, dospívání a rozvoji poznání a chování nebyly dosud v této věkové skupině prokázány.

 

 

Sebevražedné myšlenky a zhoršení Vaší deprese

Pokud jste depresivní,můžete někdy mít sebepoškozující nebo sebevražedné myšlenky. Mohou narůstat, když poprvé začínáte užívat antidepresiva, neboť tyto léčivé přípravky potřebují čas na to, aby začaly působit, obvykle kolem dvou týdnů, ale někdy i déle.

S větší pravděpodobností se tak můžete cítit:

·               pokud jste v minulosti měli myšlenky na sebevraždu nebo sebepoškození

·               pokud jste mladý dospělý. Informace z klinických studií ukázaly zvýšené riziko sebevražedného chování u dospělých mladších 25 let s psychiatrickými stavy, kteří byli léčeni antidepresivy.

→ Pokud někdy máte myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu, jděte přímo k Vašemu lékaři nebo do nemocnice.

Můžete zjistit, že je přínosné říci svým blízkým nebo přátelům, že jste depresivní a požádat je, aby si přečetli tuto příbalovou informaci. Můžete je požádat, aby Vám řekli, pokud se budou domnívat, že se Vaše deprese zhoršila nebo pokud mají obavy ze změn Vašeho chování.

 

Rovněž věnujte zvláštní pozornost u přípravku Remeron

·               jestliže máte nebo jste někdy měli některé z následujících stavů:

→ Pokud jste to již neudělali, řekněte Vašemu lékaři o těchto stavech dříve, než začnete užívat Remeron

 – záchvaty (epilepsie). Pokud se u Vás vyskytnou záchvaty nebo Vaše záchvaty budou častější, přestaňte užívat Remeron a okamžitě kontaktujte svého lékaře;

– onemocnění jater, včetně žloutenky. Pokud se žloutenka objeví, přestaňte užívat Remeron a okamžitě kontaktujte svého lékaře;

– onemocnění ledvin;

– onemocnění srdce nebo nízký krevní tlak;

– schizofrenie. Pokud se psychotické příznaky, jako jsou paranoidní myšlenky, stanou častějšími nebo vážnějšími, ihned kontaktujte svého lékaře;

– bipolární afektivní porucha (střídání období nadměrné/přílišné aktivity a depresivní nálady). Pokud se začnete cítit nadměrně aktivně a vybuzeně, přestaňte užívat Remeron a okamžitě kontaktujte svého lékaře;

– diabetes (může být třeba upravit Vaši dávku inzulínu nebo dalších antidiabetických přípravků);

– oční onemocnění, jako je zvýšený nitrooční tlak (zelený oční zákal, glaukom);

– problémy s močením, které mohou být způsobeny zvětšenou prostatou.

·               pokud se objeví příznaky infekce, jako je nevysvětlitelná vysoká horečka, bolesti v krku, vřídky v ústech.

→ Přestaňte užívat Remeron a konzultujte okamžitě s Vaším lékařem vyšetření krve. Ve vzácných případech mohou být tyto příznaky známkami poruch produkce krevních buněk v kostní dřeni. I když vzácně, mohou se tyto příznaky nejčastěji objevit po 4-6 týdnech léčby.

·               pokud jste starší pacient. Můžete být více vnímavý k vedlejším účinkům antidepresiv.

 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Řekněte svému lékaři nebo lékárníkovi, zda užíváte (nebo plánujete užívat) některé léčivé přípravky z následujícího seznamu.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

 

Neužívejte Remeron spolu s:

·               inhibitory monoaminooxidázy (MAO-inhibitory). Také neužívejte Remeron během 2 týdnů od ukončení léčby MAO inhibitory. Pokud přestanete užívat Remeron, neužívejte MAO inhibitory během následujících dvou týdnů.

Příklady MAO inhibitorů jsou moklobemid, tranylcypromin (oba jsou antidepresiva) a selegilin (používán při Parkinsonově chorobě).

 

Buďte opatrní při užívání přípravku Remeron v kombinaci s:

·               antidepresivy, jako jsou SSRI, venlafaxin a L-tryptofan nebo triptan (užívané k léčbě migrény), tramadolem (lék proti bolesti), linezolidem (antibiotikum), litiem (užívané k léčbě některých psychiatrických stavů) a přípravky s obsahem třezalky tečkované (rostlinný prostředek proti depresi). Ve velmi vzácných případech může sám Remeron nebo Remeron v kombinaci s těmito léčivými přípravky, vést k takzvanému serotoninovému syndromu. Některé příznaky tohoto syndromu jsou: nevysvětlitelná horečka, pocení, zrychlení srdeční činnosti, průjem, (nekontrolovatelné) stahy svalstva, třesavka, abnormálně zvýšené reflexy, nesoustředěnost, změny nálad a bezvědomí. Pokud se u Vás objevila kombinace těchto příznaků, sdělte to okamžitě svému lékaři.

·               antidepresivy zvanými nefazodonová. Mohou zvýšit koncentraci přípravku Remeron ve Vaší krvi. Informujte lékaře, pokud užíváte tyto léky. Může být třeba snížit dávku přípravku Remeron a po ukončení užívání nefazodonu, opět zvýšit dávku přípravku Remeron.

·               přípravky proti úzkosti a nespavosti jako jsou benzodiazepiny;

přípravky proti schizofrenii jako je olanzapin;

přípravky proti alergiím jako je cetirizin;

přípravky proti bolesti jako je morfin.

V kombinaci s těmito přípravky může Remeron způsobit zvýšenou ospalost navozenou těmito přípravky.

·               léky proti infekci: přípravky k léčbě bakteriálních infekcí (jako je erytromycin), přípravky pro léčbu plísňových infekcí (jako je ketokonazol) a HIV/AIDS (jako jsou HIV inhibitory proteázy).

Užívání těchto přípravků spolu s přípravkem Remeron může zapříčinit zvýšení množství přípravku Remeron v krvi. Informujte lékaře, pokud užíváte tyto přípravky. Může být třeba snížit dávku přípravku Remeron a po ukončení užívání těchto přípravků, opět zvýšit dávku přípravku Remeron.

·               léky proti epilepsii, jako je karbamazepin a fenytoin; léky proti tuberkulóze, jako je rifampicin.

V kombinaci s přípravkem Remeron mohou tyto přípravky snížit koncentraci přípravku Remeron v krvi. Informujte svého lékaře, pokud užíváte některý z těchto léčivých přípravků. Mohlo by být třeba zvýšit dávku přípravku Remeron nebo poté, co tyto přípravky již nejsou užívány, opět snížit dávku přípravku Remeron.

·               léky pro prevenci krevní srážlivosti, jako je warfarin.

Remeron může zvýšit účinek warfarinu v krvi. Informujte svého lékaře, pokud užíváte tento přípravek. V případě společného užívání s tímto přípravkem je doporučeno, aby Váš lékař bedlivě sledoval Vaši krev.

 

Užívání přípravku Remeron s jídlem a pitím

Můžete se cítit ospalí, pokud pijete alkohol a užíváte přípravek Remeron.

Bude Vám doporučeno nepít žádný alkohol.

Můžete užívat Remeron s jídlem i bez něj.

 

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Omezená zkušenost s podáváním přípravku Remeron těhotným ženám nenaznačuje zvýšení rizika. Nicméně je nutná opatrnost, pokud je užíván během těhotenství.

Pokud v průběhu léčby přípravkem Remeron zjistíte, že jste těhotná nebo plánujete otěhotnět, zeptejte se svého lékaře, zda můžete přípravek Remeron dále užívat. Pokud užíváte Remeron do porodu nebo krátce před porodem, mělo by být Vaše dítě pod dohledem kvůli možným nežádoucím účinkům.

Zeptejte se Vašeho lékaře, zda můžete kojit, když užíváte Remeron.

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Remeron může snížit Vaši pozornost a schopnost koncentrace. Ujistěte se, že Vaše schopnosti nejsou sníženy, než začnete řídit dopravní prostředek nebo obsluhovat stroje.

 

Důležité informace o některých složkách přípravku Remeron

Remeron tablety obsahují laktózu. Jestliže Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, kontaktujete svého lékaře před tím, než začnete užívat tento léčivý přípravek.

 

 

3.       JAK SE PŘÍPRAVEK REMERON UŽÍVÁ

 

Vždy užívejte přípravek Remeron přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

 

Kolik užívat

Obvykle se začíná dávkou 15 nebo 30 mg každý den. Váš lékař Vám může po několika dnech doporučit tuto dávku zvýšit, až do výše pro Vás nejúčinnější dávky (mezi 15 až 45 mg za den). Dávkování je obvykle stejné pro všechny věkové skupiny. Nicméně, pokud jste starší pacient/ka nebo pokud máte ledvinové či jaterní onemocnění, Váš lékař může dávku upravit.

 

Kdy užívat

→ Užívejte Remeron každý den ve stejný čas.

Nejlépe užívejte Remeron v jedné denní dávce večer před spaním. Nicméně, Váš lékař Vám může doporučit rozdělit dávku přípravku Remeron – jednou ráno a jednou večer před spaním. Vyšší dávka by měla být podána před spaním. Užívejte Vaše tablety ústně. Spolkněte Vaši doporučenou dávku bez kousání, zapijte vodou nebo džusem.

 

Kdy můžete očekávat zlepšení

Obvykle trvá přípravku Remeron jeden až dva týdny, než zaznamenáte první známky zlepšení, avšak můžete také pocítit první známky zlepšení po dvou až čtyřech týdnech léčby. Je důležité hovořit se svým lékařem o účincích přípravku Remeron, během prvních několika týdnů léčby:

→ po 2 až 4 týdnech užívání přípravku Remeron si pohovořte se svým lékařem, jak na Vás přípravek působí.

Pokud se stále necítíte lépe, může Vám Váš lékař předepsat vyšší dávku. Po dalších 2-4 týdnech opět prokonzultujte účinek léčby s lékařem.

Budete potřebovat užívat Remeron, dokud Vaše příznaky deprese nezmizí, obvykle 4-6 měsíců.

 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Remeron, než jste měl(a)

→ Pokud jste Vy, nebo někdo jiný, užil(a) více přípravku Remeron, než jste měl(a), zavolejte ihned svého lékaře.

Nejpravděpodobnější známky předávkování přípravkem Remeron (bez kombinace s jinými léčivými přípravky nebo alkoholem) jsou ospalost, dezorientace a zrychlená srdeční činnost.

 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Remeron

Pokud máte užívat Vaši dávku přípravku Remeron jednou denně:

·               Pokud jste zapomněl(a) užít přípravek Remeron, nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Jednoduše ji vynechejte. Užijte Vaši další dávku v obvyklý čas.

Pokud máte užívat Vaši dávku přípravku Remeron dvakrát denně:

·               pokud zapomenete užít ranní dávku, jednoduše si ji vezměte spolu s večerní dávkou.

·               pokud zapomenete užít večerní dávku, neberte si ji další den s ranní dávkou; vynechte ji a pokračujte v léčbě normálními dávkami ráno a večer.

·               pokud zapomenete užít obě dávky, nesnažte se vynechané dávky nahradit. Vynechejte obě dávky a další den pokračujte v léčbě normálními dávkami ráno a večer.

 

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Remeron

→ Přestaňte užívat Remeron pouze po konzultaci s Vaším lékařem.

Pokud přestanete příliš brzy, Vaše deprese se může vrátit. Pokud se začnete cítit dobře, řekněte to svému lékaři. Váš lékař rozhodne, zda může být léčba ukončena. Nepřestaňte náhle užívat Remeron, i když Vaše deprese ustoupila. Pokud náhlé ukončíte léčbu přípravkem Remeron, můžete cítit pocit na zvracení, mít závrať, být nervózní nebo úzkostný a mít bolesti hlavy. Těmto příznakům se vyvarujete při pozvolném vysazování. Váš lékař Vám sdělí, jak snižovat dávky pozvolna.

 

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 

 

4.       MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i přípravek Remeron nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Některé nežádoucí účinky se mohou vyskytnou více než jiné. Možné nežádoucí účinky přípravku Remeron jsou uvedeny níže a mohou být děleny na:

·               velmi časté                   objevující se u více než 1 osoby z 10

·               časté                             objevující se u 1 až 10 osob ze 100

·               méně časté                   objevující se u 1 až 10 osob z 1000

·               vzácné                          objevující se u 1 až 10 osob z 10 000

·               velmi vzácné                objevující se u méně než 1 osoby z 10 000

·               neznámé                                   nelze z dostupných dat stanovit

 

Velmi časté:

·               zvýšení chuti k jídlu a nárůst tělesné hmotnosti

·               ospalost nebo spavost

·               bolest hlavy

·               sucho v ústech

 

Časté:

·               apatie

·               závrať

·               labilita nebo třes

·               pocit na zvracení

·               průjem

·               zvracení

·               kopřivka nebo zčervenání kůže (exantém)

·               bolest kloubů (artralgie) nebo svalů (myalgie)

·               bolest zad

·               pocit závratě nebo mdloby, když prudce vstanete (ortostatická hypotenze)

·               otoky (typicky kotníků nebo nohou) jako následek nahromadění tekutin (edém)

·               únava

·               živé sny

·               zmatení

·               pocit úzkosti

·               problémy se spaním

 

Méně časté

·               pocit nabuzení nebo emočně „na vrcholu“ (mánie)

→ Přestaňte užívat Remeron a okamžitě to sdělte svému lékaři.

·               zvláštní pocity na kůži např. pálení, bodání, lechtání nebo brnění (parestézie)

·               pocit neklidných nohou

·               mdloba (synkopa)

·               pocit necitlivosti v ústech (orální hypestézie)

·               nízký krevní tlak

·               noční můry

·               pocit neklidu

·               halucinace

·               naléhavá potřeba pohybu

 

Vzácné:

·               žluté zabarvení očí nebo kůže; může být příznakem narušené funkce jater (žloutenka)

→ Přestaňte užívat Remeron a ihned se obraťte na svého lékaře.

·               svalové záškuby nebo stahy (myoklonus)

 

Neznámé:

·               známky infekce, jako je náhlá nevysvětlitelná vysoká horečka, bolest v krku a vřídky v ústech (agranulocytóza).

→ Přestaňte užívat Remeron a ihned se obraťte na svého lékaře kvůli krevním testům.

V ojedinělých případech může Remeron navodit nerovnováhu bílých krvinek (útlum kostní dřeně). Někteří lidé se stanou méně odolní proti infekci, protože Remeron může způsobit nedostatek bílých krvinek (granulocytopénie). Ve vzácných případech může Remeron způsobit nedostatek červených a bílých krvinek, stejně tak krevních destiček (aplastická anémie), nedostatek krevních destiček (trombocytopénie) nebo zvýšení počtu bílých krvinek (eosinofílie).

·           epileptický záchvat (křeče).

Přestaňte užívat Remeron a ihned se obraťte na svého lékaře.

·               kombinace příznaků jako je nevysvětlitelná horečka, pocení, zrychlená srdeční činnost, průjem, (neovladatelné) stahy svalstva, třesavka, abnormálně zvýšené reflexy, nesoustředěnost, změny nálady a bezvědomí. Ve velmi vzácných případech mohou být tyto příznaky známkou serotoninového syndromu.

Přestaňte užívat Remeron a ihned se obraťte na svého lékaře.

·               sebepoškozující nebo sebevražedné myšlenky

→ Okamžitě kontaktujte svého lékaře nebo jděte do nemocnice.

·               abnormální pocity v ústech (orální parestézie)

·               zduření v ústech (ústní otok)

·               snížení hladina sodíku v krvi (hyponatrémie)

·               nepřiměřená sekrece antidiuretického hormonu

 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

 

5.       JAK PŘÍPRAVEK REMERON UCHOVÁVAT

 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí

 

Přípravek Remeron nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a blistru nebo lahvičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

 

Uchovávejte při teplotě do 30°C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

 

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu.

 

Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 

 

6.         DALŠÍ INFORMACE

 

Co přípravek Remeron obsahuje

 

·               Léčivou látkou je mirtazapin.

Remeron 15 mg potahované tablety, obsahují 15 mg mirtazapinu v jedné potahované tabletě.

Remeron 30 mg potahované tablety, obsahují 30 mg mirtazapinu v jedné potahované tabletě.

Remeron 45 mg potahované tablety, obsahují 45 mg mirtazapinu v jedné potahované tabletě.

·               Pomocnými látkami jsou:

Jádro: kukuřičný škrob, hyprolóza, magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, monohydrát laktózy

Potahová vrstva: hypromelóza, makrogol 8000, oxid titaničitý (E171)

Potahová vrstva přípravku Remeron 15 mg potahovaných tablet rovněž obsahuje žlutý oxid železitý (E172)

Potahová vrstva přípravku Remeron 30 mg potahovaných tablet rovněž obsahuje žlutý oxid železitý (E172) a červený oxid železitý (E172).

 

Jak přípravek Remeron vypadá a co obsahuje toto balení

 

Remeron jsou potahované tablety.

Remeron 15 mg potahované tablety jsou oválné, bikonvexní, žluté tablety s půlící rýhou a označené „Organon“ na jedné straně a na druhé straně kódem „TZ/3“.

Tablety mohou být rozděleny na dvě stejné poloviny.

Remeron 30 mg potahované tablety jsou oválné, bikonvexní, červeno-hnědé talety s půlící rýhou a označené „Organon“ na jedné straně a na druhé straně kódem „TZ/5“.

Tablety mohou být rozděleny na dvě stejné poloviny.

Remeron 45 mg potahované tablety jsou oválné, bikonvexní, bílé a označené „Organon“ na jedné straně a na druhé straně kódem „TZ/7“.

 

Remeron 15, 30 a 45 mg potahované tablety jsou baleny v blistrech nebo lahvičkách.

 

Pro Remeron 15 mg potahované tablety jsou dostupné následující balení: 30, 60, 90 a 100 tablet; 14, 28, 56 a 70 tablet; pro Remeron 15 mg potahované tablety je dostupné balení v lahvičce s 250 tabletami (na trhu nemusí být všechny velikosti balení).

 

Pro Remeron 30 mg potahované tablety jsou dostupné následující balení: 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100, 200 a 500 tablet; 14, 28, 56 a 70 tablet; pro Remeron 30 mg potahované tablety je dostupné balení v lahvičce s 250 tabletami (na trhu nemusí být všechny velikosti balení).

 

Pro Remeron 45 mg potahované tablety jsou dostupné následující balení: 10, 20, 30, 50, 100, 200 a 500 tablet; 14, 28, 56 a 70 tablet; pro Remeron 45 mg potahované tablety je dostupné balení v lahvičce s 250 tabletami (na trhu nemusí být všechny velikosti balení).

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

 

N.V. Organon, Oss, Nizozemsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 14.1.2009