MELIPRAMIN

Příbalová informace

Informace pro použití, čtěte pozorně!

 

MELIPRAMIN

(imipramini hydrochloridum)

obalené tablety

 

Držitel rozhodnutí o registraci

EGIS Pharmaceuticals PLC, Budapešť, Maďarsko.

Složení

Léčivá látka: imipramini hydrochloridum 25 mg v 1 obalené tabletě.

Pomocné látky: monohydrát laktózy, želatina, mastek, magnesium-stearát, glycerol, oxid titaničitý, červený oxid železitý, makrogol 35 000, sacharóza.

Indikační skupina

Antidepresivum.

Charakteristika

Melipramin zvyšuje účinnost a množství některých přenašečů nervového vzruchu (především serotoninu a noradrenalinu), což je žádoucí při stavech chorobného smutku (deprese). Tento proces je však pomalý a k mizení příznaků deprese dochází až v průběhu 2-4 týdnů po začátku léčby přípravkem Melipramin.

Indikace

Melipramin se používá k léčbě depresí nejrůznějšího původu u dospělých a dospívajících (periodické deprese, depresivní fáze manicko-depresivních psychóz), melancholie, deprese vyvolané organickým poškozením mozku. Dále se používá při léčbě některých chronických bolestí.

U dětí od 3 let se používá k léčbě nočního pomočování (enuresis nocturna).

Melipramin mohou užívat těhotné ženy ve 2. a 3. třetině těhotenství.

Kontraindikace

Přípravek se nesmí podávat při přecitlivělosti na účinnou látku, pomocné látky a příbuzné látky uvedené v odstavci složení. Melipramin nesmí užívat nemocní s těžkým poškozením jater nebo ledvin, při současné léčbě inhibitory MAO (tj. některými léky také užívanými k léčbě depresí), těhotné ženy v 1. třetině těhotenství, kojící ženy, nemocní se srdečním onemocněním (ischémie, srdeční selhání, poruchy rytmu) a v období po akutním infarktu myokardu. Melipramin není určen dětem do 3 let.

Pouze ze zvlášť závažných důvodů mohou Melipramin užívat nemocní trpící epilepsií nebo zbytněním prostaty.

Nežádoucí účinky

Někdy se může vyskytnout sucho v ústech, únava, pokles krevního tlaku při náhlé změně polohy, zrychlení srdečního rytmu (tachykardie), rozostřené vidění, bolesti hlavy, zácpa, poruchy močení.

Vzácně se mohou objevit kožní alergické reakce projevující se zarudnutím nebo svěděním, stavy vzrušenosti, stavy zmatení s halucinacemi, změna sexuální aktivity (zvýšené nebo snížené libido), gynekomastie (zvětšení prsních žláz u mužů), samovolný odtok mléka z prsní žlázy u nekojících žen, světloplachost. Při případném výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání přípravku poraďte s lékařem.

Během léčby budete muset podstoupit pravidelná lékařská vyšetření.

Interakce

Účinky přípravku Melipramin a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Váš lékař by proto měl být informován o všech lécích, které v současné době užíváte nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něj. Než začnete současně s užíváním přípravku Melipramin užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.

Melipramin se nesmí užívat zároveň s inhibitory MAO (možné zvýšení krevního tlaku). Při současném užívání léků proti bolesti a na spaní (barbituráty) může dojít ke snížení účinku imipraminu. Současné užívání přípravku Melipramin a fenytoinu (léčba epilepsie) zvyšuje možnost vzniku epileptického záchvatu. Imipramin může blokovat účinek guanethidinu nebo klonidinu (užívají se k léčbě vysokého krevního tlaku) a tím zvyšovat krevní tlak. Imipramin může zesílit anticholinergní účinky jiných léků (ovlivnění rychlosti srdeční frekvence, sucho v ústech a zhoršení zácpy). Imipramin zvyšuje nebo i jinak mění účinek alkoholu a léčiv s tlumícím účinkem na centrální nervový systém. Fluvoxamin (léčba depresí) významně prodlužuje působení imipraminu, proto při současném podávání může být potřebné snížení dávek obou léčiv.

Dávkování a způsob podávání

Přesné dávkování vždy určí lékař.

Obvykle se začíná nízkými dávkami, které Vám bude lékař postupně zvyšovat. Po vymizení příznaků nemoci Vám může lékař dávky postupně snižovat na co nejnižší udržovací dávku (tj. 2-6 tablet denně). Nemocní v domácím ošetření užívají obvykle nižší dávky pro nebezpečí sebevražedného chování.

Dospělí:

Počáteční dávka 3 tablety denně, tj. 75 mg/den se postupně zvyšuje na 6 až 8 tablet denně (150-200 mg/den), pokud se nedostaví zlepšení do 2 týdnů, až na 12 tablet denně (300 mg/den). Denní dávka se užívá rozděleně ve dvou nebo třech dílčích dávkách, zpravidla ráno a večer, případně také v poledne.

Dospívající a starší 60 let:

Dávka 25 mg/den, tj. 1 tableta/den se zvyšuje až na 2 až 6 tablet denně (50-150 mg/den).

Děti:

Při nočním pomočování se Melipramin podává 1 hodinu před spaním.

Ve věku 3-6 let denní dávka nesmí přesáhnout 25 mg, tj. 1 tabletu.

Ve věku 7-12 let denní dávka nesmí přesáhnout 25-50 mg, tj. 1 až 2 tablety.

U dětí nesmí být překročena dávka 2,5 mg/kg/den.

Pamatujte: Budete-li tablety užívat vždy ve stejnou denní dobu, je více pravděpodobné, že si je nezapomenete vzít. Zapomenete-li si vzít jednu dávku, užijte ji ve chvíli, kdy si na ni vzpomenete, pokud se již neblíží doba pro užití další dávky. Pokud ano, dávku vynechte a pokračujte další dávkou. Neužívejte dvojnásobnou dávku jako náhradu za dávku, kterou jste zapomněli užít.

Obalené tablety se polykají nerozkousané a zapíjejí se douškem vody.

Léčba přípravkem Melipramin je obvykle dlouhodobá, může trvat i několik let.

Upozornění

Přípravek může nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování ( např. řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách apod.), tuto činnost můžete vykonávat pouze na základě výslovného souhlasu lékaře.

Během léčby přípravkem Melipramin nesmíte pít alkohol. Všichni pacienti mají být pozorně sledováni pro nebezpečí sebevražedného chování.

Dojde-li k předávkování nebo při náhodném požití více tablet dítětem, vždy neprodleně vyhledejte lékaře.

Uchovávání

Přípravek uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Varování

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Přípravek uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Balení

50 obalených tablet.

Datum poslední revize

26.11.2008