GINGIO 120

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však GINGIO 120 musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

–                 Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

–                 Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

–                 Pokud se vaše příznaky nezlepší během doby popsané v příbalové informaci, přestaňte přípravek užívat a neprodleně navštivte lékaře.

–                 Pokud se vaše příznaky zhorší, neprodleně navštivte lékaře.

Název přípravku

 

GINGIO 120

Ginkgo bilobae extractum siccum normatum (35 – 67 : 1), extrahováno acetonem 60% V/V

Potahované tablety.

 

Držitel rozhodnutí o registraci

Sandoz s.r.o., Jeseniova 30, 130 00 Praha 3, Česká republika

 

Výrobce

Salutas Pharma GmbH, D-39179 Barleben, Německo

 

Složení

Léčivá látka:

120 mg Ginkgo bilobae extractum siccum normatum (35 – 67 : 1), extrahováno acetonem 60% V/V v 1 potahované tabletě (odpovídá 26,4 – 32,4 mg flavonových glykosidů a 6, 0 – 8,4 mg terpenolaktonů – gingkolidů, bilobalidu) .

 

Pomocné látky: Mikrokrystalická celulóza, monohydrát laktózy, makrogol 4000, magnesium-stearát, kukuřičný škrob, hypromelóza, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), bezvodý oxid křemičitý, oxid titaničitý, žlutý oxid železitý.

Upozornění pro diabetiky:

Jedna potahovaná tableta obsahuje 0,04 sacharidové jednotky.

 

Indikační skupina

Co je přípravek GINGIO 120?

Přípravek GINGIO 120 je antidementivum (přípravek proti úbytku duševních funkcí a schopností), nootropikum (lék zlepšující činnost mozku a jeho metabolismus) a pomocné vazodilatans (přípravek na rozšiřování cév), výtažek z listů Ginkgo biloba.

 

Indikace

Proč se užívá přípravek GINGIO 120?

Přípravek GINGIO 120 je určen k léčbě příznaků při některých poruchách prokrvení mozku a končetin.

Přípravek se používá k léčbě příznaků lehkých poruch mozkových funkcí, jako jsou poruchy paměti a snížená schopnost soustředění; po poradě s lékařem pak k léčbě deprese, závratí, hučení v uších a bolesti hlavy, které vedou ke snížení duševních schopností jedince. Užívání přípravku vede k jejich celkovému zlepšení.

Přípravek je určen především pro pacienty, jejichž poruchy jsou vyvolány degenerativními nebo cévními změnami anebo kombinací obou forem.

Dále lze na doporučení lékaře přípravek použít při zužování končetinových tepen (při tzv. periferní arteriální okluzívní chorobě periferních artérií), a to ve stadiu I až II podle Fontaina (se střídavými stavy kulhání pro bolest v nohou po ujití určité vzdálenosti). V těchto případech spolu s fyzikální terapií, zejména s tréninkem chůze, přípravek může prodloužit délku trasy, kterou pacient ujde bez bolesti.

Po poradě s lékařem je přípravek možno užívat při závratích, hučení v uších, ať již cévního původu nebo vyvolaných změnami ve vyšším věku.

 

Kontraindikace

Kdy byste neměl(a) užívat přípravek GINGIO 120?

Přípravek GINGIO 120 nesmíte užívat, pokud je Vám známo, že trpíte přecitlivělostí vůči výtažkům z listů Gingko biloba anebo kterékoli složce přípravku.

 

Co se musí brát v úvahu při léčbě dětí?

O použití tohoto přípravku u dětí není k dispozici dostatek studií. Přípravky se proto nemají používat u dětí mladších než 12 let.

 

Co musíte vzít v úvahu při těhotenství nebo při kojení?

V pokusech na zvířatech nebyly nalezeny známky embryotoxických (plod poškozujících) nebo teratogenních (způsobujících vznik vrozených vývojových vad a defektů) účinků tohoto přípravku. Protože však u lidí chybí jakékoli zkušenosti, je třeba pečlivě zvážit očekávaný prospěch léčby proti možnému riziku. Není známo, zda známé složky extraktu přestupují do mateřského mléka.

Přípravek GINGIO 120 v těhotenství a při kojení proto užívejte pouze po poradě s lékařem.

 

Zvláštní opatření a upozornění

Protože účinky extraktů Ginkgo biloba při depresivních náladách a bolestech hlavy, vyskytujících se beze vztahu k dementním syndromům, dosud nejsou dostatečně prostudovány, mohou se tyto přípravky při těchto příznacích použít pouze při zvážení všech bezpečnostních opatření.

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

 

Jaká zvláštní opatření se musí dodržovat?

Jestliže se přípravek GINGIO 120 užívá doporučeným způsobem, nejsou nutná žádná zvláštní opatření. Věnujte však, prosím, plnou pozornost poznámkám v oddíle „Indikace“.

 

Interakce s jinými látkami

Které jiné léky ovlivňují účinek přípravku GINGIO 120 nebo jsou tímto přípravkem ovlivňována?

Při dlouhodobém používání přípravku GINGIO 120 nelze vyloučit interakci s přípravky ovlivňujícími krevní srážlivost. Užíváte-li proto léky ovlivňující krevní srážlivost, poraďte se o užívání přípravku GINGIO 120 se svým lékařem.

 

Dávkování, způsob podání a trvání léčby

Tyto údaje platí pro případ, že Vám Váš lékař nepředepsal jinak. Dodržujte, prosím, návody k dávkování, jinak Vám přípravek GINGIO 120 nepřinese plný prospěch!

 

Pro symptomatické léčení poruch mozkových funkcí užívejte, prosím, jednu potahovanou tabletu jednou až dvakrát denně (což odpovídá 120 – 240 mg výtažku z Ginkgo biloba).

 

Pro prodloužení vzdálenosti, kterou můžete bez bolestí ujít při okluzivním onemocnění periferních tepen, užívejte, prosím, jednu potahovanou tabletu jednou denně (což odpovídá 120 mg výtažku z Ginkgo biloba).

 

Při závratích a hučení v uších cévního a involučního (způsobeného přirozenými změnami organismu, např. hormonálními změnami, stárnutím) původu užívejte, prosím, jednu potahovanou tabletu dvakrát denně (což odpovídá 240 mg výtažku z Gingko biloba).

 

Potahované tablety se polykají nerozkousané, spolu s přiměřeným množstvím tekutiny. Pro snazší polykání je možné tabletu rozpůlit. Užívají se po jídle.

 

Jak dlouho máte přípravek GINGIO 80 užívat a jak?

Trvání léčby při organických poruchách mozkových funkcí se řídí závažností onemocnění a mělo by být alespoň 8 týdnů při chronickém onemocnění. Jestliže jste užíval(a) tento přípravek po 3 měsíce, je třeba zkontrolovat, zda je pokračování léčby přípravkem GINGIO 120 ještě odůvodněno.

Prodloužení vzdálenosti, kterou můžete bez bolestí ujít, můžete očekávat pouze, jestliže užíváte GINGIO 120 nejméně 6 týdnů.

Při závratích a hučení v uších cévního nebo (způsobeného přirozenými změnami organismu, např. hormonálními změnami, stárnutím) původu neznamená trvání léčby delší než 6-8 týdnů již žádný přínos.

 

Omyly při užívání a předávkování

Co je třeba vědět, jestliže přípravek GINGIO 120 byl užit v příliš vysokých dávkách (při úmyslném nebo neúmyslném předávkování) ?

Po užití větších množství přípravku se mohou u pacientů s nesnášenlivostí mléčného cukru (s intolerancí laktózy) vyvinout trávicí obtíže anebo průjem.

 

Co máte udělat, jestliže jste užil(a) příliš malou dávku přípravku GINGIO 120 anebo jestli jste ji užít zapomněl(a)?

Nezvyšujte příští dávku na dvojnásobek, ale pokračujte v dalším dávkování a dobách užívání tak, jak Vám to doporučil Váš lékař anebo jak to je uvedeno v návodech pro dávkování.

 

Nežádoucí účinky

Jaké nežádoucí účinky se mohou v souvislosti s užíváním přípravku GINGIO 120 objevit?

Velmi vzácně se objevily mírné trávicí obtíže, bolesti hlavy nebo alergické kožní reakce (zčervenání, otok kůže, svědění).

Mimoto byly popsány ojedinělé případy krvácení po dlouhodobém užívání u obzvlášť predisponovaných pacientů anebo při současném podávání přípravků ovlivňujících krevní srážlivost; příčinná souvislost zjištěna nebyla.

 

Co dělat pro odstranění nebo zmírnění nežádoucích účinků?

Objeví-li se nežádoucí účinky uvedené výše, je třeba, abyste se poradil(a) s lékařem, tak aby zjistil, zda existuje nějaká souvislost s užíváním přípravku anebo zda Vaše obtíže mají jiný důvod.

Jestliže zjistíte nežádoucí účinky, neuvedené v této příbalové informaci, informujte, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.

 

Varování

Nepoužívejte po datu ukončení doby použitelnosti, které je uvedeno na obalu.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

 

Pokyny pro uchovávání

Jak se má přípravek GINGIO 120  uchovávat?                    

Uchovávejte při teplotě do 30°C, blistr uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Balení:

30, 60 a 120 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

Datum poslední revize příbalové informace

Kdy byla tato informace schválena?

6.9.2006