FRONTIN

Informace pro použití, čtěte pozorně!

 

Vážená pacientko, vážený paciente,

přečtěte si, prosím, tuto příbalovou informaci pozorně, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Máte-li nějaké další otázky, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka.

 

FRONTIN 0,25 mg

FRONTIN 0,5 mg

FRONTIN 1 mg

(alprazolamum)

tablety

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:      EGIS Pharmaceuticals PLC

                                                        1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38

                                                        MAĎARSKO

                                                        Tel: (36-1) 265-5555

                                                        Fax: (36-1) 265-5529

 

1. Co obsahuje Váš lék?

Každá tableta přípravku Frontin obsahuje léčivou látku alprazolamum (alprazolam) v tomto množství: tableta Frontin 0,25 mg obsahuje 0,25 mg; tableta Frontin 0,5 mg obsahuje 0,5 mg a tableta Frontin 1 mg obsahuje 1 mg.

Vedle léčivé látky alprazolamu obsahuje každá tableta přípravku Frontin také monohydrát laktózy, mikrokrystalickou celulózu, kukuřičný škrob, magnesium-stearát, natrium-lauryl-sulfát a koloidní bezvodý oxid křemičitý. Přípravek Frontin 0,5 mg navíc obsahuje žlutý oxid železitý a Frontin 1 mg obsahuje červený oxid železitý.

 

2. Kdy byste měli užívat tento lék?

Frontin patří do skupiny léků známých jako anxiolytika a antidepresiva. Tyto tablety jsou předepisovány na léčbu různých typů psychických poruch spojených s přílišnou úzkostí a obavami. Stejně tak mohou být používány pro léčbu depresí a panických poruch. V některých případech jsou používány pro zvládání premenstruační dysforické poruchy (nepříjemné stavy před menstruací).

Přípravek je určen pro dospělé od 18 let.

Pamatujte: Tento lék byl předepsán pouze PRO VÁS. Nepředávejte jej jiným osobám ani tehdy, jsou-li jejich příznaky podobné Vašim.

 

3. Kdy byste neměli být léčeni přípravkem Frontin

Tablety Frontin neužívejte pokud:

–        jste přecitlivělí na kteroukoliv látku uvedenou v odstavci “Co obsahuje Váš lék” nebo na jakýkoliv benzodiazepinový lék;

–        trpíte akutním zeleným očním zákalem s uzavřeným úhlem nebo chorobou známou jako myasthenia gravis (závažná nervová choroba projevující se náhlou epizodickou únavou a svalovou ochablostí)

–        jste ve stavu akutní intoxikace alkoholem

–        jste v prvních třech měsících těhotenství nebo kojíte.

Tyto tablety nemají užívat děti nebo osoby mladší 18 let.

 

4. Upozornění před zahájením léčby přípravkem Frontin

Vždy informujte svého lékaře o všech chorobách, kterými trpíte (např. epilepsie, chronické onemocnění dýchacích cest, ledvin nebo jater), zejména pokud o nich dosud neví.

Dále informujte svého lékaře o případném těhotenství nebo o tom, že těhotenství plánujete. Lékař rozhodne o Vaší další léčbě.

Osoby v pokročilém věku bude při léčbě přípravkem Frontin lékař častěji kontrolovat.

Je možné, že Váš ošetřující lékař bude potřebovat provést některá laboratorní vyšetření za účelem kontroly funkce Vašich jater a ledvin.

Každá tableta obsahuje značné množství, tj. 96 mg, laktózy (mléčného cukru).

 

5. Upozornění pro období léčby tabletami Frontin

Během celého období Vaší léčby je ZAKÁZÁNO požívat jakékoliv alkoholické nápoje.

Svůj lék NEPŘESTÁVEJTE svévolně užívat. Náhlé přerušení léčby může být nebezpečné a může mít za následek výskyt některých nežádoucích příznaků, jako je např. neklid, podrážděnost, bolesti hlavy, nespavost, pocení, průjem, žaludeční nevolnost až zvracení, třes. Může se též vyskytnout zmatenost a křeče.

 

6. Jak mohou jiné léky ovlivnit léčbu přípravkem Frontin

Účinky přípravku Frontin a jiných současně podávaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat. Váš lékař má být proto informován o všech lécích, které v současné době užíváte nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něj. Jestliže Vám další lékař bude předepisovat nějaký lék, informujte ho, že již užíváte přípravek Frontin.

Současné užívání léků proti bolesti, léků na uklidnění, na spaní, léků používaných k léčbě epilepsie nebo alergie (přecitlivělosti) zvyšuje tlumivé účinky přípravku Frontin.  

Současné užívání s některými léky proti depresi (fluvoxaminem, fluoxetinem, nefazodonem), cimetidinem (léčí např. žaludeční vředy), ketokonazolem, itrakonazolem (léčba kožních onemocnění např. plísní), makrolidovými antibiotiky (např. erytromycinem) a nebo perorálními kontraceptivy (antikoncepční pilulky) zvyšuje účinek i nežádoucí účinky přípravku Frontin.

Přípravek Frontin užívaný současně s imipraminem, desipraminem, lithiem (užívají se při léčbě depresí) a nebo digoxinem (léčba některých srdečních onemocnění) zvyšuje účinek i nežádoucí účinky těchto léků.

Přípravek Frontin zesiluje účinky alkoholu.

 

7. Řízení motorových vozidel / obsluha strojů v průběhu léčby přípravkem Frontin

Při zahájení léčby přípravkem Frontin můžete mít potíže se soustředěním. Proto NESMÍTE řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje nebo vykonávat činnosti se zvýšeným rizikem úrazu tj. činnosti vyžadující zvýšenou pozornost. Později v průběhu léčby se poraďte s lékařem, zda můžete tyto činnosti opět vykonávat.

 

8. Dávkování

Dávkování vždy určí Váš lékař, který Vám sdělí, kolik tablet máte užívat a jak často. Dbejte na dodržování jeho pokynů.

Počet tablet, které užíváte najednou, se nazývá “dávka”.

Úzkost: obvyklá počáteční dávka je 1 tableta přípravku Frontin 0,25 mg nebo Frontin 0,5 mg 3x denně. Váš lékař se může rozhodnout o zvýšení této dávky v pozdějším průběhu léčby. Nejvyšší dávka používaná pro léčbu úzkosti je 3-4 mg alprazolamu denně, tj. např. 3-4 tablety přípravku Frontin 1 mg, rozděleně do několika dílčích dávek. Udržovací dávka se pohybuje mezi 0,5 mg až 4 mg alprazolamu (tj. 1 tableta přípravku Frontin 0,5 mg až 4 tablety přípravku Frontin 1 mg), opět rozdělená do několika dílčích dávek.

Panické poruchy: 0,5 mg alprazolamu 3x denně, tj. 1 tableta přípravku Frontin 0,5 mg 3x denně. Váš lékař může považovat za nutné tuto dávku každé 3-4 dny zvyšovat o 0,5 mg. Nejvyšší dávka pro zvládnutí panických stavů je 10 mg alprazolamu denně rozdělená do 4-5 dílčích dávek.

Úzkost spojená s depresí: počáteční dávka je 0,5 mg alprazolamu 3x denně, tj. 1 tableta přípravku Frontin 0,5 mg 3x denně. Průměrná denní udržovací dávka je 2,5-3 mg alprazolamu.

Pacienti v pokročilém věku:

Váš lékař Vám pravděpodobně předepíše nižší dávky. Počáteční dávka bývá 0,25 mg alprazolamu 2x denně, tj. 1 tableta přípravku Frontin 0,25 mg, 2x denně. Další zvyšování dávky se provádí pomalu a opatrně.

Užívejte svůj lék tak dlouho, jak určí Váš lékař. Nepřestávejte tablety užívat ani tehdy, cítíte-li se lépe. Váš lékař Vám bude před ukončením léčby velikost dávky postupně snižovat.

Zapomenete-li si vzít jednu dávku, užijte ji ve chvíli, kdy si na ni vzpomenete, pokud se již neblíží doba pro užití další dávky. Pokud ano, dávku vynechte a pokračujte další dávkou. Neužívejte dvojnásobnou dávku jako náhradu za dávku, kterou jste zapomněli užít.

Pokud jste nedopatřením užili příliš mnoho tablet nebo pokud se domníváte, že nějaké tablety náhodně užilo dítě, spojte se ihned s pohotovostním oddělením nejbližší nemocnice. Vezměte s sebou tento letáček a všechny zbylé tablety, abyste je mohli ukázat lékaři.

 

9. Nežádoucí účinky

Přípravek je obvykle dobře snášen. Může však dojít k výskytu např.: únavy, ospalosti, závratí, narušené schopnost koordinace, bolestí hlavy, vyčerpanosti, rozmazaného vidění a zvláště u pacientů v pokročilém věku k výskytu zmatenosti.

Méně často se mohou vyskytnout např. nízký krevní tlak, nespavost, žaludeční nevolnost, změny tělesné hmotnosti, nezřetelná řeč, deprese, agresivní chování a úzkost, tinitus (hučení v uších), amnézie (oslabení či ztráta paměti), třes, svalová ztuhlost, svalové záškuby, kožní vyrážka, snížení sexuální žádostivosti, zadržování moči, neschopnost udržet moč, menstruační poruchy, žluté zabarvení kůže a očního bělma.

Při nekontrolovaném užívání přípravku může dojít ke vzniku závislosti.

Pokud se u Vás vyskytne některý z výše uvedených nežádoucích účinků nebo pokud zaznamenáte výskyt jakéhokoli nežádoucího účinku, který není uveden v této příbalové informaci, uvědomte o tom svého lékaře!

 

10. Způsob uchovávání

Uchovávejte při teplotě 15-25 °C.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí!

Přípravek Frontin nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

 

11. Velikost balení

Frontin 0,25 mg: 30 nebo 100 tablet.

Frontin 0,5 mg: 30 nebo 100 tablet.

Frontin 1 mg: 30 nebo 100 tablet.

 

12. Datum poslední revize textu

9.4.2008