FLUOXETIN-RATIOPHARM

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

–                Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

–                Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.

–                Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

 

V příbalové informaci naleznete:

1.             Co je Fluoxetin-ratiopharm 20 mg a k čemu se používá

2.             Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Fluoxetin-ratiopharm 20 mg užívat

3.             Jak se Fluoxetin-ratiopharm 20 mg užívá

4.             Možné nežádoucí účinky

5.             Uchovávání přípravku Fluoxetin-ratiopharm 20 mg

6.             Další informace

 

 

FLUOXETIN-RATIOPHARM 20 mg

tvrdé tobolky

(Fluoxetini hydrochloridum)

 

–         Léčivou látkou je fluoxetini hydrochloridum 22,40 mg (odpovídá 20 mg báze fluoxetinu) v jedné tobolce.

–          Pomocné látky jsou monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, želatina, oxid titaničitý, žlutý oxid železitý, chinolinová žluť, indigokarmín.

 

Držitel rozhodnutí o registraci:

ratiopharm GmbH, Ulm, Německo

 

Výrobce:

Merckle GmbH, Blaubeuren, Německo

 

 

1.       CO JE Fluoxetin-ratiopharm 20 mg A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

 

Fluoxetin-ratiopharm 20 mg patří do skupiny antidepresiv, přípravků, které zmírňují příznaky deprese.

Fluoxetin-ratiopharm 20 mg se obvykle používá k léčbě deprese (duševní stav charakterizovaný nadměrným smutkem, který může být spojen s dalšími poruchami). Přípravek může být také užíván při poruše příjmu potravy (bulimia nervosa – impulsivní přejídání s nutkavým užíváním projímadel) a při onemocnění zvaném obsedantně-kompulzivní porucha (duševní porucha charakterizovaná vtíravými myšlenkami).

 

2.       ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE Fluoxetin-ratiopharm 20 mg UŽÍVAT

 

Neužívejte Fluoxetin-ratiopharm 20 mg:

–         jestliže jste přecitlivělý(á) na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku přípravku;

–         jestliže jste užíval(a) nebo užíváte antidepresiva ze skupiny inhibitorů monoaminooxidázy (MAO). Fluoxetin-ratiopharm 20 mg se nesmí užívat současně s léky proti depresím ze skupiny inhibitorů MAO a mezi ukončením léčby těmito antidepresivy a zahájením léčby fluoxetinem mají uplynout nejméně 2 týdny; nejméně 5 týdnů má uplynout mezi skončením podávání přípravku Fluoxetin-ratiopharm 20 mg a začátkem léčby antidepresivem ze skupiny inhibitorů MAO.

 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Fluoxetin-ratiopharm 20 mg je zapotřebí:

–         jestliže jste těhotná;

–         jestliže kojíte;

–         jestliže jste v minulosti trpěl(a) mánií nebo hypománií;

–         pokud se u Vás v minulosti objevil epileptický záchvat nebo pokud máte epilepsii. V případě neléčené epilepsie byste neměl(a) přípravek užívat.

Jestliže máte cukrovku (diabetes), může být ovlivněna kontrola glykémie (hladiny cukru v krvi), a dávky inzulínu a antidiabetik mohou proto vyžadovat úpravu.

 

Použití u dětí a dospívajících do 18 let

Fluoxetin-ratiopharm 20 mg by neměli běžně užívat děti a dospívající do 18 let. Měli byste také vědět, že u pacientů do 18 let, kteří se léčí některým z této skupiny přípravků, je zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků, jako jsou pokusy o sebevraždu, sebevražedné myšlenky a nepřátelské jednání (převážně agresivita, protichůdné chování a hněv). Váš lékař přesto může Fluoxetin-ratiopharm 20 mg pacientů do 18 let předepsat, pokud usoudí, že to je v jejich nejlepším zájmu. Pokud lékař předepsal Fluoxetin-ratiopharm 20 mg pacientovi do 18 let a chcete se o tom poradit, navštivte, prosím, znovu svého lékaře. Jestliže se u pacientů do 18 let, kteří jsou léčeni přípravkem Fluoxetin-ratiopharm 20 mg, rozvine nebo zhorší některý z výše uvedených příznaků, měli byste o tom informovat svého lékaře. Rovněž dlouhodobé bezpečností účinky přípravku Fluoxetin-ratiopharm 20 mg ve vztahu k dalšímu růstu, dospívání a rozvoji poznání a chování nebyly dosud v této věkové skupině prokázány.

 

Užívání přípravku Fluoxetin-ratiopharm 20 mg s jídlem a pitím:

Přípravek je možno užívat nezávisle na jídle. Tobolka se polyká celá a zapíjí se sklenicí vody. Během léčby se nedoporučuje konzumovat alkoholické nápoje.

 

Těhotenství

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Pokud jste těhotná nebo během léčby přípravkem Fluoxetin-ratiopharm 20 mg plánujete otěhotnět, oznamte to svému ošetřujícímu lékaři, který posoudí nezbytnost používání přípravku.

 

Kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Přípravek Fluoxetin-ratiopharm 20 mg by se během kojení neměl užívat, protože se vylučuje do mateřského mléka. Pokud je však užívání nezbytné, musí se zvážit přerušení kojení.

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:

Při užívání přípravku Fluoxetin-ratiopharm 20 mg se o možnosti řízení motorových vozidel a obsluze strojů poraďte s lékařem.

 

Důležité informace o některých složkách přípravku:

Tento přípravek obsahuje laktózu. Pokud je Vám známo, že trpíte nesnášenlivostí laktózy nebo jiných cukrů, kontaktujte svého lékaře předtím, než začnete přípravek užívat.

 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:

Účinky přípravku Fluoxetin-ratiopharm 20 mg a jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Současné nebo navazující užívání antidepresiv ze skupiny inhibitorů MAO může vést k závažným, život ohrožujícím stavům, a proto se nesmí užívat současně nebo v krátké časové návaznosti.

S fluoxetinem se mohou vzájemně ovlivňovat následující léky:

–         selegilin (léčivo používané k léčbě Parkinsonovy choroby)

–         lithium (léčivo používané k léčbě mánií);

–         tryptofan (léčivo používané k léčbě rezistentních depresí);

–         fenytoin, karbamazepin (léčiva používaná k léčbě epilepsie);

–         klozapin (léčivo používané k léčbě psychóz);

–         flekainid, enkainid (léčiva používaná k léčbě srdečních arytmií);

–         tricyklická antidepresiva (např. amitriptylin)

–         warfarin (léčivo používané proti srážení krve);

–         nesteroidní protizánětlivé látky (např. ibuprofen, acylpyrin) nebo tiklopidin (léčivo zabraňující shlukování krevních destiček);

–         tramadol (léčivo používané při bolestech) a jiné serotonergní látky;

–         triptany (léčiva používaná k léčbě migrény);

–         rostlinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou.

Fluoxetin by neměl být užíván s přípravky obsahujícími třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum), protože může dojít ke zvýšení nežádoucích účinků.

 

3.       JAK SE Fluoxetin-ratiopharm 20 mg UŽÍVÁ

 

Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvyklá dávka přípravku je následující:

Deprese:                                           1-3 tobolky denně.

Obsedantně-kompulzivní porucha:     1-3 tobolky denně.

Bulimia nervosa:                                3 tobolky denně.

Lékař může dávku upravit podle stavů a reakce nemocného. Nemocným s poruchou funkce ledvin a jater může lékař dávky přiměřeně snížit.

Přípravek je určen pro dospělé pacienty.

Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Fluoxetin-ratiopharm 20 mg je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

Jestliže jste užil(a) více tobolek přípravku Fluoxetin-ratiopharm 20 mg, než jste měl(a):

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem vyhledejte okamžitě lékaře. Vezměte s sebou tuto příbalovou informaci a zbývající tablety, aby lékař věděl, co jste užil(a). Předávkování se nejčastěji projeví nevolností a zvracením, méně často rozrušením a neklidem.

 

Jestliže jste zapomněl(a) užít obvyklou dávku přípravku:

Zapomenete-li si vzít jednu dávku léku, další dávku neupravujte, ale užijte obvyklé množství léku v obvyklou následující dobu po vynechání. Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.

 

Následky přerušení léčby přípravkem Fluoxetin-ratiopharm 20 mg:

Léčba je obvykle dlouhodobá a její výsledky se nemusí během prvních pár týdnů léčby projevit. Nepřerušujte léčbu bez vědomí lékaře, příznaky onemocnění by se mohly zhoršit.

 

4.       MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

 

Podobně jako všechny léky, může mít i Fluoxetin-ratiopharm 20 mg nežádoucí účinky.

Nežádoucí účinky mohou zahrnovat:

Tělo jako celek: alergické reakce (vyrážka, svědění), zimnice, přecitlivělost na světlo. Pokud se objeví vyrážka bez jasného původu, je třeba ihned vyhledat lékaře.

Trávící systém: nevolnost, průjem, zvracení, trávící obtíže, ztížené polykání, změny chuti, sucho v ústech. Velmi vzácně se mohou vyskytnout onemocnění jater nejasného původu.

Nervový systém: bolesti hlavy, nespavost nebo neobvyklé sny, únava, ospalost, nechutenství, závratě, třes, záškuby, snížená koordinace pohybů, neklid, zmatenost, úzkost. Vyskytnou-li se záchvaty křečí, je třeba ihned vyhledat lékaře.

Mnohé z těchto účinků patří mezi příznaky deprese a jejich výskyt se během léčby snižuje. Vzácně se může objevit tzv. serotoninový syndrom, mezi jehož příznaky patří vysoká horečka, nadměrné pocení, prudké změny krevního tlaku, omezené vědomí a svalová ztuhlost. Pokud se u vás projeví některý z těchto symptomů, přestaňte přípravek užívat a ihned vyhledejte lékaře.

Močový systém: častější močení nebo zadržování moči.

Reprodukční systém: neschopnost dosáhnout orgasmu, bolestivá a dlouhotrvající erekce, vylučování mateřského mléka.

Dýchací systém: zánět hltanu, dušnost. Pokud máte potíže s dýcháním, poraďte se o dalším užívání přípravku s lékařem.

Ostatní: padání vlasů, zívání, zastřené vidění, pocení, bolest svalů a kloubů, pokles krevního tlaku při přechodu do vzpřímené polohy, menší krvácení do kůže či sliznice, vzácně se objevilo poševní nebo žaludeční krvácení.

Jestliže zaznamenáte některý z těchto nežádoucích účinků nebo jakýkoliv jiný nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, oznamte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

5.       UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU Fluoxetin-ratiopharm 20 mg

 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Uchovávejte v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkem.

Uchovávejte při teplotě do 30° C.

 

Velikost balení: 10, 30 a 100 tobolek.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

Datum poslední revize textu: 8.3.2006

 

6.       DALŠÍ INFORMACE

 

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

 

ratiopharm CZ s.r.o.

Bělehradská 54, Praha 2

www.ratiopharm.cz