Fluanxol

příbalová informace: informace pro uživatele

 

Fluanxol 1 mg, obalené tablety

Flupentixoli dihydrochloridum

 

Přečtete si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

tento přípravek užívat

 

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

V příbalové informaci naleznete:

 1. Co je Fluanxol a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Fluanxol užívat
 3. Jak se Fluanxol užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Fluanxol uchovávat

      6.    Další informace

 

 

1. Co je Fluanxol a k Čemu se pouŽívÁ

 

Jaký je mechanismus účinku přípravku Fluanxol

 

Fluanxol patří do skupiny léčivých přípravků, které potlačují příznaky stísněné nálady. Tyto přípravky se nazývají antipsychotika (též neuroleptika). Přípravky patřící do této skupiny ovlivňují nervové dráhy v určitých oblastech mozku a pomáhají upravovat chemickou nerovnováhu způsobující příznaky Vaší nemoci.

 

K čemu se Fluanxol používá

 

Fluanxol se používá k léčbě deprese, která může nebo nemusí být spojena s úzkostí.

Fluanxol se dále používá k léčbě schizofrenie a jiných psychóz.

 

Je možné, že Vám Váš lékař předepsal Fluanxol k léčbě jiného onemocnění. V případě nejasností se zeptejte svého lékaře, proč Vám byl Fluanxol předepsán.

 

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Fluanxol užívat

 

Neužívejte Fluanxol

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na flupentixol nebo na kteroukoli další složku přípravku Fluanxol (viz kapitola Co Fluanxol obsahuje). Oznamte svému lékaři, pokud si myslíte, že byste alergický/á mohl/a být.
 • jestliže trpíte útlumem vědomí.

 

 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Fluanxol je zapotřebí

 • jestliže trpíte onemocněním jater
 • jestliže se u Vás vyskytly v minulosti křeče nebo záchvaty
 • jestliže máte cukrovku (můžete potřebovat upravit dávku léků proti cukrovce)
 • jestliže máte organický psychosyndrom (který může vzniknout následkem otravy alkoholem nebo organickými rozpouštědly)
 • jestliže splňujete rizikové faktory pro výskyt cévní mozkové příhody (např. kouření, vysoký krevní tlak)
 • jestliže máte hypokalemii nebo hypomagnesemii (příliš nízká hladina draslíku nebo hořčíku v krvi nebo vrozený předpoklad k některé z nich)
 • jestliže se u Vás v minulosti vyskytlo kardiovaskulární onemocnění
 • jestliže užíváte jiná antipsychotika
 • jestliže jste více excitovaný/á nebo aktivní než obvykle, protože tento přípravek může tyto pocity zvýraznit

 

Informujte svého lékaře, pokud se Vás kterékoli z výše uvedených tvrzení týká a to včetně minulosti.

 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Některé přípravky se mohou navzájem ovlivňovat a tato interakce může vyvolat závažné nežádoucí účinky.

 

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo které jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

 

Informujte svého lékaře, pokud užíváte některý z následujících léčivých přípravků:

 • tricyklická antidepresiva
 • guanetidin a podobné léčivé přípravky (užívané ke snížení krevního tlaku)
 • barbituráty (léčivé přípravky s tlumícím účinkem)
 • léčivé přípravky k léčbě epilepsie
 • levodopu a podobně působící léčivé přípravky (užívané k léčbě Parkinsonovy choroby)
 • metoklopramid (užívaný k léčbě některých poruch trávení)
 • piperazin (užívaný k léčbě parazitárních onemocnění způsobených škrkavkami a roupy)
 • léčivé přípravky narušující rovnováhu vody a solí (příliš nízká hladina draslíku nebo hořčíku v krvi)
 • léčivé přípravky zvyšující koncentraci přípravku Fluanxol v krvi

 

Následující léčivé přípravky by neměly být užívány současně s přípravkem Fluanxol:

 • léčivé přípravky ovlivňující srdeční rytmus (chinidin, amiodaron, sotalol, dofetilid, erythromycin, terfenadin, astemizol, gatifloxacin, moxifloxacin, cisaprid, lithium)
 • jiná antipsychotika

 

Užívání přípravku Fluanxol s jídlem a pitím

 

Fluanxol může být užíván s společně s jídlem nebo nalačno.

 

Fluanxol může prohloubit sedativní účinek alkoholu a způsobit ospalost. Během léčby přípravkem Fluanxol se nedoporučuje požívání alkoholu.

 

Těhotenství a kojení

 

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

 

Pokud jste těhotná nebo si myslíte, že byste mohla být, oznamte to svému lékaři. Fluanxol byste neměla užívat během těhotenství, pokud to není nezbytně nutné.

 

Stav Vašeho novorozence může být ovlivněn tímto léčivým přípravkem.

 

Pokud kojíte, poraďte se se svým lékařem. Fluanxol se v malém množství vylučuje do mateřského mléka. Můžete během kojení pokračovat v léčbě přípravkem Fluanxol, pokud Vám lékař řekne, že je to nutné. Doporučuje se však pečlivě sledovat kojence, zvláště během prvních 4 týdnů po narození.

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

 

Během užívání přípravku Fluanxol existuje riziko, že budete pociťovat ospalost nebo závratě. V takovém případě se vyvarujte řízení motorových vozidel nebo obsluhy strojů až do doby, než tyto příznaky odezní.

 

Důležité informace o některých složkách přípravku Fluanxol

 

Tento přípravek obsahuje laktosu a sacharosu. Pokud Vás Váš lékař informoval, že trpíte nesnášenlivostí některého cukru, zeptejte se ho dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 

3. JAK SE FLUANXOL UŽÍVÁ

 

Dávkování a způsob užití

Fluanxol užívejte přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

 

Léčba deprese:

Dospělí

Obvyklá úvodní dávka je 1 mg denně. Váš lékař Vám může dávku zvýšit po týdnu na 2 mg denně. Nejvyšší dávka je 3 mg denně.

 

Starší pacienti (nad 65 let)

Starší pacienti by měli užívat poloviční dávky oproti běžně doporučeným.

 

Léčba schizofrenie a jiných psychóz:

Dávkování značně kolísá a závisí na závažnosti Vašeho onemocnění.

Dospělí

Obvyklá úvodní dávka je 3 – 15 mg denně. Váš lékař Vám může dávku postupně zvýšit na 20 mg denně. U některých pacientů může být nezbytná vyšší dávka. Udržovací dávka je obvykle mezi 5 – 20 mg denně.

 

Starší pacienti (nad 65 let)

Dávka u starších pacientů se obvykle nachází na spodní hranici dávkového rozmezí.

 

Pacienti se zvláštním rizikem:

Pacienti s onemocněním jater obvykle užívají dávky na spodní hranici dávkového rozmezí.

 

Děti:

Fluanxol se nedoporučuje podávat dětem.

 

Pokud máte pocit, že účinek přípravku Fluanxol je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři či lékárníkovi.

 

 

 

Jak a kdy se přípravek Fluanxol užívá

 

Fluanxol se užívá společně s jídlem nebo nalačno.

Tablety polkněte a zapijte vodou. Tablety nežvýkejte.

 

Léčba deprese:

Fluanxol se obvykle užívá ráno jako jednotlivá denní dávka. U dospělých by dávky vyšší než 2 mg denně (u starších pacientů dávky vyšší než 1 mg) měly být rozděleny do ranní a odpolední dávky.

 

Léčba schizofrenie a jiných psychóz:

Na počátku léčby se Fluanxol obvykle užívá ve 2 nebo 3 samostatných dávkách během dne.

Během udržovací léčby se Fluanxol užívá jako jednotlivá denní dávka.

 

Délka léčby

 

Léčba deprese:

Ke zlepšení zdravotního stavu pacientů užívajících Fluanxol dochází obvykle rychle. Pokud se po týdnu užívání nejvyšší dávky nedostaví zlepšení, Váš lékař pravděpodobně ukončí léčbu.

O délce léčby rozhodne Váš lékař. Pokračujte v užívání tablet po dobu, jakou Vám doporučil Váš lékař. Nikdy neměňte léčbu bez toho, abyste se nejdříve poradil/a se svým lékařem.

 

Léčba schizofrenie a jiných psychóz:

Ke zlepšení zdravotního stavu, stejně jako při užití jiných antipsychotik, dochází během několika týdnů.

Pokračujte v užívání tablet dle doporučení Vašeho lékaře. Onemocnění může přetrvávat delší dobu. Pokud by byla léčba ukončena předčasně, může dojít k návratu příznaků onemocnění.

 

Nikdy neměňte léčbu bez toho, abyste se nejdříve poradil/a se svým lékařem.

 

Jestliže jste užil/a více přípravku Fluanxol, než jste měl/a

 

Pokud si myslíte, že Vy nebo kdokoli jiný jste užil/a více přípravku Fluanxol tablety, než jste měl/a, neprodleně vyhledejte Vašeho lékaře nebo navštivte nejbližší nemocnici. Učiňte tak i v případě, že se předávkování neprojevuje žádnými zvláštními příznaky. Obal přípravku Fluanxol vezměte k lékaři či do nemocnice s sebou.

 

Příznaky předávkování mohou zahrnovat:

 • Ospalost
 • Bezvědomí
 • Svalová aktivita nebo svalová ztuhlost
 • Křeče
 • Nízký krevní tlak, slabý puls, zrychlená akce srdeční, bledost, neklid
 • Zvýšená nebo snížená tělesná teplota
 • Změny srdečního rytmu včetně nepravidelného nebo pomalého rytmu se vyskytly v případě současného užití nadměrné dávky přípravku Fluanxol s léky ovlivňujícími činnost srdce.

 

Jestliže jste zapomněl/a užít Fluanxol

 

Jestliže jste zapomněl/a užít dávku, vezměte následující dávku v obvyklou dobu. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

 

Jestliže ukončujete užívání přípravku Fluanxol

 

Neukončujte léčbu přípravkem Fluanxol, ani když se začnete cítit lépe. Učiňte tak pouze v případě, že Vám to řekne Váš lékař.

 

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

 

Podobně jako všechny léky, může mít i Fluanxol nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků u Vás vyskytne, měl/a byste ihned informovat Vašeho lékaře nebo navštívit nejbližší nemocnici:

 

Méně časté (více než u 1 pacienta z 1000 a méně než u 1 pacienta ze 100):

·         Neobvyklé pohyby úst nebo jazyka, které mohou být časným příznakem počínající tardivní dyskineze.

 

Velmi vzácné (méně než u 1 pacienta z 10 000):

 

·         Vysoká teplota, neobvyklá svalová ztuhlost a poruchy vědomí, obzvláště pokud se vyskytnou současně s pocením a zrychlením srdeční frekvence. Tyto příznaky mohou být známkou zřídka se vyskytujícího maligního neuroleptického syndromu, který byl zaznamenán při léčbě různými antipsychotiky.

             

·         Žluté zabarvení kůže a očí, které může být známkou poškození jater a žloutenky.

 

Následující nežádoucí účinky jsou zpravidla na začátku léčby a většina z nich odezní v průběhu léčby:

 

Velmi časté (u více než 1 pacienta z 10):

 

 • Ospalost, neschopnost zůstat sedět nebo vydržet v klidu (akatizie), mimovolní pohyby (hyperkineze), pomalé nebo redukované pohyby (hypokineze)
 • Sucho v ústech

 

Časté (více než u 1 pacienta ze 100 a méně než u 1 pacienta z 10):

 

 • Zrychlená srdeční činnost (tachykardie), pocit rychlého, silného nebo nepravidelného bušení srdce (palpitace)
 • Třes, kroutivé nebo opakované pohyby nebo neobvyklé držení těla způsobené trvalou svalovou kontrakcí (dystonie), závratě, bolesti hlavy
 • Problémy při zaostřování na předměty v blízkosti očí (poruchy akomodace), zrakové poruchy
 • Obtížné nebo bolestivé dýchání (dušnost)
 • Zvýšená tvorba slin (hypersalivace), zácpa, zvracení, trávicí obtíže nebo neurčité obtíže v horní oblasti břicha (dyspepsie), průjem
 • Poruchy močení (mikční poruchy), neschopnost se dostatečně vymočit (zadržování moči)
 • Nadměrné pocení (hyperhidróza), svědění
 • Bolesti svalů (myalgie)
 • Zvýšená chuť k jídlu, zvýšení tělesné hmotnosti
 • Únava, slabost (astenie)
 • Nespavost (insomnie), deprese, nervozita, neklid, snížení sexuální aktivity (pokles libida)

 

Méně časté (více než u 1 pacienta z 1000 a méně než u 1 pacienta ze 100):

 

 • Trhavé pohyby (dyskineze), parkinsonismus, poruchy řeči, křeče
 • Krouživé pohyby očí (okulogyrická krize)
 • Bolesti břicha, nevolnost, plynatost
 • Vyrážka, kožní reakce způsobená přecitlivělostí na světlo (fotosenzitivní reakce), ekzém nebo zánět kůže (dermatitida)
 • Svalová ztuhlost
 • Snížená chuť k jídlu
 • Nízký krevní tlak (hypotenze), návaly horka
 • Odchylky v jaterních testech
 • Sexuální poruchy (opožděná ejakulace, poruchy erekce)
 • Stavy zmatenosti
 
Vzácné (více než u 1 pacienta z 10 000 a méně než u 1 pacienta z 1000):

 

 • Nízký počet krevních destiček (trombocytopenie), nízký počet neutrofilních bílých krvinek (neutropenie), snížený počet bílých krvinek (leukopenie), nedostatek granulocytů v krvi (agranulocytóza)
 • Zvýšená hladina prolaktinu v krvi (hyperprolaktinemie)
 • Zvýšená hladina cukru v krvi (hyperglykemie), porucha glukosové tolerance
 • Přecitlivělost (hypersenzitivita), akutní systémová a závažná alergická reakce (anafylaktický šok)
 • Vývin prsů u mužů (gynekomastie), sekrece mléka z prsů (galaktorea), nedostavení se menstruace (amenorea)

 

Při užití léčivých přípravků působících stejným způsobem jako flupentixol (léčivá látka přípravku Fluanxol) byly ve vzácných případech zaznamenány tyto nežádoucí účinky:

 

 • Prodloužení QT intervalu (pomalý srdeční rytmus a změna křivky EKG)
 • Nepravidelný srdeční rytmus (komorové arytmie, fibrilace komor, komorová tachykardie)
 • Torsade de pointes (zvláštní druh srdeční arytmie)

 

V ojedinělých případech může nepravidelný srdeční rytmus (arytmie) vést k náhlému úmrtí.

 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

5. JAK FLUANXOL UCHOVÁVÁT

 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Neužívejte Fluanxol po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Toto opatření pomáhá chránit životní prostředí.

 

6. DALŠÍ INFORMACE

 

Co Fluanxol obsahuje

 

Léčivou látkou je flupentixol (ve formě flupentixoli dihydrochloridum).

Jedna obalená tableta přípravku Fluanxol obsahuje 1 mg flupentixolu ve formě flupentixoli dihydrochloridum.

Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktosy, bramborový škrob, želatina, mastek a magnesium-stearát.

Obal: želatina, sacharosa, sacharosa s bramborovým škrobem. Vosk – směs bílého a karnaubského vosku.

Barviva: žlutý oxid železitý (E 172).

 

Jak Fluanxol vypadá a co obsahuje balení

 

Fluanxol jsou obalené tablety o síle 1 mg.

 

Popis přípravku Fluanxol obalené tablety:

Kulaté, bikonvexní, okrově žluté obalené tablety.

 

Fluanxol obalené tablety jsou baleny do šedých kontejnerů:

Kontejner obsahuje 100 tablet.

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

 

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

DK-2500 Copenhagen

Dánsko

 

Zastoupení v České republice

 

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Lundbeck ČR s.r.o., Bozděchova 7, 150 00 Praha 5

 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena

4.2. 2009