Fevarin

PŘÍBALOVÁ INFORMACE – INFORMACE PRO UŽIVATELE

 

Fevarin 50  

Fevarin 100

potahované tablety

fluvoxamini hydrogenomaleas 50 a 100 mg

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

–                Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

–                Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

–                Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

–                Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

 

V příbalové informaci naleznete:

1.         Co je přípravek Fevarin 50/Fevarin 100 a k čemu se používá

2.         Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Fevarin 50/Fevarin 100 užívat

3.         Jak se přípravek Fevarin 50/Fevarin 100 užívá

4.         Možné nežádoucí účinky přípravku Fevarin 50/Fevarin 100

5          Jak přípravek Fevarin 50/Fevarin 100 uchovávat

6.         Další informace

 

 

1.       CO JE PŘÍPRAVEK FEVARIN 50/FEVARIN 100 A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

 

Léčivý přípravek Fevarin obsahuje léčivou látku fluvoxamini maleas. Patří do skupiny léčiv nazývaných selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI). Jedná se o antidepresivum užívané k léčbě depresivních epizod. Fevarin může být také užíván k léčbě pacientů s obsedantně kompulzivní poruchou (OCD).

Fevarin by neměl být užit k léčbě depresí u dětí a dospívajících do 18 let.

 

 

 

2.       ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK FEVARIN 50/FEVARIN 100 UŽÍVAT

 

Neužívejte přípravek Fevarin 50/Fevarin 100

 

–        jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na fluvoxamin maleát nebo na kteroukoli další složku přípravku Fevarin 50/Fevarin 100.

–        jestliže užíváte Fevarin v kombinaci s tizanidinem a inhibitory monoaminooxidázy (IMAO). Léčbu přípravkem Fevarin lze začít: dva týdny po vysazení ireverzibilního IMAO nebo následující den po vysazení reverzibilního IMAO (např. moklobemidu). Mezi vysazením Fevarinu a započetím léčby jakýmkoli IMAO má uplynout nejméně jeden týden.

 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Fevarin 50/Fevarin 100 je zapotřebí

Pokud odpovíte kladně na kteroukoliv z následujících otázek, informujte o tom svého lékaře nebo lékárníka dříve, než začnete Fevarin 50/Fevarin 100 užívat.

·    Měl(a) jste nedávno srdeční infarkt?

·    Jste těhotná nebo byste mohla být těhotná?

·    Kojíte?

·    Trpíte epilepsií?

·    Máte cukrovku (diabetes)?

·    Podstupujete elektrokonvulzivní léčbu?

·    Trpíte nebo jste někdy trpěl(a) mánií?

·    Trpíte nebo jste někdy trpěl(a) onemocněním jater nebo ledvin?

·    Měl(a) jste problémy s krvácením (poruchy krvácivosti) nebo pravidelně užíváte léky zvyšující riziko krvácení, jako jsou léky proti bolesti?

 

Užití u dětí a dospívajících do 18 let

Fevarin by neměli běžně užívat děti a dospívající do 18 let s výjimkou pacientů s obsedantně kompulzivní poruchou.

Měli byste také vědět, že u pacientů do 18 let, kteří se léčí některým z této skupiny přípravků, je zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků, jako jsou pokusy o sebevraždu, sebevražedné myšlenky, nepřátelské jednání (převážně agresivita, vzdorovité chování a hněv). Váš lékař přesto může Fevarin pacientům do 18 let předepsat, pokud usoudí, že to je v jejich nejlepším zájmu. Pokud Váš lékař předepsal Fevarin pacientovi mladšímu 18 let a chcete se o tom poradit, navštivte, prosím, znovu svého lékaře. Jestliže se u pacientů do 18 let, kteří jsou léčeni přípravkem Fevarin, rozvine nebo zhorší některý z výše uvedených příznaků, měli byste o tom informovat svého lékaře. Rovněž dlouhodobá bezpečnost přípravku Fevarin ve vztahu k dalšímu růstu, dospívání, rozvoji poznání a chování nebyly dosud v této věkové skupině zkoumány.

 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

 

Fevarin nesmí být používán v kombinaci s IMAO (jako je moklobemid) a v kombinaci s tizanidinem (viz část 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Fevarin 50/Fevarin 100 užívat)

Pokud užíváte některý z následujících léčivých přípravků, informujte o tom svého lékaře nebo lékárníka.

 • Lithium k léčbě depresí, tryptofan, benzodiazepiny k léčbě úzkostí, tricyklická antidepresiva, neuroleptika nebo rostlinné přípravky s obsahem třezalky tečkované (Hypericum perforatum) – Váš lékař Vám sdělí, zda je pro Vás bezpečné zahájit užívání přípravku Fevarin 50/Fevarin 100
 • Fenytoin nebo karbamazepin – užívané k léčbě epilepsie
 • Teofylin – užívaný k léčbě astmatu nebo zánětu průdušek (bronchitidy)
 • Propranolol – užívaný k léčbě vysokého krevního tlaku a srdečních onemocnění
 • Warfarin a jiné přípravky užívané ke snížení krevní srážlivosti
 • Aspirin nebo nesteroidní antirevmatika k léčbě artritidy
 • Tramadol nebo metadon – léky proti bolesti
 • Sumatriptan – užívaný k léčbě migrény
 • Terfenadin – antihistaminikum
 • Cyklosporin – imunosupresivum
 • Mexiletin – k léčbě srdečních arytmií
 • Ropinirol – k léčbě Parkisonovy choroby

 

Pokud užíváte některý z vyjmenovaných léčivých přípravků zároveň s přípravkem Fevarin 50/Fevarin 100, lékař bude Váš zdravotní stav kontrolovat mnohem častěji.

 

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

 

Užívání přípravku Fevarin 50/Fevarin 100 s jídlem a pitím

 

Alkohol může s přípravkem Fevarin 50/Fevarin 100 vzájemně reagovat a způsobit ospalost a labilitu. Během léčby se proto vyhněte pití alkoholu.

Pokud běžně pijete velké množství čaje, kávy nebo nápojů obsahujících kofein, můžete na sobě pocítit některý z následujících příznaků: třesení rukou, pocit nemoci, bušení srdce, neklid a nespavost. Pokud snížíte příjem kofeinu, tyto příznaky vymizí.

 

Těhotenství

 

Pokud jste těhotná nebo pokud plánujete těhotenství, oznamte to svému lékaři. Neužívejte Fevarin 50/Fevarin 100, pokud jste těhotná, jestliže jste nekonzultovala možná rizika a přínos léčby se svým lékařem.

 

Léčbu fluvoxaminem byste neměla náhle přerušit. Pokud užíváte fluvoxamin v posledních 3 měsících těhotenství, informujte o tom svého lékaře, protože Vaše dítě může mít po narození nějaké příznaky. Tyto příznaky obvykle začínají během prvních 24 hodin po narození. Jaké to mohou být příznaky: neschopnost dobře spát nebo jíst, potíže s dýcháním, namodralá kůže nebo přílišná horkost nebo chladnost kůže, příznaky nemoci, nadměrný křik, ztuhlé nebo nepevné svaly, strnulé křeče, chvění nebo třes. Pokud má dítě po narození některé z těchto příznaků, kontaktujte okamžitě lékaře.

 

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

 

Kojení

Fevarin se vylučuje do mateřského mléka. Během užívání přípravku Fevarin 50/Fevarin 100 byste neměla kojit.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Fevarin 50/Fevarin 100 může způsobovat ospalost. Dokud nezjistíte, jak na Vás přípravek působí, nedoporučuje se řídit dopravní prostředky ani obsluhovat stroje.

 

Důležité informace o některých složkách přípravku Fevarin 50/Fevarin 100

Mannitol (E421) může mít mírný projímavý účinek.

 

 

3.       JAK SE PŘÍPRAVEK FEVARIN 50/FEVARIN 100 UŽÍVÁ

 

Užívejte Fevarin 50/Fevarin 100 přesně dle pokynů Vašeho lékaře. Pokud si nejste jistý(á), jak přípravek užívat, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

 

Dávkování pro dospělé:

Deprese:

Doporučená úvodní dávka je 50 nebo 100 mg, podaná jednorázově večer. Maximální doporučená dávka je 300 mg za den. Dávky nad 150 mg mají být podávány rozděleně.

Obsedantně kompulzivní porucha:

Doporučená počáteční dávka je 50 mg denně po dobu tří až čtyř dnů. Maximální doporučená dávka je 300 mg denně.

Dávky do 150 mg mohou být podávány jako jediná dávka, nejlépe večer. Dávky vyšší než 150 mg je vhodné rozdělit na 2-3 dílčí dávky.

 

Dávkování pro děti od 8 let při obsedantně kompulsivní poruše:

Doporučená úvodní dávka je 25 mg (polovina tablety) a nejvyšší denní dávka je 200 mg.

Pokud Vám lékař doporučí užívat více než 50 mg denně, neužívejte lék najednou. Zeptejte se svého lékaře, kdy máte lék užívat. Není-li dávka rozdělena rovnoměrně, měla by být větší část dávky užívána večer.

Tablety Fevarinu se zapíjejí vodou a nemají se žvýkat. Pokud Vám to lékař doporučil, můžete dělit tablety na polovinu.

 

Může trvat nějaký čas, než začne přípravek Fevarin 50/Fevarin 100 účinkovat. Někteří pacienti nemusí cítit zlepšení během prvních dvou až tří týdnů. Měl(a) byste užívat tablety i v případě, že se necítíte lépe. Užívejte tablety, dokud Vám neřekne Váš lékař, že máte s léčbou přestat. I poté, co se začnete cítit lépe, může Váš lékař chtít, abyste ještě nějaký čas pokračoval(a) v užívání tablet (nejméně šest měsíců) proto, aby bylo jisté, že přípravek dobře účinkuje.

Je-li dosaženo dobré terapeutické odpovědi, lze pokračovat v dávce odpovídající individuální potřebě. Není-li dosaženo zlepšení do 10 týdnů, pak je třeba podávání Fevarinu přehodnotit. U pacientů, kteří na Fevarin dobře reagují, lze v podávání pokračovat i po 10 týdnech – obsedantně kompulzivní symptomy jsou chronické a dosavadní studie nezodpověděly otázku, jak dlouho má být přípravek podáván. Úprava dávkování se má provádět pečlivě podle individuálních potřeb pacienta, aby byla udržena co nejnižší účinná dávka.

Potřeba další léčby má být pravidelně přehodnocována. U pacientů s dobrou farmakologickou odpovědí lze zvážit současnou kognitivně-behaviorální terapii.

Pacienti s jaterní či renální insuficiencí mají dostat nízkou úvodní dávku a mají být pečlivě monitorováni.

 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Fevarin 50/Fevarin 100, než jste měl(a)

 

Pokud jste užil/a více přípravku Fevarin 50/Fevarin 100, než jste měl/a, vyhledejte svého lékaře nebo navštivte nejbližší pohotovost. Příznaky předávkování mohou být: nevolnost, zvracení, průjem, spavost a závratě, třes. Byly hlášeny také srdeční příznaky (zrychlení nebo zpomalení akce srdeční, nízký krevní tlak), poruchy jaterních funkcí, křeče a bezvědomí. Krabičku/obal přípravku Fevarin 50/Fevarin 100 vezměte do nemocnice nebo k lékaři s sebou.

 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Fevarin 50/Fevarin 100

 

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. Pokračujte podle původního doporučení lékaře.

 

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Fevarin 50/Fevarin 100

 

Pokud ukončíte užívání Fevarinu 50/Fevarinu 100 příliš rychle, mohou se u Vás projevit příznaky z vysazení. Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky byly závratě, poruchy spánku (včetně nespavosti a intenzivních snů), nevolnost, bolest hlavy a slabost. Byla hlášena také porucha čití (jako brnění, mravenčení) a úzkost.

Při ukončování léčby Vám lékař poradí, jak snižovat dávky pomalu v průběhu několika týdnů nebo měsíců. To Vám pomůže snížit možnost výskytu příznaků z vysazení. Tyto příznaky jsou obvykle mírné a samy vymizí během dvou týdnů. U některých lidí mohou být příznaky závažnější nebo mohou trvat déle.

Pokud se u Vás při přerušení léčby projevily příznaky z vysazení, Váš lékař může rozhodnout, abyste při vysazování postupoval(a) pomaleji. Pokud pozorujete závažné příznaky z vysazení při přerušení léčby přípravkem Fevarin, řekněte o tom svému lékaři. Může Vám říci, abyste znovu začal(a) tablety užívat a při jejich vysazování postupoval(a) pomaleji (viz část 4. Možné nežádoucí účinky).

 

Projeví-li se u Vás nějaké příznaky z vysazení, kontaktujte svého lékaře.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 

 

4.       MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY PŘÍPRAVKU FEVARIN 50/FEVARIN 100

 

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Fevarin 50/Fevarin 100 nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nejčastěji pozorovaným příznakem při podávání Fevarinu je nevolnost, někdy spojená se zvracením. Tento nežádoucí účinek obvykle během prvních 2 týdnů léčby ustupuje. Jiné nežádoucí účinky, pozorované v klinických studiích v níže uvedených frekvencích, jsou často spojeny s onemocněním a nemusí mít vztah k podávané léčbě.

 

Časté (u více než 1 pacienta ze 100, ale méně než u 1 pacienta z 10): nevolnost, zvracení, nechutenství, bolest břicha, zácpa, průjem, sucho v ústech, poruchy trávení, rozrušení, úzkost, závratě, nespavost, spavost, nervozita, třes, bušení srdce, zrychlení akce srdeční, pocení, bolest hlavy, malátnost, slabost

 

Méně časté (u více než 1 pacienta z 1000, ale méně než u 1 pacienta ze 100): ataxie (porucha hybnosti a koordinace pohybů), zmatenost, extrapyramidové příznaky (svalová ztuhlost, snížená pohybová schopnost, třes), halucinace, nízký krevní tlak po postavení se, kožní reakce z přecitlivělosti jako vyrážka, svědění, angioedém (náhlý otok kůže a sliznic), bolest kloubů, bolest svalů, opožděná ejakulace

Vzácné (více než u 1 pacienta z 10 000, ale méně než u 1 pacienta z 1000):  křeče, mánie (nadměrná veselost, zvýšená aktivita), poruchy jaterních funkcí, zvýšená citlivost pokožky na sluneční záření, tvorba mléka u žen, které nekojí

 

Jiné nežádoucí účinky pozorované v praxi, jejichž přesnou frekvenci nelze určit

Byly hlášeny poruchy krvácivosti. Pokud se u Vás objeví podlitiny nebo červené skvrny na kůži, vyhledejte svého lékaře.

Byla pozorována snížená hladina sodíku, poruchy čití (brnění, necitlivost), vzestup nebo úbytek na váze, neschopnost dosáhnout orgasmu a poruchy chuti.

Byl zaznamenán serotoninový syndrom nebo neuroleptický maligní syndrom. Pokud se u Vás objeví následující příznaky: pocení, svalová ztuhlost nebo křeče, nestabilita, zmatenost, rozčilení až podrážděnost, ihned přestaňte užívat Fevarin 50/Fevarin 100 a vyhledejte svého lékaře.

Dále se vyskytla akatizie (neschopnost vydržet v klidu).

Během léčby fluvoxaminem nebo časně po přerušení léčby byly hlášeny případy sebevražedných myšlenek a sebevražedného chování.

Vyskytly se poruchy močení (včetně zadržení moči, neschopnosti udržet moč, častého močení, nočního močení a pomočování).

Byly pozorovány příznaky z vysazení léčby včetně příznaků z vysazení u novorozenců (viz bod Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Fevarin 50/100 a bod Těhotenství).

 

Sebevražedné myšlenky a zhoršení Vaší deprese či projevy úzkosti

Jestliže trpíte depresí či úzkostnými stavy, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě. Tyto myšlenky se mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat antidepresiva. Trvá totiž určitou dobu, než tyto přípravky začnou působit, obvykle přibližně dva týdny, ale někdy i déle.

 

Může být pravděpodobnější, že začnete uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě:

–         pokud se u Vás již dříve objevily myšlenky na sebevraždu či na sebepoškození

–         jestliže jste mladý dospělý. Informace z klinických studií poukazují na zvýšené riziko sebevražedného chování u dospělých mladších 25 let s psychiatrickým onemocněním, kteří byli léčeni antidepresivy.

Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu, vyhledejte ihned svého lékaře nebo nejbližší nemocnici.

Možná bude užitečné, když řeknete blízkému příteli nebo příbuznému, že máte deprese nebo úzkostnou poruchu a požádáte je, aby si přečetli tuto příbalovou informaci. Mohli byste je požádat, aby Vám řekli, pokud si budou myslet, že se Vaše deprese nebo úzkost zhoršuje nebo budou-li znepokojeni změnami ve Vašem chování.

 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

 

5.       JAK PŘÍPRAVEK FEVARIN 50/FEVARIN 100 UCHOVÁVAT

 

Uchovávejte v suchu, při teplotě do 25°C.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

 

Nepoužívejte přípravek Fevarin 50/Fevarin 100 po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

 

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 

 

6.         DALŠÍ INFORMACE

 

Co přípravek Fevarin 50/Fevarin 100 obsahuje

 

–         Léčivou látkou je fluvoxamini hydrogenomaleas

–          Pomocnými látkami jsou:

•    mannitol, kukuřičný škrob, předbobtnalý škrob, natrium-stearyl-fumarát, koloidní bezvodý oxid křemičitý

•     hydroxypropylmethylcelulóza, makrogol, mastek, oxid titaničitý

 

Jak přípravek Fevarin 50/Fevarin 100 vypadá a co obsahuje toto balení

Fevarin 50: kulaté, bikonvexní, dělené, bílé potahované tablety pro perorální podání, označené na jedné straně vyraženým „291“ z obou stran půlicí rýhy, na druhé straně „S“. Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.

Fevarin 100: oválné, bikonvexní, dělené, bílé potahované tablety pro perorální podání, označené na jedné straně vyraženým „313“ z obou stran půlicí rýhy, na druhé straně „S“. Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.

Tablety obsahující fluvoxamini hydrogenomaleas jsou dodávány v balení obsahujícím 30 a 60 tablet (50 mg) nebo 15 a 30 tablet (100 mg), baleny jsou v PVC/PVDC/Al blistrech.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

 

Držitel rozhodnutí o registraci:

Solvay Pharmaceuticals B.V., Weesp, Nizozemsko

 

Výrobce:

Solvay Biologicals B.V., Olst, Nizozemsko

Solvay Pharmaceuticals S.A.S., Chatillon sur Chalaronne, Francie

 

Údaje v této příbalové informaci jsou omezené.

Další informace o tomto přípravku získáte u svého lékaře nebo lékárníka.

 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena

29.8.2008