Faxiprol

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

 

Faxiprol 37.5

Faxiprol 75

Faxiprol 150

Faxiprol 225

Venlafaxinum

Tablety s prodlouženým uvolňováním

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

·                     Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

·                     Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

·                     Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

·                     Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

V této příbalové informaci naleznete:

 

1.              Co je Faxiprol a k čemu se používá.

2.              Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Faxiprol užívat.

3.              Jak se Faxiprol užívá

4.              Možné nežádoucí účinky

5.              Jak Faxiprol uchovávat

6.              Další informace

 

 

1.   CO JE FAXIPROL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

 

Faxiprol je antidepresivum ze skupiny léků označovaných jako inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu (SNRI) a užívá se k léčbě příznaků deprese.

Faxiprol je také indikován k léčbě panické poruchy s agorafobií nebo bez ní (strach opustit domov, vstupovat do obchodů nebo strach z rušných míst a veřejných prostranství).

 

2.   ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE FAXIPROL UŽÍVAT

 

Neužívejte Faxiprol

– jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na venlafaxin nebo na kteroukoli další složku přípravku Faxiprol tablety s prodlouženým uvolňováním,

– jestliže užíváte nebo jste v nedávné době (poslední dva týdny) užíval(a) jiné antidepresivum, které patří mezi tzv. inhibitory monoaminoxidázy (MAOI). Kromě toho, neužívejte inhibitory monoaminoxidázy 7 dní poté, co ukončíte léčbu venlafaxinem.

 

Pokud si myslíte, že se Vás týká některý z uvedených bodů, tablety neužívejte. Nejdříve se poraďte s lékařem a řiďte se jeho doporučením.

 

Zvláštní opatrnosti při použití Faxiprol je zapotřebí

–      Jestliže máte onemocnění jater nebo ledvin. Pokud ano, je možné, že dávka přípravku Faxiprol Vám může být snížena.

–      Jestliže máte epilepsii v anamnéze. Pokud ano, Váš lékař Vás bude během léčby přípravkem Faxiprol pečlivě sledovat.

–      Jestliže máte v anamnéze srdeční onemocnění. Pokud ano, Váš lékař Vás bude během léčby přípravkem Faxiprol pečlivě sledovat.

–      Jestliže trpíte mánií nebo se u Vás již dříve vyskytla.

–      Jestliže máte cukrovku, (může být ovlivněna rovnováha cukrů).

–      Jestliže máte oční problémy nebo trpíte či jste trpěl/a zvýšeným nitroočním tlakem (glaukom s úzkým úhlem).

–      Jestliže jste náchylní k časté nebo neobvyklé tvorbě modřin nebo krvácení.

–      Jestliže jste starší člověk a užíváte léky patřící mezi diuretika. Pokud ano, Váš lékař Vás bude během léčby přípravkem Faxiprol pečlivě sledovat.

–      Jestliže máte problémy s vylučováním moči. Pokud ano, je možné, že se Vaše příznaky během léčby přípravkem Faxiprol zhorší.

–      Jestliže máte vysoký krevní tlak: užívání venlafaxinu může vést ke zvýšení krevního tlaku. Váš lékař může rozhodnout o pravidelných kontrolách Vašeho krevního tlaku.

Jestliže se u Vás vyskytne vyrážka, kopřivka nebo jiné alergické reakce, přestaňte užívat Faxiprol a informujte svého lékaře.

 

Myšlenky na sebevraždu a zhoršení příznaků vaší deprese nebo úzkosti

Jestliže trpíte depresí či úzkostnými stavy, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě. Tyto myšlenky se mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat antidepresiva. Trvá totiž určitou dobu, než tyto přípravky začnou působit, obvykle přibližně dva týdny, ale někdy i déle.

 

Může být pravděpodobnější, že začnete uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě:

–                 Jestliže se již v minulosti u Vás vyskytly myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu.

–                 Jestliže jste mladý dospělý. Informace z klinických studií ukazují na zvýšené riziko sebevražedného chování u mladých dospělých (mladších 25 let) s psychiatrickými onemocněními, kteří byli léčeni antidepresivy.

Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu, vyhledejte ihned svého lékaře nebo nejbližší nemocnici.

 

Možná bude užitečné, když řeknete blízkému příteli nebo příbuznému, že máte deprese nebo úzkostnou poruchu a požádáte ho, aby si přečetl tuto příbalovou informaci. Možná byste je mohl(a) požádat, aby Vám řekli, pokud si budou myslet, že se Vaše deprese nebo úzkost zhoršuje nebo budou-li znepokojení změnami ve Vašem chování.

 

Použití u dětí a dospívajících do 18 let

Venlafaxin by za normálních okolností neměli používat děti a dospívající do 18 let. Měli byste také vědět, že u pacientů do 18 let, kteří se léčí některým z této skupiny přípravků, je zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků, jako jsou pokusy o sebevraždu, sebevražedné myšlenky a nepřátelské jednání (převážně agresivita, protichůdné chování a hněv). Přesto může Váš lékař předepsat venlafaxin pacientům mladším 18 let, pokud usoudí, že je to v jejich nejlepším zájmu. Pokud lékař předepsal venlafaxin pacientovi do 18 let a chcete se o tom poradit, navštivte, prosím, znovu svého lékaře. Jestliže se u pacientů do 18 let, kteří jsou léčeni venlafaxinem, rozvine nebo zhorší některý z výše uvedených příznaků, měli byste o tom informovat svého lékaře. Rovněž dlouhodobé bezpečnostní účinky ve vztahu k dalšímu růstu, dospívání a rozvoji poznání a chování nebyly dosud v této věkové skupině prokázány.

 

 

Ačkoliv se na Faxiprol nevytváří skutečná závislost, náhlé přerušení při dlouhodobém užívání může vyvolat nevolnost a/nebo zvracení, závrať, třes, zmatenost, pocení, bolest hlavy, průjem, bušení srdce a dlouhodobé mírné zvýšení aktivity. Z tohoto důvodu by dávka měla být snižována postupně. Tyto příznaky obvykle po nějakém čase vymizí, měl/a byste však vyhledat lékaře, pokud Vás tyto příznaky stále obtěžují nebo nevymizí.

 

Faxiprol vzácně způsobuje mírné změny hladiny cholesterolu v krvi. Z tohoto důvodu u Vás může Váš lékař příležitostně požadovat provedení krevních testů, obzvláště pokud užíváte Faxiprol delší dobu.

 

Sdělte svému lékaři, pokud jste již byl/a léčen/a na výše zmíněné nemoci.

 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu a bylinných přípravcích.

Informujte svého lékaře či lékárníka, jestliže:

–      užíváte nebo jste v nedávné době užíval(a) jiné antidepresivum, zejména ze skupiny tzv. inhibitorů monoaminooxidázy (MAOI) (viz také odstavec „Neužívejte Faxiprol“);

–      užíváte cimetidin (lék užívaný při léčbě žaludečních obtíží) a jste starší či máte jaterní onemocnění, neboť cimetidin může zvyšovat účinnost přípravku Faxiprol a může být tedy potřebná úprava dávkování;

–      užíváte léky ovlivňující hladinu serotoninu (látka v mozku, která ovlivňuje Vaši náladu) jako triptany (užívané k léčbě migrény) nebo selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI, užívané k léčbě deprese);

–      užíváte warfarin (lék pro snížení srážlivosti krve), Váš lékař by měl kontrolovat Vaši krev;

–      užíváte haloperidol, protože účinek haloperidolu nebo venlafaxinu se může zesílit;

–      užíváte klozapin (k léčbě psychózy), protože účinek klozapinu může být zesílen;

–      pravidelně užíváte léky ulevující od bolesti (jako jsou deriváty kyseliny acetylsalycilové a nesteroidní protizánětlivé/protirevmatické léky – NSAID) nebo máte snížený počet krevních destiček, vzhledem ke zvýšenému riziku krvácení;

–      užíváte léky na snížení hmotnosti;

–      jestliže podstupujete elektrokonvulzívní léčbu (ECT);

–      užíváte dietetické přípravky jako fentermin, protože současné užívání venlafaxinu s léky na snížení hmotnosti se nedoporučuje;

–      užíváte ketokonazol nebo itrakonazol (přípravky k léčbě houbových infekcí), ritonavir (pro léčbu HIV infekce), protože může být zvýšen účinek venlafaxinu;

–      užíváte přípravky, které inhibují určité jaterní enzymy, jako chinidin (užívaný k léčbě určitých srdečních poruch), paroxetin, fluoxetin (užívaný společně s dalšími k léčbě deprese) a perfenazin (užívaný k léčbě psychózy a mánie).

 

Užívání Faxiprol s jídlem a pitím

Faxiprol užívejte s jídlem. Během léčby Faxiprol nepijte alkohol. Stejně jako u všech léků ovlivňujících centrální nervový systém byste se měl/a během léčby přípravkem Faxiprol vyhnout pití alkoholu.

 

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

 

Těhotenství

Sdělte svému lékaři, jestliže jste těhotná nebo se snažíte otěhotnět. Neexistují dostatečná data o použití přípravku Faxiprol u těhotných žen. Pokud jste těhotná, venlafaxin užívejte pouze s výslovným souhlasem lékaře.

Pokud Faxiprol užíváte až do období těsně před porodem, sdělte to svému lékaři, protože Vaše dítě může mít po narození abstinenční příznaky.

 

Kojení

Sdělte svému lékaři, pokud kojíte. Venlafaxin přechází do mateřského mléka. Váš lékař rozhodne, zda byste měla pokračovat/přerušit kojení nebo pokračovat/přerušit léčbu přípravkem Faxiprol.

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Faxiprol může zhoršit schopnost soustředění a pozornost. Z tohoto důvodu byste měl/a být opatrný/á, pokud řídíte motorová vozidla nebo obsluhujete stroje. Váš lékař zhodnotí Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje posouzením stavu nemoci, odpovědi na léčbu a možných nežádoucích účinků.

 

Důležité informace o některých složkách Faxiprol

Tento léčivý přípravek obsahuje laktózu. Pokud u Vás byla zjištěna nesnášenlivost určitých cukrů, obraťte se před začátkem užívání tohoto léčivého přípravku na svého lékaře.

 

 

3.   JAK SE FAXIPROL UŽÍVÁ

 

Vždy užívejte Faxiprol přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

 

Obvyklá počáteční dávka přípravku je jedna tableta 75 mg denně v přibližně stejnou denní dobu, ráno nebo večer. Váš lékař může ale rozhodnout, že je pro Vás vhodnější jiné dávkování. Váš lékař může zvýšit Vaši dávku na 150 mg, 225 mg nebo 375 mg denně.

 

Tablety užívejte po jídle, polykejte je celé a zapijte je vodou. Tablety nerozdělujte, nedrťte, nelamte ani nežvýkejte.

 

Pro perorální podání.

 

Léčivá látka, venlafaxin, se pomalu uvolňuje z granulí v tabletách. Středy tablet jsou nerozpustné a někdy je můžete uvidět ve své stolici.

 

Pokud máte pocit, že účinek přípravku Faxiprol je příliš silný nebo naopak příliš slabý, informujte o tom svého lékaře nebo lékárníka.

 

Může trvat několik dnů nebo i více, než budete mít pocit, že Váš lék funguje. Možná bude zapotřebí, abyste Faxiprol užívali několik měsíců..

Faxiprol je forma „prodlouženého uvolňování“ venlafaxinu, která uvolňuje přípravek postupně po celou dobu dávky. Váš lékař může změnit Vaši léčbu z tradičních tablet s obsahem venlafaxinu (s okamžitým uvolňováním) na Faxiprol. Pokud ano, Váš lékař rozhodne, která dávka Faxiprol je nejblíže k Vaší celkové denní dávce tablet s obsahem venlafaxinu. Dávka přípravku Faxiprol by měla být užita jednou denně.

 

Váš lékař může požadovat pravidelné sledování Vašeho krevního tlaku a srdečního rytmu, obzvláště pokud potřebujete léčbu vyššími dávkami (vyššími než 200 mg za den) přípravku Faxiprol.

 

Depresivní epizody.

Výchozí dávka je 75 mg Faxiprol jednou denně. Dávka může být zvyšována v intervalech přibližně 2 týdnů nebo více, ale ne méně než 4 dny, na maximální denní dávku 375 mg.

 

 

Panická porucha s agorafobií nebo bez ní ((strach opustit domov, vstupovat do obchodů nebo strach z rušných míst a veřejných prostranství).

Léčba by měla být zahájena dávkou 37.5 mg jednou denně během prvních 4 až 7 dnů a lze ji zvýšit až na 75 mg jednou denně. Dávka může být zvýšena na 150 mg jednou denně a dále až na maximální denní dávku 225 mg v intervalech alespoň 4 dnů.

 

Nepřestávejte užívat svoje tablety bez předchozí porady s Vaším lékařem, a to ani tehdy, pokud se cítíte lépe. Jestliže Váš lékař usoudí, že již Faxiprol nepotřebujete, vyzve Vás ke snížení dávky před úplným ukončením léčby. Jestliže je Faxiprol vysazen náhle nebo dávka snížena příliš rychle, mohou mít někteří pacienti příznaky jako je únava, závrať, bolest hlavy, nespavost, sucho v ústech, pocit nebo stav nemoci, průjem, nervozita, zmatenost, mravenčení a pocení. Tyto příznaky obecně nejsou závažné a zmizí během několika dnů. Váš lékař Vám poradí, jakým způsobem byste měl/a postupně ukončit léčbu přípravkem Faxiprol a pokud proděláte některý z těchto nebo jiných příznaků, které jsou nepříjemné, vraťte se ke svému lékaři pro další pokyny.

Rozhodnutí o ukončení léčby by měl stanovit Váš lékař.

 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Faxiprol, než jste měl(a):

Pokud užijete více přípravku Faxiprol než jste měl(a), musíte okamžitě vyhledat lékařskou pomoc. Nezapomeňte si vzít s sebou toto balení.

Příznaky zaznamenané po předávkování zahrnují změny úrovně vědomí (od spavosti po bezvědomí), ale také agitaci (pohybový neklid), zvracení, průjem, třes, rychlý nebo nepravidelný tlukot srdce, pomalý tlukot srdce, nízký nebo vysoký krevní tlak a epileptický záchvat.

 

Jestliže jste zapomněl(a) užít Faxiprol:

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku, ale užijte další dávku obvyklým způsobem.

 

Jestliže jste přestal(a) užívat Faxiprol:

Je důležité pokračovat v léčbě přípravkem Faxiprol tak dlouho, jak Vám předepsal Váš lékař. Náhlé ukončení užívání léku může způsobit závrať, změny smyslového vnímání, poruchy spánku (včetně živých snů), agitaci (pohybový neklid) nebo úzkost, nevolnost a/nebo zvracení, třes, zmatenost, pocení, bolest hlavy, průjem, nepravidelné bušení srdce, emocionální nestabilitu, podrážděnost a zrakové poruchy. Tyto příznaky obecně nejsou závažné a vymizí během několika dnů. Váš lékař Vám poradí, jakým způsobem byste měl/a postupně ukončit léčbu přípravkem Faxiprol. Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 

 

4.      MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

 

Podobně jako všechny léky, může mít i Faxiprol nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

 

Časté (vyskytující se u méně než 1 pacienta z 10, ale u více než 1 ze 100):

–      zvýšení koncentrace cholesterolu v séru (zejména při dlouhodobé léčbě a případně při vyšších dávkách), pokles hmotnosti;

–      potíže se spánkem nebo ospalost, nervozita, agresivita, neobvyklé sny;

–      závrať, zvláštní pocit na kůži jako je „mravenčení a jehličky“ nebo palčivá bolest, sedace (útlum), třes;

–      rozmazané nebo abnormální vidění;

–      vysoký krevní tlak, návaly horka;

–      zívání;

–      změny chuti, zácpa, nevolnost, trávicí potíže, zvracení, poruchy příjmu potravy (anorexie), sucho v ústech;

–      pocení (včetně nočního pocení);

–      potíže při vylučování moči nebo nutkání jít na toaletu častěji než je obvyklé;

–      změna sexuálních funkcí, jako je netypická ejakulace u mužů, snížená sexuální energie, impotence, absence orgasmu u mužů;

–      neobvyklá únava nebo slabost, bolest hlavy.

 

Méně časté (vyskytující se u méně než 1 pacienta ze 100, ale u více než 1 z 1000):

–      časté nebo neobvyklé modřiny;

–      nízká koncentrace sodíku v krvi, přírůstek hmotnosti;

–      apatie, halucinace, neklid;

–      zvonění v uších (tinnitus);

–      rychlý nebo nepravidelný tlukot srdce;

–      nízký krevní tlak, pocity závratí, mdloby;

–      nevědomé a nefyziologické skřípání a svírání zubů ve spánku (bruxismus), měnící se chuťové vjemy, průjem;

–      abnormální testy jaterních funkcí;

–      zánětlivé onemocnění kůže (dermatitida), nadměrná ztráta vlasů, vyrážka;

–      obtížné vylučování moči;

–      menstruační poruchy, poruchy orgasmu u žen;

–      zvýšená citlivost kůže na světlo.

 

Vzácné (vyskytující se u méně než 1 pacienta z 1000, ale u více než 1 ze 10000):

–      prodloužená doba krvácení, neobvyklé krvácení (jako např. z nosu), nízký počet krevních destiček;

–      syndrom nepřiměřené sekrece antidiuretického hormonu (SIADH) – způsobí, že tělo zadržuje vodu a poklesnou hladiny určitých minerálů v tělních tekutinách, které mohou nést elektrický náboj v krvi (např. sodík);

–      křeče (záchvaty nebo epileptické záchvaty), pocit velkého nabuzení nebo přebuzení (mánie nebo hypománie), pocit neklidu nebo neschopnost vydržet v klidu stát či sedět (akatizie);

–      pocity zmatenost, pocit neklidu, pocení, třes, chvění, halucinace (podivné vidění či zvuky), trhavé pohyby svalů nebo rychlý srdeční tep, což jsou příznaky serotoninového syndromu; Pokud budete mít takové pocity, obraťte se na svého lékaře.

–      vysoká teplota se ztuhlými svaly, zmateností nebo agitací (pohybový neklid), pocením nebo pokud máte trhavé pohyby svalů, které nemůžete kontrolovat. Může se jednat o příznaky vážného stavu známého jako maligní neuroleptický syndrom (NMS).

–      černá stolice, která může být příznakem vnitřního krvácení;

–      svědění kůže, žluté zbarvení kůže nebo očí, tmavá moč, nebo příznaky podobné chřipce, což jsou příznaky zánětu jater (hepatitida).

 

Velmi vzácné (pravděpodobně postihují méně než 1 osobu z 10000):

–      změny složek krve (včetně otravy kostní dřeně (agranulocytóza), nízký počet bílých krvinek a závažná anemie);

–      závažné alergické reakce;

–      svalová ztuhlost, vzácně nemotornost nebo ztráta rovnováhy, náhlé mimovolné trhavé pohyby, zmatenost;

–      zvýšený nitrooční tlak;

–      dýchací obtíže, bolest na hrudi;

–      zánět slinivky břišní;

–      kožní změny vyznačující se soustřednými bledými nebo začervenalými kruhy (erythema multiforme), závažná kožní vyrážka, která může vést ke tvorbě puchýřků nebo olupování kůže (Stevens – Johnsonův syndrom), svrbění, svědění, kopřivka;

–      výrazná citlivost svalů na dotek, ztuhlost nebo slabost, zvláště pokud je doprovázená tmavou močí (toto může být způsobeno svalovým rozkladem vedoucího k problémům ledvin – rhabdomyolýza);

–      neobvyklá tvorba mateřského mléka.

 

Neznámá frekvence (nelze odhadovat z dostupných dat):

–          myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu

 

Někteří pacienti příležitostně pocítili závrať nebo nejistotu při stání, což bylo způsobeno poklesem krevního tlaku.

Faxiprol někdy způsobuje nechtěné účinky, kterých si nemusíte být vědom/a, jako např. zvyšování krevního tlaku nebo bušení srdce; nebo mírně změněné hodnoty jaterních enzymů, sodíku nebo vzácně cholesterolu. Velmi vzácně může Faxiprol snižovat počet krevních destiček. Z tohoto důvodu u Vás může Váš lékař příležitostně požadovat provedení krevních testů, obzvláště pokud užíváte Faxiprol delší dobu.

 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

 

5.   JAK FAXIPROL UCHOVÁVAT

 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte Faxiprol po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30°C.

 

Blistry: Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vzdušnou vlhkostí.

HDPE lahvička: Uchovávejte lahvičku pevně uzavřenou, aby byl přípravek chráněn před vzdušnou vlhkostí.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomohou chránit životní prostředí.

 

 

6.   DALŠÍ INFORMACE

 

Co Faxiprol obsahuje

 

Léčivou látkou je venlafaxinum.

Jedna tableta přípravku Faxiprol 37,5, 75, 150 nebo 225 mg, tablety s prodlouženým účinkem obsahuje venlafaxini hydrochloridum v množství odpovídajícím 37,5 mg, 75 mg, 150 mg nebo 225 mg venlafaxinu.

 

Pomocnými látkami jsou:

Jádro: Mannitol (E421), povidon 360, makrogol 400, mikrokrystalická celulóza, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát.

Potah tablety: Acetát celulózy, makrogol 400, Potahová soustava Opadry II Y-30-18037 bílá (směs hypromelózy, monohydrát laktózy, oxidu titaničitého (E172) a triacetinu)

 

Jak Faxiprol vypadá a co obsahuje toto balení

 

Faxiprol 37,5 mg/ 75 mg/ 150 mg/ 225 mg, tablety s prodlouženým uvolňováním jsou bílé, kulaté tablety s prodlouženým uvolňováním, dostupné:

37,5 mg

 – v blistrech po 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 100 a 500 tabletách

 – v HDPE lahvičkách po 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 100 a 500 tabletách

75 mg, 150 mg, 225 mg

 – v blistrech po 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 70, 98, 100 a 500 tabletách

 – v HDPE lahvičkách po 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 100 a 500 tabletách

 

.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

 

Držitel rozhodnutí o registraci:                Medico Uno Pharma Kft.

2051 Biatorbágy, Viadukt u. 12.

Maďarsko

 

Výrobce:               Laboratorios LICONSA, S.A.

Avda. Miralcampo, Nº 7, Polígono Industrial Miralcampo

19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara), ŠPANĚLSKO

 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 10.12.2008