ESPRITAL

Příbalová informace – informace pro uživatele

 

 

ESPRITAL 30

ESPRITAL 45

(Mirtazapinum)

potahované tablety

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

–         Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

–         Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

–         Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy

–         Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

V příbalové informaci naleznete:

1.     Co je Esprital a k čemu se používá

2.     Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Esprital užívat

3.     Jak se přípravek Esprital užívá

4.     Možné nežádoucí účinky

5.     Jak přípravek Esprital uchovávat

6.     Další informace

 

 

1. Co je přípravek Esprital a k čemu se používá?

Esprital (léčivou látkou je mirtazapin) je antidepresivum, které se užívá při léčbě deprese. K příznakům deprese patří neschopnost se radovat, pohybové poruchy, poruchy spánku (časné probouzení) a úbytek hmotnosti. Další příznaky jsou např. ztráta zájmu, sebevražedné sklony a změny nálady.

Účinek Espritalu se běžně začíná projevovat po 1 až 2 týdnech léčby.

 

 

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Esprital užívat?

 

Neužívejte přípravek Esprital

–         jestliže jste alergičtí/přecitlivělí na mirtazapin (léčivá látka přípravku Esprital) nebo na kteroukoli jinou složku tohoto přípravku (viz. bod 6).

–         Pokud užíváte nebo jste v nedávné době užíval/a (během minulých 2 týdnů) léky nazývané inhibitory monoaminooxidázy (MAO-Is)

 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Esprital je zapotřebí

 

Použití u dětí a dospívajících do 18 let:

Esprital by neměli běžně užívat děti a dospívající do 18 let. Měli byste také vědět, že u pacientů do 18 let, kteří se léčí některým z této skupiny přípravků, je zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků, jako jsou pokusy o sebevraždu, sebevražedné myšlenky a nepřátelské jednání (převážně agresivita, protichůdné chování a hněv). Váš lékař přesto může Esprital pacientům do 18 let předepsat, pokud usoudí, že to je v jejich nejlepším zájmu. Pokud lékař předepsal Esprital pacientovi do 18 let a chcete se o tom poradit, navštivte, prosím, znovu svého lékaře. Jestliže se u pacientů do 18 let, kteří jsou léčeni přípravkem Esprital, rozvine nebo zhorší některý z výše uvedených příznaků, měli byste o tom informovat svého lékaře. Rovněž dlouhodobé bezpečnostní účinky přípravku Esprital ve vztahu k dalšímu růstu, dospívání a rozvoji poznání a chování nebyly dosud v této věkové skupině prokázány.

 

Sebevražedné myšlenky a zhoršení vaší deprese nebo úzkosti

Pokud jste depresivní, můžete někdy mít sebepoškozující nebo sebevražedné myšlenky. Mohou narůstat, když poprvé začínáte užívat antidepresiva, neboť tyto léčivé přípravky potřebují čas na to, aby začaly působit, obvykle kolem dvou týdnů, ale někdy i déle.

S větší pravděpodobností se tak můžete cítit:

·   Pokud jste v minulosti měli myšlenky na sebevraždu nebo sebepoškození

·   Pokud jste mladý dospělý. Informace z klinických studií ukázaly zvýšené riziko sebevražedného chování u dospělých mladších 25 let s psychiatrickými stavy, kteří byli léčeni antidepresivy.

→ Pokud někdy máte myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu, neprodleně kontaktujte svého lékaře nebo jděte do nemocnice.

Možná bude užitečné, když řeknete svým blízkým nebo přátelům, že jste depresivní a požádáte je, aby si přečetli tuto příbalovou informaci. Můžete je požádat, aby Vám řekli, pokud se budou domnívat, že se Vaše deprese zhoršila nebo pokud mají obavy ze změn Vašeho chování.

 

Opatrnosti při použití přípravku Esprital je také zapotřebí

 

·   Jestliže trpíte, nebo jste v minulosti trpěli alespoň jedním z následujících příznaků, informujte o tom svého lékaře, pokud jste tak již neučinili.

 

–         Záchvaty křečí (epilepsie): pokud se u Vás záchvaty objeví, nebo pokud se zvýší jejich frekvence, přerušte léčbu a ihned kontaktujte svého lékaře;

–         onemocnění jater,včetně žloutenky: pokud onemocníte žloutenkou, přestaňte Esprital užívat a ihned navštivte svého lékaře;

–         onemocnění ledvin;

–         onemocnění srdce;

–         nízký krevní tlak;

–         schizofrenie, pokud se u Vás psychotické příznaky, jako jsou vztahovačné myšlenky, začnou vyskytovat častěji nebo výrazněji, ihned kontaktujte svého lékaře;

–         Bipolární afektivní porucha (střídání období nadměrné/přílišné aktivity a depresivní nálady). Pokud se začnete cítit nadměrně aktivně a vybuzeně, přestaňte užívat Esprital a okamžitě kontaktujte svého lékaře;

–         diabetes (může být třeba upravit Vaši dávku inzulínu nebo dalších antidiabetických přípravků)

–         oční onemocnění, jako například zvýšený nitrooční tlak (glaukom)

–         problémy s močením, které mohou být způsobeny zbytněním prostaty

 

 

·        Pokud se u Vás objeví příznaky infekce, jako je nevysvětlitelné zvýšení teploty (až horečka),  bolest v krku a vřídky v ústech,

→přestaňte užívat Esprital a požádejte svého lékaře, aby Vám udělal vyšetření krve. Ve vzácných případech mohou být tyto příznaky známkami poruch produkce krevních buněk v kostní dřeni. I když vzácně, mohou se tyto příznaky nejčastěji objevit po 4-6 týdnech léčby.

·        Pokud jste starší pacient. Můžete být více vnímavý k vedlejším účinkům antidepresiv.

 

 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud se rozhodnete užívat některý z následujících přípravků.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Neužívejte Esprital spolu s:

Inhibitory monoamonooxidázy (inhibitory MAO): Také neužívejte Esprital během dvou týdnů od ukončení léčby MAO inhibitory. Pokud přestanete užívat Esprital, neužívejte MAO inhibitory během následujících dvou týdnů.

Příklady inhibitorů MAO jsou: moclobemid, tranylcypromin (oba jsou antidepresiva), selegilin (k léčbě Parkinsonovy choroby).

 

Buďte opatrní, pokud Esprital užíváte v kombinaci s přípravky :

 

·        Antidepresiva ze skupiny SSRIs, venlafaxin a L-tryptofan, nebo triptany (k léčbě migrény), tramadol (k léčbě bolesti), linezilid (antibiotikum), lithium (k léčbě některých psychiatrických onemocnění) a přípravky z třezalky tečkované (rostlinné přípravky k léčbě deprese).Ve velmi vzácných případech může sám Esprital nebo Esprital v kombinaci s těmito léčivými přípravky, vést k takzvanému serotoninovému syndromu. Mezi příznaky serotoninového syndromu patří: nevysvětlitelná horečka, pocení, zvýšený srdeční tep, průjem, nekontrolovatelné svalové záškuby, chvění, hyperaktivita, nervozita, změny nálady a bezvědomí. Pokud se u Vás kombinace těchto příznaků vyskytne, okamžitě to řekněte svému lékaři.

·        Antidepresivum obsahující nefazodon může způsobit zvýšení množství Espritalu v krvi. Informujte svého lékaře, pokud užíváte tento lék. Váš lékař Vám pravděpodobně sníží dávky Espritalu, a pokud přestanete Nefazodon užívat, dávky Espritalu Vám opět zvýší.

·        Léky k léčbě úzkosti a nespavosti jako jsou benzidiazepiny,

Léky k léčbě schizofrenie jako je olanzapin,

Léky k léčbě alergií jako je cetirizin,

Léky k léčbě bolesti jako je morfin: pokud některý z těchto léků užíváte současně s Espritalem, pravděpodobně to u Vás vyvolá větší útlum než způsobují tyto léky samostatně podávané

·        Léky k léčbě infekcí (jako např. erythromycin),

Léky k léčbě mykotických infekcí (jako např. ketokonazol) nebo léky proti HIV/AIDS (jako např inhibitory HIV-proteázy) způsobují v kombinaci s Espritalem zvýšení hladiny Espritalu v krvi. Informujte svého lékaře, pokud tyto léky užíváte. Váš lékař Vám pravděpodobně sníží dávky Espritalu, a pokud přestanete tyto léky užívat, dávky Espritalu Vám opět zvýší.

·        Léky k léčbě epilepsie jako je karbamazepin nebo fenytoin,
Léky k léčbě tuberkulózy jako je rifampicin snižují množství Espritalu v krvi. Informujte svého lékaře, pokud užíváte tento lék. Váš lékař Vám pravděpodobně zvýší dávky Espritalu, a pokud přestanete tyto léky užívat, dávky Espritalu Vám opět sníží.

·        Léky k prevenci krevního srážení jako je warfarin. Esprital zvyšuje protisrážlivý efekt warfarinu. Informujte svého lékaře, pokud užíváte tento lék. Současné podávání Espritalu a warfarinu vyžaduje pečlivé sledování a monitorování krevního obrazu.

 

 

 

Užívání přípravku Esprital s jídlem a pitím

 Účinek Espritalu není ovlivněn příjmem potravy. Esprital může zesilovat tlumící účinek alkoholu na centrální nervový systém; pacientům se proto doporučuje nepožívat alkohol během léčby.

 

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Omezená zkušenost s podáváním přípravku Esprital těhotným ženám nenaznačuje zvýšení rizika.

Nicméně je nutná opatrnost, pokud je užíván během těhotenství.

Pokud  v průběhu léčby přípravkem Esprital zjistíte, že jste těhotná nebo plánujete otěhotnět, zeptejte se svého lékaře, zda můžete přípravek Esprital dále užívat. Pokud užíváte Esprital do porodu nebo krátce před porodem, mělo by být Vaše dítě pod dohledem kvůli možným nežádoucím účinkům.

Zeptejte se svého lékaře, zda můžete kojit, když užíváte Esprital.

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Esprital může snížit Vaši pozornost a schopnost koncentrace. Ujistěte se, že Vaše schopnosti nejsou sníženy, než začnete řídit dopravní prostředek nebo obsluhovat stroje.

 

Důležité informace o některých složkách přípravku Esprital:

Tento léčivý přípravek obsahuje laktózu. Pokud Vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se o užívání tohoto přípravku se svým lékařem, ještě než ho začnete užívat.

 

 

3. Jak se přípravek ESPRITAL užívá?

Vždy užívejte přípravek Esprital přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/a, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

 

Tablety se podávají ústy. Spolkněte svoji předepsanou dávku Espritalu bez žvýkání a zapijte ji trochou vody nebo šťávy.

Pro dávku 15 mg použijte půlku tablety Esprital 30.

 

Jaká dávka Espritalu se užívá

Obvyklá úvodní dávka je 15 nebo 30 mg každý den. Váš lékař Vám pravděpodobně po několika dnech zvýší dávku na pro Vás nejvhodnější (od 15 do 45 mg denně).

Dávkování je obvykle stejné pro všechny věkové kategorie pacientů. Nicméně pokud jste starší pacient, nebo pokud trpíte onemocněním ledvin nebo jater, Váš lékař Vám dávku přizpůsobí.

 

Kdy se Esprital užívá

Užívejte Esprital ve stejnou denní dobu.

Nejlépe je užívat Esprital v jedné dávce večer před spaním. Nicméně Vám může lékař denní dávku Espritalu rovněž rozložit do dvou dávek – ráno a večer před spaním. Větší dávku je třeba užívat večer před spaním.

 

Kdy můžete očekávat zlepšení

Antidepresivní účinek Espritalu se obvykle projeví za 1 až 2 týdny po zahájení léčby a po 2-4 týdnech se můžete cítit lépe.

Je důležité, abyste během prvních týdnů léčby si se svým lékařem promuluvili o tom, jak na vás léčba Espritalem působí.

Po 2-4 týdnech od zahájení léčby informujte svého lékaře, jak Vás léčba Espritalem dále ovlivňuje.

Pokud se nebudete cítit lépe, Váš lékař Vám může předepsat vyšší dávku. V tomto případě informujte svého lékaře za další 2-4 týdny o účincích léčby. Obvykle budete Esprital užívat 4-6 měsíců do vymizení příznaků deprese.

 

Jestliže jste užil(a) více přípravku ESPRITAL, než jste měl(a):

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku ihned vyhledejte lékaře.

Nejpravděpodobnější příznaky předávkování Espritalem (včetně jeho požití společně s dalšími přípravky nebo alkoholem) jsou útlum, zmatenost a zrychlení tepové frekvence.

 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek ESPRITAL:

V případě, že užíváte přípravek jen jednou denně

·        Pokud si zapomenete vzít svoji obvyklou denní dávku, jednoduše ji vynechejte. Další dávku si již vezměte v obvyklou denní dobu.

V případě, že užíváte přípravek dvakrát denně

·        Pokud si zapomenete vzít svou ranní dávku, jednoduše si ji vezměte společně s dávkou večerní

·        Pokud si zapomenete vzít svou večerní dávku, neberte si ji společně s ranní dávkou, vynechejte ji a pokračujte v užívání obvyklé ránní a večerní dávky

·        Pokud si zapomenete vzít obě své denní dávky, jednoduše je vynechejte a pokračujte v užívání obvyklých dávek následující den ráno a večer.

 

Pokud si zapomenete vzít více dávek, zeptejte se svého lékaře jak dále pokračovat.

 

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek ESPRITAL:

→Pouze po poradě se svým lékařem přestňte užívat Esprital.

Pokud přerušíte léčbu příliš brzy, mohou se příznaky deprese navrátit. Pokud se cítíte lépe, informujte o tom svého lékaře a on rozhodne, kdy bude léčba ukončena.

Nepřerušujte léčbu náhle po vymizení příznaků deprese. Pokud byste léčbu ukončili náhle, mohou se vyskytnout příznaky jako nevolnost, závrať, agitace, úzkost a bolesti hlavy. Těmto příznakům je možné zabránit, pokud je léčba ukončována postupně. Váš lékař Vám řekne, jak postupně dávku snižovat

 

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Esprital nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přípravek je obvykle dobře snášen, někdy je však obtížné zjistit, které příznaky jsou důsledkem choroby a které vyvolala léčba Espritalem.

Při užívání mirtazapinu (léčivá látka přípravku Esprital) se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky (seřazeny dle četnosti výskytu):

Velmi často (možnost výskytu u více než 1 z 10 pacientů)

·        zvýšená chuť k jídlu a přibývání na váze, ospalost a spavost, bolesti hlavy, sucho v ústech

Často (možnost výskytu u 1- 10 pacientů ze 100):

·        Netečnost, závratě, chvění nebo třes, nevolnost, průjem, zvracení, kožní vyrážka (exantém), bolest kloubů (artralgie), bolest svalů (myalgie), bolest zad, pocit na omdlení po náhlém postavení se (ortostatická hypotenze), otoky (typické na dlaních nebo ploskách nohou) způsobené zadržováním tekutiny (edémem), únava, divoké sny, zmatenost, podrážděnost, potíže se spaním

Méně často (možnost výskytu u 1- 10 pacientů z 1 000):

·        Pocit zvýšeného vzrušení a radosti (mánie):
ihned přerušte užívání Espritalu a okamžitě to sdělte svému lékaři

·        Výskyt abnormálních pocitů na kůži jako je pálení, bodání, dráždění, brnění (parestézie), syndrom neklidných nohou, mdloby, pocit snížené citlivosti v ústech (orální hypoastézie), nízký krevní tlak, noční můry,agitace, halucinace, nutkání k pohybu

Vzácně (možnost výskytu u 1- 10 pacientů z 10 000):

·        žluté zbarvení očí nebo pokožky, může znamenat poruchu funkce jater (žloutenku):
přerušte ihned léčbu Espritalem a okamžitě to sdělte svému lékaři

·        svalové záškuby nebo kontrakce (myoklonus)

Není známo (četnost výskytu není známa  z dostupných dat)

·        Příznaky infekce jako je náhlá a nevysvětlitelná horečka,  bolest v krku a vředy v ústech (agranulocytóza):
přerušte užívání Espritalu a ihned vyhledejte svého lékaře, který Vám vyšetří krev. Ve vzácných případech může Esprital způsobit poruchy v krvetvorbě (útlum kostní dřeně). Někteří lidé se pak stanou více náchylní k infekci, protože Esprital může snížit množství bílých krvinek (granulocytopénie). Ve vzácných případech může Esprital snížit množství červených a bílých krvinek a také krevních destiček (aplastická anémie), snížit množství krevních destiček (trombocytopénie) nebo zvýšit počet bílých krvinek (eosinofílie).

·        Epileptické záchvaty:
přerušte ihned léčbu a okamžitě to sdělte svému lékaři

·        Kombinace příznaků: nevysvětlitelná horečka, pocení, zrychlení srdečního tepu, průjem, (nekontrolovatelné) svalové křeče, třes, hyperaktivita, nervozita, změny nálady a bezvědomí. Ve vzácných případech jsou to příznaky serotoninového syndromu:
přerušte ihned léčbu Espritalem a okamžitě to sdělte svému lékaři

·        Myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu:
ihned kontaktujte svého lékaře nebo jděte do nejbližší nemocnice

·        Neobvyklé pocity v ústech (orální parestézie), otoky v ústech (orální edém), hyponatrémie, neadekvátní vylučování antidiuretického hormonu

 

 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

5. Jak přípravek ESPRITAL uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Esprital nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 

6. Další informace

Co přípravek Esprital obsahuje

Léčivou látkou je mirtazapin 30 nebo 45 mg v 1 potahované tabletě.

Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktózy, částečně substituovaná hyprolóza, kukuřičný škrob, mikrokrystalická celulóza, předbobtnalý škrob, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, mastek, hydroxypropylmethylcelulóza, makrogol 6000, oxid titaničitý, žlutý oxid železitý (Esprital 30), červený oxid železitý (Esprital 30)

 

Jak přípravek Esprital vypadá a co obsahuje toto balení

Esprital 30: červenohnědé oválné potahované tablety s půlící rýhou na jedné straně

Esprital 45: bílé oválné potahované tablety

Balení obsahuje 30 potahovaných tablet

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Zentiva k.s., Praha, Česká republika

 

Pro více informací o tomto přípravku prosím kontaktujte svého lokálního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 8.7.2009